ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДСТУ Б А.1.1-17-94. Вироби керамічні кислототривкі, каналізаційні та дренажні. Терміни та визначення

Оцените
(0 голосов)

ИЗДЕЛИЯ КЕРАМИЧЕСКИЕ КИСЛОТОУПОРНЫЕ, КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ДРЕНАЖНЫЕ

Термины и определения

Standardization and normalization systems

in construction

ACID RESISTANT, SEWAGE AND DRAINAGE CERAMICS

Terms and definitions

Скачать ДСТУ Б А.1.1-17-94. Вироби керамічні кислототривкі, каналізаційні та дренажні. Терміни та визначення                                          Чинний від 1994-10-01

     1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ     1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять


виробів керамічних кислотривких, каналізаційних та дренажних.


     1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'якові


для використання в усіх видах нормативної документації, у


довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до


сфери діяльності з питань стандартизації або при використанні


результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для


комп'ютерних систем.


     1.3. Стандартизовані терміни повинні використовуватись на


всіх стадіях життєвого циклу продукції від її проектування і роз-


робки до реалізації і споживання на внутрішньому, а також міжна-


родному рівні.


--------------------------------------------------------                           - 2 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-17-94

             2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ     У цьому стандарті є посилання на такі документи:


ДСТУ 1.2-93     |  Державна система стандартизації України.


                |  Порядок розроблення державних стандартів.


--------------------------------------------------------------


ДСТУ 1.5-93     |  Державна система стандартизації України.


                |  Загальні вимоги до побудови, викладу,


                |  оформленням та змісту стандартів.


--------------------------------------------------------------


КНД 50-011-93   |  Основні положення та порядок розроблення


                |  стандартів на терміни та визначення.

     З ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ     3.1 Дня кожного поняття встановлено один стандартизо-


ваний термін. Застосування термінів-синонімів до стандартизова-


ного терміна забороняється.


     3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати


шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значен-


ня термінів, що використовуються. Доповнення не можуть пору-


шувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.


     3.3 У стандарті, як довідкові, подані німецькі (dе), англійські


(еп), французькі (fr) та російські (rи) відповідники стандартизо-


ваних термінів, а також визначення російською мовою.


     3.4 У стандарті наведно абетковий покажчнк термінів


українською мовою та абеткові покажики іншомовних відповід-


ників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.


                           - 3 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-17-94

    4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ    4.1 Номенклатура виробів


  4.1.1 кислототривкікерамічні       de S[a1]urefeste            *


        вироби                           keramische Erzeugnisse


                                      en acid resisting ceramic


                                         products


                                      fr produits c[e2]ramiques   *


                                         r[e2]sistants aux        *


                                         acides


                                      ru кислотоупорныекерами-


                                         ческие изделия


        Композиційні будівельні          Композиционные строи-


       матеріали на основі во-          тельные матераилы на


        гнетривкої чи тугоплав-          основе огнеупорного или


        кої глинистої сировини,          тугоплавкого глинистого


        здатні посля випалу про-         сырья, способные после


       тягом тривалого часу             обжига в течение длитель-


        чинити опір дії кислих           ного времени противосто-


        агресивних середовищ             ять действию кислых агрес-


                                         сивных сред


4.1.2   кислототривка керамічна       de S[a1]urеfеstе keramische *


        квадратна плитка                 Quadratfliesen


                                      еп ceramic quarry acid


                                         resisting tile


                                      fr carreau c[e2]ramique     *


                                         сагг[e2] r[e2]sistant    *


                                         aux acides


                                      ru кислотоупорнаякерамичес-


                                         кая квадратная плитка


        Bupiб квадратної форми           Изделие квадратной фор-


        э щільно спеченим череп-         мы с плотно спекшимся


        ком, що має рифлену не-          черепком, имеющее риф-


        робочу сторону                   леную нерабочую сторону


4.1.3   кислототривка керамічна       de S[а1]urefeste keramische *


        клиноваплитка                   Keilfliesen


                                      еn ceramic acid resisting


                                         wedgе-еdged tile


                                      fr carreau ceramique


                                         r[e2]sistant aux acides  *


                                         en coin


                                      ru кислотоупорная керамичес-


                                         кая клиновая плитка


        Bиріб iз щільно спеченим         Изделие, имеющее форму


        черепком, що має форму           клина с плотно спекшим-


        клина з рифленням на             ся черепком с рифлением


        неробочій cтороні                на нерабочей стороне


4.1.4   кислототривка керамічна       de S[а1]urefeste keramische *


        прямокутнаплитка                rechtwinklige Fliesen


                                      еn  ceramic  acid   resisting


                           - 4 -


                                            ДСТУБА.1.1-17-94


                                         rectangular tile


                                      fr carreau с[e2]rmique      *


                                         r[e2]sistant aux acides  *


                                         rectangulaire


                                      гм кислотоупорная керами-


                                         ческая прямоугольная


                                         плитка


        Bиpiб npямокутної                Изделие прямоугольной


        форми із щiльно спе-             формы с плотно спек-


        ченим черепком, що має           шимся черепком, имею-


        рифлення на неробочій            щее рифление на нерабо-


        cтopoнi                          чей стороне


4.1.5   керамічна кислототривка       de S[a1]urefeste w[a1]rmeb- *


        термостійкаплитка               st[a1]ndige Keramikfli-  *


                                         esen


                                      en ceramic acid rcsisting


                                         thermal resisting tile


                                      fr carreau c[e2]ramique     *


                                         antiacide thermor[e2]si- *


                                         stant


                                      ru керамическаякислото-


                                         упорная термостойкая


                                         плитка


        Bиpiб, що має квадрат-           Изделие, имеющее квад-


        ну, прямокутну або кли-          ратную или клиновидную


        ноподібну форму, з одно-         форму, с однородным


        рідним щільно спеченим           плотно спекшимся череп-


        черепком з рифленою не-          ком с рифленой нерабо-


        робочою поверхнею,               чей поверхностью, спо-


        здатний протистояти дiї          собное противостоять


        кислот в умовах                  действию кислот в усло-


        термічного удару                 виях термического удара


4.1.6   керамічні каналізаційні       de Keramische Kanalisations-


        труби                            rohre


                                      en carthen sewer pipes


                                      fr tuyaux en gr[e2]s d'[e2]-*


                                         vacuation (d'[e2]gout)   *


                                      ru керамические канализа-


                                         ционные трубы


        Труби, виготовлені з             Трубы, изготовленные из


        пластичних вогнетрив-            пластичных огнеупорных


        ких чи тугоплавких глин,         или тугоплавких глин,


        випалені, покриті всере-         обожженные, покрытые


        дині та зовні поливою,           внутри и снаружи глазу-


        призначені для будівниц-         рью, предназначенные


        тва безнапірних каналі-          для строительства безна-


        заційних мереж                   порных канализацион-


                                         ных сетей


4,1.7   керамічніканалізаційні       de Keramische Kanalisations-


        трубизциліндричною             rohre mit Zylinderaussen-


        зовнішньоюповерхнею             fl[a1]chen               *


                           - 5 -


                                            ДСТУБА.1.1-17-94


                                      еn сегаmic sewer pipes with


                                         аcylindrical external


                                         surface


                                      fr tuyaux en gr[e2]s d'[e2]-*


                                         vacuation [a4] une sur-  *


                                         face ext[e2]rieure       *


                                         cylindrique


                                      ru керамические канализаци-


                                         онные трубы цилиндри-


                                         ческой внешней поверх-


                                         ностью


        Вироби з щільно спече-           Изделия с плотно


        ним черепком, що мають           спекшимся черепком,


        форму прямого циліндра           имеющие форму прямого


        з розтрубом в одному             цилиндра с раструбом в


        кінці, полив'яні, з наріз-       одном конце, глазурован-


        кою не менше, ніж з              ные, с нарезкой не менее,


        п'яти канавок глибиною           чем из пяти канавок


        2 мм на зовнішній сто-           глубиной 2 мм на наруж-


        роні кінця стволу i внут-        ной стороне конца ствола


        piшній cтopoнi розтрубу          и внутренней стороне


                                         раструба


4.1.8   керамічнікислотостійкі       de S[a1]urefeste keramische *


        розтрубнітруби                  Muffenrohre


                                      en ceramic acid resisting


                                         inserted-joint pipes


                                      fr tuyaux en gr[e2]s r[e2]- *


                                         sistant aux acides [a4]  *


                                         emboitement


                                      ru керамическиекислото-


                                         стойкие раструбные трубы


        Вироби у вигляді прямо-          Изделия в виде прямого


        го циліндра, з щільно            цилиндра с плотно спек-


        спеченим черепком,               шимся черепком, глазуро-


        полив'янi, з розтрубом           ванные с раструбом в


        на торці для з'єднання           торце для соединения


        муфтами при укладанні            муфтами при укладке


4.1.9   керамічнідренажні            de Keramische Dran[a1]ge-   *


        труби                            rohre


                                      en earthen-drain pipes


                                      fr tuyaux en gr[e2]s de     *


                                         drainage


                                      ru трубы керамические


                                         дренажные


        Труби, виготовлені з             Трубы, изготовленные из


        глин іэ добавками i без          глин с добавками и без


        них, випалені, призна-           них, обожженные, пред-


        чені для меліоративних           назначенные для мелио-


        робіт                            ративных работ


4.1.10  керамічні дренажні            de Keramische Dr[a1]nagero- *


        труби з циліндричною             hre mit Zylinderaussen-


        зовнішньою поверхнею             fl[a1]chen               *


                           - 6 -


                                            ДСТУБА.1.1-17-94


                                      en ceramic drain pipes with


                                         a cylindrical external


                                         surface


                                      fr tuyaux en gr[e2]s с[e2]  *


                                         ramique de drainage [a4] *


                                         une surface ext[e2]rie-  *


                                         ure cylindrique


                                      ru керамические дренажные


                                         трубы с цилиндрической


                                         наружной поверхностью


        Вироби з пористим че-            Изделия с пористым че-


        репком, що мають фор-            репком, имеющим форму


        му прямого циліндра              прямого цилиндра


4.1.11  керамічні дренажні труби      de Keramische Drdnagerohre


        з шестигранною                   mit Sechskantaussen


        зовнішньою поверхнею             fl[a1]chen               *


                                      еn ceramic drain pipes


                                         with a hexahedral


                                         exterior surface


                                      fr tuyaux en gr[e2]s de     *


                                         drainage [a4] une surfa- *


                                         ce ext[e2]rieure hex     *


                                         agonale


                                      ru трубы керамические


                                         дренaжные с шестигранной


                                         наружной поверхностью


         Вироби з пористим че-           Изделия с пористым че-


         репком, що мають всере-         репком, имеющие внутри


         дині форму прямого              форму прямого цилиндра


         циліндра з шестигранною         с шестигранной наружной


         зовнішньою поверхнею            поверхностью


4.1.12   керамічні дренажні           de Keramische Dr[a1]nagero- *


         труби з десятигранною           hre mit Achtkantaussen-


         зовнішньою поверхнею            fl[a1]chen               *


                                      en ceramic drain pipes with


                                         an octahedral exterior


                                         surface


                                      fr tuyaux  en  gr[e2]s  de  *


                                         drainage [a4] une        *


                                         surface ext[e2]rieure    *


                                         octogonale


                                      гu керамические дренажные


                                         трубы с восьмигринной


                                         наружной поверхностью


          Вироби з пористим череп-       Изделия с пористым че-


          ком, що мають всередині        репком, имеющие внутри


          форму прямого циліндра         форму прямого цилиндра


          з шестигранною зовніш-         с шестигранной наруж-


          ньою поверхнею                 ной поверхностью


4.1.13  керамічні дренажні труби      de Keramische Dr[a1]nagero- *


        здесятигранною                  hre mit Zehnkantaussen-


        зовнішньоюповерхнею             fl[a4]chen               *


                           - 7 -


                                            ДСТУБА.1.1-17-94


                                      en ceramic drain pipes wіth


                                         a decahedral exterior


                                         surface


                                      fr tuyaux  en  gr[e2]s  de  *


                                         drainage [a4]  une       *


                                         surface ext[e2]rieur     *


                                         d[e2]cagonale            *


                                      ru кекрамические дренажные


                                         трубы с десятигранной


                                         наружной поверхностью


        Вироби з пористим череп-         Изделия с пористым че-


        ком, що мають всередині          репком, имеющие внутри


        форму прямого циліндра           форму прямого цилиндра


        з десятигранною                  с десятигранной наруж-


        зовнішньою поверхнею             ной поверхностью


4.1.14  керамічі дренажні труби       de Keramische Dr[a1]nagero- *


        з поздовжньою опорною            hre mit Langsstutz-


        площиною                         fl[a1]che                *


                                      en ceramic drain pipes with


                                         a longitudinal suppor-


                                         ting plane


                                      fr tuyaux  en  gr[e2]s  de  *


                                         drainage [a4] une sur-   *


                                         face d'appui longitudi-


                                         nale


                                      ru керамические дренажные


                                         трубы с продольной опор-


                                         ной плоскостъю


        Вироби з пористим че-            Изделия с пористым че-


        репком, що мають                 репком, имеющие форму


        форму прямого циліндра           прямого цилиндра со сре-


        зі зрiзаною поздовжньою          занной продольной плос-


        площиною, яка призначе-          костью, предназначенной


        на для створення упору           для создания упора при


        при укладанні                    укладке


4.1.15  керамічні дренажні труби      dе Keramische Dr[a1]nagero- *


        з двома опорними                 hre mit zwei St[u1]tz-   *


        площинами                        fl[a1]chen               *


                                      en ceramic drain pipes with


                                         two supporting planes


                                      fr tuyaux  en  gr[e2]s  de  *


                                        drainage [a4] deux       *


                                         surfaces d'appui


                                      ru керамические  дренажные


                                         трубы с двумя опорными


                                         плоскостями


        Вироби з пористим че-            Изделия с пористым череп-


        репком у вигляді прямо-          ком в виде прямого цилин-


        го циліндра, що мають            дра, имеющие две срезанные


        дві зрізані паралельно           параллельно продолъные


        поздовжні площини для            плоскости для создания


        створення упору при              упора при обжиге и укладке


        випалі i укладанні


                           - 8 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-17-94


4.1.16  керамічна хрестовина          de Keramikkreuzst[u1]ck     *


                                      en ceramic pipe cross


                                      fr croisillon c[e2]ramique  *


                                      гu керамическая крестовина


        Виріб, призначений для           Изделие, предназначенное


        з'єднання керамічних             для соединения кеpамичес-


        дренажних труб різних            ких дренажных труб разных


        діаметрів                        диаметров


4.1.17 керамічний трійник             de T-St[u1]ck aus Keramik   *


                                      еn ceramic T-joint


                                      fr raccord c[e2]ramique     *


                                         [a4] trois voies         *


                                      ru керамический тройник


        Виpiб, призначенний для          Изделие, предназначенное


        з'єднання керамічних             для  соединения  керами-


        дренажних труб одного            ческих дренажных труб


        диаметра                         одного  диаметра


4.1.18 керамічні кислотостійкі        de S[a1]urefeste keramische *


       гладкітруби                      Glattrohre


                                      en ceramic  acid  resisting


                                         smooth pipes


                                      fr tuyau en gr[e2]s r[e2]-  *


                                         sistant aux acides


                                      гu керамические  кислотос-


                                         тойкие гладкие трубы


        Вироби у вигляді прямо-       Изделия в виде прямого  ци-


        го циліндра з щільно спе-     линдра с плотно спекшимся


        ченим черепком, поли-         черепком, глазурованные,


        в'яні, з кільцевими по-       с кольцевыми углублениями


        глибленнями по торцях         по торцам  на  внешней  или


        на зовнішній або внут-        внутренней стороне для сое-


        рішній стороні для            динения при укладке


        з'єднання при укладанні


4.1.19  керамічні кислотостійкі       de S[a1]urefeste keramische *


        труби з цнліндричними            Zylinderflanschrohre


        фланцями                      en ceramic  acid  resisting


                                         cylindrical flanged pipes


                                      fr tuyaux en gr[e2]s r[e2]- *


                                         sistant aux acides [a4]  *


                                         brides cylindriques


                                      ru керамические кислото-


                                         стойкие трубы с цилин-


                                         дрическими фланцами


        Вироби, що мають фор-            Изделия, имеющие фор-


        му прямого циліндра з            му прямого цилиндра с


        щільно спеченим череп-           плотно спекшимся череп-


        ком, полив'яні, з цилін-         ком, глазурованные, с


        дричними фланцями на             цилиндрическими флан-


        торцях, які призначені           цами по торцам, предназ-


        для з'єднання при укла-          наченные для соединения


        данні                            при укладке


                           - 9 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-17-94


4.1.20  керамічнікислотостійкі       de S[a1]urefeste keramische *


        трубизконічнимифлан-          Kegelflanschrohre


        цями                          en ceramic acid resisting


                                         conic flanged pipes


                                      fr tuyaux en gr[e2]s  anti- *


                                         cides [a4] brides coni-  *


                                         ques


                                      ru керамическиекислото-


                                         стойкие трубы с коничес-


                                         кими фланцами


        Вироби, що мають фор-            Изделия, имеющие форму


        му прямого циліндра із           прямого цилиндра с плот-


        цільно спеченим череп-           но спекшимся черепком,


        ком, полив'яні, з конічни-       глазурованные, с коничес-


        ми фланцями на торцях,           кими фланцами по торцам,


        які призначені дня з'єд-         предназначенными для


        нання при укладанні              соединения при укладке


4.1.21  кислототривкапряма           de S[a1]urefeste Qeradziege *


        цегла                         en straight acid  resistant


                                         brick


                                      fr brique r[e2]sistant aux  *


                                         acides droite            *


                                      ru кислотоупорный прямой


                                         кирпич


        Виріб з щільно спеченим          Изделие с плотно спек-


        черепком, товщина якого          шимся черепком, толщи-


        не більше, ніж 55 мм             на которого не более 55 мм


4.1.22  керамічна  кислото-           de S[a1]urefester  keramis-


        тривкаклиноваторцева           cher Zweiseitiger Stirn-


        двосторонняцегла                wolbstein


                                      en ceramic acid resisting,


                                         wedge edged,  double-si-


                                         ded brick


                                      fr brique r[e2]sistant aux


                                         acides en coin, de bout


                                         [a4] double face


                                      ru керамический кислото-


                                         упорный клиновой торце-


                                         вой двусторонний кирпич


                                         Изделие с плотно спек-


        Bupiб з щільно спеченим          шимся черепком, имею-


        черепком, що мае форму           щее форму клина


        клина


4.1.23  керамічнакислото-            de S[a1]urefester keramisc- *


        тривкарадіальна                 her Radialquerstein


        поперечнацегла               en ceramic radial transver-


                                         sal acid resisting brick


                                      fr brique c[e2]ramique      *


                                         r[e2]sistant аuхacides, *


                                         en coin radiale


                                      гu керамическийкислото-


                                         упорный радиальный попе-


                           - 10 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-17-94


                                         речный кирпич


        Bирiб іэ щільно спече-           Изделие с плотно спек-


        ним черепком, який має           шимся черепком, имею-


        розмiри по довжині               щее размеры по длине


        постелі, не менше 230 i          постели не менее 230 и


        160 мм                           160 мм


4.1.24  керамічнакислото-            de S[a1]urefester keramisc- *


        тривкафасоннацегла             her Formstein


                                      en ceramic shcaped acid


                                         resisting brick


                                      fr brique c[e2]ramique de   *


                                         forme r[e2]sistant aux   *


                                         acides


                                      ru кирпич керамический кис-


                                         лотоупорный фасонный


        Bиpiб з щільно спеченим          Изделие с плотно спек-


        черепком, що має форму           шимся черепком, имею-


        прямокутника з виступа-          щее форму прямоуголь-


        ми i рифленнями, poзмi-          ника с выступами и риф-


        ри яких залежать від             лениями, размеры кото-


        сфери застосування               рых зависят от области


                                         применения


      4.2 Характеристики i властивості


4.2.1  черепок                        de Scherbe


                                      en body


                                      fr corps


                                      ru чepепок


        Основний матеріал                Основной материал


        керамічного виробу,              керамического изделия,


        який утворився після             образовавшийся после


        випалу                           обжига


4.2.2   полива                        de  Glasur


                                      en glaze


                                      fr glacure


                                      ru глазурь


        Тонкий склоподібний чи           Тонкий сгекловидный или


        частково закристалізова-         частично закристаллизо-


        ний шар, який покриває           ванный слой, покры-


        поверхню керамічної              вающий поверхность


        каналізаційної труби та          керамической канализа-


        закріплений випалом при          ционной трубы и закреп-


        високих температурах             ленный путем обжига при


                                         высоких температурах


4.2.3   хімічна стійкість поливи      de Chemische Best[a1]ndig-  *


                                         keit de Glasur


                                      en glaze chemical resistance


                                      fr r[e2]sistance chimique   *


                                         de l'[e2]mail            *


                                      ru    химическая    стойкость


                           - 11 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-17-94


                                         глазури


        Ступінь опіpностi                Степень сопротивляемос-


        поливи до дії розчину            ти глазури растворам


        кислот чи лугів                  кислот или щелочей


4.2.4   додатковелінійне             de Lineare Nachschwindung


        зсідання                      en supplementary linear


                                         shrinkage


                                      fr retrait lin[e2]aire      *


                                         suppl[e2]mentaire        *


                                      ru дополнительная линейная


                                         усадка


        Heзворотні зміни ліній-          Необратимые изменения


        них розмiрів готових             линейных размеров гото-


        виробів в результаті ix          вых изделий в результате


        повторного нагрівання            их повторного длительно-


        при високих температу-           го нагревния при высо-


        рах                              ких температурах


4.2.5   міцність труб проти дії       de Rohraussenbelastungsfes-


        зовнішнього наванта-             tigkeit


        ження                         en pipe strength against


                                         action of an extcrnal


                                         loading


                                      fr r[e2]sistance des tuyaux


                                         [a4] I'action d'une


                                         charge ext[e2]rieure


                                      ru прочность труб против


                                         воздействия внешней


                                         нагрузки


        Здатність труб витриму-          Способность труб выдер-


        вати без руйнування зов-         живать без разрушений


        ніюшнє навантаження, яке         внешнюю нагрузку, при-


        прикладене на дві діамет-        кладываемую на две


        рально протилежні                диаметрально противо-


        поверхні стволу труби            положные поверхности


                                         ствола трубы


4.2.6.  міцність труб проти дії       de Rоhrinnenwasserdruckfes-


        внутрішнього                     tigkeit


        гідравлічного тиску           en pipe strength against


                                         action of an internal


                                         hydraulic preasure


                                      fr r[e2]sistance des tuyaux *


                                         [a4] l'action d'une      *


                                         preasion hydraulique


                                         int[e2]rieure            *


                                      ru прочность труб против


                                         воздействия внутреннего


                                         гидравлического давления


        Здатність труб витриму-          Способность труб выдер-


        вати без руйнувань, не           живать без разрушений,


        даючи трещин і не про-           не давая трещин и не


        пускаючи через стінки            пропуская через cтенки


                           - 12 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-17-94


        воду, яку нагнiтають все-        воду, которую нагнетают


        редину труби під тиском          внутрь трубы под давле-


        певний час                       нием определенное время


4.2.7   кислотостійкість              de S[a1]urefestigkeit       *


                                      en acid resistance


                                      fr r[e2]sistance aux acide  *


                                      ru кислотостойкость


        Здатнiсть виробів чини-          Способность изделий


        ти onip дії кислот за            сопротивляться действию


        певних умов без видимих          кислот при определенных


        ознак руйнування                 условиях без видимых


                                         признаков разрушения


      4.3 Дефекти


4.3.1   облуплення                    de  Absprengen


                                      en detachments


                                      fr d[e2]tachements          *


                                      ru облопки


        Відколювання зовнішніх           Отколы наружных слоев


        шарів труби з нерівною           трубы с неровной шepo-


        шорсткуватою поверх-             ховатой поверхностью


        нею площі                        площади


4.3.2   хвиляста поверхня             de Stammwеllеnfl[a1]che     *


        ствола                        en corrugated surface of


                                         the pipe


                                      fr surface ondul[e2]e du    *


                                         tuyau


                                      ru волнистая поверхность


                                         ствола


        Нерівна поверхня з підви-        Неровная поверхность с


        щеннями i впадинами,             чередующимися возвы-


        що чергуються                    шениями и впадинами


4.3.3   надщерблення країв труб       de Rohrkantenabriss


                                      en chippings-offs of the


                                         pipe edges


                                      fr mise [a4] gravillon des  *


                                         bouts de tuyaux


                                      ru ощебенениекраевтруб


        Відколизовнішніхкраїв         Отколынаружныхкраев


        випаленихтруб                  обожженныхтруб


4.3.4   налипні                       de Anhaftst[u1]cke          *


                                      en stickings


                                      fr collements


                                      ru налипы


        Шматки надлишкової глиня-        Куски излишней глиня-


        ної маси, які утворюються        ной массы, образующи-


        при обрізанні і оправленні       еся при обрезке и оправке


        сирих труб до розтрубу           сырых труб к раcтрубу


                           - 13 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-17-94


                Абетковий покажчик україських термінів


вироби кислототривкі керамічні ............................ 4.1.1


зсідання лінійне додаткове ................................ 4.2.4


кислотостійкість .......................................... 4.2.7


міцність труб проти дії зовнішнього навантаження .......... 4.2.5


міцність труб проти дії внутрішнього


гідравлічного тиску ....................................... 4.2.6


надщерблення країв труб ................................... 4.3.3


налипні ................................................... 4.3.4


облуплення ................................................ 4.3.1


плитка кислототривка керамічна квадратна .................. 4.1.2


плитка кислототривка керамічна клинова .................... 4.1.3


плитка кислототривка керамічна прямокутна ................. 4.1.4


плитка кислототривка керамічна термостійка ................ 4.1.5


поверхня ствола хвиляста .................................. 4.3.2


полива .................................................... 4.2.2


стійкість поливи хімічна .................................. 4.2.3


трійник керамічний ........................................ 4.1.17


труби керамічні дренажні .................................. 4.1.9


труби керамічні дренажні з восьмигранною


зовнішньою поверхнею ...................................... 4.1.12


труби керамічні дренажні з десятигранною


зовнішньою поверхнею ...................................... 4.1.13


труби керамічні дренажні з двома опорними


площинами ................................................. 4.1.15


труби керамічні дренажні з поздовжньою


опорною площиною .......................................... 4.1.14


труби керамічні дренажні з циліндричною


зовнішньою поверхнею ...................................... 4.1.10


труби керамічні дренажні з шестигранною


зовнішньою поверхнею ...................................... 4.1.11


труби керамічні каналізаційні ............................. 4.1.6


труби керамічні каналізаційні з циліндричною


зовнішньою поверхнею ...................................... 4.1.7


труби керамічні кислотостійкі гладкі ...................... 4.1.18


труби керамічні кислотостійкі з конічними


фланцями .................................................. 4.1.20


труби керамічні кислотостійкі розтрубні ................... 4.1.8


труби керамічні кислотостійкі з циліндричними


фланцями .................................................. 4.1.19


хрестовина керамічна ...................................... 4.1.16


цегла кислототривка пряма ................................. 4.1.21


цегла керамічна кислототривка клинова торцева


двостороння ............................................... 4.1.22


цегла керамічна кислототривка радіальна поперечна ......... 4.1.23


цегла керамічна кислототривка фасонна ..................... 4.1.24


черепок ................................................... 4.2.1


                           - 14 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-17-94


                 Абетковий покажчик німецьких термінів


Absrengen ................................................. 4.3.1


Anhafts[u1]cke ............................................ 4.3.4 *


Chemische Best[a1]ndigkeit der Glasur ..................... 4.2.3 *


Glasur .................................................... 4.2.2


Keramikkreuzst[u1]ck ...................................... 4.1.16*


Keramische Dran[a1]gerohre ................................ 4.1.9 *


Keramische Dran[a1]gerohre mit Achtkantaussenfl[a1]chen ... 4.1.12*


Kcramische Dran[a1]gerohre mit Langsstutzfl[a1]che ........ 4.1.14*


Keramischc Dran[a1[gerohre mit Sechskantaussenfl[a1]chen .. 4.1.11*


Keramische Oran[a1]gerohre mit Zehnkantaussenfl[a1]chen ... 4.1.13*


Keramische Dran[a1]gerohre mit zwei St[u1]tzfl[a1]chen .... 4.1.15*


Keramische Dran[a1]gerohre mit Zylinderaussenfl[a1]chen ... 4.1.10*


Keramische Kanalisationsrohre mit


Zylinderaussenfl[a1]chen .................................. 4.1.7.*


Keramische Kanalisationsrohre ............................. 4.1.6


Lineare Nachschwindung .................................... 4.2.4


Rohreussenbelastungestigkeit .............................. 4.2.5


Rohrinnenwasserdruckfestigkeit ............................ 4.2.6


Rohrkantenabriss .......................................... 4.3.3


S[a1]urefeste Geradziegel ................................. 4.1.21*


S[a1]urefeste keramische Erzeugnisse....................... 4.1.1 *


S[a1]urefester keramischer Formstein ...................... 4.1.24*


S[a1]urekeramische Glattrohre ............................. 4.1.18*


S[a1]urefeste keramische Kegelflanschrohre ................ 4.1.20*


S[a1]urefeste keramische Keilfliesen ...................... 4.1.3 *


S[a1]urefeste keramische Muffenrohre ...................... 4.1.8 *


S[a1]urefeste keramische Quadratfliesen ................... 4.1.2 *


S[a1]urefeste keramische Radialquerstein .................. 4.1.23*


S[a1]urefeste keramische rechtwinklige Fliesen ............ 4.1.4 *


S[a1]urefeste w[a1]rmebst[a1]ndige Keramikfliesen ......... 4.1.5 *


S[a1]urefester keramischer Zweiseitiger Stirnwolbstein .... 4.1.22*


S[a1]urefeste keramische Zylinderflanschrohre ............. 4.1.19*


S[a1]urefestigkeit ........................................ 4.2.7 *


Scherbe ................................................... 4.2.1


Stammwellenfl[a1]che ...................................... 4.3.2 *


T-St[u1]ck aus Keramik .................................... 4.1.17*


                           - 15 -


                                            ДСТУ Б А.1.1-17-94


                Абетковий покажчик англійських термінів


acid resistance .......................................... 4.2.7


acid resisting ceramic products .......................... 4.1.1


body ..................................................... 4.2.1


ceramiсacid resisting conic flanged pipes ............... 4.1.20


ceramiсacid resisting cylindrical flanged pipes ......... 4.1.19


ceramic acid resisting inserted joint pipes .............. 4.1.8


ceramic acid resisting rectangular tile .................. 4.1.4


ceramic acid resisting smooth pipes ...................... 4.1.18


ceramic acid resisting thermal resisting tile ............ 4.1.5


ceramic aoid resisting, wedge-edged double-sided brick ... 4.1.22


ceramic acid resisting wedge-edged tile .................. 4.1.3


ceramic drain pipes with a cylindriсal external surface ...4.1,10


ceramic drain pipes with a hexadral exterior surface ..... 4.1.11


ceramic drain pipes with an octahedral exterior surface .. 4.1.12


ceramic drain pipes with a decahedral exterior surface ... 4.1.13


ceramic drain pipes with a longitudinal supporting plane . 4.1.14


ceramic drain pipes with two supporting planes ........... 4.1.15


ceramic pipe cross ....................................... 4.1.16


ceramic quarry acid resisting tile ....................... 4.1.2


cemamic radial transversal acid resisting brick .......... 4.1.23


cermnic shaped acid resisting brick ...................... 4.1.24


ceramic sewer pipes with a cylindrical external surface... 4.1.7


ceramic T-joint .......................................... 4.1.17


chippings-offs the pipe edges............................. 4.3.3


corrugated surface of the pipe ........................... 4.3.2


detachments .............................................. 4.3.1


earthen-drain pipes ...................................... 4.1.9


earthen sewer pipes ...................................... 4.1.6


glaze chemical resistance ................................ 4.2.3


glaze .................................................... 4.2.2


pipe strength against action of an internal hydraulic


presure .................................................. 4.2.6


pipe strength against action of an external loading ...... 4.2.5


straight acid resistant brick ............................ 4.1.21


stickings ................................................ 4.3.4


supplementary linear shrinkage ........................... 4.2.4


                           - 16 -


                                            ДСТУБА.1.1-17-94


               Абетковийпокажчикфранцузькихтермінів


brique c[e2]ramique de forme r[e2]sistant aux acides ..... 4.1.24 *


brique c[e2]ramique r[e2]sistant aux acides en coin


radiale .................................................. 4.1.23 *


brique r[e2]sistant aux acides droite .................... 4.1.21 *


brique r[e2]sistant aux acides en coin de bout [a4]               *


double face .............................................. 4.1.22


carreau c[e2]ramique antiacide thermor[e2]sistant ........ 4.1.5  *


carreau c[e2]ramique carre r[e2]sistant aux acides ....... 4.1.2  *


carreau c[e2]ramique r[e2]sistant aux acides en coin ..... 4.1.3  *


carreau c[e2]ramique r[e2]sistant aux acides                      *


rectangulaire .............................................4.1.4


collements ............................................... 4.3.4


corps .................................................... 4.2.1


croisillon c[e2]ramique .................................. 4.1.16 *


d[e2]tachments ........................................... 4.3.1  *


glacure .................................................. 4.2.2


mise a grayillon des bouts de tuyaux ..................... 4.3.3


produits c[e2]ramiques r[e2]sistants aux acides .......... 4.1.1  *


raccord c[e2]ramique [a4] trois voies .................... 4.1.17 *


r[e2]sistance chimique de l'[e2]mail ..................... 4.2.3  *


r[e2]sistance aux acides ................................. 4.2.7  *


r[e2]sistance des tuyaux [a4] l'action d'une pression             *


hydraulique interieure ................................... 4.2.6


r[e2]sistance des tuyaux [a4] l'action d'une charge               *


ext[e2]rieure cylindrique................................. 4.2.5  *


retrait lin[e2]aire suppl[e2]mentaire .................... 4.2.4  *


surface ondul[e2]e du tuyau .............................. 4.3.2  *


tuyaux en gr[e2]s antiacides [a4] brides coniques ........ 4.1.20 *


tuyaux en gr[e2]s d'evacuation [a4] une surface


ext[e2]rieure ............................................ 4.1.7  *


tuyaux en gr[e2]s d'evacuation (d'[e2]gout) .............. 4.1.6  *


tuyaux en gr[e2]s lisse r[e2]sistant aux acides .......... 4.1.18 *


tuyaux en gr[e2]s r[e2]sistant aux acides [a4] brides             *


cylindriques ............................................. 4.1.19


tuyaux en gr[e2]s c[e2]ramiques de drainage [a4] une


surface exterieure cylindrique ........................... 4.1.10 *


tuyaux en gr[e2]s de drainage ............................ 4.1.9  *


tuyaux en gr[e2]s r[e2]sistant aux acides [a4]                    *


emboitement .............................................. 4.1.8


tuyaux en gr[e2]s de drainage [a4] deux surfaces                  *


d'appui .................................................. 4.1.15


tuyaux en gr[e2]s de drainage [a4] une surface d'appui            *


longitudinale............................................. 4.1.14


tuyaux en gr[e2]s de drainage [a4] une surface


ext[e2]rieure decagonale ................................. 4.1.13 *


tuyaux en gr[e2]s de drainage [a4] une surface


ext[e2]rieure hexagonale ................................. 4.1.11 *


tuyaux en gr[e2]s de drainage [a4] une surface                    *


ext[e2]rieure octogonale ................................. 4.1.12 *


                           - 17 -


                                            ДСТУБА.1.1-17-94


                Абетковий покажчик російських термінів


глазурь .................................................. 4.2.2


изделия кислотоупорные керамические ...................... 4.1.1


кирпич керамический радиальный поперечный ................ 4.1.23


кирпич керамический кислотоупорный фасонный .............. 4.1.24


кирпич кислотоупорный клиновой торцевой


двусторонний ............................................. 4.1.22


кирпич кислотоупорный прямой ............................. 4.1.21


кислотостойкость ......................................... 4.2.7


крестовина керамическая .................................. 4.1.16


налипы ................................................... 4.3.4


облопки .................................................. 4.3.1


ощебенение краев труб .................................... 4.3.3


поверхность ствола волнистая ............................. 4.3.2


плитка керамическая кислотоупорная термостойкая .......... 4.1.5


плитка кислотоупорная керамическая квадратная ............ 4.1.2


плитка кислотоупорная керамическая клиновая .............. 4.1.3


плитка кислотоупорная керамическая прямоугольная ......... 4.1.4


прочность труб против воздействия внешней нагрузки ....... 4.2.5


прочность труб против воздействия внутреннего


гидравлического давления ................................. 4.2.6


тройник керамический ..................................... 4.1.17


трубы керамические дренажные ............................. 4.1.9


трубы керамические дренажные с восьмигранной


наружной поверхностью .................................... 4.1.12


трубы керамические дренажные с десятигранной


наружной поверхностью .................................... 4.1.13


трубы керамические дренажные с двумя опорными


плоскостями .............................................. 4.1.15


трубы керамические дренажные с продольной


опорной плоскостью ....................................... 4.1.14


трубы керамические дренажные с цилиндрической


наружной поверхностью .................................... 4.1.10


трубы керамические дренажные с шестигранной


наружной поверхностью .................................... 4.1.11


трубы керамические канализационные ....................... 4.1.6


трубы керамические кислотостойкие гладкие ................ 4.1.18


трубы керамические канализационные


с цилиндрической внешней поверхностью .................... 4.1.7


трубы керамические кислотостойкие раструбные ............. 4.1.8


трубы керамические кислотостойкие


с коническими фланцами ................................... 4.1.20


трубы керамические кислотостойкие


с цилиндрическими фланцами ............................... 4.1.19


стойкость глазури химическая ............................. 4.2.3


усадка дополнительная линейная ........................... 4.2.4


черепок .................................................. 4.2.1


   Ключові слова: абетковий покажчик, визначення, дренажні труби,


                  каналізаційні труби, кислотостійкість, кислото-


                  тривка плитка, міцність, полива, термін, хіміч-


                  на стійкість, цегла.


      Примітка.


          */ цифри за літерами в квадратних дужках відповідають


             значенням в таблиці відповідності символів 


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: