ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДБН В.2.8-1-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінки їх технічного рівня

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДБН В.2.8-1-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінки їх технічного рівня

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Держкоммістобудування України

Київ 1996

3 введенням в дію ДБН В.2.8-1-96

втрачає чинність на території України РСН 347-88
 

Дані норми встановлюють порядок розробки і оцінки технічного

рівня  засобів  механізації  (будівельних  машин,  обладнання  та

механізованого інструменту, далі - виробів) на етапах їх розроб-

ки та виготовлення.

     Вимоги даних норм обов'язкові для організацій та підприємств

будівельної галузі, незалежно від форми власності, які  розроблюю

гь та випускають вказану техніку.

     Норми не розповсюджуються на розробку та постановку на виро-

бництво  підйомних  засобів.

     1  ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

     1.1 При визначенні доцільності розробки засобів  механізації

для потреб будівництва необхідно виходити з можливості задоволен-

ня вимог замовника, ефективного  використання  їх  споживачем  та

здійснення експорту.

     1.2 Вимоги до технічного рівня та надійності встановлюють на

підставі вимог замовника, забезпечення конкурентноздатності виро-

бу на внутрішньому та зовнішньому  ринках.

     1.3 Розробка виробу здійснюється у двох варіантах:

     є конкретний замовник;

     нема конкретного замовника.

     1.3.1 В разі наявності замовника  розробка  здійснюється  за

договором із ним.

     Умови укладання та виконання договору -- у  відповідності  з

"Положенням  щодо  договорів  на  створення   (передачу)   науко-

во-технічної продукції", затвердженим постановою ДКНТ N  435  від

19.11.87  р.

     1.3.2 В разі відсутності замовника розробка враховується  як

ініціативна. До неї відносяться роботи,  що  запропоновані  самим

розробником, а також роботи, що передбачені програмами та  дирек-

тивними документами, коли  відповідальним  виконавцем  призначено

розробника, а організація, що видає вихідні вимоги від особи спо-

живача, не встановлена.

     Розробка виробу за конкурсом  здійснюється  так,  як  і  при

ініціативній розробці.

     2 ПОРЯДОК  ФОРМУВАННЯ  ВИХІДНИХ  ВИМОГ  ДО

       ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ І ПРИЙНЯТТЯ  РІШЕННЯ  ЩОДО  ЇХ

       РОЗРОБКИ

     2.1  О с н о в н і  в и м о г и

     2.1.1 Формування вихідних вимог до виробів повинно включати:

     1) обгрунтування призначення виробу;

     2) визначення значень основних показників;

     3) визначення необхідних властивостей;

     4) встановлення умов ефективного використання виробів;

     5) виявлення потреби у цих виробах.

     2.1.2 Вихідні вимоги повинні забезпечити реальну  можлйвість

створення виробу у двох варіантах:

     1) до виробів не ставляться вимоги, що забезпечують їх суча-

сний технічний рівень та надійність.

     В   цьому   випадку   необхідною   умовою   є   забезпечення

ефективності застосування виробів за їх технологічним  призначен-

ням;

     2)  до  виробів  ставляться  вимоги,  які  забезпечують   їх

технічний рівень та надійність.

     У  цьому  випадку  здійснюється:

     вибір аналогів виробів, що  випускаються;

     виявлення кращих для  споживача  властивостей  розроблювано-

     го  виробу;

     вивчення стану внутрішнього та зовнішнього ринків щодо  цієї

     номенклатури продукції;

     аналіз  тенденцій  та  перспектив  розвитку   продукції   на

     підставі патентних досліджень, що здійснюються у відповідності

     з ГОСТ 15.011-82.

     2.1.3 При зборі вихідних даних  щодо  розроблюваного  виробу

здійснюється:

     1) збір та вивчення науково-технічної літератури,  норматив-

но-технічної  документації,   експлуатаційної   інформації   щодо

аналогів та інших матеріалів, які  відносяться  до  розроблюваної

теми;

     2)  складання  аналітичного  огляду  існуючих  патентів  та

винаходів;

     3) вибір та обгрунтування прийнятого напрямку досліджень  та

способів вирішення поставлених завдань;

     4) оцінка орієнтовного економічного ефекту від  впровадження

нових виробів;

     5) формулювання технічних вимог для технічного  завдання  та

інших технічних документів.

     В залежності від складності розроблюваного  виробу,  ступеня

попередньої проробки конструкції можливо виключення або доповнен-

ня окремих робіт щодо збору вихідних даних, які викладені в цьому

розділі, а також уточнення їх змісту.

     2.2 З а я в к а  н а  р о з р о б к у  т  а  о с в  о  є  н  н  я

                       п р о д у к ц і ї

     2.2.1 Для визначення можливості та  економічної  доцільності

виробництва нового виробу, строків його розробки та обсягу випус-

ку замовник, як правило, складає заявку.  Складання  заявки  може

бути доручено замовником іншій організації.

     Однак в усіх випадках вона повинна бути  підписана  замовни-

ком.

     2.2.2. Заявка не складається:

     1) в разі ініціативної розробки;

     2) в разі розробки складових частин виробу при наявності за-

явки на виріб в цілому;

     3) в разі наявності експериментального зразка  виробу,  який

виявив  при  випробуваннях   позитивні   результати;

     4) в разі відсутності замовника;

     5) в разі створення виробів  одиничного  та  дрібносерійного

виробництва, які складаються на  місці  експлуатації,  тобто  які

намічені до застосування в проекті підприємства (у  відповідності

із СНиП 1.02.01-85).

     При   цьому   розробник   технологічної   частини    проекту

підготовлює та передає розробникові виробів узгоджені з  замовни-

ком  вимоги.  Техніко-економічна  ефективність  у  цьому  випадку

визначається техніко-економічним  обгрунтуванням  проекту.

     2.2.3  Заявка  повинна  включати   і   відображати   основні

споживчі властивості виробу, що розроблюється, умови його  засто-

сування,  орієнтовну  потребу  в  замовленій  продукції,  джерело

фінансування  і  строк   виконання   замовлення.

     2.2.4 Заявка розглядається розробником, який готує  висновок

щодо можливості виконання та орієнтовної вартості розробки  виро-

бу.

     Позитивний висновок щодо заявки є підставою  вважати  заявку

прийнятою і провести  оформлення  договору  на  створення  науко-

во-технічної продукції.

     Приблизний зміст заявки подано у додатку А.

     3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ НДР І ВИГОТОВЛЕННЯ

        ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗРАЗКІВ, МАКЕТІВ ТА МОДЕЛЕЙ ВИРОБІВ

     3.1 Для визначення і уточнення вимог щодо розроблюваного ви-

робу можуть бути здійснені науково-дослідні роботи  (НДР)  як  за

ініціативою замовника, так і розробника.

     НДР   здійснюють,   коли   розробку   продукції    неможливо

здійснювати без  відповідних  досліджень.

     3.1.1 Підставою щодо здійснення НДР є договір.

     3.2 У загальному випадку можна виділити основі етапи НДР:

     1) обгрунтування прийнятого напрямку досліджень  і  способів

реалізації поставлених завдань;

     2) теоретичні та  експериментальні  дослідження  виробу  або

його  складових  частин;

     3) обробка і оцінка результатів  досліджень.

     Рекомендований склад робіт по окремих етапах наведено у  до-

датку Б. Допускається виключення або доповнення  окремих  етапів,

розділення або поєднання їх, а також уточнення їх змісту.

     3.3 В разі одержання негативних результатів  при  здійсненні

дослідних випробувань і розрахунків виконавець НДР подає замовни-

ку (при його наявності) обгрунтування щодо припинення робіт.

     Припинення робіт оформлюється актом, що підписується  замов-

ником та розробником виробу.

     3.4 Після закінчення НДР виконавець складає звіт, який пови-

нен містити узагальнення результатів досліджень  та  рекомендації

щодо розробки  виробу.  Оформлення  звіту  --  за  ГОСТ  7.32-91.

     Рекомендації повинні містити:

     1) пропозиції щодо розробки виробу;

     2) технічні вимоги для включення їх у технічне завдання;

     3) копії авторських свідоцтв та патентів, якщо такі викорис-

товувались  при  дослідженнях.

     3.5 Результати закінчених НДР повинні бути розглянуті на на-

уково-технічній (вченій) раді організації - виконавця НДР з залу-

ченням замовника (при його наявності) і розробника  виробу  (коли

він не є виконавцем НДР).

     3.6  Вихідним  документом  для  здійснення  НДР  може   бути

технічне завдання або документи, що його замінюють (протокол, за-

мовлення-наряд та ін.), які містять необхідні вимоги щодо  прове-

дення досліджень.

     3.7 НДР, спрямовані на створення виробу, що має  конкретного

замовника,  здійснюють  після  прийняття  заявки   до   складання

технічного завдання на розробку, а в разі  відсутності  замовника

-- за розсудом розробника.

     3.8 Експериментальні зразки, моделі та макети можуть розроб-

лятися та виготовлятися  як  у  процесі  НДР,  так  і  у  процесі

дослідно-конструкторських робіт.

     3.9 Для виготовлення експериментальних зразків,  моделей  та

макетів  випускаються  ескізні  конструкторські  документи,   які

призначені для разового використання.  На  документації  повинен

бути проставлений штамп "Ескіз".

     Інші вимоги до документації  -  згідно  з  розділом  2  ГОСТ

2.125-88.

     3.10 Експериментальні зразки та моделі повинні  випробовува-

тися у реальних або з  імітацією  реальних  умовах  експлуатації.

     3.11 Експериментальний зразок  допускається  використовувати

після закінчення дослідів (випробувань) для експлуатації.

     В цьому випадку повинен бути оформлений  акт  його  прийман-

ня-здачі з підписами та печатками  виготовлювача,  розробника  та

споживача і випущено документ за ГОСТ 2.601-68, який узгоджено  з

органами,  що  відповідають  за  безпеку   робіт   і   додержання

санітарних норм.

     При наявності зауважень цих органів зразок повинен бути  до-

роблений і після цього  допущений  до  експлуатації.

 


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: