ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДСТУ Б А.1.1-19-94. Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни та визначення

Оцените
(0 голосов)

ПЕРЛИТ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ПЕРЛИТОВЫЕ

Термины и определения

Standardization and normalization systems in construction

PERLITE.

PERLITE MATERIALS AND PRODUCTS

Terms and definitions

Скачать ДСТУ Б А.1.1-19-94. Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни та визначення


                                          Чинний від 1994-10-01

     1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ


     1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять пер-

літової сировини, спученого перліту, матеріалів та виробів тепло-

і звукоізоляційних із спученого перліту.

     1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові

для використання в усіх видах нормативної документації, у довідко-

вій та навчально-методичній літературі, що належить до сфери діяль-

ності з питань стандартизації або при використанні результатів цих

робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

     1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підпри-                            - 2 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-19-94

ємств, установ, організацій, що діють на території України,

технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженер-

них товариств, міністерств (відомств).

     2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


     У цьому стандарті є посилання на такі документи:

ДСТУ 1.2-93  | Державна система стандартизації України.

              | Порядок розроблення державних стандартів.

----------------------------------------------------------

ДСТУ 1.5-93  | Державна система стандартизації України.

              | Загальні вимоги до побудови, викладу,

              | оформлення та змісту стандартів.

----------------------------------------------------------

КНД 50-011-93| Основні положення та порядок розроблення

              | стандартів на терміни та визначення.

----------------------------------------------------------

     3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ


     3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований

термін.

     3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати

шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значення

термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати

обсяги і зміст понять, визначених у стандарті.

     3.3 У стандарті, як довідкові, подані німецьки (de), англі-

йські (en), французькі (fr) і російські (ru) відповідники стандар-

тизованих термінів, а також визначення російською мовою.

     3.4 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів україн-

ською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стан-

дартизованих термінів кожною мовою окремо.

     4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ


     4.1  Номенклатура виробів

    4.1.1  бітумно-перлітова           de  Bitumenperlitmasse

           маса                        en  bitumen containing

                                           perlite mass

                                       fr  masse perlito-bitu-

                                           mineuse

                                       ru  битумно-перлитовая

                                           масса

           Суміш спученого перлі-          Смесь вспученного пер-

           тового піску з гарячим          литового песка с горя-

           або холодним бітумом,           чим или холодным биту-

           яка використовується            мом, применяемая для

           для теплоізоляції при           теплоизоляции при тем-

           температурі від -60 оС          пературе от -60 оС

           до +130 оС                      до +130 оС

                            - 3 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-19-94

    4.1.2  перлітовітеплоізоля-       de  Perlitw[a1]rmeisolie-  *

           ційнівироби- перкон-          rerzeugnisse -

           сит                             - Perkonsit

                                       en  heat insulating

                                           perlite products-per-

                                           consit

                                       fr  produits colorifuges

                                           de perlite - perkonsit

                                       ru  перлитовые теплоизоля-

                                           ционные изделия -

                                           перконсит

           Вироби, виготовлені у           Изделия, изготовляемые

           вигляді безперервного           в виде непрерывного че-

           чохла з поліетиленової          хла из полиэтиленовой

           плівки, поділеного на           пленки, разделенного на

           секції, наповнені спу-          секции, которые запол-

           ченим перлітовим піском         нены вспученым перлито-

           з наступною їх гермети-         вым песком с последую-

           зацією. Утворений килим,        щей их герметизацией.

           який складається з окре-        Образующийся ковер, со-

           мих елементів, піддають         стоящий из отдельных

           підпресуванню. Темпера-         элементов, подвергают

           тура застосування від           подпрессовке. Темпера-

           -50 оС до +50 оС для            тура применения от

           теплоїзоляції зовнішніх         -50 оС до +50 оС для

           захисних конструкцій            теплоизоляции наружных

           житлових, громадських і         ограждающих конструк-

           сільськогосподарських           ций жилых, общественных

           будівель                        и сельскохозяйственных

                                           зданий

   4.1.3  бітумно-перлитові            de  Bitumenperliterzeugnisse

          вироби                       en  bitumen containing per-

                                           lite products

                                       fr  produits perlite-bitum-

                                           ineux

                                       ru  битумно-перлитовые

                                           изделия

          Вироби, які виготов-             Изделия, изготавлива-

          ляють у вигляді плит,            емые в виде плит, сег-

          сегментів, напівцилін-           ментов, полуцилиндров

          дрів зі спученого пер-           из вспученного перли-

          літового піску на бі-            тового песка на битум-

          тумному зв'язуючому з            ном связующем с добав-

          добавками або без них.           ками и без них. Приме-

          Використовується для             няются для теплоизоля-

          теплоізоляції будівель           ции зданий и трубопро-

          і трубопроводів при              водов при температуре

          температурі від -60 оС           от -60 оС до +130 оС

          до +130 оС

   4.1.4  бітумно-цементно-пер-        de  Bitumenzementperliter-

          літовівироби                    zeugnisse

                                       en  bitumen containing

                                           perlite-cement products

                            - 4 -

                                                ДСТУБА.1.1-19-94

                                       fr  produits perlitobitu-

                                           mineux de ciment

                                       ru  битумно-цементно-перли-

                                          товые изделия

          Вироби, виготовлені у            Изделия, изготовляемые

          вигляді шкаралуп зі спу-          в виде скорлуп из вспу-

          ченого перлітового піс-          ченного перлитового пес-

          ку, цементу і бітумного          ка, цемента и битумного

          зв'язуючого. Застосову-          связующего. Применяются

          ються для безканального          при бесканальной прок-

          прокладання трубопрово-          ладке трубопроводов

          дів

   4.1.5  перлітоцементні              de  Relitzementerzeugnisse

          вироби                       en  perlite cement products

                                       fr  produits de perlite et

                                           de ciment

                                       ru  перлитоцементные изде-

                                           лия

          Вироби, виготовлені у            Изделия, изготавливае-

          вигляді плит, сегментів,         мые в виде плит, сегме-

          напівциліндрів із спу-           нтов, полуцилиндров из

          ченого піску, цементу і          вспученного перлитового

          азбесту. Застосовуються          песка, цемента и асбес-

          для теплоізоляції облад-         та. Применяются для те-

          нання і трубопроводів            плоизоляции оборудова-

          при температурі до 600 оС        ния и трубопроводов при

                                           температуре до 600 оС

   4.1.6  перлітокерамічні             de  Perlitkeramische

          вироби                           Erzeugnisse

                                       en  perlite ceramic products

                                       fr  produits perlitocerami-

                                           ques

                                       ru  перлитокерамические

                                           изделия

          Вироби, виготовлені              Изделия, изготавливае-

          у вигляді плит, цегли,           мые в виде плит, кир-

          сегментів, напівцилін-           пичей, сегментов, полу-

          дрів із спученого пер-           цилиндров из вспученно-

          літового піску і глини-          го перлитового песка и

          стого зв'язуючого з до-          глинистого связующего с

          бавками чи без них.              добавками или без них.

          Використовуються для             Применяются для теплои-

          теплоізоляції обладнання         золяции оборудования

          при температурі до               при температуре до

          900 оС                           900 оС

   4.1.7  перлітобентонітові           de  Perlitbentoniterzeug-

          вироби                           nisse

                                       en  perlite bentonite

                                           products

                                       fr  produits perlitobento-

                                           niques

                            - 5 -

                                                ДСТУБА.1.1-19-94

                                       ru  перлитобентонитовые

                                           изделия

         Вироби, виготовлені у             Изделия, изготавливае-

         вигляді плит, цегли,              мые в виде плит, кир-

         сегментів, шкаралуп зі            пичей, сегментов, скор-

         спученого перлітового             луп из вспученного пер-

         піску і бентонітового             литового песка и бенто-

         зв'язуючого з модифіка-           нитового связующего с

         ційними добавками. Ви-            модифицирующими добав-

         користовуються для теп-           ками. Применяются для

         лоізоляції обладнання             теплоизоляции оборудо-

         при температурі до                вания при температуре

         900 оС, а також у мало-           до 900 оС, а также в

         поверховому житловому             малоэтажном строитель-

         будівництві для тепло-            стве для теплоизоляции

         ізоляції

  4.1.8  теплоізоляційні вироби       de  W[a1]rmeisoliererzeug-  *

         "Перліталь"                      nisse "Perlital"

                                      en  thermal-insulating

                                          products "Perlital"

                                      fr  produits calorifuges

                                          "Perlital"

                                      ru  теплоизоляционные

                                          изделия "Перлиталь"

         Вироби, виготовлені у            Изделия, изготавливае-

         вигляді плит зі спучено-         мые в виде плит из вспу-

         го перлітового піску,            ченого перлитового пес-

         пластичної вогнетривкої          ка, пластичной огнеупор-

         глини з коригуючими по-          ной глины с корректирую-

         лімерними добавками. Ви-         щими полимерными добав-

         користовуються для теп-          ками. Применяются для

         лоізоляції обладнання            теплоизоляции оборудова-

         при температурі до 850 оС        ния при температуре до

                                          850 оС

   4.1.9  перлітоазбестокаолінові     de  Perlitasbestkaoliner-

          вироби (ПАК)                    zeugnisse (PAK)

                                      en  kaolin containing asbes-

                                          toperlite products (PAK)

                                      fr  produits de perlite-

                                          amiante de kaolin (PAK)

                                      ru  перлитоасбестокаолиновые

                                         изделия (ПАК)

         Вироби, виготовлені у            Изделия, изготавливаемые

         вигляді плит зі спучено-         в виде плит из вспученyо-

         го перлітового піску,            ноперлитового песка, ас-

         азбестового волокна і            бестового песка и каолина.

         каоліну. Використовують-         Применяются для теплоизо-

         ся для теплоізоляції те-         ляции технических агрега-

         хнічних агрегатів при            тов при температуре до

         температурі до 850 оС            850 оС

                            - 6 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-19-94

   4.1.10 кремнеземперлітові          de  Kieselerdeperliterzeug-

          вироби                          nisse

                                      en  siliсeous perlite products

                                      fr  produits siliсo-perlite

                                      ru  кремнеземперлитовые

                                          изделия

         Вироби, виготовлені у            Изделия, изготавливаемые

         вигляді плит, цегли зі           в виде плит, кирпичей из

         спученого перлітового            вспученного перлитового

         піску, кремнеземомістких         песка, кремнеземсодержа-

         матеріалів (трепел, зо-          щих материалов (трепел,

         ла, діатоміт, туф та             зола, диатомит, туф и

         ін.) і неорганічного             др.) и неорганического

         зв'язуючого. Використо-          связующего. Применяются

         вуються для теплоізоля-          для теплоизоляции обору-

         ції обладнання при тем-          дования при температуре

         пературі до 900 оС               до 900 оС

   4.1.11 перлітофосфогельові         de  Perlitphosphogelerzeug-

          вироби                          nisse

                                      en  phospho-gel perlite

                                          products

                                      fr  produits perlitophospho-

                                          riques

                                      ru  перлитофосфогелевые

                                          изделия

         Вироби, виготовлені у            Изделия, изготавливаемые

         вигляді плит із спуче-           в виде плит из вспученно-

         ного перлітового піску,          го перлитового песка, жи-

         рідкого скла, ортофос-           дкого стекла, ортофосфор-

         форної кислоти і гідро-          ной кислоты и гидрофоби-

         фобізуючої рідини.               зирующей жидкости.

         Використовуються для             Применяются для теплоизо-

         теплоізоляції покрі-             ляции кровель, стен и ог-

         вель, стін та вогнеза-           незащиты стальных конст-

         хисту сталевих конст-            рукций при температуре

         рукцій при температурі           до 600 оС

         до 600 оС

   4.1.12 лігноперлітовівироби       de  Lignoperliterzeugnisse

                                      en  lignoperlite products

                                      fr  produits de lignoperlite

                                      ru  лигноперлитовыеизделия

         Вироби, виготовлені у            Изделия, изготавливаемые

         вигляді плит із спуче-           в виде плит из вспученно-

         ного перлітового піску,          го перлитового песка, ко-

         комплексного зв'язуючого         мплексного связующего це-

         з відходів целюлозно-па-         ллюлозно-бумажной промыш-

         перової промисловості            ленности (лигносульфона-

         (лігносульфонатів) і мо-         тов) и модифицирующих до-

         дифікуючих добавок. Ви-          бавок. Применяются в ка-

         користовуються як тепло-         честве теплоизоляционного

         ізоляційний шар по про-          слоя по профилированному

                            - 7 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-19-94

         фільованому металевому           металлическому настилу на

         настилу на покрівлі, в           кровле, в трехслойных же-

         тришарових залізобетон-          лезобетонных стеновых па-

         них стінових панелей, а          нелях, а также для тепло-

         також для теплоізоляції          изоляции оборудования при

         обладнання при темпера-          температуре до 200 оС

         турі до 200 оС

   4.1.13 гіпсоперлітові вироби       de  Gipsperliterzeugnisse

                                      en  gypsum perlite products

                                      fr  produits de perlite de

                                          pl[a1]tre               *

                                      ru  гипсоперлитовые изделия

         Вироби із спученого пе-          Изделия из вспученного

         рлітового піску і буді-          перлітового песка и

         вельного гіпсу, які ви-          строительного гипса, из-

         готовляються у вигляді           готавливаемые в виде па-

         панелей, вкладишів для           нелей, вкладышей для

         утеплення зовнішніх              утепления наружных стен

         стін будинків, оболонок          зданий, оболочек и сег-

         і сегментів перегород-           ментов, перегородочных

         кових панелей, плит та           панелей, плит и др. При-

         ін. Використовуються             меняются для теплоизоля-

         для теплоізоляції стін           ции трубопроводов, стен

         будинків, трубопроводів,         зданий, в качестве шту-

         як тинькувальні розчини          катурных растворов при

         при температурі до 600 оС        температуре до 600 оС

   4.1.14 керамоперлітофосфатні       de  Perlitkeramikphospha-

          вироби                          terzeugnisse

                                      en  ceramoperlitophospha-

                                          te  products

                                      fr  produits de phosphate

                                          [a4] c[e2]ramo-perlite  *

                                      ru  керамоперлитофосфат-

                                          ные изделия

        Вироби, виготовлені у            Изделия, изготавливаемые

         виді цегли, плит, шкара-         в виде кирпича, плит,

         луп із спученого перліто-        скорлуп из вспученного

         вого піску, сухих порош-         перлитового песка, сухих

         ків глини і водного роз-         порошков глины и водного

         чину фосфату. Використо-         раствора фосфата. Приме-

         вуються як вогнетривка           няются в качестве огнеу-

         теплоізоляція при темпе-         порной теплоизоляции при

         ратурі до 1150 оС                температуре до 1150 оС

   4.1.15 перлітовідекоративно-      de  Decorw[a2]rmeisolierer- *

          ізоляційнівироби               zeugnisse aus Perlit

                                      en  decorative thermal-

                                          insulating perlite

                                          products

                                      fr  produits de perlite

                                          calorifuges d[e2]cora-  *

                                          tifs

                            - 8 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-19-94

                                      ru  перлитовые декоративно

                                          -теплоизоляционные

                                          изделия

         Вироби, виготовлені у            Изделия, изготавливаемые

         вигляді плит із спуче-           в виде плит из вспучен-

         ного перлітового піску           ного песка и макулатуры

         і макулатури (картон-            (картонной, бумажной) с

         ної, паперової) з до-            добавками гидрофобизато-

         даванням гідрофобіза-            ра и введением связующе-

         тора і введенням зв'я-           го. Применяются для теп-

         зуючого. Використовую-           лоизоляции зданий, а та-

         ться для теплоізоляції           кже как теплоизоляция

         будинків, а також як             при температуре до

         теплоізоляція при тем-           +130 оС

         пературі до +130 оС

   4.1.16 термоперлітові вироби       de  W[a2]rmeperliterzeug-   *

                                          nisse

                                      en  thermoperlite products

                                      fr  produits de thermoper-

                                          lite

                                      ru  термоперлитовые изделия

         Вироби, виготовлені у            Изделия, изготавливаемые

         вигляді плит шляхом              в виде плит путем спека-

         спікання частинок спу-           ния частиц вспученного

         ченого перлітового пі-           перлитового песка в при-

         ску в присутності луж-           сутствии щелочных доба-

         них добавок. Викорис-            вок. Применяются для те-

         товуються для теплоі-            плоизоляции судов и

         золяції суден і буді-            строительных конструкций,

         вельних конструкцій,             а также для теплоизоля-

         а також для теплоізо-            ции тепловых агрегатов

         ляції теплових агрега-           при температуре до 600 оС

         тів при температурі

         до 600 оС

   4.1.17 епсоперлітові вироби        de  Epsoperliterzeugnisse

                                      en  epseuperlite products

                                      fr  produits d'epseuperlite

                                      ru  эпсоперлитовые изделия

         Вироби, виготовлені у            Изделия, изготавливаемые

         вигляді плит із спуче-           в виде плит из вспученно-

         ного перлітового піску           го перлітового песка и

         і водного сульфату маг-          водного сульфата магния с

         нію з модифікуючими до-          модифицирующими добавками

         бавками і без них. Ви-           и без них. Применяются

         користовуються для те-           для теплоизоляции при те-

         плоізоляції при темпе-           мпературе до 800 оС

         ратурі до 800 оС

   4.1.18 фосфоперлітобетонні         de  Phosрhoperlitbetonerze-

          вироби                          ugnisse

                                      en  phosphoperlite concrete

                                          products

                            - 9 -

                                                ДСТУБА.1.1-19-94

                                      fr  produits de phosphoper-

                                          lite de b[e2]ton        *

                                      ru  фосфоперлитобетонные

                                          изделия

        Вироби, виготовлені у ви-         Изделия, изготавливае-

        гляді плит, шкаралуп та           мые в виде плит, скор-

        ін. із спученого перліто-         луп и др. из вспученно-

        вого піску, вогнетривкої          го перлитового песка,

        або легкоплавкої глини і          огнеупорной или легкоп-

        фосфатного зв'язуючого.           лавкой глины и фосфат-

        Використовуються для теп-         ного связующего. Приме-

        теплоізоляції теплових            няются для теплоизоля-

        агрегатів при температурі         ции тепловых агрегатов

        до 1000 оС                        при температуре до

                                          1000 оС

   4.1.19 перлітодіатомітові          de  Perlitdiatomiterzeug-

          вироби                          nisse

                                      en  diatomic perlite

                                          products

                                      fr  produits de perlite

                                          diatomitiques

                                      ru  перлитодиатомитовые

                                          изделия

        Вироби, виготовлені у             Изделия, изготавливаемые

        вигляді цегли із спуче-           в виде кирпичей из вспу-

        ного перлітового піску і          ченного перлитового пес-

       діатоміту. Використову-           ка и диатомита. Применя-

        ються як високотемпера-           ются в качестве высоко-

        турна теплоізоляція при           температурной теплоизо-

        температурі до 900 оС             ляции при температуре до

                                          900 оС

   4.1.20 перлітопластбетонні         de  Perlitplastbetonerzeug-

          вироби                          nisse

                                      en  perlite foam concrete

                                          products

                                      fr  produits de perlitomo-

                                          usse de b[e2]ton

                                      ru  перлитопластбетонные

                                          изделия

        Вироби, виготовлені у             Изделия, изготавливаемые

        вигляді плит із спуче-            в виде плит из вспученого

        ного перлітового піску            перлитового песка, тонко-

        тонкомеленої синтетичної          молотой синтетической

        смоли, затверджувача і            смолы, отвердителя и га-

        газоутворювача (порофора)         зообразователя (порофора)

        шляхом спінення. Викорис-         путем вспенивания. Приме-

        товується для теплоізоля-         няются для теплоизоляции

        ції будівельних конструк-         строительных конструкций

        цій при температурі від           при температуре от -50 оС

        -50 оС до +150 оС                 до +150 оС

                            - 10 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-19-94

   4.1.21 пластперлітові вироби       de  Plastperliterzeugnisse

                                      en  foam perlite products

                                      fr  produits de perlitomousse

                                      ru  пластперлитовые изделия

        Вироби, виготовлені у             Изделия, изготавливаемые

        вигляді плит із спуче-            в виде плит из вспученно-

        ного перлітового піску            го перлитового песка и

        і синтетичних смол.               синтетических смол. Приме-

        Використовуються для              няются для теплоизоляции

        теплоизоляції будівель-           строительных конструкций

        них конструкцій при тем-          при температуре до

        пературі до +140 оС               до +140 оС

   4.1.22 вироби з поризованого       de  Erzeugnisse aus por[o2]-

          перлітосилікату                 sem Silicat Perlit

                                      en  products from porous

                                          silicate perlite

                                      fr  produits de silicate-

                                          perlite poreuse

                                      ru  изделия из поризованного

                                          перлитосиликата

        Вироби, виготовлені у             Изделия, изготавливаемые

        вигляді цегли, плит мето-         в виде кирпичей, плит

        дом автоклавного тверден-         методом автоклавного тве-

        ня із вспученого перліто-         рдения из вспученного пер-

        вого піску, вапняково-кре-        литового песка, известко-

        мнеземистого зв'язуючого,         во-кремнеземистого связу-

        газоутворювача і води.            ющего, газообразователя и

        Використовуються для теп-         воды. Применяются при те-

        лоізоляції огороджуваль-          плоизоляции ограждающих

        них конструкцій будинків          конструкций зданий и обо-

        і обладнання при темпера-         рудования при температуре

        турі до 800 оС                    до 800 оС

   4.1.23 склоперлітові вироби        de  Glasperliterzeugnisse

                                      en  glass perlite products

                                      fr  produits verre-perlite

                                      ru  стеклоперлитовые

                                          изделия

        Вироби, виготовлені у             Изделия, изготавливаемые

        вигляді плит, шкаралуп,           в виде плит, скорлуп, се-

        сегментів із спученого            гментов из вспученного пе-

        перлітового піску, рід-           рлитового песка, жидкого

        кого скла з добавками             стекла с добавками крем-

        кремнефтористого натрію           нефтористого натрия или

        або без нього. Викорис-           без него. Применяются

        товуються для теплоізо-           для теплоизоляции поверх-

        ляції поверхні обладна-           ностей оборудования при

        ння при температурі до            температуре до 600 оС

        600 оС

   4.1.24 перлітобазальтові           de  Perlitbasalterzeugnisse

          вироби                      en  perlite basalt products

                            - 11 -

                                                ДСТУБА.1.1-19-94

                                      fr  produits perlitobasalti-

                                          ques

                                      ru  перлитобазальтовые изде-

                                          лия

        Вироби, виготовлені у             Изделия, изготавливаемые

        вигляді кутників, дво-            в виде уголков, двутав-

        таврів, огороджень із             ров, ограждений из вспу-

        спученого перлітового             ченного перлитового пес-

        піску, базальтового во-           ка, базальтового волокна

        локна і цементу. Вико-            и цемента. Применяются

        ристовуються для тепло-           для теплоизоляции внут-

        ізоляції внутрішніх пе-           ренних перегородок и ве-

        регородок і вентиляцій-           нтиляциооных каналов при

        них каналів при темпе-            температуре до 700 оС

        ратурі до 700 оС

   4.1.25 вироби з негорючого         de  Erzeugnisse aus unbren-

          композиційного теп-             nbarem Verbundw[a1]rme- *

          лоізоляційного мате-            d[a1]mmstoff            *

          ріалу                       en  products from composite

                                          nonflamable heat insu-

                                          lating material

                                      fr  produits en mat[e2]rial

                                          compos[e2] incombustible

                                          calorifuge

                                      ru  изделияизнегорючего

                                          композиционного теплоизо-

                                          ляционного материала

        Вироби, виготовлені у ви-         Изделия, изготавливаемые

        гляді плит із спученого           в виде плит из вспученно-

        перлітового піску і різ-          го перлитового песка и

        номанітного мінерального          различного минерального

        волокна та бентонітового          волокна и бентонитового

        зв'язуючого з модіфікую-          связующего с модифициру-

        чими добавками чи без них.        ющими добавками или без

        Використовуються як кор-          них. Применяются как ко-

        пусна ізоляція суден,             рпусная изоляция судов,

        ізоляція огороджувальних          изоляция ограждающих ко-

        конструкцій промислових           нструкций промышленных

        будівель при температурі          зданий при температуре

        до 700 оС                         до 700 оС

   4.1.26 вироби з перлітоскло-       de  Erzeugnisse aus perlitg-

          пласту                          lasfasserver st[a1]rktem

                                          Plast

                                      en  products perlite glass

                                          seam

                                      fr  produits de perlite-verre

                                      ru  изделия из перлитостекло-

                                          пласта

        Вироби, виготовлені у             Изделия, изготавливаемые

        вигляді плит із спучено-          в виде плит из вспученого

        го перлітового піску,             перлитового песка, фенол-

                            - 12 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-19-94

        фенолформальдегідної              формальдегидной смолы,

        смоли, склополотна (або           стеклохолста (или стекло-

        склотканини) технічного           ткани), технического уро-

        уротропіну і сухого по-           тропина и сухого порофора.

        рофору. Використовуються          Применяются для теплоизо-

        для теплоізоляції буді-           ляции зданий и оборудования

        вель та обладнання при            при температуре до 250 оС

        температурі до 250 оС

   4.1.27 гідрофобізований            de  Hydrophobierter Perlit

          перліт                      en  hydrophobic perlite

                                      fr  perlite hydrophobe

                                      ru  гидрофобизированный

                                          перлит

        Спучений перлітовий пісок,        Вспученный перлитовый

        оброблений гідрофобізато-         песок, обработанный ги-

        ром                               дрофобизатором

   4.1.28 гранульований перлі-        de  Granulatperlit fullstof

          товийзаповнювач            en  granulated perlite

                                          aggregate

                                      fr  agr[e2]gats de perlite  *

                                          granul[e2]s             *

                                      ru  гранулированный перли-

                                          товый заполнитель

        Заповнювач, який виготов-         Заполнитель, изготавли-

        ляють з перлітової сиро-          ваемый из перлитового

        вини з добавками плавня,          сырья с добавками плавня,

        газоутворювача і зв'язую-         газообразователя и свя-

        чого                              зующего

   4.1.29 дрібнозернистий пер-        de  Fienk[o1]rniger Perli-  *

          літобетон                       tobeton

                                      en  fine-grained perlite

                                          concrete

                                      fr  perlitob[e2]ton [a4]    *

                                          grains fins

                                      ru  мелкозернистыйперлито-

                                          бетон

        Бетон, що виготоляється           Бетон, изготавливаемый

        із спученого перліту              из вспученого перлита

        фракції до 10 мм, дріб-           фракции до 10 мм, мелкого

        ного щільного заповнювача         плотного заполнителя и

        і цементу. Використовує-          цемента. Применяется для

        ться для огороджувальних          ограждающих конструкций

        конструкцій будівель              зданий

   4.1.30 керамзитоперлітобе-         de  Keramsitperlitbeton

          тон                         en  perlite claydite conc-

                                          rete

                                      fr  perlitob[e2]ton [a4]    *

                                          k[e2]ramsite            *

                                      ru  керамзитоперлитобетон

                            - 13 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-19-94

        Бетон, що виготоляється           Бетон, изготавливаемый

        із керамзітового гравію,          из керамзитового гра-

        спученого перлітового             вия, вспученного перли-

        піску, щільного дрібного          тового песка, плотного

        заповнювача і цементу.            мелкого заполнителя и

        Використовується  для             цемента. Применяется при

        виготовлення зовнішніх            изготовлении наружных

        стінових панелей для жи-          стеновых панелей для жи-

        тлових, громадських і             лых, гражданских и про-

        промислових будівель              мышленных зданий

   4.1.31 перлітова сировина          de  Rohperlit

                                      en  perlite raw material

                                      fr  mati[e2]re premi[e2]re  *

                                          de perlite

                                      ru  перлитовое сырье

        Вулканічна склувата               Вулканическая стекло-

        водомістка порода                 ватая водосодержащая

        кислого складу                    порода кислого состава

   4.1.32  полегшувальна перлі-       de  Leichter Perlitzusats

           това добавка               en  lightening perlite

                                          addition

                                      fr  addition de perlite

                                          allegeant

                                      ru  облегчающая перлитовая

                                          добавка

        Перлітовий порошок з              Перлитовый порошок с

        розміром частинок менше           размером частичек менее

        0,075 мм, який одержу-            0,075 мм, получаемый в

        ють внаслідок механічної          результате механической

        обробки (помолу) спуче-           обработки (помола) вспу-

        ного перлітового піску.           ченного перлитового пе-

        Використовується для              ска. Применяется для

        зниження густини тампо-           снижения плотности тампо-

        нажних розчинів при бу-           нажных растворов при

        рінні свердловин                  бурении скважин

   4.1.33  перлітографітова           de  Perlitgraphitmischung

           суміш                      en  perlite graphite mixture

                                      fr  m[e2]lange perlito-gra- *

                                          phitique

                                      ru  перлитографитовая смесь

        Сипка суміш, яка вигото-          Сыпучая смесь, изготавли-

        вляється із спученого             ваемая из вспученного пе-

        перлітового піску і гра-          рлитового песка и графи-

        фіту. Використовується            та. Применяется для теп-

        для теплоізоляції дзер-           лоизоляции зеркала метал-

        кала металу при розливі           ла при разливке стали

        сталі

   4.1.34  перлітошамотні             de  Feuerfeststoffe aus Per-

           вогнетриви                     litschamotte

                                      en  perlite fireclay products

                            - 14 -

                                                ДСТУБА.1.1-19-94

                                      fr  produits de perlitocha-

                                          moter

                                      ru  перлитошамотные огнеупоры

        Вироби, які виготовлені           Изделия, изготавливаемые

        у вигляді цегли із спу-           в виде кирпичей из вспу-

        ченого перлітового піску,         ченного перлитового пес-

        шамоту і коригувальних            ка, шамота и корректирую-

        добавок. Використовуються         щих добавок. Применяются

        як високотемпературна те-         в качестве высокотемпера-

        плоізоляція при темпера-          турной теплоизоляции при

        турі до 1300 оС                   температуре до 1300 оС

   4.1.35  перлітобазальтовий         de  Perlitbasaltkarton

           картон                     en  perlite basalt cartoon

                                      fr  produits perlitobasalti-

                                          ques

                                      ru  перлитобазальтовый картон

        Матеріал, що виготовля-           Материал, изготавливаемый

        ється із спученого пер-           из вспученного перлитово-

        літового піску, базальто-         го песка, базальтового

        вого супертонкого волок-          супертонкого волокна и

        на і бентонітового зв'я-          бентонитового связующего.

        зуючого. Використовується         Применяются для теплоизо-

        для ізоляції стін, буді-          ляции стен зданий и энер-

        вель і енергоустановок            гоустановок при темпера-

        при температурі до 700 оС         туре до 700 оС

   4.1.36  перлітобетон               de  Perlitobeton

                                      en  perlite concrete

                                      fr  perlitob[e2]ton

                                      ru  перлитобетон

        Бетон, що виготовля-              Бетон, изготавливаемый

        ється із спученого пер-           из вспученного перлитово-

        літового щебню, пористо-          го щебня, пористого или

       го або щільного дрібного          плотного мелкого заполни-

        заповнювача і цементу.            теля и цемента.

        Використовується  при ви-         Применяется при изготов-

        готовленні двошарових пер-        лении двуслойных перлито-

        літобетонних і одношаро-          бетонных и однослойных

        вих панелей самонесучих           панелей самонесущих нару-

        зовнішніх стін                    жных стен

   4.1.37  комплексні плити з         de  Komplexw[a1]rmed[a1]m-  *

           утеплювачемізпер-            mstoffplaten aus Per-

           літобетону                     litobeton

                                      en  complex slabs with

                                          warmthkeeping material

                                          of perlite concrete

                                      fr  panneaux complexes avec

                                          un proteeteur de chaleur

                                          de perlitobeton

                                      ru  комплексные плиты с уте-

                                          плителем из перлитобетона

                            - 15 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-19-94

        Конструкція, яка склада-          Конструкция, состоящая из

        ється з несучої частини-          несущей части - ребристой

        ребристої плити та ізоля-         плиты и изоляционной час-

        ційної частини, яка міс-          ти, содержащий утеплитель

        тить утеплювач і цемент-          и цементно-песчаную стяж-

        но-піщану стяжку.                 ку. Применяется для пок-

        Використовується для пок-         рытий отапливаемых произ-

        риття опалюваних виробни-         водственных зданий

        чих будівель

   4.1.38  перлітові тинкувальні      de  Perlitputzm[o1]rtel     *

           розчини                    en  perlite plasters

                                      fr  enduits de perlite

                                      ru  перлитовые штукатурные

                                          растворы

        Розчини, виготовлені із           Растворы, изготавливаемые

        спученого перлітового             из вспученного перлитово-

        піску і мінерального              го песка и минеральных

        зв'язуючого (цементу,             вяжущих (цемента, извес-

        вапна, гіпсу) з модіфі-           ти, гипса) с модифициру-

        куючими добавками або             ющими добавками или без

        без них з волокнистими            них, с волокнистыми напо-

        наповнювачами або без             лнителями или без них

        них

   4.1.39  цементно-перлітовий        de  Zementperlitm[o1]rtel   *

           розчин                     en  cement perlite plaster

                                      fr  mortier compos[e2] de

                                          ciment et de perlite

                                      ru  цементно-перлитовый

                                          раствор

        Розчин, який виготовля-           Раствор, изготавливаемый

        ють із спученого перлі-           из вспученного перлитово-

        тового піску і цементу            го песка и цемента и при-

        і використовують для му-          меняемый для кладки

        рування

   4.1.40  спученийперліт            de  Blahperlit

                                      en  expanded perlite

                                      fr  perlite expans[e2]e     *

                                      ru  вспученный перлит

        Спучений перлітовий               Вспученный перлитовый

        пісок і щебінь, які               песок и щебень, получа-

        одержують в результаті            емые в результате тер-

        термічної обробки пер-            мической обработки пер-

        літової сировини                  литового сырья

   4.1.41 перлітовий субстрат         de  Perlitsubstrat

                                      en  perlite substrate

                                      fr  substrat de perlite

                                      ru  перлитовый субстрат

        Спучений перлітовий               Вспученный перлитовый

        пісок марок по насипній           песок марок по насыпной

                            - 16 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-19-94

        густині 75, 100, 150.             плотности 75, 100, 150.

        Використовується як               Применяется в качестве

        штучний грунт для виро-           искусственной почвы для

        щування різних рослин             выращивания различных

                                          растений

   4.1.42  перлітовийпідпресо-       de  Vorpressperlitw[a1]tme- *

           ванийутеплювач                d[a1]mmstoff

                                      en  perlite prepressed

                                          warmth keeping

                                      fr  protecteur thermique de

                                          perlite gous pres[e2]e

                                      ru  перлитовыйподпрессован-

                                          ный утеплитель

        Спучений перлітовий               Вспученный перлитовый

        пісок, спакований у по-           песок, упакованный в по-

        ліетіленові або папе-             лиэтиленовые или бумажные

        рові мішки, просочені             мешки, пропитанные петро-

        петролатумом або біту-            латумом или битумом и по-

        мом і підпресовані під            дпрессованные под нагруз-

        навантаженням                     кой

   4.1.43  утеплювач із перлітової    de  W[a1]rmed[a1]mmstoff    *

           випаленоїлегковаги            aus Leichtbrennperli

                                      en  warmth-keeping article

                                          from lightweight fired

                                          material

                                      fr  protecteur de chaleur

                                          [a4] partir de mat[e2]- *

                                          riau de perlite

                                      ru  утеплитель из перлито-

                                          вого обжигового легко-

                                          веса

        Вироби, виготовлені у             Изделия, изготавливаемые

        вигляді пакетів (блоків)          в виде пакетов (блоков)

        із плит на основі спу-            из плит на основе вспу-

        ченого перлітового піску          ченного перлитового песка

        і легкоплавких зв'язуючих         и легкоплавких связок

        (рідкого скла, бури, бор-         (жидкого стекла, буры,

        ної кислоти та ін.). Ви-          борной кислоты и др.).

        користовуються для теп-           Применяются для теплоизо-

        лоізоляції покрівлі бу-           ляции кровли здания, обо-

        динків, обладнання при            рудования при температуре

        температурі до 700 оС і           до 700 оС и для акустиче-

        акустичного опорядження           ской отделки помещений

        приміщень

   4.1.44  фільтрувальний перліто-    de  Filterperlitpulver

           вий порошок                en  filter perlite powder

                                      fr  poudre filtrante de

                                          perlite

                                      ru  фильтровальныйперлито-

                                          вый порошок

                            - 17 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-19-94

        Перлітовий порошок,               Перлитовый порошок, по-

        який одержують в резуль-          лучаемый в результате

        таті механічної обробки           механической обработки

        (помолу) спученого перлі-         (помола) вспученного пер-

        тового піску                      литового песка

     4.2  Фізико-технічні показники

  4.2.1  насипнагустина              de  Sch[u1]ttdichte        *

                                      en  bulk density

                                      fr  densite en vrac

                                      ru  насыпная плотность

        Маса одиниці об'єму               Масса единицы обЬема

        матеріалу разом з                 материала, включая

        порами і порожнинами              поры и пустоты

  4.2.2  коефіцієнтспучення          de  Bl[a1]hkoeffizient     *

                                      en  expansion coefficient

                                      fr  coefficient d'expan-

                                          sion

                                      ru  коэффициент вспучива-

                                          ния

         Відношення об'єму                Отношение обЬема

         спученого матеріалу до           вспученного материала

         об'єму вихідної по-              к обЬему исходной

         роди                             породы

  4.2.3  коефіцієнт ущільнення        de  Dichtungskoeffizient

                                      en  compression coefficient

                                      fr  coefficient de compre-

                                          ssion

                                      ru  коэффициент уплотнения

         Відношення об'ємів               Отношение обЬемов

         матеріалу до і після             материала до и после тра-

         транспортування, яке             нспортирования, отражаю-

         відображає здатність             щее способность его упло-

         його ущільнення при              тняться при транспортиро-

         транспортуванні                  вании

  4.2.4  марка за густиною            de  Dichtmarke

                                      en  grade according to the

                                          density

                                      fr  marque selon la den-

                                          sit[e2]

                                      ru  марка по плотности

         Максимальне значення             Максимальное значение

         насипної густини ма-             насыпной плотности мате-

         теріалу в інтервалі,             риала в интервале, уста-

         що встановлений стан-            новленном стандартом

         дартом

                            - 18 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-19-94

  4.2.5  масова частка сплива-        de  Massenanteil der im

         ючих у воді частинок             Wasser aufgeschwommenen

                                          Teilchen

                                      en  fraction of a total mass

                                          of the particles floa-

                                          ting up to the water

                                          surface

                                      fr  fraction d'une masse

                                          totale remontant [a4]   *

                                          la surface d'eau

                                      ru  массовая доля всплывающих

                                          в воде частиц

         Відношення маси спливаючих       Отношение массы всплыва-

         у воді частинок фільтро-         ющих в воде частиц филь-

         перліту до маси наважки в        троперлита к массе наве-

         стандартних умовах випро-        ски в стандаотных услови-

         бувань                           ях испытаний

  4.2.6  нафтовбирна здатність        de  [O1]laufnahmef[a4]hig-  *

                                          keit

                                      en  petroleum absorption

                                          aptitude

                                      fr  aptidute absorbante de

                                          p[e2]trole              *

                                      ru  нефтепоглотительная

                                          способность

         Здатність матеріалу до           Способность материала к

         вбирання нафти в стандарт-       поглощению нефти в стан-

         них умовах випробуавань          дартних условиях испыта-

                                          ний


  4.2.7  pH водяноївитяжки           de  Ph-wert des wassrigen

                                          Auszuges

                                      en  Ph aqueous extract

                                      fr  extrait aqueux de PH

                                      ru  pH водной вытяжки

         Лужність рідкої фази             Щелочность жидкой фазы

         водяної десперсії пер-           водяной дисперсии пер-

         літу                             лита

  4.2.8 температура спучення          de  Perlitgesteinbl[a1]h-    *

        перлітовоїпороди                 temperatur

                                      en  temperature of perlite

                                          rock expansion

                                      fr  temp[e2]rature d'ex-

                                          pansion de perlite de

                                          roche

                                      ru  температуравспучивания

                                          перлитовой породы

         Температура, при якій в          Температура, при которой

         результаті спучення в            в результате вспучивания

         лабораторній термічній           в лабораторной термичес-

         установці при режимах,           кой установке при режи-

                            - 19 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-19-94

         обумовлених стандартом,          мах, обусловленных стан-

         одержують спучений пер-          дартом, получен вспученый

         літ з мінімальною насип-         перлит с минимальной на-

         ною густиною без оплав-          сыпной плотностью без оп-

         лення поверхні зерен             лавления поверхности зе-

                                          рен

  4.2.9 фільтраційна проникність      de  Filterdurchl[a1]-       *

                                          ssigkeit

                                      en  filtration penetrabi-

                                          lity

                                      fr  p[e2]n[e2]trabilit[e2]  *

                                          de filtration

                                      ru  фильтрационная проница-

                                          емость

         Здатність матеріалу при          Способность материала

         заданих умовах (товщина          при заданных условиях

         шару, тиск рідини, тем-          (толщина слоя, давление

         пература) пропускати             жидкости, температура)

         дистильовану воду з пев-         пропускать дистиллирован-

         ною швидкістю                    ную воду с определенной

                                          скоростью

                            - 20 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-19-94

               Абетковий покажчик українських термінів

     вироби бітумно-перлітові ............................ 4.1.3

     вироби бітумно-цементно-перлітові ................... 4.1.4

     вироби гіпсоперлітові ............................... 4.1.13

     вироби епсоперлітові ................................ 4.1.17

     вироби з негорючого композиційного теплоізоляційного

     матеріалу ........................................... 4.1.25

     вироби з перлітосклопласту .......................... 4.1.26

     вироби з поризованого перлітосилікату ............... 4.1.22

     вироби керамоперлітофосфатні ........................ 4.1.14

     вироби кремнеземперлітові ........................... 4.1.10

     вироби лігноперлітові ............................... 4.1.13

     вироби перлітоазбестокаолінові (ПАК) ................ 4.1.9

     вироби перлітобазальтові ............................ 4.1.24

     вироби перлітобентонітові ........................... 4.1.7

     вироби перлітові декоративно-теплоізоляційні ........ 4.1.15

     вироби перлітові теплоізоляційні - перконсит ........ 4.1.2

     вироби перлітодіамітові ............................. 4.1.19

     вироби перлітокерамічні ............................. 4.1.6

     вироби перлітопластбетонні .......................... 4.1.20

     вироби перлітофосфогельові .......................... 4.1.11

     вироби перлітоцементні .............................. 4.1.5

     вироби пластперлітові  .............................. 4.1.21

     вироби склоперлітові . .............................. 4.1.23

     вироби теплоізоляційні "Перліталь" .................. 4.1.8

     вироби термоперлітові ............................... 4.1.16

     вироби фосфоперлітобетонні .......................... 4.1.18

     вогнетриви перлітошамотні ........................... 4.1.34

     густина насипна ..................................... 4.2.1

     добавка перлітова полегшувальна ..................... 4.1.32

     заповнювач перлітовий гранульований ................. 4.1.28

     здатність нафтовбирна ............................... 4.2.6

     картон перлітобазальтовий ........................... 4.1.35

     керамзитоперлітобетон ............................... 4.1.30

     коефіцієнт сполучення ............................... 4.2.2

     коефіцієнт ущільнення ............................... 4.2.3

     маса бітумно-перлітова .............................. 4.1.35

     марка за густиною ................................... 4.2.4

     перліт гідрофобізований ............................. 4.1.27

     перлітобетон ........................................ 4.1.36

     перлітобетон дрібнозернистий ........................ 4.1.29

     перліт спучений ..................................... 4.1.40

     плити комплексні з утеплювачем з перлітобетону ...... 4.1.37

     порошок перлітовий фільтрувальний ................... 4.1.44

     прониклість фільтраційна ............................ 4.2.9

     рН водяної витяжки .................................. 4.2.7

     розчин цементно-перлітовий .......................... 4.1.39

     розчини перлітові тинькувальні....................... 4.1.38

     сировина перлітова .................................. 4.1.31

     субстрат перлітовий ................................. 4.1.41

     суміш перлітографітова .............................. 4.1.33

     температура спучення перлітової породи .............. 4.2.8

     утеплювач із перлітової випаленої легковати ......... 4.1.43

     утеплювач перлітовий підпресований .................. 4.1.42

     частка спливаючих у воді частинок, масова ........... 4.2.5

                            - 21 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-19-94

          Абетковий покажчик німецьких термінів

     Bitumenperliterzeugnisse ............................ 4.1.3

     Bitumenperlitmasse .................................. 4.1.1

     Bitumenzementperliterzeugnisse ...................... 4.1.4

     Bl[a1]hkoeffizient .................................. 4.2.2  *

     Bl[a1]hperlit ....................................... 4.1.40 *

     Decorw[a1]rmeisoliererzeugnisse ..................... 4.1.15 *

     Dichtmarke .......................................... 4.2.4

     Dichtungskoeffizient ................................ 4.2.3

     Epsoperliterzeugnisse ............................... 4.1.17

     Erzeugnisse aus perlitglasfasserver st[a1]rktem              *

     Plast ............................................... 4.1.26

     Erzeugnisse aus por[o:]sem Silicat Perlit ........... 4.1.22 *

     Erzeugnisse aus unbrennbarem Verbundw[a1]rme-

     d[a1]mmstoff ........................................ 4.1.25 *

     Fienk[o1]rniger Perlitobeton ........................ 4.1.29 *

     Feuerfeststoffe aus Perlitschamotte ................. 4.1.34

     Filterdurchl[a1]ssigkeit ............................ 4.2.9  *

     Filterperlitpulver .................................. 4.1.44

     Gipsperliterzeugnisse ............................... 4.1.13

     Glasperliterzeugnisse ............................... 4.1.23

     Granulatperlitfullsstoff ............................ 4.1.28

     Hydrophobierter Perlit .............................. 4.1.27

     Keramsitperlitbeton ................................. 4.1.30

     Kieselerdeperliterzeugnisse ......................... 4.1.10

     Komplexw[a1]rmed[a1]mmstoffplaten ................... 4.1.37

     Leichter Perlitzusats ............................... 4.1.32

     Lignoperliterzeugnisse .............................. 4.1.12

     Massenanteil der im Wasser aufgeschwommenen Teilchen. 4.2.5

     [O1]laufnahmef[a3]higkeit ........................... 4.2.6  *

     Perlitasbestkaolinerzeugnisse (PAK) ................. 4.1.9

     Perlitbasalterzeugnisse ............................. 4.1.24

     Perlitbasaltkarton .................................. 4.1.35

     Perlitbentoniterzeugnisse ........................... 4.1.7

     Perlitdiatomiterzeugnisse ........................... 4.1.19

     Perlitgesteinbl[a1]htemperatur ...................... 4.2.8

     Perlitgraphitmischung ............................... 4.1.33

     Perlitkeramikphosphaterzeugnisse .................... 4.1.14

     Perlitkeramische Erzeugnisse ........................ 4.1.6

     Perlitobeton ........................................ 4.1.36

     Perlitphosphogelerzeugnisse ......................... 4.1.11

     Perlitplastbetonerzeugnisse ......................... 4.1.20

     Perlitputzm[o1]rtel ................................. 4.1.38  *

     Perlitsubstrat ...................................... 4.1.41

     Perlitw[a1]rmeisoliererzeugnisse - Perkonsit ........ 4.1.2

     Relitzementerzeugnisse .............................. 4.1.5

     Phoshoperlitbetonerzeugnisse ........................ 4.1.18

     Ph-wert des wassrigen Auszuges ...................... 4.2.7

     Plastperliterzeugnisse .............................. 4.1.21

     Rohperlit ........................................... 4.1.31

     Sch[u1]ttdichte ..................................... 4.2.1. *

     Vorpressperlitw[a1]tmed[a1]mmstoff .................. 4.1.42 *

     W[a1]rmed[a1]mmstoff aus Leichtbrennperli ........... 4.1.43 *

     W[a1]rmeisoliererzeugnisse "Perlital" ............... 4.1.8  *

     W[a1]rmeperliterzeugnisse ........................... 4.1.16 *

     Zementperlitm[o1]rtel ............................... 4.1.39 *

                            - 22 -

                                                ДСТУБА.1.1-19-94

          Абетковийпокажчиканглійськихтермінів

     bitumen containing perlite mass ..................... 4.1.1

     bitumen containing perlite-cement products .......... 4.1.4

     bitumen containing perlite products ................. 4.1.3

     bulk density ........................................ 4.2.1

     cement perlite plaster .............................. 4.1.39

     ceramoperlitophosphate products ..................... 4.1.14

     complex slabs with warmth-keeping material

     of perlite concrete ................................. 4.1.37

     compression coefficient ............................. 4.2.3

     decorative thermal-insulating perlite products ...... 4.1.15

     diatomic perlite products ........................... 4.1.19

     epseuperlite products ............................... 4.1.17

     expanded perlite .................................... 4.1.40

     expansion coefficient ............................... 4.2.2

     fine-grained perlite concrete ....................... 4.1.29

     filter perlite powder ............................... 4.1.44

     filtration penetrability ............................ 4.2.9

     foam perlite products ............................... 4.1.21

     fraction of total mass of the particles floating

     up to the water surface ............................. 4.2.5

     glass perlite products .............................. 4.1.23

     grade according to the density ...................... 4.2.4

     granulated perlite aggregate ........................ 4.1.28

     gypsum perlite products ............................. 4.1.13

     heat insulating perlite products-perconsit .......... 4.1.2

     hydrophobic perlite ................................. 4.1.27

     kaolin containing asbestoperlite products (PAK) ..... 4.1.9

     lignoperlite products ............................... 4.1.12

     lightening perlite addition ......................... 4.1.32

     perlite basalt cartoon .............................. 4.1.35

     perlite basalt products ............................. 4.1.24

     perlite bentonite products .......................... 4.1.7

     relite cement products .............................. 4.1.5

     perlite ceramic products ............................ 4.1.6

     perlite claydite concrete ........................... 4.1.30

     perlite concrete .................................... 4.1.36

     perlite fireclay products ........................... 4.1.34

     perlite foam concrete products ...................... 4.1.20

     perlite graphite mixture ............................ 4.1.33

     perlite plasters .................................... 4.1.38

     perlite prepressed warmth keeping ................... 4.1.42

     perlite raw material ................................ 4.1.31

     perlite substrate ................................... 4.1.41

     petroleum absorption aptitude ....................... 4.2.6

     Ph aqueous extract .................................. 4.2.7

     phospho-gel perlite products ........................ 4.1.11

     phosphoperlite concrete products .................... 4.1.18

     products from composite nonflamable heat insulating

     material ............................................ 4.1.25

    products from porous silicate perlite ............... 4.1.22

     products perlite glass seam ......................... 4.1.26

     siliсeous perlite products .......................... 4.1.10

     temperature of perlite rock expansion ............... 4.2.8

     thermal-insulating products "Perlital" .............. 4.1.8

     thermoperlite products .............................. 4.1.16

     warmth-keeping article from lightweight fired material4.1.43

                            - 23 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-19-94

        Абетковий покажчик французьких термінів

     addition de perlite allegeant ....................... 4.1.32

     agr[e2]gats de perlite granul[e2]s .................. 4.1.28 *

     aptidute absorbante de p[e2]trole ................... 4.2.6  *

     cartoon perlitobasaltiques .......................... 4.1.35

     coefficient de compression .......................... 4.2.3

     coefficient d'expansion ............................. 4.2.2

     densite en vrac ..................................... 4.2.1

     enduits de perlite .................................. 4.1.38

     extrait aqueux de PH ................................ 4.2.7

     fraction d'une masse totale remontant [a4]                   *

     la surface d'eau .................................... 4.2.5

     marque selon la densit[e2] .......................... 4.2.4

     masse perlito-bitumineuse ........................... 4.1.1

     mati[e2]re premi[e2]re de perlite ................... 4.1.31 *

     m[e2]lange perlito-graphitique ...................... 4.1.33 *

     mortier compos[e2] de ciment et de perlite .......... 4.1.39 *

     panneaux complexes avec un proteeteur de chaleur

     de perlitob[e2]ton .................................. 4.1.37 *

     p[e2]n[e2]trabilit[e2] de filtration ................ 4.2.9

     perlite expans[e2]e ................................. 4.1.40 *

     perlite hydrophobe .................................. 4.1.27

     perlitob[e2]ton ..................................... 4.1.36

     perlitob[e2]ton [a4] grains fins .................... 4.1.29

     perlitob[e2]ton [a4] k[e2]ramsite ................... 4.1.30 *

     poudre filtrante de perlite ......................... 4.1.44

     produits colorifuges de perlite - perkonsit ......... 4.1.2

     produits calorifuges "Perlital" ..................... 4.1.8

     produits de lignoperlite ............................ 4.1.12

     produits de perlite calorifuges d[e2]coratifs ....... 4.1.15 *

     produits de perlite de pl[a1]tre .................... 4.1.13 *

     produits de perlite diatomitiques ................... 4.1.19

     produits de perlite et de ciment .................... 4.1.5

     produits de perlite-verre ........................... 4.1.26

     produits de perliteamiante de kaolin (PAK) .......... 4.1.9

     produits de perlitochamotte r[e2]fractaires ......... 4.1.34 *

     produits de perlitomousse ........................... 4.1.21

     produits de perlitomousse de b[e2]ton ............... 4.1.20 *

     produits perlitophosphoriques ....................... 4.1.11

     produits de phosphate [a4] c[e2]ramo-perlite ........ 4.1.14 *

     produits de phosphoperlite de b[e2]ton .............. 4.1.18 *

     produits d'epseuperlite ............................. 4.1.17

     produits de silicateperlite poreuse ................. 4.1.22

     produits de thermoperlite ........................... 4.1.16

     produits en mat[e2]rial compos[e2] incombustible

     calorifuge .......................................... 4.1.25

     produits perlitobasaltiques ......................... 4.1.24

     produits perlitobentoniques ......................... 4.1.7

     produits perlite-bitumineux ......................... 4.1.3

     produits perlitobitumineux de ciment ................ 4.1.4

     produits perlitoceramiques .......................... 4.1.6

     produits siliсo-perlite ............................. 4.1.10

     produits verre-perlite .............................. 4.1.23

     protecteur de chaleur [a4] partir de mat[e2]riau             *

     de perlite .......................................... 4.1.43

     protecteur thermique de perlite gous pres[e2]e ...... 4.1.42 *

     substrat de perlite ................................. 4.1.41

     temp[e2]rature d'expansion de perlite de roche        4.2.8  *

                            - 24 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-19-94

                   Абетковий покажчик російських термінів

     добавка перлитовая облегчающая ...................... 4.1.32

     доля всплывающих в воде частиц массовая ............. 4.2.5

     заполнитель гранулированный перлитовый .............. 4.1.28

     изделия битумно-перлитовые .......................... 4.1.3

     изделия битумно-цементно-перлитовые ................. 4.1.4

     изделия гипсоперлитовые ............................. 4.1.13

     изделия из негорючего композиционного материала ..... 4.1.25

     изделия из перлитостеклопласта ...................... 4.1.26

     изделия из поризованного перлитосиликата ............ 4.1.22

     изделия керамоперлитофосфатные ...................... 4.1.14

     изделия кремнеземперлитовые ......................... 4.1.10

     изделия лигноперлитовые ............................. 4.1.12

     изделия перлитоасбестокаолиновые (ПАК) .............. 4.1.9

     изделия перлитобазальтовые .......................... 4.1.24

     изделия перлитобентонитовые ......................... 4.1.7

     изделия перлитодиатомитовые ......................... 4.1.19

     изделия перлитокерамические ......................... 4.1.6

     изделия перлитопластбетонные ........................ 4.1.20

     изделия перлитофосфогелевые ......................... 4.1.11

     изделия перлитоцементные ............................ 4.1.5

     изделия перлитовые декоративно-теплоизоляционные .... 4.1.15

     изделия перлитовые теплоизоляционные ................ 4.1.2

     изделия пластперлитовые ............................. 4.1.21

     изделия стеклоперлитовые ............................ 4.1.23

     изделия термоперлитовые ............................. 4.1.16

     изделия термоизоляционные "Перлиталь" ............... 4.1.8

     изделия фосфоперлитобетонные ........................ 4.1.18

     изделия эпсоперлитовые .............................. 4.1.17

     картон перлитобазальтовый ........................... 4.1.35

     керамзитоперлитобетон ............................... 4.1.30

     коэффициент вспучивания ............................. 4.2.2

     коэффициент уплотнения .............................. 4.2.3

     марка по плотности .................................. 4.2.4

     масса битумно-перлитовая ............................ 4.1.1

     огнеупоры перлитошамотные ........................... 4.1.34

     перлит вспученный ................................... 4.1.40

     перлит гидрофобизированный .......................... 4.1.27

     перлитобетон ........................................ 4.1.36

     перлитобетон мелкозернистый ......................... 4.1.29

     плиты с утеплителем из перлитобетона комплексные..... 4.1.37

     плотность насыпная .................................. 4.2.1

     порошок перлитовый фильтровальный ................... 4.1.44

     проницаемость фильтрационная ........................ 4.2.9

     раствор цементно-перлитовый ......................... 4.1.39

     растворы перлитовые штукатурные ..................... 4.1.38

     рH водной вытяжки ................................... 4.2.7

     смесь перлитографитовая ............................. 4.1.33

     способность нефтепоглотительная ..................... 4.2.6

     субстрат перлитовый ................................. 4.1.41

     сырье перлитовое .................................... 4.1.31

     температура вспучивания перлитовой породы ........... 4.2.8

     утеплитель из перлитового обжигового легковеса ...... 4.1.43

     утеплитель перлитовый подпрессованный ............... 4.1.42

                            - 25 -

                                                ДСТУ Б А.1.1-19-94

          Ключові слова:

          вироби, гідрофобізований перліт, коефіцієнт,

          перлітобетон, перлітова сировина, розчин,

          спучений перліт, субстрат, температура спучення,

          утеплювач

          Примітка.

                * - дійсні зображення символів, взятих

                    у квадратні дужки, наведені в таб-

                    лиці відповідності символів.


 


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: