ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДСТУ Б А.1.1-11-94. ССНБ. Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. Терміни та визначення

Оцените
(1 Голосовать)

Показатели качества и методы оценки уровня качества продукции

Термины и определения

Standardization and normalization systems in construction

Quality index and methods for thequality level production evaluation

Terms and definition

Скачать ДСТУ Б А.1.1-11-94. ССНБ. Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. Терміни та визначення

1.Галузь використання

1.1. Цей стандарт установлює терміни та визначення понять показників якості і методів оцінки рівня якості продукції, призначених для використання в галузі.

1.2. Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для вико­ристання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт, вклю­чаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3. Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, уста­нов, організацій, що діють на території України, технічних комітетів з стан­дартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (ві­домств).

2. Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі документи:

ДСТ 1.2-93

Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів.

ДСТУ 1.5-93

Державна система стандартизації України.

Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів.

КНД 50-01193

Основні положення та порядок розробки стандартів на терміни та визначення.

3. Основні положення

3.1. Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

3.2. Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом вве­дення до них похідних ознак, які доповнюють значення термінів, що викорис­товуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визна­чених у стандарті.

3.3. У стандарті, як довідкові, подані німецькі (de), англійські (en), фран­цузькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

3.4. У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

4. Загальні поняття

 

4. 1 Види продукції

 

4.1.1. промислова продукція

de

en

fr

ru

Industrioproduction

industrial products

production industrielle

промышленнаяпродукция

 

Об'єкти промислового

виробництва, які призначені

для застосування у сферах

виробництва, експлуатації

або споживання

 

Объекты промышленного

производства, предназначенные

для применения в сферах

производства, эксплуатации

или потребления

 

4.1.2. одиниця продукції

de

en

fr

ru

Productionseinheit

unit of products

unité de production

единицапродукции

 

Дискретна величина конкретної

продукції, яка прийнята за оди-

ницю виміру її обсягу при вироб-

ництві, обертанні та споживанні

Дискретная величина конкретной продукции, принятая за единицу измерения ее объема при производстве, обращении и потреблении

 

4.1.3. виріб

de

en

fr

ru

Erzeugnis

product

produit

изделие

 

Одиниця промислової продукції,

кількість якої може вимірюва-

тись в штуках або екземплярах

Единица промышленной продукции, количество которой может исчисляться в штуках или экземплярах

 

4.1.4. матеріали

de

en

fr

ru

Stoffe

materials

matériaux

материалы

 

Продукція, яка використовується

лише як предмет праці у процесі

виробництва деталей, складаль-

них одиниць (вузлів) виробів,

а також інших матеріалів

Продукция, предназначенная для использования только в качестве предмета труда в процессе производства деталей, сборочных единиц (узлов) изделий, а также

других материалов

 

4.2 Показники якості продукції

 

4.2.1. якість продукції

de

en

fr

ru

Erzeugnisqualität

quality of products

qualité de produits

качество продукции

 

Сукупність властивостей про-

дукції, яка зумовлює їх

придатність задовольняти певні

потреби відповідно до її призна-

чення

Совокупность свойств продукции,

обусловливающих ее пригодность

удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением

 

4.2.2. властивість продукції

de

en

fr

ru

Produktionsmerkmale

property of products

propriété de produits

свойствопродукции

 

Об'єктивна особливість продукції, яка може виявлятися при її створенні, експлуатації або споживанні

Объективная особенность продукции, которая может проявляться при ее создании, эксплуатации или потреблении

 

4.2.3. ознака продукції

De

En

Fr

ru

Produitsparameter

index of products

indices de production

признак продукции

 

Якісна або кількісна характеристика властивостей або стану продукції

Качественная или количественная

характеристика свойств или состояния продукции

 

4.2.4. параметр продукції

de

en

fr

ru

 

Produktionsquaiitätszahl

parameter of products

paramfitre de production

параметр продукции

 

Ознака продукції, яка кількісно

характеризує її властивості або

стан

Признак продукции, количественно характеризующий ее свойства

или состояние

 

4.2.5. категорія якості продукції

de

en

fr

ru

Produktionsseigrnschaft

calegory of product quality

categorie qualitative de produits

категория качествапродукции

 

Градація якості продукції певно

го виду

Градация качества продукции

определенною вида

 

4.2.6. показник якості продукції

de

en

fr

ru

Erzeugnisqualitätsbewertung

product quality indicator

indice de qualité des produits

показателькачествапродукции

 

Кількісна характеристика одній

або декількох властивостей про-

дукції, які складають її якість, то

розглядається відповідно до

певних умов її створення, експлу-

атації або споживання

Количественная характеристика

одного или нескольких свойств

продукции, составляющих ее качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее создания, эксплуатации или потребления

 

4.2.7. показник якості створення

(експлуатації) продукції

de

 

en

 

fr

 

ru

Gütezahl fürdie Herstellung

(Nutzung) von Erzeugnissen

quality index of product creation (use)

indice de qualité de création

(utilisation) de la production

показатель качества создания

(эксплуатации) продукции

 

Кількісна характеристика

властивостей, які складають

якість процесу створення (експлу-

атації) продукції, а також

результатів цього процесу

Количественная характеристика

свойств, составляющих качество

процесса создания (эксплуатации)

продукции и результатов этого

процесса

 

4.2.8. одиничний показник

якості продукці

de

en

fr

ru

Errzeugnisqualitatszahl

unique index of product quality

indice isolé de qualité des produits

единичныйпоказателькачества

продукции

 

Показник якості продукції, який

характеризує одну з її властивос-

тей

Показатель качества продукции,

характеризующий одно из ее

свойств

 

4.2.9. комплексний показник

якості продукції

de

en

fr

ru

Komplexerzeugnisqualitatsmerkmal

complex index of product quality

indice de qualité complexe des produits

комплексный показатель качества

продукции

 

Показник якості продукції, який

характеризує декілька її

властивостей

Показатель качества продукции,

характеризующий несколько ее

свойств

 

4.2.10 визначальний показник

якості продукції

de

en

fr

ru

Bestimmend Erzeugnisqualitätsmerkmal

determing quality index

indice de qualité déterminant

определяющий показатель

качества продукции

 

Показник якості продукції, за

яким приймають рішеная про її

якість

Показатель качества продукции,

по которому принимают решение

о ее качестве

 

4.2.11 узагальнений показник

якості продукції

de

en

fr

ru

Vereinheitlichungserzeugnis qualitàtsmerkmal

generalized index of product quality

indice de qualité généralisédes produits

обобщенный показатель качества

продукции

 

Комплексний показник якості

продукції, який належить до

такої сукупності її властивостей,

за якою вирішено оцінювати

якість продукції

Комплексный показатель качества

продукции, относящийся к такой

совокупности ее свойств, по которой принято решение оценивать

качество продукции

 

4.2.12. груповий показник

якості продукції

de

en

fr

ru

Gruppenerzeugnisqualitätsmerkmal

group index product quality

indice de qualité groupe des produits

групповой показатель качества

продукции

 

Комплексний показник якості

продукції, який належить тільки

до однієї групи її властивостей

Комплексный показатель качества

продукции, относящийся только к

одной группе ее свойств

 

4.2.13. інтегральний показник

якості продукції

de

en

fr

ru

Integraler zeugnis qualitat smerkmal

integral index of product quality

indice de qualité integral des produits

интегральный показатель качества

продукции

 

Показник якості продукції, який

є відношенням сумарного корис-

ного ефекту від експлуатації або

споживання продукції до су-

марних витрат на її створення і

експлуатацію або споживання

Показатель качества продукции, являющийся отношением суммарного полезною эффекта от эксплуатации пли потребления продукции к суммарным затратам на ее создание и эксплуатацию или потребление

 

4.2.14. індекс якості продукції

de

en

fr

ru

Erzeugnisqualitätsindex

product quality index

index de qualité des produits

индекскачествапродукции

 

Комплексний показник якості

різнорідної продукції, який

дорівнює середньому зваженому

відносних значень показників

якості цієї продукції за розглянутий період

Комплексный показатель качества

разнородной продукции, равный

среднему взвешенному относительных значений показателей качества этой продукции за рассматриваемый период

 

4.2.15. коефіцієнт сортності

продукції

de

en

fr

ru

Erzeugnisqualitatszahl

coefficient of product rating

coefficient de qualité des produits

коэффициентсортностипродукции

 

Відношення сумарної вартості

продукції, виготовленої за певний час, до сумарної вартості цієї продукції в перерахунку на найвищий гатунок

Отношение суммарной стоимости

продукции, выпушенной за опре-

деленное время, к суммарной

стоимости этой продукции в

пересчете на наивысший сорт

 

4.2.16. коефіцієнт дефектності

продукції

de

en

fr

ru

Defektproduktionskoeffizient

coefficient of product defects

coefficient de défectuosité des produits

коэффициентдефектностипродукции

 

Середня зважена кількість

дефектів, яка припадає на

одиницю продукції

Среднее взвешенное количество

дефектов, приходящееся на единицу продукции

 

4.2.17 індекс дефектності

продукції

de

en

fr

ru

Tehlerindex

index for defects of products

indice de défectoctuosité des produits

индексдефектностипродукции

 

Комплексний показник якості

продукції, виготовленої за роз-

глянутий інтервал, рівний

середньому зваженому

коефіцієнту дефектності

цієї продукції

Комплексный показатель качества

продукции, выпущенной за рассматриваемый интервал, равный

среднему взвешенному

коэффициенту дефектности этой

продукции

 

4.2.18 показник однорідності

продукції

de

en

fr

ru

Produktionsgleichartigkeitszahl

index of product hnmogeneity

indice d'homogénéité des produits

показатель однородности продукции

 

Якісна характеристика

розсіювання параметрів або

показників якості продукції

даного виду

Качественная характеристика

рассеивания параметров или показателей качества продукции данного вида

 

4.2.19 допустиме відхилення

показника якості продукції

de

en

 

fr

 

ru

Zulassige Gütezahlabweichung

admissible deviation of the product

quality index

deviation admissible de l'indice de

qualité de production

допустимое отклонение показателя

качествапродукции

 

Відхилення фактичного значення

показника якості продукції від

номінального значення, яке зна-

ходиться в межах, встановлених

нормативною документацією

Отклонение фактическою значения показателя качества продукции от номинального значения, находящееся в пределах, установленных нормативной документацией

 

4.3 Значення показників якості продукції

 

4.3.1. базовий показник

якості продукції

de

en

fr

ru

Basiserzeugnisqualitätsmerkmal

basic index of product quality

indice de qualité de base des produits

базовыйпоказатель

качества продукции

 

Значення показника якості про-

дукції, яке прийняте за основу

при порівняльній оцінці її якості

Значение показателя качества продукции, принятое за основу при

сравнительной оценке ее качества

 

4.3.2. оптимальне значення

показника якості продукції

de

en

fr

 

ru

Optimale Eizeugnisqualitatswerte

optimal values of quality product index

valeur optimales des indices de qualité

des produits

оптимальное значение показателя

качества продукции

 

Значення показника якості про-

дукції, при якому досягається

найбільше відношення ефекту

до втрат

Значение показателя качесіва продукции, при котором достигается наибольшее отношение эффекта к затратам

 

4.3.3. номінальне значения

показника якості продукції

de

en

fr

 

ru

Frzeugnisqualitiitmerkmalkennwerte

nominal values of product quality index

valeur nominale de l'indice de qualité

des produits

номинальное значение показателя

качества продукции

 

Значення показника якості про-

дукції, який відповідає певним

середнім або фіксованим умовам

і приймається за початок відліку

допусків

Значение показателя качества продукции, соответствующее определенным средним или фиксированным условиям и принимаемое за начало отсчета допусков

 

4.3.4. граничне значения

показників якості продукції

de

en

fr

 

ru

Erzeugnisqualitätsgrenzwert

ultimate value of product quality index

valeur limite de l'indice de qualité des

produits

предельное значение показателей

качества продукции

 

Максимально або мінімально до-

пустиме значення показника

якості продукції

Максимальное или минимальное

допускаемое значение показателя

качества продукции

 

4.3.5. регламентоване значення

показника якості продукції

de

en

 

fr

 

ru

Vorgeschriebene Gütezahl

regulated value of the product quality

index

valeur réglementée de l'indice

de qualité de production

регламентированное значение

показателя качества продукции

 

Значення показника якості про-

дукції, що встановлене нор-

мативною документацією

Значение показателя качества продукции, установленное нормативной документацией

 

4.3.6. відносне значення показника

якості продукції

de

en

fr

ru

Ralatives Erzeugnisqualitätsmerkmal

relative index of product quality

indice de qualité relatif des produits

относительное значение показателя

качества продукции

 

Відношення значення показника

якості продукції, що оцінюється,

до відповідного базового

показника

Отношение значения показателя

качества оцениваемой продукции

к соответствующему базовому

показателю

 

4.4 Рівні якості продукції

 

4.4.1. рівень якості продукції

de

en

fr

ru

Erzeugnisqualitatsmerkmal

level of product quality

niveau de qualité des produits

уровенькачествапродукции

 

Відносна характеристика якості

продукції, побудована на

порівнянні значень показників

якості оцінюваної продукції з

базовими значеннями

Относительная характеристика качества продукции, основанная на сравнении значений показателей качества оцениваемой продукции с базовыми значениями

 

4.4.2. властивості рівня якості

продукції

de

 

en

 

fr

 

ru

Technisches Niveau der

Erzeugnisqualität

level properties of the product quality

index

propriétés de niveau de la qualité des

produits

свойства уровня качества продукции

 

Властивості конкретної продук-

ції, які складають технічну части-

ну її зовнішньої якості і характе-

ризують корисність продукції

Свойства конкретной продукции,

составляющие техническую часть

ее внешнего качества и характери-

зующие полезность продукции

 

4.4.3. технічний рівень продукції

de

en

fr

 

ru

Bewertung des technischen Niveaus

der Erzeugnisqualität

technical level of products

niveau technique des produits

технический уровеньпродукции

 

Відносна характеристика якості

продукції, побудована на

порівнянні значень показників,

які характеризують технічну

досконалість оцінюваної про-

дукції, з базовими значеннями

відповідних показників

Относительная характеристика качества продукции, основанная на сопоставлении значений показателей, характеризующих техническое совершенство оцениваемой

продукции, с базовыми значениями соответствующих показателей

 

4.4.4. властивості технічного

рівня продукції

de

 

en

fr

 

ru

Eigenschaften des technischen

Productionsniveaus

properties of product technical level

propriétés de niveau technique des

produits

свойстватехническогоуровня

продукции

 

Властивості конкретної про-

дукції, які складають її

внутрішню якість і харак-

теризують сутність продукції

Свойства конкретной продукции,

составляющие ее внутреннее качество и характеризующие сущность продукции

 

4.4.5. технологічність продукції

de

en

fr

ru

Festigunsgerccht licit

adaptability to manafacture of products

adaptabilité à la production des produits

технологичностьпродукции

 

Властивості технічного рівня кон-

кретної продукції, які характери-

зують її пристосованість до виго-

товлення, транспортування, збе-

рігання і експлуатації з мінімаль-

ними витратами матеріальних та

трудових ресурсів при заданих

значеннях показників якості

Свойства технического уровня конкретной продукции, характеризующие ее приспособленность к изготовлению, транспортировке, хранению и эксплуатации с минимальными расходами материальных и трудовых ресурсов при за-

данных значениях показателей качества

 

4.4.6. безпека продукції

de

en

fr

ru

Produktionssicherheit

safety of products

caractère inoffensif des produits

безопасность продукции

 

Властивість рівня якості конкрет-

ної продукції, яка полягає у її

спроможності бути використа-

ною за функціональним призна-

ченням без заподіяння шкоди

здоров'ю людини і (або) непри-

пустимих збитків виробництву

Свойство уровня качества конкретной продукции, заключающееся в ее способности быть использованной по функциональному назначению без нанесения ущерба здоровью человека и (или) недопустимого ущерба производству

 

4.4.7. ергономічність продукції

de

en

fr

ru

Product ionsergonomik

ergonomics quality of products

qualité d'ergonomie de la production

эргономичность продукции

 

Властивість рівня якості конкрет-

ної продукції, яка полягає у

відповідності її технічних

властивостей ергономічним ха-

рактеристикам (властивостям)

людини - користувача

(споживача продукції)

Свойство уровня качества конкретной продукции, заключающееся в соответствии ее технических

свойств эргономическим характеристикам (свойствам) человека -

пользователя (потребителя продукции)

 

4.4.8. екологічіїісіь продукції

de

en

fr

ru

Produktionsekologie

ecological quality of products

qualité écologique de la production

экологичность продукции

 

Властивість рівня якості конкрет-

ної продукції, яка полягає у її

спроможності бути використа-

ною за функціональним призна-

ченням без завдання неприпус-

тимого негативного впливу на

якість навколишнього природно-

го середовища

Свойство уровня качества конкретной продукции, заключающееся в ее способности быть использованной по функциональному назначению без нанесения недопустимого отрицательного воздействия на качество окружающей

природной среды

 

4.4.9. естетичність продукції

de

en

fr

ru

Productionsàsthetik

aesthetic quality of produits

qualité esthétique de la production

эстетичностьпродукции

 

Властивість рівня якості конкрет-

ної продукції, яка характеризує

інформаційну виразність,

раціональність форми, цілісність

композиції, досконалість

виробничого виконання і

стабільність товарного виду продукції

Свойство уровня качества конкретной продукции, характеризующее информационную выразительность, рациональность формы, целостность композиции, совершенство производственного исполнения и стабильность товарного вида продукции

 

4.4.10. рівень економічності

продукції

de

en

fr

 

ru

Wirtschaflichkeitsniveau

economical efficiency level of products

niveau de rendement économique de la

production

уровень экономичности продукции

 

Зовнішня якість конкретної про-

дукції, яка відбиває витрати конк-

ретних видів трудових, матеріальних і фінансових ресурсів на виготовлення,

зберігання, транспортування та

споживання одиниці продукції

Внешнее качество конкретной продукции, отражающее затраты конкретных видов трудовых, материальных и финансовых

ресурсов на изготовление, хранение, транспортирование и потребление единицы продукции

 

4.5 Методи визначення показників якості продукції

 

4.5.1. вимірювальний метод

визначення показників

якості продукції

de

en

fr

 

ru

Verfahren der Erzeugnisqualität

measuring method of product quality index

méthode de mesurage des indices de

qualité des produits

измерительный метод определения

показателей качества продукции

 

Метод визначення показників

якості продукції, який

здійснюється на основі технічних

засобів вимірювань

Метод определения значений

показателей качества продукции,

осуществляемый на основе

технических средств измерений

 

4.5.2. реєстраційний метод

визначення показників

якості продукції

de

 

en

 

fr

 

ru

Rcgistrierverfahren der Erze

ugnisqualitâtbestimmung

recording method of product quality

index

méthode d'enregistrement pour déterminer les indices de qualité des produits

регистрационный метод определения показателей качества продукции

 

Метод визначення показників

якості продукції, який

здійснюється на основі спостере-

ження і підрахунку числа певних

подій, предметів або витрат

Метод определения показателей

качества продукции, осуществляемый на основе наблюдения и подсчета числа определенных событий, предметов пли затрат

 

4.5.3. традиційний метод

визначення показників

якості продукції

de

 

en

 

fr

 

ru

Traditionelles Verfahren der

Erzeugnisqualitätsbestimmung

traditional method of product index

evaluation

méthode traditionnelle d'évaluation des

indices de qualité des produits

традиционный метод определения

показателей качества продукции

 

Метод визначення показників

якості продукції, який здійсню-

ється посадовими особами

(працівниками) спеціалізованих

експериментальних і (або) розра-

хункових підрозділів підпри-

ємств, установ або організацій

Meгод определения показателей

качества продукции, осуществляемый должностными лицами (работниками) специализированных экспериментальных и (или) расчетных подразделений

предприятий, учреждений или организаций

 

4.5.4. розрахунковий метод

визначення показників

якості продукції

de

 

en

fr

 

ru

Berechnungsyerfahren der

Erzeugnisqualitatsbestimmung

calculation method of product quality index

méthode de calkul des indices de qualité des produits

расчетный метод определения показателей качества продукции

 

Метод визначення показників

якості продукції, який здійсню-

ється на основі використання

теоретичних і (або) емпіричних

залежностей показників якості

продукції від її параметрів

Метод определения значений показателей качества продукции, осуществляемый на основе использования теоретических и (или) эмпирических зависимостей показателей качества продукции от ее

параметров

 

4.5.5. органолептичний метод

визначення показників

якості продукції

de

 

en

 

fr

 

ru

Organoleptisches Verfahren der

Erzeugnisqualitàtsbestimmung

organoleptic method of product quality index evqluation

méthode organoleptique d'évaluation

des indices de qualité des produits

органолептический метод определения показателей качества продукции

 

Метод визначення показників

якості продукції, який

здійснюється на основі аналізу

сприйняття органів чуття

Метод определения значений

показателей качества продукции,

осуществляемый на основе

анализа восприятия органов

чувств

 

4.5.6. соціологічний метод

визначення показників

якості продукції

de

 

en

 

fr

 

ru

Soziolodisches Verfahren der

Erzeugnisqualitätsbestimmung

sociological method of product quality

evaluation

méthode sociologique d'évaluation des

indices de qualité des produits

социологический метод определения

показателей качества продукции

 

Метод визначення показників

якості продукції, який

здійснюється на основі збирання

і аналізу поглядів її фактичних

або можливих споживачів

Метод определения значений

показателей качества продукции,

осуществляемый на основе сбора

и анализа мнений ее фактических

или возможных потребителей

4.5.7. експертний метод визначення

показників якості продукції

de

 

en

 

fr

 

ru

Expertenverfahren der

Erzeugnisqualitätsbestimmung

method of examinabionby fer

evaluation of product quality Index

méthode d'expertise pour évaluer des

indices de qualité des produits

экспертный метод определения

показателей качества продукции

Метод визначення значень

показників якості продукції,

який здійснюється ira основі

рішення, що приймається експертами

Метод определения значений

показателей качества продукции,

осуществляемый на основе решения, принимаемого экспертами

4.6 Оцінка якості продукції

4.6.1. кваліметрія

de

en

fr

ru

Qualitätsmessung

qualitnetry

qualimétrie

квалиметрия

 

Галузь науки, предметом якої є

кількісні методи оцінки якості

продукції

Область науки, предметом которой являются количественные методы оценки качества продукции

 

4.6.2. оцінювання якості продукції

de

en

fr

 

ru

Qualitätsbewertung

evaluation of product quality

evaluation du niveau de qualité de la

production

оцениваниекачествапродукции

 

Визначення значень характерис-

тик продукції із зазначенням точ-

ності і (або) достовірності

Определение значений характеристик продукции с указанием точности и (или) достоверности

 

4.6.3. коефіцієнт вагомості

показника якості продукції

de

 

en

fr

 

ru

Wertigkeitskoeffizient des Erzeugnisqualitätsmerkmales significancecoefficientofqualityproductindex

coefficientde singification d'un induce

de qualité des produits

коэффициент весомости показателя

качества продукции

 

Кількісна характеристика значу-

щості даного показника якості

продукції серед інших показників

її якості

Количественная характеристика

значимости данного показателя

качества продукции среди других

показателей ее качества

 

4.6.4. оцінка рівня якості продукції

de

eu

fr

 

ru

Erzeugnisqualitétsveaubewertung

evaluation of pioduct quality level

évaluation du niveau de qualité des

produits

оценка уровня качества продукции

 

Сукупність операцій, яка вклю-

чає вибір номенклатури показників якості оцінюваної продукції, визначення значень цих показників і зіставлення їх з

базовими

Совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции, определение значений этих показателей и сопоставление их с базовыми

 

4.6.5. оцінка технічного рівня

продукції

de

 

en

fr

 

ru

Bewertung des technischen

Produktionsniveaus

technical level evaluation of products

évaluation du niveau technique de la

production

оценка технического уровня

продукции

 

Сукупність операцій, в яку

входить вибір номенклатури

показників, які характеризують

технічну досконалість оцінюва-

ної продукції, визначення зна-

чень цих показників і зіставлення

їх з базовими

Совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей, характеризующих техническое совершенство оцениваемой

продукции, определение значений

лих показателей и сопоставление

их с базовыми

 

4.6.6. карта технічного рівня

і якості продукції

de

 

en

fr

 

ru

Karte des technischen Niveaus und der

Erzeugnisqualität

card of technical level and product quality

fiche de niveau technique et de qualité

des produits

карта технического уровня

и качества продукции

 

Технічний документ, який містить відомості про техніко-економічні показники продукції, що характеризують рівень її якості в порівнянні з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами

та перспективними зразками

Технический документ, содержащий сведения о технико-экономических показателях продукции, характеризующих уровень ее качества в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными аналогами и перспективными образцами

 

4.6.7. оцінка рівня якості

і економічності продукції

de

 

en

 

fr

 

ru

Beweitung des Qualitäts-und

Wirtschaftlichkeitsniveaus

technical and economical efficiency

level of products

évaluation du niveau de qualité et de

rendement économique

оценка уровня качества

и экономичности продукции

 

Зіставлення сукупності значень

основних тсхніко-економічппх

показників конкретної продукції

з відповідною сукупністю зна-

чень показників базового зразка

продукції

Сравнение совокупности значений

основных технико-экономических

показателей конкретной продукции с соответствующей совокупностью значений показателей базового образца продукции

 

4.6.8. диференціальний метод

оцінки якості продукції

de

 

en

 

fr

 

ru

Differentialmethode der

Qualitätsbewertung

differential method of product quality

evaluation

méthode différentielle. d'évaluation de

qualité de production

дифференциальный метод оценки

качества продукции

 

Метод оцінки якості продукції,

який базується на використанні

одиничних показників її якості

Метол оценки качества продукции,

основанный на использовании

единичных показателей ее качества

 

4.6.9. комплексний метод оцінки

якості продукції

de

en

 

fr

 

ru

Komplexmethode der Qualitätsbewertung

complex method of product quality

evaluation

méthode complexe d'évaluation de

qualité de la production

комплексный метод оценки качества

продукции

 

Метод оцінки якості продукції,

який базується на використанні

комплексних показників її якості

Метод оценки качества продукции, основанный на использовании комплексных показателей ее качества

 

4.6.10 змішаний метод оцінки

якості продукції

de

en

 

fr

 

ru

Mischmethode der Qualitätsbewertung

mixed method of product quality

evaluation

méthode mixte d'évaluation de qualité

de la production

смешанный метод оценки качества

продукции

 

Метод оцінки якості продукції,

який базується на одночасному

використанні одиничних і комп-

лексних показників її якості

Метод оценки качества продукции, основанный на одновременном использовании единичных и

комплексных показателей ее качества

 

4.6. 11. статистичний метод оцінки

якості продукції

de

 

en

 

fr

 

ru

Statistische Methode der

Qualitätsbewertung

statistic method of product quality

evaluation

méthode statistique d'évaluation de

qualité de la production

статистический метод оценки

качества продукции

 

Метод оцінки якості продукції,

за яким значення показників

якості визначають з використан-

ням правил математичної

статнстики

Метод оценки качества продукции, при котором значения показателей качества определяют с использованием правил математической статистики

 

4.6.12. придатна продукція

de

en

fr

ru

Brauchbare Erzeugnisse

fit products

production valable

годная продукция

 

Продукція, яка задовольняє усі

поставлені вимоги

Продукция, удовлетворяющая все

установленные требования

 

4.6.3. дефект

de

en

fr

ru

Defekt

defect

défaut

дефект

 

Кожна окрема невідповідність

продукції поставленим вимогам

Каждое отдельное несоответствие

продукции установленным требованиям

 

4.6.14 брак

de

en

fr

ru

Ausschuss

reject

rebut

брак

 

Продукція, передача якої

споживачу неприпустима через

наявність дефектів

Продукция, передача которой

потребителю не допускается

из-за наличия дефектов

 

4.6.15. рекламація

de

en

fr

ru

Reklamation

reclamation

réclamation

рекламация

 

Оформлена у встановленому

порядку заява адресата поста-

чальнику або підряднику на

виявлену в період дії гарантійних

зобов'язань невідповідність

якості і (або) комплектності пос-

тавленої продукції або прове-

дених робіт встановленим

вимогам

Оформленное в установленном порядке заявление получателя поставщику или подрядчику на обнаруженное в период действия гарантийных обязательств несоответствие качества и (или) комплектности поставленной продукции

или проведенных работ установленным требованиям

 

4.6.16 гатунок продукції

de

en

fr

ru

Produktionsklasse (Sorte)

class (grade) of products

classe (qualité) des produits

сортпродукции

 

Градація продукції певного виду

за одним або декількома

показниками якості, встановлена

нормативною документацією

Градация продукции определенно-

го вида по одному или нескольким показателям качества, установленная нормативной документацией

 

4.7 Управління якістю продукції

 

4.7.1. управління якістю

de

en

fr

ru

Gütesteuerung

control de quality

contrôle de qualité

управлениекачеством

 

Методи і діяльність опе-

ративного характеру, які

використовують для задоволення

вимог до якості

Методы и деятельность оперативного характера, используемые для удовлетворения требований качества

 

4.7.2. управління якістю продукції

de

en

fr

ru

Erzeugnisqualitätssteuerung

control ef product quality

contrôle de qualité de la production

управлениекачествомпродукции

 

Дії, що виконуються при ство-

ренні і експлуатації або

споживанні продукції з метою

встановлення, забезпечення і

підтримування необхідного рівня

її якості

Действия, осуществляемые при

создании и эксплуатации или потреблении продукции, в целях установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня ее качества

 

4.7.3. технічний контроль

якості продукції

de

en

fr

ru

Betriebstechnische Qualitätskontrolle

technical control of product quality

contrôle technique de qualité de la production

техническийконтролькачества

продукции

 

Перевірка відповідності

кількісних і якісних характеристик властивостей продукції встановленим вимогам

Проверка соответствия количественных и качественных характеристик свойств продукции установленным требованиям

 

4.7.4. вибірковий контроль

de

en

fr

ru

Stichprobenprüfung

random inspection

contrôle sur échantillons (par prélèvement)

выборочныйконтроль

 

Контроль, за яким рішенння про

якість продукції приймається на

основі результатів перевірки

однієї або декількох вибірок або

проб із партії або потоку продукції

Контроль, при котором решение о

качестве продукции принимается

по результатам проверки одной

пли нескольких выборок или проб

из партии или потока продукции

 

4.7.5. статистичний приймальний

контроль якості продукції

de

 

en

 

fr

 

ru

Statistische Abnahmenprüfung der

Erzeugnisqualität

statistic reception control of product

quality

contrôle de reception statistique de

qualité des produits

статистический приемочный

контроль качества продукции

 

Вибірковий контроль якості про-

дукції, який побудований на за-

стосуванні методів математичної

статистики для перевірки

відповідності якості продукції

встановленим вимогам і

прийнятті рішення

Выборочный контроль качества

продукции, основанный на применении методов математической статистики для проверки соответствия качества продукции установленным требованиям и

принятии решения

 

4.7.6. нагляд за якістю

de

en

fr

ru

Qualitätskontrole

quality checking

verification de qualité

надзорзакачеством

 

Постійний нагляд і перевірка

стану процедур, методів, умов

виконання виробів, продукції

і послуг, а також аналіз одержаних результатів в порівнянні з

встановленими показниками з метою засвідчення того, що умови виконуються

Постоянный надзор и проверка

состояния процедур, методов, условий выполнения изделий, продукции и услуг, а также анализ полученных результатов в сравнении с установленными показателя-

ми с целью засвидетельствования

того, что условия выполняются

 

4.7.7. забезпечення якості

de

en

fr

ru

Qualitätssicherung

quality support

garantie de qualité

обеспечениекачества

 

Сукупність заходів, які плануються і систематично проводяться,

необхідних для створення упевне-

ності в тому, що вибір або послу-

га задовольняє певні вимоги якості

Совокупность планируемых и систематически проводимых мероприятий, необходимых для создания уверенности в том, что изделие или услуга удовлетворяет определенные требования качества

 

4.7.8. програма якості

de

en

fr

ru

Qualitätsprogramm

program of quality

programme de qualité

программакачества

 

Документ, який регламентує конкретні заходи в галузі якості, розподіл ресурсів і послідовність дій, що відносяться до конкретного виробу, послуги, контракту

або проекту

Документ, регламентирующий

конкретные меры в области качества, распределение ресурсов и последовательность действий, относящихся к конкретному изделию,

услуге, контракту или проекту

 

4.7.9. система якості

de

en

fr

ru

Qualitätssysteme

system of quality

système de qualité

система качества

 

Сукупність організаційної струк-

тури, відповідальності, процедур

і ресурсів, які спрямовані на впро-

вадження адміністративного

управління якістю

Совокупность организационной

структуры, ответственности, процедур и ресурсов, направленных на внедрение административного управления качеством

 

4.7. 10 система управління якістю

de

en

fr

ru

Qualitätssteuerungssystem

management system of quality

système de gestion de qualité

система управлениякачеством

 

Сукупність керуючих органів і

об'єктів управління, які взаємодіють за допомогою матеріально-технічних і

інформаційних засобів приуправлінні якістю продукції

Совокупность управляющих органов и объектов управления, взаимодействующих с помощью материально-технических и

информационных средств при управлении качеством продукции

 

4.7. 11. сертифікат про якість

de

en

fr

ru

Gütezeugnis

certificate of quality

certificat de qualité

сертификатокачестве

 

Товаросупровідний документ,

який засвідчує якість продукції,

що поставляється

Товаросопроводительный документ, удостоверяющий качество

поставляемой продукции

 

4.7.12. планування якості продукції

de

en

fr

ru

Qualitätsplanung

planning of product quality

planification de la qualité de la production

планированиекачествапродукции

 

Установлення обгрунтованих

завдань з випуску продукції

з потрібними значеннями

показника якості на заданий

момент часу або протягом

заданого інтервалу часу

Установление обоснованных

заданий по выпуску продукции с

требуемыми значениями показателя качества на заданный момент

времени или в течение заданного

интервала времени

 

4.7.13 юридична відповідальність

за якість виробів

de

en

fr

 

ru

Juristische Verantwortung derErzeugnisqualität

juridical responsability fox the productquality

responsabilité juridique de la qualité de

la production

юридическая ответственность

за качество продукции

 

Загальний термін, який описує

обов'язки, що покладені на

виробника або на інших осіб

щодо відшкодування збитків

через нанесення травм, пошкод-

ження власності або інші збитки,

викликані використанням

виробу або послуги

Общий термин, описывающий

обязательства, возлагаемые на

изготовителя или других лиц, по

возмещению убытка из-за нанесения травм, повреждения собственности или другого ущерба, вызванного использованием изделия или услуги

 

Абетковий покажчик українських термінів

безпека продукції
брак
виріб
відповідальність за якість виробів юридична
відхилення показника якості продукції допустиме
властивість продукції
властивості рівня якості продукції
властивості технічного рівня продукції
гатунок продукції
дефект
екологічність продукції
ергономічність продукції
естетичність продукції
забезпечення якості
значення показника якості продукції відносне
значення показника якості продукції граничне
значення показника якості продукції номінальне
значення показника якості продукції оптимальне
значення показника якості продукції регламентоване
індекс дефектності продукції
індекс якості продукції
карта технічного рівня і якості продукції
категорія якості продукції
кваліметрія
коефіцієнт вагомості показника якості продукції
коефіцієнт дефектності продукції
коефіцієнт сортності продукції
контроль вибірковий
контроль якості продукції приймальний статистичний
контроль якості продукції технічний
матеріали
метод визначення показників якості продукції вимірювальний

метод визначення показників якості продукції експертний
метод визначення показників якості продукції органолептичній
метод визначення показників якості продукції реєстраційний
мегод визначення показників якості продукції розрахунковий
мегод визначення показників якості продукції соціологічний
метод визначення показників якості продукції традиційний
метод оцінки якості продукції диференціальний
метод оцінки якості продукції змішаний
метод оцінки якості продукції комплексний
метод оцінки якості продукції статистичний
нагляд за якістю
одиниця продукції
ознака продукції
оцінка рівня якості і економічності продукції
оцінка рівня якості продукції
оцінка технічного рівня продукції
оцінювання якості продукції
пара ме І p продукції
планування якості продукції
показник однорідності продукції
показник якості продукції
показник якості продукції базовий
показник якості продукції визначальний
показник якості продукції груповий
показник якості продукції інтегральний
показник якості продукції комплексний
показник якості продукції одиничний
показник якості продукції узагальнений
показник якості створення (експлуатації) продукції

4.4.6
4.6.14
4.1.3
4.7.13
4.2.19
4.2.2
4.4.2
4.4.4
4.6.16
4.6.13
4.4.8
4.4.7
4.4.9
4.7.7
4.3.6
4.3.4
4.3.3
4.3.2
4.3.5
4.2.17
4.2.14
4.6.6
4.2.5
4.6.1
4.6.3
4.2 .16
4.2.15
4.7.4
4.7.5
4.7.3
4.1.4
4.5.1

4.5.7
4.5.5
4.5.2
4.5.4
4.5.6
4.5.3
4.6.8
4.6.10
4.6.9
4.6.11
4.7.6
4.1.2
4.2.3
4.6.7
4.6.4
4.6.5
4.6.2
4.2.4
4.7.12
4.2.18
4.2.6
4.3.1
4.2.10
4.2.12
4.2.13
4.2.9
4.2.8
4.2.11
4.2.7

програма якості
продукція приданы
продукція промислова
рекламація
рівень економічності продукці

рівень продукції технічний
рівень якості продукції
сертифікат про якість
система управління якістю
система якості
технологічність продукції .
управління якістю
управління якістю продукції
якість продукції

4.7.8
4.6.12
4.1.1
4.6.15
4.4.10

4.4.3
4.4.1
4.7.11
4.7.10
4.7.9
4.4.5
4.7.1
4.7.2
4.2.1

Абетковий покажчик німецьких термінів

Ausschuss
Basiseizeugnisqualitätsmerkmal
Berechnungsverfahren der Erzengnisqualitatsbestimmung
Bestimmend Erzeugnisqualitätmerkmal
Betriebstechnische Qualitätskontrolle
Bewertung des technischen Niveaus der Erzeugnisqualität
Bewertung des technischen Produktionsniveaus
Bewertung des Qualitäts- und Wirschafthchkeitsniveaus
Brauchbare Erzeugnisse
Defekt
Defektproduktionskoeffizient
Differentialmethode der Qtiaiitätsbeweitung
Eigenschaften des technischen Produktionsniveaus
Emzelerzeugnisqualitatsindex
Erzeugnis
Erzeugnisqualität
Erzeugnisqualitätsbewertung
Erzeugnisquahtätsgrenzwert
Erzeugnisqualitätsindex
Erzeugnisqualitätsmerkmal
Erzeugnisqualitätmerkmalennwerte
Erzeugnisqualitätsniveaubewertung
Erzeugnisqualitätssleuerung
Erzeugnisquahtätszahl
Expertenverfahrender Erzeugnisqualitatsbestimmung
Festigungsgerechtheit
Gruppeneerzeugnisqualitätsmerkmal
Guterzeugms
Gütesteuerzung
Gütezahl für die Herstellung (Nutzung) von Erzeugnissen
Industi ierproduktion
Intearalerzeuenisaualitätsmerkmal

Juristische Verantwortung der Erzeugnisqualität
Karte des technischen Niveaus und der Erzeugnisqualität
Komplexerzeugnisqualitätsmerkmal
Komplexmethode der Qualitätsbewertung
Mischmethode der Qualitätsbewertung
Optimale Erzeugnisqualitätswerte
Organoleptisches Verfahren der Erzeugnisqualitätsbestimmunf
Produktionsästhetik
Produktionsekologie
Produktionsergonomik
Produktionsgleichartigkeits Zahl
Produktionsklasse (Sorte)
Produktionslinheit
Produktionsmerkmale
Produktionsparameter
Produktionsqualitätszahl
Produktionsseigenschaft
Produktionssicherheit
Qualitätsbewertung
Qualitätskontrolle
Qualitätsmessung
Qualitätsplanung
Qualitätsprogramm
Qualitätssicherung
Qualitätssteuerungssystem
Qualitätssysteme
Registrierverfahren der Erzeugnisqualitätbestimmung
Reklamation
Relatives Erzeugnisqualitätsmerkmal
Soziologischer Verfahren der Erzeungnisqualitätsbestimmung
Statistische Abnahmeprüfung der Erzeugnisqualität
Statistische Methode der Qualitätsbewertung
Stichprobenprüfung
Stoffe

Technisches Niveau der Erzeugnisqualität
Tehlermdex
Traditionelles Verfahren der Erzeugnisqualitätsbestimmung
Vereinheitlichtungserzeugnisqualitatsmerkmal
Verfahren der Erzeugnisqualität
Vorgeschriebene Gütezahl
Vertigkeitskoeffizient des Erzeugnisqualitätsmerkmales
Wirtschaftlichkeitsniveau
Zulässige Gütezahlabweichun

4.6.14
4.3.1
4.5.4
4.2.10
4.7.3
4.4.3
4.6.5
4.6.7
4.6.12
4.6.13
4.2.16
4.6.8
4.4.4
4.2.8
4.1.3
4.2.1
4.2.6
4.3.4
4.2.14
4.4.1
4.3.3
4.6.4
4.7.2
4.2.8
4.5.7
4.4.5
4.2.12
4.7.11
4.7.1
4.2.7
4.1.1
4.2.13

4.7.13

4.6.6
4.2.9

4.6.9
4.6.10
4.3.2
4.5.5

4.4.9
4.4.8
4.4.7
4.2.18
4.6.16
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.4.6
4.6.2
4.7.6
4.6.1
4.7.12
4.7.8
4.7.7
4.7.10
4.7.9
4.5.2
4.6.15
4.3.6
4.5.6
4.7.5
4.6.11
4.7.4
4.1 .4

4.2.2
4.2.17
4.5.3
4.2.11
4.5.1
4.3.5
4.6.3
4.4.10
4.2.19

Абетковий покажчик англійських терміні

adaptability to manufacture of products
admissible deviation of the product quality index
aesthetic quality of products
basic index of product quality
calculation method of product quality index
card of technical level and product quality
category of product quality
certificate of quality
clasa grade of products
coefficient of product defects
coefficient of product rating
complex index of product quality
complex method of product quality evaluation
control of product quality
control of quality
defect
determing quality index .
differential method of product quality evaluation
ecological quality of products
economical efficienty level of products
ergonomics quality of products
evaluation of product quality
evaluation of product quality level
fit products
generalized index of product quality
group index of product quality
index for defects of products
index of products
index of product homogeneity
industrial products
integral index of product quality
juridical responsability for the product quality

level of product quality
level properties of the product quality index
management system of quality
materials
meassuring method of product quality index
method of examinabionby experts evaluation of product quality index
mixed method of product quality evaluation
nominal values of product quality index
optimal values of quality product index
organoleptic method of product quality index evaluation
parameter ef products
planning of product quality
product
product quality index
product quality indicator
program of quality
properties of product technical level
property of products
qualimetry
quality checking
quality index of product creation (use)
quality of products
quality support
tandom inspection
reclamation
recording method of product quality index
regulated value of the product quality index
reject
relative index of product quality

4.4.5
4.2.19
4.4.9

4.3.1
4.5.4
4.6.6
4.2.5
4.7.11
4.6.16
4.2.16
4.2.15
4.2.9
4.6.9
4.7.2
4.7.1
4.6.13
4.2.10
4.6.8
4.4.8
4.4.10
4.4.7
4.6.2
4.6.4
4.6.12
4.2.11
4.2.12
4.2.17
4.2.3
4.2 18
4.1.1
4.2.13
4.7 13

4.4.1
4.4.2
4.7.10
4.1.4
4.5.1
4.5.7
4.6.10
4.3.3
4.3.2
4.5.5
4.2.4
4.7.12
4.1.3
4.2.14
4.2.6
4.7.8
4.4.4
4.2.2
4.6.1
4.7.6
4.2.7
4.2.1
4.7.7
4.7.4
4.6.15
4.5.2
4.3.5
4.6.14
4.3.6

Абетковий покажчик французьких термінів

adaptabilité à la production des produits
caractére inoffensif des produits
catégorie qualitative de produits
certificat de qualité
classe (qualité) des produits
coefficient de défectuosité des produits
coefficient de signification d'un indice de qualité des produits
coefficient de qualité des produits
contrôle de réception statistique de qualité des produits
contrôle de qualité
contrôle de qualité de la production
condole sur échantillons (par prélèvement). .
contrôle technique de qualité de la production
défaut
déviation admissible de l'indice de qualité de production
évaluation du niveau de qualité de la production
évaluation du niveau de qualité des produits
évaluation du niveau de qualité et de rendement économique
évaluation du niveau technique de la production
fiche de niveau technique et de qualité des produits
garantie de qualité
index de qualité des produits
indice de défectuosité des produits
indice d'homogénéité des produits
indice de produits
indice de qualité de base des produits
indice de qualité complexe des produits
indice de qualité de création (utilisation) de la production
indice de qualité de groupe des produits
indice de qualité des produits
indice de qualité déterminant
indice de qualité généralise des pioduits

indice de qualité intégral des produits
indice de qualité relatif des produits
indice isolé de qualité des produits
matériaux
méthode complexe d'évaluation de qualité de la production
méthode de calkul des indices de qualité des produits
méthode de mesurage des indices de qualité des produits

méthode d'enregistrement pour déterminer les indices
de qualité des produits

méthode d'experts pour évaluer les indices de qualité des produits
méthode différentille d'évaluation de qualité de production
méthode mixte d'évaluation de qualité de la production

méthode organoleptique d'évaluation des indices
de qualité des produits

méthode sociologique d'évaluation des indices
de qualité des produits

méthode statistique d'évaluation de qualité de la production

méthode traditionnelle d'évaluation des indices
de qualité des produits

niveau de qualité des produits.
niveau de rendement économique de la production
niveau technique des produits
paraménte de production
planification de la qualité de la production
production industrielle
production vala blé
produit
programme de qualité
propriété de produits
propriétés de niveau de la qualité des produite
propriétés de niveau technique des produits

4.4.5
4.4.6
4.2.5
4.7.11
4.6.16
4.2.16
4.6.3
4.2.15
4.7.5
4.7.1
4.7.2
4.7.4
4.7.3
4.6.13
4.2.19
4.6.2
4.6.4
4.6.7
4.6.5
4.6.6
4.7.7
4.2.14
4.2.17
4.2.18
4.2.3
4.3.1
4.2.9
4.2.7
4.2.12
4.2.6
4.2.10
4.2.11

4.2.13
4.3.1
4.2.8
4.1.4
4.6.9
4.5.4
4.5.1

 

4.5.2
4.5.7
4.6.8
4.6.10

 

4.5.5

 

4.5.6
4.6.11

 

4.5.3
4.4.1
4.4.10
4.4.3
4.2.4
4.7.12
4.1.1
4.6.12
4.1.3
4.7.8
4.2.2
4.4.2
4.4.4

Абетковий покажчик російських терміні

безопасность продукции
брак
дефект
единица продукции
значение показателя качества продукции номинальное
значение показателя качества продукции оптимальное
значение показателя качества продукции относительное
значение показателя качества продукции предельное
значение показателя качества продукции регламентированное
изделие
индекс дефектности продукции
индекс качества продукции
карта технического уровня и качества продукции
категория качества продукции
качество продукции
квалиметрия
контроль выборочный
контроль качества продукции приемочный статистический
контроль качества продукции технический
коэффициент весомости показателя качества продукции
коэффициент дефектности продукции
коэффициент сортности продукции
материалы

метод определения показателей качества продукции
измерительный

метод определения показателей качества продукции
органолептический

метод определения показателей качества продукции расчетный

метод определения показателей качества продукции
регистрационный

метод определения показателей качества продукции
социологический

метод определения показателей качества продукции
традиционный

метод определения показателей качества продукции
экспертный

метод оценки качества продукции дифференциальный
метод оценки качества продукции комплексный
метод оценки качества продукции смешанный
метод оценки качества продукции статистический
надзор за качеством
обеспечение качества
ответственность за качество продукции юридическая
отклонение показателя качества продукции допустимое
оценивание качества продукции
оценка технического уровня продукции
оценка уровня качества и экономичности продукции
оценка уровня качества продукции
параметр продукции
планирование качества продукции
показатель качества продукции
показателя качества продукции базовый
показатель качества продукции групповой
показатель качества продукции единичный
показатель качества продукции интегральный
показатель качества продукции комплексний
показатель качества продукции обобщенный
показатель качества продукции определяющий
показатель качества создания (эксплуатации) продукции
показатель однородности продукции

признак продукции
программа качества
продукция годная
продукция промышленная
рекламация
свойство продукции
свойства технического уровня продукции
свойства уровня качества продукции

сертификат о качестве
система качества
система управления качеством
сорт продукции
технологичность продукции
управление качеством
управление качеством продукции
уровень качества продукции
уровень продукции технический
уровень экономичности продукции
экологичность продукции
эргономичность продукции
эстетичность продукции

4.4.6
4.6.14
4.6.13
4.1.2
4.3.3
4.3.2
4.3.6
4.3.4
4.3.5
4.1.3
4.2.17
4.2.14
4.6.6
4.2.5
4.2.1
4.6.1
4.7.4
4.7.5
4.7.3
4.6.3
4.2.16
4.2.15
4.1.4

 

4.5.1

 

4.5.5

4.5.4

 

4.5.2

4.5.6

4.5.3

 

4.5.7
4.6.8
4.6.9
4.6.10
4.6.11
4.7.6
4.7.7
4.7.13
4.2.19
4.6.2
4.6.5
4.6.7
4.6.4
4.2.4
4.7.12
4.2.6
4.3.1
4.2.12
4.2.8
4.2.13
4.2.9
4.2.11
4.2.10
4.2.7
4.2.18

4.2.3
4.7.8
4.6.12
4.1.1
4.6.15
4.2.2
4.4.4
4.4.2 4.7.11
4.7.9
4.7.10
4.6.16
4.4.5
4.7.1
4.7.2
4.4.1
4.4.3
4.4.10
4.4.8
4.4.7
4.4.9

Ключові слова: брак, виріб, властивість продукції, гатунок продукції, дефект, екологічність, ергономічиість, естетичність, значення, кваліметрія, коефіцієнт, метод визначення, метод оцінки якості, одиниця якості продукції, показник якості, промислова продукція, рівень якості продукції, технологічність, управління якістю, якість продукції.


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: