ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДСТУ Б А.1.1-13-94. Матеріали дрібноштучні стінові. Терміни та визначення

Оцените
(0 голосов)

МАТЕРИАЛЫ МЕЛКОШТУЧНЫЕ СТЕНОВЫЕ

Термины и определения

Stаndаrdіzаtion and normalization systems

in construction

WALL SMALL PIECE MATERIALS

Terms and definitions

Скачать ДСТУ Б А.1.1-13-94. Матеріали дрібноштучні стінові. Терміни та визначення

                                     Чинний  від  1994-10-01

     1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
     1.1 Цей стандарт  установлює  терміни  та  визначення  понятьдрібноштучних стінових матеріалів.     1.2 Терміни, регламентовані в  цьому  стандарті,  обов'язковідля  використання  в  усіх   видах   нормативної документації, удовідковій та навчально-методичній літературі, що належить до сфе-ри  діяльності  з  питань  стандартизації  або  при   використаннірезультатів цих робіт, включаючи програмні засоби для  комп'ютернихсистем.     1.3  Вимоги  стандарту  чинні  для  використання   в   роботіпідприємств, установ, організацій, що діють на території України,технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інже-нерних товариств, міністерств (відомств).------------------------------------------------------------------Видання офіційне                               - 2 -                                                  ДСТУ Б А.1.1-13-94

               2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
     У цьому стандарті є посилання на такі документи:ДСТУ 1.2-93       : Державна система стандартизації України.                  : Порядок розроблення державних стандартів.-----------------------------------------------------------------ДСТУ 1.5-93       : Державна система стандартизації України.                  : Загальні вимоги до побудови, викладу,                  : оформлення та змісту стандартів.------------------------------------------------------------------КНД 50-011-93     : Основні положення та порядок розробки                  : стандартів на терміни та визначення.                  :

     3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
     3.1 Для кожного  поняття  встановлено  один  стандартизованийтермін.     3.2 Подані визначення можна  в  разі  необхідності  розвиватишляхом введення до них похідних  ознак,  які  доповнюють  значеннятермінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати об-сяг і зміст понять, визначених у стандарті.     3.3  У  стандарті,  як  довідкові,  подані   німецькі   (de),англійські (en), французькі (fr) та  російські  (ru)  відповідникистандартизованих термінів, а також  визначення  російською  мовою.     3.4  У  стандарті  наведено   абетковий   покажчик   термінівукраїнською мовою,  абеткові  покажчики  іншомовних  відповідниківстандартизованих термінів кожною мовою окремо.

     4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
     4.1 Номенклатура продукції4.1.1 cтінові матеріали           de  Wаndbaustoffe                                   en  wall сonstruction matеrials                                   fr  matеriaux de construction                                       des mur                                   ru  стеновые материалы       Будівельні матеріали i          Строительные материалы       вироби, які використо-          и изделия, применяемые       вують для спорудження           при возведении стен       стін будівель                   зданий4.1.2 дрібноштучні стінові        de  kleinst[u1]ckige  Wandba-  *       матеріали                       ustoffe                                   en  small-size wall constructi-                                       on materials                                   fr  materiaux de construction                                       des murs en  petites                                       piuces                                   ru  мелкоштучныестеновые                                       материалы                               - 3 -                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94       Малих розмірів однорідні        Малых размеров однородные       будівельні вироби,              строительные изделия,       які вкладають вручну            укладываемые вручную4.1.3 кам'яністінові             de  Steinwandbaustoffe       матеріали                   еn  stone wall construction                                       materials                                   fr  mat[e2]riaux de construc-  *                                       tion des murs, pierreux                                   ru  каменныестеновые                                       материалы        Будівельні вироби каме-        Строительные изделия        неподiбної структури           камневидной структуры4.1.4  природні стінові кам'яні   de  Natursteinwandbaustoffe        матеріали                  еn  natural stone wall con-                                       struction materials                                   fr  mat[e2]riaux de construc-  *                                       tion des murs pierreux                                       nаturеls                                   ru  природныестеновые                                       каменные материалы        Вироби, що мають               Изделия, имеющие форму        форму прямокутного             прямоугольного параллеле-        паралелепіпеда i які одер-     пипеда и получаемые        жують шляхом випилю-           выпиливанием из туфов и        вання з туфів і вапняків       известняков4.1.5  штучні стінові кам'яні     de  Kunstwandbausteinstoffe        матеріали                  en  artificial stone wall                                       construction materials                                   fr  mat[e2]riaux de constru-   *                                       ction des murs pierreux                                       artificiels                                   ru  искусственныестеновые                                       каменные материалы        Вироби, які мають форму        Изделия, имеющие форму        прямокутного парале-           прямоугольного паралле-        лепіпеда і одержані шля-       лепипеда и полученные        хом технологічного пере-       путем технологической        роблення вихідної міне-        переработки исходного        pальної сировини               минерального сырья4.4.6  стіновий блок              dе  Wandblock                                   еn  wall block                                   fr  bloc mural                                   ru  стеновой блок        Конструктивний збiрний         Конструктивный сборный        елемент у виглядi прямо-       элемент в виде прямоу-        кутного паралелепіпеда         гольного параллелепипеда        для зведення cтiн              для возведения стен        будівель                       зданий                               - 4 -                                            ДСТУ Б А.1.1-13-944.1.7  цегла                      de  Ziegel                                   еn  brick                                   fr  brique                                   ru  кирпич        Будiвельний штучний            Строительный искусствен-        камінь у вигляді прямо-        ный камень в виде прямоу-        кутного паралелепіпеда,        гольного параллелепипеда,        відформований з міне-          отформованный из мине-        ральних матеріалів i на-       ральных материалов и        буває каменеподібних           приобретающий камнепо-        властивостей після випа-       добные свойства после        лювання або оброблення         обжига или обработки        парою                          паром4.1.8  звичайна керамічна         de  keramischer Normalstein        цегла                      en  ceramic ordinary brick                                   fr  brique с[e2]ramique ordi-  *                                       naire                                   ru  обыкновенный керами-                                       ческий кирпич        Цегла, виготовлена з лег-      Кирпич, изготовленный        коплавких глин з добав-        из легкоплавких глин с до-        ками або без них шяхом         бавками или без них        пластичного формуван-          путем пластического фор-        ня чи напівсухого пресу-       мования или полусухого        вання, сушіння і випалю-       прессования, сушки и        вання                          обжига4.1.9   одинарна цегла             de  einfacher Ziegel                                   еn  simple brick                                   fr  brique simple                                   ru  одинарный кирпич        Керамічна цегла з розмі-       Керамический кирпич с        рами 250 х 120 х 65 мм         размерами 250 х 120 х 65 мм4.1.10 модульнацегла             de  Modulziegel                                   en  modular brick                                   fr  brique modulaire                                   ru  модульныйкирпич        Керамічна цегла розмі-         Керамический кирпич раз-        рами 288 х 138 х 88 мм з       мерами 288 х 138 х 88 мм с        технологічними порож-          технологическими пусто-        нинами i масою не              тами й массой не более 4 кг        більшою, ніж 4 кг4.1.11 потовщена цегла            de  WulstziegeI                                   en  thick brick                                   fr  brique de sur[e2]paisseur  *                                   ru  утолщенный кирпич        Керамiчна цегла з розмі-       Керамический кирпич с        рами 250 х 120 х 88 им         размерами 250 х 120 к 88 мм                               - 5 -                                             ДСТУ Б А.1.1-13-944.I.12 порожниста цегла           de  Lochziegel                                   еn  hollow brick                                   fr  brique creuse                                   ru  пустотелый кирпич        Керамічна цегла з нас-         Керамический кирпич со        крiзними і ненаскрiзни-        сквозными и несквозными        ми вертикально розміще-        вертикально расположен-        ними порожнинами круг-         ными пустотами круглого        лого або щільноподіб-          или щелевидного сечения        ного переpiзy4,1.13 лицьова керамічна цегла    de  Keramischer Fassadenziegel                                   en  facing cеramic brick                                   fr  brique c[e2]ramique de     *                                       parement                                   ru  лицевой керамический                                       кирпич        Керамiчна цегла для му-        Керамический кирпич для        рування i одночасного          кладки и одновременной        облицьовування зовнiш-         облицовки наружных и        ніх i внутрішніх повер-        внутренних поверхностей        хень стін будівель             стен зданий4.1.14 гладка керамічна цегла     de  glatte keramischer Ziegel                                   en  smooth ceramic brick                                   fr  brique cerramicue lisse                                   ru  гладкийкерамический                                       кирпич4.1.15 рельефнакерамічнa         de  keramischer Rcliefziegel        цегла                      en  relief ceramic brick                                   fr  brique c[e2]ramique de     *                                       relief                                   ru  рельефный керамический                                       кирпич        Керамічна цегла з              Керамический кирпич с        рельєфною лицьовою             рельефной лицевой повер-        поверхнею                      хностью4.1.16  обфактурена керамічна     de  Keramiseher Fakturierungs-         цегла                         ziegel                                   en  texture ceramic brick                                   fr  brique c[e2]ramique de     *                                       surfacage                                   ru  офактуренный керами-                                       ческий кирпич        Керамічна цегла з обфак-       Керамический кирпич с        туреною лицьовою               офактуренной лицевой        поверхнею                      поверхностью                               - 6 -                                             ДСТУ Б А.1.1-13-944.1.17 двошарова керамічнa        de  Zweitschichtkeramikziegel        цегла                      en  two layers ceramic bricks                                   fr  brique c[e2]ramique [a4]   *                                       deux couches                                   ru  двухслойный керамический                                       кирпич        Керамiчна цегла                Керамический кирпич из        місцевих червоних глин з       местных красных глин с        лицьовим шаром iз бiлих        лицевым слоем из белых        незабарвлених або забар-       неокрашенных или окра-        влених глин                    шенных глин4.1.18 ангобована керамічна       de  Engobierter Keramikziegеl        цегла                      еn  engobed ceramic brick                                   fr  brique c[e2]ramique        *                                      engob[e2]e                 *                                   ru  агнобированный керами-                                       ческий кирпич        Керамічна цегла, лицьо-        Керамический кирпич,        вана поверхня якої             лицевая поверхность кото-        покрита ангобом                рого покрыта ангобом4.1.19 полив'яна керамічна        de  Glasierter Kerаmikziegel        цегла                      еn  glazed ceramic brick                                   fr  brique c[e2]ramique        *                                       [e2]maill[e2]e             *                                   ru  глазуровaнныйкерами-                                       ческий кирпич        Керамiчна цегла з              Керамический кирпич с        полив'яною лицьовою            глазурованной лицевой        поверхнею                      поверхностью4.1.20 кермічні камені            dе  Keramiksteinе                                   en  ceramic stones                                   fr  pierrеs c[e2]ramiques      *                                   ru  керамические камни        Керамічні порожнисті           Керамические пустотелые        вироби розміром                изделия размером        250x 120 х 138 мм              250 х 120 х 138 мм4.1.21 керамічний модульний       de  Modulkeramikstein        камінь                     еn  modular ceramic stone                                   fr  brique c[e2]ramique        *                                       modulaire                                   ru  керамический модульный                                       камень        Керамічний камінь роз-         Керамический камень раз-        міром 288 х 138 к 138 мм       мером 288 х 138 х 138 мм                               - 7 -                                             ДСТУ Б А.1.1-13-944.1.22 керамічний збільшений      de  Grosskeramikstein        камінь                     en  large sizеcеramic stonе                                   fr  briquеc[e2]ramique        *                                       agrandie                                   ru  керамический укрупненный                                       камень        Керамічний камінь розмі-       Керамический камень раз-        ром 290 х 190 к 288 мм         мером 290 х 190 х 288 мм4.1.23 каменізгоризонтальним    de  Steinеmit horizontalen        розміщеннямпорожнин           Hohlr[a1]umen              *                                   en  stone with horizontal                                       disposition of hollows                                   fr  pierres [a4] disposition   *                                       horizontale de cavit[e2]s  *                                   ru  камни с горизонтальным                                       расположением пустот        Kерамічні камені з гори-       Керамические камни с        зонтальним розміщен-           горизонтальным располо-        ням порожнин по відно-         жением пустот по отно-        шенню до мурування сті-        шению к кладке стены,        ни, порожнисті роэміром        пустотелые размером        250 х 250 х 120 мм             250 х 250 х 120 мм        250 x 200 х  80 мм             250 х 200 x  80 мм4.1.24 керамічні ефективні        de  effektive Keramikziegel und        цеглаікамені                 stеine                                   en  effective ceramic bricks and                                       stones                                   fr  broques et pierres ceramiques                                       effectives                                   ru  керамическиe эффективные                                       кирпич и камни        Керамічна цегла серед-         Керамический кирпич        ньою гусиною не                средней плотностью не        більше, ніж 1400 кг/м3;        более, чем 1400 кг/м3;        керамічні камені               керамические камни сред-        середньою густиною не          ней плотностью не более,        більшою, ніж 1450 кг/м3        чем 1450 кг/м34.1.25 умовно-ефективніцегла     de  bedingt-effektive Ziegel und        ікамені                       Steine                                   en  conventionelly effective                                       bricks and stones                                   fr  briques et pierres eonvention                                       nellement effectives                                   ru  условно эффективные                                       кирпич и камни        Керамічна цегла серед-         Керамический кирпич        нъою густиною понад            средней плотностью        1400 кг/м3; керамічні          свыше 1400 кг/м3; керами-        камені середньою               ческие камни средней        густиною від 1450 кг/м3        плотностью от 1450 кг/м3        до 1650 кг/м3                  до 1650 кг/м3                               - 8 -                                             ДСТУ Б А.1.1-13-944.1.26 силікатна цегла            de  Kalksandziegel                                   еn  саlcium silicate brick                                   fr  brique de silice                                   ru  силикатный кирпич        Цегла виготовлена спо-         Кирпич, изготовленный        собом пресування зволо-        способом прессования ув-        женої суміші із піску та       лажненной смеси из песка        інших дрiбних заповню-         и других мелких заполни-        вачів, вапна та інших          телей, извести и других        в'яжучих із застосуван-        вяжущих с применением        ням добавок або без них        добавок или без них и пос-        і подальшим твердінням         ледующим твердением        під дiєю пари в автоклаві      под действием пара в ав-                                       токлаве4.1,27  силікатна одинарна         dе  Einfacher Kalksandvollziegel        повнотілацегла            en  solide calcium silicate                                       brick                                   fr  brique de silice simple plei                                   ru  силикатный одинарный                                       полнотелый кирпич        Цегла cилікатна розмі-         Кирпич силикатный раз-        ром 250 х 120 х 65 мм          мером 250 к 120 х 65 мм4.1.28  силікатна одинарна         de  Einfacher Kalksandlochziegel        порожниста цегла           en  single hollow calcium                                       silicate brick                                   fr  brique de silice creuse simpl                                   ru  силикатный одинарный                                       пустотелый кирпич        Силiкатна цегла з нeкрiз-      Силикатный кирипич с        ними порожнинами               несквозными пустотами        вертикального розмiщен-        вертикального располо-        ня круглого або щілино-        жения круглого или        подібного пepepiзy             щелевидного сечения4.1.29  силікатна потовщена        de  Dicker Ralksandlochziegel        порожнистацегла           en  thick hollow calcium silicate                                       brick                                   fr  drique de silice creuse de                                       surr[e2]paisseur           *                                   ru  силикатныйутолщенный                                       пустотелый кирпич        Силікатна цегла порож-         Силикатный кирпич пус-        ниста розміром                 тотелый размером        250 х 120 х 88 мм, масою       250 х 120 х 88 мм, массой        не більшою,ніж 4,3 кг          не более 4,3 кг4.1.30  силікатна пориста цегла    de  роr[о1]sеr Kalksandstein   *                                   еn  porous calcium silicate                                       brick                                   fr  brique de silice poreuse                                   ru  силикатный пористый                                       кирпич                               - 9 -                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94        Силікатна цегла з порис-       Силикатный кирпич с        тими заповнювачами             пористыми заполните-        або добавками, що виго-        лями и выгорающими        ряють при випалюванні          при обжиге добавками4.1.31  силікатна пористо-         dе  роr[о1]sеr Kalksandloch-   *        порожнистацегла               ziegel                                   еn  porous hollow calcium                                       silicate brick                                   fr  brique de silice poreuse                                       сreusе                                   ru  силикатный пористо                                       пустотeлый кирпич        Силікатна порожниста           Силиткатный пустотелый        цегла з пористим запов-        кирпич с пористыми за-        нювачем або добавками,         полнителями или выгора-        що вигоряють при               ющими при обжиге добав-        випалюванні                    ками4.1.32  силікатний                 de  Kalksandlochstein        порожнистий камінь         еn  hollow calcium silicate                                       stone                                   fr  pierre de silice creux                                   ru  силикатный пустотелый                                       камень        Cилікатні порожнисті           Силикатные пустотелые        вироби розміром                изделия размером        250x 120 х 138 мм              250x 120 х 138 мм4,1.33  силікатні лицьові цегла    dе  fassaden Kalksandziegel und        ікамені                       steine                                   еn  facing calcium silicate                                       bricks and stones                                   fr  briques et pierres de silice                                       de paremeht                                   ru  силикатные лицевые                                       кирпич и камни        Цегла i камені cилікатні       Кирпич и камни силикат-        для личкування cтiн            ные для облицовки стен        будівель і споруд              зданий и сооружений4.1.34  лицьові цегла і камені     de  Farbigе Fassadenkalksand        кольоровісилікатні            ziegel und steine                                   en  colour facing calcium                                       silicate bricks and stones                                   fr  briques еt pierres dе  sili-                                       ce, de couleur                                   ru  лицевой кирпич и камни                                       цветные силикатные        Цегла i камені силікатні,      Кирпич и камни силикат-        забарвлені в масі або з        ные, окрашенные в массе        поверхневим кольоро-           или с поверхностной цвет-        вим опорядженням               ной отделкой лицевых гра-        лицьових граней                ней                               - 10 -                                             ДСТУ Б А.1.1-13-944.1.35  силікатні pядові цегла     dе  einfache Kalksandziеgel und        ікамені                       stеine                                   en  odinary calcium silicate                                       bricks and stones                                   fr  briques et pierres de silice                                       ordinaires                                   ru  силикатные рядовые                                       кирпич и камни        Цегла i каменi cилікатні       Кирпич и камни силикат-        для кладки зовнішніх i         ные для кладки наружных        внутрішніх стін                и внутренних стен4.1.36  силікатні ефективні        de  effektive Kalksandziegel und        цеглаікамені                 steine                                   еn  effective calcium silicate                                       bricks and stones                                   fr  briques et pierres de silice                                       effectives                                   ru  силикатные эффективные                                       кирпич и камни        Cилікатна цегла серед-         Силикатный кирпич сред-        ньою густиною не біль-         ней плотностью не более        шою, ніж 1400 кг/м3 і          1400 кг/м3 и силикатные        cилікатні камені серед-        камни средней плот-        ньою густиною не біль-         ностью не более 1450 кг/м3        шою, ніж 1450 кг/м34.1.З7  силікатні умовно-ефек-     de  silikatebedingt-effektive        тивні цегла і камені           Ziegel und Steine                                   en  silicate bricks and stones                                       conventionally effective                                   fr  briques et pierres siliceux                                       conventionnellement                                       effectives                                   ru  силикатные условно-эфек-                                       тивные кирпич и камни        Силікатна цегла серед-         Силикатный кирпич сред-        ньою густиною від 1401         ней плотностью от 1401 до        до 1690 кг/м3 і cилікатні      1690 кг/м3 и силикатные        камені середньою густи-        камни средней плотнос-        ною від 1451 до 1650 кг/м3     тью от 1451 до 1650 кг/м34.1.38  звичайнаcилікатна         de  Normalsandziegel        цегла                      еn  ordinary calcium silikate                                       brick                                   fr  brique de silice creuse de                                       sup[e2]rraisseur                                   ru  обыкновенный силикатный                                       кирпич        Силікатна цегла серед-         Силикатный кирпич сред-        ньою густиною большою,         ней плотностью свыше        ніж 1650 кг/м3                 1650 кг/м3                               - 11 -                                             ДСТУ Б А.1.1-13-944.1.39  бетонністіновікамені     de  Wandbaubetonsteine                                   en  wall concrete stones                                   fr  pierres des murs de                                       b[e2]ton                   *                                   ru  бетонные стеновые камни        Штучні кам'яні вироби у        Искусственные каменные        виглядi прямокутного           изделия формы прямоу-        паралелепіпеда які виго-       гольного параллелепипе-        товлені вібропресуван-         да, изготовленные виброп-        ням, литтям або іншими         рессованием, литьем или        способами з легких i           другими способами из        важких бетонів, що твер-       легких и тяжелых бето-        днуть в природних умо-         нов, твердеющих в естест-        вах, у процесі пропарю-        венных условиях, при про-        вання або автоклавної          паривании или автоклав-        обробки                        ной обработке4.1.40  цілий бетонний камінь      de  Janzbеtonstein                                   en  entirеconcrete stone                                   fr  pierres de beton                                       enti[e2]re                 *                                   ru  целый бетонный камень        Бетонний стіновий              Бетонный стеновой        камінь розміром                камень размером        390 х 190 х 188 мм             390 х 190 х 188 мм        410 х 215 х 190 мм             410 х 215 х 190 мм4.1.41  поздовжнібетонні          de  L[a1]ngebetonhalbsteine    *        половинки                  en  longitudinal concrete bats                                   fr  demi-perres longitudinales                                   ru  продольные бетонные половинки        Бетонний стіновий              Бетонный стеновой ка-        камінь розміром                мень размером       590 х 90 х 188 мм              590 х 90 x 188 мм4.1.42  перегородковийбетонний    de  Trennwandbetonostein        камінь                     en  partition concrete stone                                   fr  pierres de Ь[e2]tonpour    *                                       cloisons                                   ru  перегородочный бетонный                                       камень        Бетонний стіновий              Бетонный стеновой        камінь розміром                камень размером        590 x 90 х 188 мм              550 x 90 х 188 мм4.1.43  лицьові бетонні стінові    de  Varblendwandhaubetonsteine        камені                     en  wall facing concrete stonеs                                   fr  picrrers de construction des                                       murs de parement                                   ru  лицевые бетонные стеновые                                       камни        Бетонні камені для             Бетонные камни для        обличкування cтiн              облицовки стен зданий и        будівель і споруд              сооружений                               - 12 -                                             ДСТУ Б А.1.1-13-944.1.44  порожнистий бетонний       de  Vеrblendwandbaubetonlochs-        стіновий камінь                tein                                   en  hollow wall concrete stone                                   fr  picrres de construction des                                       murs, de b[e2]ton, creuse  *                                   ru  пустотелый бетонный                                       стеновой камень        Бетонний стіновий камінь       Бетонный стеновой камень        у вигляді порожнистого         в виде пустотелого прямоу-        прямокутного паралелепі-       гольного параллелепипеда        педа з нормованою кіль-        с нормированным количес-        кістю і формою порожнин        твом и формой пустот4.1.45  кольорові бетонні стінові  de  Farbide Wandbaubetonsteine        камені                     еn  colour wall concrete stones                                   fr  pierres de construction des                                       murs, de beton, de couleur                                   ru  цветные бетонные стеновые                                       камни        Бетонні камені, забарв-        Бетонные камни, окрашен-        лені в масі або з поверх-      ные в массе или с поверх-        невим опорядженням             ностной отделкой лице-        лицьових граней                вых граней4.1.46  ефективні бетонні cтiнові  dе  Effektive Wandbaubeton-        камені                         steine                                   en  cffective wall concrete                                       stones                                   fr  pierres деconstruction                                       des murs, de b[e2]ton      *                                       effectives                                   ru  эффективные бетонные                                       стеновые камни        Бетонні камені густиною        Бетонные камни плот-        до 1400 кг/м3                  ностъю до 14ОО кг/м34.1.47  умовно-ефективнібетонні   de  Bedingt-effektive Wandbau-        стіновікамені                 betonsteine                                   еn  wall соnсrеte stones                                       conventi-onally                                       effectives                                   fr  pierres dеconstruction des                                       murs, de b[e2]ton conven-  *                                       tionellemeht. effectives                                   ru  условно-эффективные                                       бетонные стеновые камни        Бетонні камені густиною        Бетонные камни плотнос-        від 1400 до 1650 кг/м3         тью от 1401 до 1650 кг/м34.1.48  важкібетонністінові      de  Schwere Wandbaubetonsteine        камені                     еn  hеаvуwall concrete stones                                   fr  pierres de censtruction des                                       murs de b[e2]ton lourdes                                   ru  тяжелые бетонные стеновые                                       камни                               - 13 -                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94        Бетонні камені з густиною      Бетонные камни плот-        бiльшою, ніж 1650 кг/м3        ностью более 1650 кг/м34.1.49  ніздрюватий бетон          dе  Zеllenbeton                                   en  сellular conсrеte                                   fr  Ьеtоn cellulair                                   ru  ячеиcтый бетон        Штучный кам'яний мате-         Искусственный каменный        ріал з рівномірно розпо-       материал с равномерно        діленими порами у вигля-       распределенными порами        ді сферичних комірок,          в виде сферических ячеек,        діаметр яких, як прави-        диаметр которых, как пра-        ло, складає 1-3 мм             вило, составляет 1-3 мм4.1.50  газобетон                  de  Gasbеton                                   en  acrated concrete                                   fr  Ь[e2]ton au gaz            *                                   ru  газобетон        Ніздрюватий бетон, пори-       Ячеистый бетон, поризо-        зований газоутворювачем        ванный газообразователем4.1.51  пінобетон                  de  Schaubeton                                   еn  foam concrеte                                   fr  bеton mousse                                   ru  пенобетон        Ніздрюватий бетон, пори-       Ячеистый бетон, поризо-        зований піноутворювачем        ванный пенообразователем     4.2 Показники зовнішнього вигляду та поверхні виробів4.2.1   лицьова поверхня           de  Vеrblеndenboderfl[a1]che   *        стіновихматеріалів            der Wandbaustoffе                                   en  facing surfacеof wall                                       matеrials                                   fr  bеlle face des mat[е2]ri-  *                                       aux de construction des                                       murs                                   ru  лицеваяповерхность                                       стеновых материалов        Поверхня матеріалу, яку        Поверхность материала,        видно після її укладання       видимая после ее укладки        в стіну                        в стену4.2.2   грані стінових             dе  Wandbaustoffefl[а1]chen    *        матеріалів                 еn  latеral arris of wall                                       matеrials                                   fr  ar[e3]tes lat[е2]rales dеs *                                       mat[е2]riaux dеconstruc-                                       tion des murs                                   ru  грани стеновых материалов        Обмежені ребрами бо-           Ограниченные ребрами        кові поверхні матеріалу,       боковые поверхности        які прилягають одна до         материала, примыкающие        одної при yкладенні            друг к другу при укладке                               - 14 -                                             ДСТУ Б А.1.1-13-944.2.3   технологічні порожнини     dе  Technologisehe Hohlr[a1]-  *                                       ume                                   еn  technological voids                                   fr  vides technologiques                                   ru  технологические пустоты        Порожнини, утворені з          Пустоты, образованные        технологічною метою,           в технологических целях,        які мають різні розміри        имеющие различные раз-        i конфігурацію                 меры и конфигурацию4.2.4   рельєф виробу              de  Erzeugnisrеliеf                                   еn  product's reliеf                                   fr  reliеf de produit                                   ru  рельеф изделия        Опукле чи заглиблене           Выпуклое или углублен-        зображення на лицъовій         ное изображение на лице-        поверхні виробу                вой поверхности изделия4.2.5   полива                     de  de Glasur                                   en  glaze                                   fr  gla[с5]ure                 *                                   ru  глазурь        Тонкий склоподібний            Тонкий стекловидный или        або частково закристалі-       частично закристаллизо-        зований шар, який по-          ванный слой, покрыва-        криває поверхню кера-          ющий поверхность кера-        мічної цегли і закріпле-       мического кирпича и за-        ний випалюванням при           крепленный обжигом при        високих температурах           высоких температурах4.2.6   ангоб                      de  Engobe                                   еn  engobе                                   fr  engobe                                   ru  ангоб        Тонкий шар з глинистої         Тонкий слой из глинистой        суспензії, що наносять на      сузпензии, наносимый на        поверхню керамічної            поверхность керамическо-        цегли до її випалювання        го кирпича до его обжига        або покриття поливою,          или покрытия глазурью и        який закриває поверхню         закрывающий поверхность        частково або повністю          частично или полностью                               - 15 -                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94              Абетковий покажчик українських термінівангоб.................................................. 4.2.6бетон ніздрюватий ..................................... 4.1.49блок стіновий.......................................... 4.1.6газобетон ............................................. 4.1.50грані стінових матеріалів ............................. 4.2.2камені бетонні стінові ................................ 4.1.39камені бетонні стінові важкі........................... 4.1.48камені бетонні стінові лицьові......................... 4.1.43камені бетонні стінові ефективні ...................... 4.1.46камені бетонні стінові кольорові....................... 4.1.45камені бетонні стінові умовно-ефективні ............... 4.1.47камені з горизонтальним розміщенням порожнин........... 4.1.23камені керамічні....................................... 4.1.20камінь бетонний перегородковий......................... 4.1.42камінь бетонний стіновий порожнистий................... 4.1.44камінь бетонний цілий.................................. 4.1.40камінь керамічний збільшений .......................... 4.1.22камінь керамічний модульний............................ 4.1.21камінь силікатний порожнистий ......................... 4.1.32матеріали стінові...................................... 4.1.1матеріали стінові дрібноштучні......................... 4.1.2матеріали стінові кам'яні.............................. 4.1.3матеріали стінові кам'яні природні..................... 4.1.4матеріали стінові кам'яні штучні....................... 4.1.5пінобетон ............................................. 4.1.51поверхня стінових матеріалів лицьова................... 4.2.1полива ................................................ 4.2.5половинки бетонні поздовжні............................ 4.1.41порожнини технологічні................................. 4.2.3рельєф виробу ......................................... 4.2.4цегла.................................................. 4.1.7цегла і камені ефективні керамічні..................... 4.1.24цегла і камені ефективні силікатні..................... 4.1.36цегла і камені силікатні лицьові ...................... 4.1.33цегла і камені силікатні лицьові кольорові............. 4.1.34цегла і камені силікатні рядові........................ 4.1.35цегла і камені силікатні умовно-ефективні ............. 4.1.37цегла і камені умовно-ефективні........................ 4.1.25цегла керамічна ангобова............................... 4.1.18цегла керамічна гладка ................................ 4.1.14цегла керамічна двошарова.............................. 4.1.17цегла керамічна звичайна............................... 4.1.8цегла керамічна лицьова ............................... 4.1.13цегла керамічна офактурена ............................ 4.1.16цегла керамічна полив'яна ............................. 4.1.19цегла керамічна рельєфна............................... 4.1.15цегла модульна......................................... 4.1.10цегла одинарна......................................... 4.1.9цегла порожниста....................................... 4.1.12цегла потовщена........................................ 4.1.11цегла силікатна........................................ 4.1.26цегла силікатна звичайна............................... 4.1.38цегла силікатна одинарна повнотіла .................... 4.1.27цегла силікатна одинарна порожниста ................... 4.1.28цегла силікатна пориста................................ 4.1.30цегла силікатна пористопорожниста ..................... 4.1.31цегла силікатна потовщена порожниста .................. 4.1.29                               - 16 -                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94        Aбетковий покажчик німецьких термінівBedingt-effektive Wandbaubetonsteine..................... 4.1.47Bedingt-effektive Ziegel und Steine...................... 4.1.25Dicker Kalkandlochziegel................................. 4.1.29Einfacher Kalksandziegel und-steine...................... 4.1.35Einfacher Kalksandlochziegel............................. 4.1.28Einfacher Kalksandvollziegel............................. 4.1.27Einfacher Ziegel ........................................ 4.1.9Effektive Kalksandziegel und-steine...................... 4.1.36Effektive Keramikziegel und-steine....................... 4.1.24EffеktivеWandbaubetonsteine............................. 4.1.46Engobe...........,....................................... 4.2.6Еngobierter Keramikziegel ............................... 4.1.18Erzeugnisrelief.......................................... 4.2.4Farbige Fassadenkalksandziegеl und-steine................ 4.1.34Farbige Wandbaubetonsteine............................... 4.1.45Fassaden Kalksandziegеl und-steine....................... 4.1.33Gasbеton................................................. 4.1.50Ganzbetonstein........................................... 4.1.40Glasierter Keramikziegеl ................................ 4.1.19Glasur................................................... 4.2.5Glatte keramischer Ziegel................................ 4.1.14Grosskeramikstein........................................ 4.1.22Kalksandlochstein........................................ 4.1.32Kalksandziegel........................................... 4.1.26Keramiksteine ........................................... 4.1.20Kеrаmischer Fakturierungsziegel.......................... 4.1.16Kerаmischer Fassadenziegel............................... 4.1.13Keramischer Normalstein.................................. 4.1.8Keramischer Reliefziegel................................. 4.1.15Schaubeton .............................................. 4.1.51Schwere Wandbaubetonsteine .............................. 4.1.48Steine mit horizontalen Hohlr[a1]umen.................... 4.1.23 *Steinewandbaustoffe ..................................... 4.1.3Silikatebedingt-effektive Ziegel und Steine.............. 4.1.37Technologische Hohlr[а1]ume.............................. 4.2.3  *Trennwandbetonstein...................................... 4.1.42Verblendenboderfl[а1]che der Wandbaustoffe............... 4.2.1  *Verblendwandbaubetonlochstein............................ 4.1.44Verblendwandbaubetonsteinе.............................. 4.1.43Wandbaubеtonsteine....................................... 4.1.39Wandbaustoffe ........................................... 4.1.1Wandbaustoffefl[a1]chen.................................. 4.2.2  *Wandblock ............................................... 4.1.6Wulstziegel.............................................. 4.1.11Zеllenbeton ............................................. 4.1.49Ziegel................,.................................. 4.1.7Zweischichtkeramikziegel................................. 4.1.17                               - 17 -                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94             Абетковий покажчик англійських термінівaerated concrete .....,................................. 4.1.50artificial stone wall construction materials............ 4.1.5brick .................................................. 4.1.7calcium silicate brick.................................. 4.1.26cellular conеrеte ...................................... 4.1.49ceramic ordinary brick.................................. 4.1.8ceramic stones ......................................... 4.1.20colour facing calcium silicate brick and stones......... 4.1.34colour wall concrete stones ............................ 4.1.45conventionally effective bricks and stones ............. 4.1.25effective calcium silicate bricks and stones ........... 4.1.36effective ceramic bricks and stones .................... 4.1.24effective wall concrete stones ......................... 4.1.40еngobe ................................................. 4.2.6engobed ceramic brick................................... 4.1.18entire concrete stone................................... 4.1.40facing calcium silicate brick and stones................ 4.1.33facing ceramic brick ................................... 4.1.13facing surface of wall materials ....................... 4.2.1foam concrete .......................................... 4.1.51glaze................................................... 4.2.5glazed ceramic brick.................................... 4.1.19hеavy wall concrete stones.............................. 4.1.48hоllow brick ........................................... 4.1.12hollow calcium silicate stone........................... 4.1.32hollow wall concrete stone.............................. 4.1.44largе-size ceramic stone ............................... 4.1.22lateral arris of wall materials ........................ 4.2.2longitudinal concrete bats.............................. 4.1.41modular brick........................................... 4.1.10modular ceramic stone .................................. 4.1.21natural stone wall construction materials .............. 4.1.4ordinary calcium silicate brick and stones ............. 4.1.35ordinary calcium silicate brick ........................ 4.1.38partition concrete stone................................ 4.1.42porous calcium silicate brick........................... 4.1.30porous hollow calcium silicate brick.................... 4.1.31product's relief........................................ 4.2.4relief ceramic brick ................................... 4.1.15silicate brick and stones conventionally еffectivе..... 4.1.37single brick............................................ 4.1.9single hollow calcium silicate brick.................... 4.1.28small-size wall construction materials ................. 4.1.2smooth ceramic brick.................................... 4.1.14solidеcalcium silicate brick........................... 4.1.27stones with horizontal disposition of hollows........... 4.1.23stone wall construction materials....................... 4.1.3technological voids .................................... 4.2.3texture ceramic brick .................................. 4.1.16thick brick............................................. 4.1.11thick hollow calcium silicate brick..................... 4.1.29two layers ceramic bricks............................... 4.1.17wall block ......... ................................... 4,1.6wall concrete stones.................................... 4.1.39wall concrete stones conventionally .................... 4.1.47wall construction materials............................. 4.1.1wall facing concrete stones............................. 4.1.43                               - 18 -                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94          Абетковий покажчик французьких термінівar[е3]tes lat[e2]rales des mat[e2]riaux de construction           *  des mure............................................... 4.2.2belle face des mat[e2]riaux de construction des murs..... 4.2.1   *b[e2]ton au gaz.......................................... 4.1.50  *b[е2]ton cellulaire...................................... 4.1.49  *b[е2]ton mousse.......................................... 4.1.51  *bloc mural .............................................. 4.1.6briquе................................................... 4.1.7brique с[e2]ramique [a4] deux couches.................... 4.1.17  *brique с[e2]ramique agrandie ............................ 4.1.22  *brique c[e2]ramique de parement ......................... 4.1.13  *brique c[e2]ramique de relief............................ 4.1.15  *brique c[e2]ramique de surfacage ........................ 4.1.16  *brique c[e2]ramigue [e2]maill[e2]e....................... 4.1.19  *brique c[e2]ramique engob[e2]e........................... 4.1.18  *brique c[e2]ramique lisse................................ 4.1.14  *brique c[e2]ramique modulaire............................ 4.1.21  *brique c[e2]ramique ordinaire............................ 4.1.8   *brique creuse............................................ 4.1.12brique de siliсe ........................................ 4.1.26brique de silice creuse de sup[e2]raisseur............... 4.1.29  *brique de silice creuse simple .......................... 4.1.28brique dеsiliсеordinaire............................... 4.1.38brique de silice poreuse ................................ 4.1.30brique de silice poreuse creuse.......................... 4.1.31brique dеsilice simple pleine........................... 4.1.27brique de sup[е2]raisseur................................ 4.1.11  *brique et pierres c[е2]ramiques effectives............... 4.1.24  *briques et pierres conventionnellement effectives........ 4.1.25briques et pierres siliceux conventionnellement effectives4.1.37briques et pietres de silice de couleur.................. 4.1.34briques et pierres de silice effectives ................. 4.1.36briques et pierres de silice ordinaires.................. 4.1.35brique modulaire ........................................ 4.1.10brique simple ........................................... 4.1.9demi-pierres longitudinales.............................. 4.1.49engobe................................................... 4.2.6gla[c5]ure............................................... 4.2.5   *mat[e2]riaux de construction des murs ................... 4.1.1   *mat[e2]riaux de construction des murs en petites pi[e2]ces4.1.2   *mat[e2]riaux de construction des murs pierreux........... 4.1.3   *mat[e2]riaux de construction des murs pierreux artificiels4.1.5   *mat[е2]riaux de construction des murs pirreux naturels... 4.1.4   *pierre de b[e2]ton enti[e2]re ........................... 4.1.40  *pierre de сonstruction des murs de b[e2]ton creuse....... 4.1.44  *pierre de silice сreux................................... 4.1.32pierres a disposition horizontale de cavit[e2]s.......... 4.1.23  *pierres c[e2]ramiques ................................... 4.1.20  *pierres de b[е2]ton pour cloisons ....................... 4.1.42  *pierres de construction des mure de b[е2]ton de couleur.. 4.1.45  *pierres de construction des murs de b[е2]ton effectives.. 4.1.46  *pierres de construction des murs de b[e2]ton lourdes..... 4.1.48  *pierres de construction des murs de b[e2]ton                      *conventionnellement effectives........................... 4.1.47pierres de construction des murs de parement............. 4.1.43pierres des murs de b[е2]ton ............................ 4.1.39  *relief de produit........................................ 4.2.4vides technologiques .................................... 4.2.3                               - 19 -                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94               Абетковий покажчик російських термінівангоб.................................................... 4.2.6бетон ячеистый .......................................... 4.1.49блок стеновой ........................................... 4.1.6газобетон................................................ 4.1.50глазурь.................................................. 4.2.5грани стеновых материалов ............................... 4.2.2камень бетонный перегородочный........................... 4.1.42камень бетонный стеновой пустотелый...................... 4.1.44камень бетонный целый ................................... 4.1.40камень керамический модульный............................ 4.1.21камень керамический укрупненный.......................... 4.1.22камень силикатный пустотелый............................. 4.1.32камни бетонные стеновые ................................. 4.1.39камни бетонные стеновые лицевые.......................... 4.1.43камни бетонные стеновые тяжелые.......................... 4.1.48камни бетонные стеновые условно-эффективные.............. 4.1.47камни бетонные стеновые цветные.......................... 4.1.45камни бетонные стеновые эффективные...................... 4.1.46камни керамические....................................... 4.1.20камни с горизонтальным расположением пустот.............. 4.1.23кирпич .................................................. 4.1.7кирпич керамический ангобированный ...................... 4.1.18кирпич керамический гладкий.............................. 4.1.14кирпич керамический глазурованный ....................... 4.1.19кирпич керамический двухслойный.......................... 4.1.17кирпич и камни керамические эффективные.................. 4.1.24кирпич и камни силикатные лицевые........................ 4.1.33кирпич и камни силикатные лицевые цветные................ 4.1.34кирпич и камни силикатные рядовые........................ 4.1.35кирпич и камни силикатные условно-эфффективные........... 4.1.37кирпич и камни силикатные эффективные ................... 4.1.36кирпич и камни условно-эффективные ...................... 4.1.25кирпич керамический обыкновений.......................... 4.1.8кирпич керамический офактуренный......................... 4.1.16кирпич керамический лицевой.............................. 4.1.13кирпич керамический рельефный............................ 4.1.15кирпич модульный......................................... 4.1.10кирпич одинарный......................................... 4.1.9кирпич пустотелый ....................................... 4.1.12кирпич силикатный ........,.............................. 4.1.26кирпич силикатный обыкновенный........................... 4.1.38кирпич силикатный одинарный полнотелый................... 4.1.27кирпич силикатный одинарный пустотелый .................. 4.1.28кирпич силикатный пористопустотелый ..................... 4.1.31кирпич силикатный пористый .............................. 4.1.30кирпич утолщенный........................................ 4.1.11кирпич утолщенный пустотелый............................. 4.1.29материалы стеновые....................................... 4.1.1материалы стеновые каменные.............................. 4.1.3материалы стеновые каменные искусственные................ 4.1.5материалы стеновые каменные природные.................... 4.1.4материалы стеновые мелкоштучные.......................... 4.1.2пенобетон................................................ 4.1.51поверхность стеновых материалов лицевая ................. 4.2.1половинки бетонные продольные............................ 4.1.41пустоты технологические...................................4.2.3рельеф изделия............................................4.2.4                               - 20 -                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94УДК      Ключові слова:      абетковий покажчик, бетонний камінь, газобетон,      керамічна цегла, лицьова поверхня, ніздрюватий      бетон, пінобетон, полива, рельєф виробу, стіновий      блок, стінові матеріали.      Примітка.                 */ цифри за літерами в квадратних дужках                    відповідають значенням в таблиці                    відповідності символів
 


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: