ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б А.1.1-76-2007. ССНБ. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

Система стандартизации и нормирования в строительстве

ПЕНОПОЛИУРЕТАНЫ МОНТАЖНЫЕ (МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ)

Термины и определения понятий

System of standardization and normalization in building

FIITING FOAM POLYURETHANES (FIITING FOAMS)

Terms and definitions of notions

Скачать ДСТУ Б А.1.1-76-2007. ССНБ. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять

Чинний від 2008-02-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює українські терміни і визначення понять стосовно загальних понять, виробництва, застосування в будівництві та показників якості технічного рівня пінополіуретанів монтажних - монтажних пін (далі - пінополіуретани монтажні).

1.2 Терміни, встановлені цим стандартом, є обов'язковими для використання в усіх видах нормативних документів стосовно пінополіуретанів монтажних, а також для робіт зі стандартизації або під час використання результатів цих робіт в інших текстах незалежно від виду носіїв інформації.

Терміни, встановлені цим стандартом, використовують у довідковій та навчально-методичній літературі.

1.3 Вимоги цього стандарту є чинними для використання в роботі установ, закладів, підприємств та організацій, які діють на території України, технічних комітетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2406-94

Пластмаси, полімери і синтетичні смоли. Хімічні назви. Терміни та визначення

ДСТУ Б В.2.7-105-2000

(ГОСТ 7076-99)

Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі

3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

3.1Для кожного поняття встановлено один, а в деяких випадках - два або більше стандартизованих термінів. Проте, використовуючи стандартизовані терміни в межах одного документа, слід вживати лише один із термінів-синонімів.

3.2Пояснення, які уточнюють термін, подані світлим шрифтом у круглих дужках після стандартизованого терміна. Вони не є частиною терміна.

3.3   Визначення терміна подано під його назвою і набрано прямим світлим шрифтом.

3.4Недозволені(не рекомендовані) для використання терміни-синоніми подано після стандартизованого терміна світлим курсивом у фігурних дужках з позначкою після цього терміна (Нд).

3.5У випадках, коли термін містить усі необхідні й достатні ознаки поняття, замість визначення проставлено риску.

3.6У стандарті як довідкові подані німецькі (de), англійські (en), французькі (fr), російські (ги) терміни-відповідники стандартизованих цим документом українських термінів, узяті з міжнародних та національних стандартів, словників та науково-технічної літератури. Бібліографію термінологічних джерел подано в додатку Е.

3.7Іншомовні терміни-відповідники й визначення термінів російською мовою (надруковано світлим шрифтом курсивом) - це довідкова допоміжна інформація, яка не належить до об'єкта стандартизації національних стандартів України.

3.8Після кожного терміна-відповідника у квадратних дужках подано посилання на джерело інформації - чергове число в списку бібліографії.

3.9У стандарті наведено абетковий покажчик термінів, які установлені цим стандартом, українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

3.10Стандартизовані терміни та абревіатури, встановлені цим стандартом, набрано напівжирним шрифтом. Терміни-синоніми, розташовані один під одним, теж набрані жирним шрифтом.

4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4.1 Загальні поняття

4.1.1  полімери

          високомолекулярні сполуки

Високомолекулярні сполуки, молекули яких складаються з великої кількості складових ла-нок, з'єднаних хімічними зв'язками (ДСТУ 2406)

de   Polymer [1, 2, 20]

en   polymers [3]

fr     polymére [4, 5, 19]

ru    полимеры[8, 9, 10]

Высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большого числа составных звеньев, соединенных химическими связями

 

4.1.2  пластмаси

          пластичні маси

          {пластик Нд}

Вид полімерних матеріалів, до складу яких, крім полімерного зв'язуючого, входять наповнювачі, пластифікатори, стабілізатори, отверджувачі, мастильні речовини, барвники, пороутворювачі та інші домішки

 

de   Plast, Kunststoff, plastische Masse [1, 2, 20]

en   plastics [3]

fr     matiére plastique [4, 5, 19]

ru    пластмассы [8, 10]

Вид полимерных материалов, в состав которых, кроме полимерного связующего, входят наполнители, пластификаторы, стабилизаторы, отвердители, смазывающие вещества, красители, порообразователи и другие добавки

 

4.1.3  газонаповнені полімери

спінені полімери

пінопластмаси

коміркові пластмаси

{піноматеріалиНд}

Полімерні матеріали, які мають у структурі полімеру дисперговані газові включення (вкраплення)

 

de    gasgefült Polymer [1, 20]

en    gas-filled polymeric [3]

fr      polymére remplir du gas [4, 5, 19]

ru     газонаполненные полимеры [8,10,17]

Полимерные материалы, имеющие в структуре полимера диспергированные газовые включения

4.1.4  пінопласти

Газонаповнені полімери, які мають замкнуто-коміркову структуру

 

 

de    Schaumstoff [1, 20]

en    foamed plastic [3]

fr      plastique mousse [4, 5, 19]

 

ru     пенопласты[8, 10]

Газонаполненные полимеры, имеющие замкнуто-ячеистую структуру

 

4.1.5  поропласти

         {сотопластиНд}

Газонаповнені полімери, які мають відкрито-коміркову структуру

 

de     Schaumstoff, Poroplast [1]

en     cellular plastic [3]

fr      mousse poreuse [4, 5, 19]

ru      поропласты [8, 10]

Газонаполненные полимеры, имеющие открыто-ячеистую структуру

 

4.1.6 дисперговані газові включення (вкраплення)

Часточки повітря або іншого газу, відокремлені одна від одної стінкою полімеру

 

 

de     dispergierte Gaseinsprengungen [1, 20]

en     dispersed gas inclusions [3]

fr      inclusion gazeuse dispersée [4, 5, 1, 19]

ru      диспергированные газовые включения

Частицы воздуха или другого газа, отделенные друг от друга стенкой полимера

 

4.1.7 газова фаза

Сукупність газових включень по відношенню до полімеру в газонаповненому полімері

 

de     Gasphase [1, 2, 20]

en     gas phase [3]

fr      phase du gaz [4, 5, 19]

ru      газовая фаза [10]

Совокупность газовых включений по отношению к полимеру в газонаполненном полимере


 

4.1.8 макроструктура

Структура пінопласту в площині перерізу, яка характеризується такими параметрами: відносною кількістю комірок, їхньою формою і розміром

 

 

de     Mákrostruktur [1, 2, 20]

en     macrostructure [3]

fr      macrostructure [4, 5, 19]

ru      макроструктура[17]

Структура пенопласта в плоскости сечения, которая характеризуется следующими параметрами: относительным количеством ячеек, их формой и размером

 

4.1.9 мікроструктура

Форма й розмір елементарної одиниці макроструктури пінопласту - комірки (пори)

 

de   Mikrostruktur [1, 2, 20]

en    microstructure [3]

fr     microstructure [4, 5, 19]

ru    микроструктура[17]

Форма и размер элементарной единицы макроструктуры пенопласта - ячейки (поры)

 

4.1.10 замкнуто-коміркова структура

Структура газонаповненого полімеру, в якій газові включення (вкраплення) ізольовані стінками полімеру від газової фази сусідніх комірок

 

 

de   Geschlosssenezellestruktur [1, 2, 20]

en    closed - cellular structure [3]

fr     structure aux pores fermés [4, 5, 9]

ru    закрыто-ячеистая структура [8,10, 17]

Структура газонаполненного полимера, в которой газовые включения изолированы стенками полимера от газовой фазы соседних ячеек

 

4.1.11  відкрито-коміркова структура

Структура газонаповненого полімеру, в якій комірки взаємопов'язані, а газові включення (вкраплення) не дискретні

 

de   Offenezellestruktur [1, 2, 20]

en    open-cellular structure [3]

fr     structure aux pores ouverts [4, 5, 19]

ru    открыто-ячеистая структура [8, 10, 17]

Структура газонаполненного полимера, в котором ячейки взаимосвязаны, а газовые включения не дискретны

 

4.1.12  отвердіння [21-25]

{ твердненняНд}

{тужавленняНд}

Незворотній процес хімічного перетворення, внаслідок якого із первинних лінійних полімерів або рідких реакційно-здатних олігомерів утворюються полімери тривимірної структури

 

 

 

de   Verhärtung [1, 20]

en    cure [3]

fr     durcissement [4, 5, 19]

ru    отверждение[8,9,10]

Необратимый процесс химического преобразования, в результате которого из первичных линейных полимеров или жидких реакционно-способных олигомеров образуются полимеры трехмерной структуры

 

4.1.13   отверджувачі

             агенти отвердіння

Хімічні речовини, які беруть участь у реакції отвердіння з метою структуроутворення полімеру

 

 

de   Härter[1,20]

en    curing agents [3]

fr     durcisseur, agent de durcissement [4, 5, 19]

ru    отвердители [8, 9, 10]

Химические вещества, принимающие участие в реакции отверждения для структурообразованияполимера

 

4.1.14  поліуретани

Гетероланцюгові полімери, що містять у основному ланцюгу макромолекули уретанові групи (-NH-COO-), які регулярно повторюються


 

de   Polyurethan [1, 20]

en    polyurethanes [3]

fr     polyuréthannes [4, 5, 19]

ru    полиуретаны[8, 9, 10, 11]

Гетероцепные полимеры, содержащие в основной цепи макромолекулы регулярно повторяющиеся уретановые группы

(-NH-COO-)


 


 

4.1.15   пінополіуретани

ППУ

Газонаповнені полімерні матеріали, полімерною основою яких є поліуретани

 

 

de   Schaumpolyurethan[1, 20]

en    foamed polyurethane's [3]

fr     mousse des polyuréthannes [4, 5, 19]

ru    пенополиуретаны [8,9,10,11]

Газонаполненные полимерные материалы,полимерной основой которых являются полиуретаны

 

4.1.16   еластичні пінополіуретани

Пінополіуретани, отримані на основі поліефірів лінійної будови та диізоціанатів, здатні без руйнування сприймати значні пружні оборотні деформації за дії порівняно невеликих зусиль

 

 

 

de   elastische Schaumpolyurethan [1, 20]

en    elastic foam polyurethane's [3]

fr      mousse des polyuréthannes elastique [4, 5,19]

ru    эластичные пенополиуретаны [8, 10, 11]

Пенополиуретаны, полученные на основе полиэфиров линейного строения и диизоциана-тов, способные без разрушения воспринимать значительные упругие обратимые деформации при действии сравнительно небольших усилий

 

4.1.17   жорсткі пінополіуретани

Пінополіуретани, отримані на основі поліефірів розгалуженої будови та поліізоціанатів або ароматичних диізоціанатів являють собою жорсткі матеріали

 

de   starre Schaumpolyurethan [1, 20]

en    stiff foamed polyurethanes [3]

fr     mousse des polyuréthannes rigide [4, 5, 19]

ru    жесткие пенополиуретаны

Пенополиуретаны, полученные на основе полиэфиров сильно разветвленного строения и полиизоцианатов или ароматических диизо-цианатов, представляют собою жесткие материалы

 

4.1.18    піни

Дисперсні системи, в яких дисперсійним середовищем є рідина (рідинні піни), або тверде тіло (тверді піни), а дисперсною фазою є газ

 

 

de   Schaum [1,2, 20]

en    foams [3]

fr     mousses [4, 5, 19]

ru    пены

Дисперсионные системы, в которых дисперсионной средой является жидкость (жидкие пены), или твердое тело (твердые пены), а дисперсной фазой является газ

 

4.1.19    монтажні піни

пінополіуретани

Монтажні піни, які отримують на місці застосування в будівництві

 

 

de   Montageschaum [1, 2, 20]

en    fitting foams [3]

fr     mousse de montage [4, 5, 19]

ru    монтажные пены [17]

Монтажные пены, которые получают на месте применения в строительстве

 

4.1.20   піномаса

Плівково-дисперсна маса, що складається з газових бульбашок, розділених тонкими плівками текучих високов'язких рідин

 

 

de   Schaummasse [1, 20]

en    foamed filling compound [3]

fr     masse de mousse [4, 5, 19]

ru    пеномасса [17]

Пленочно-дисперсная масса, состоящая из газовых пузырьков, разделенных тонкими пленками текучих высоковязких жидкостей

 

4.1.21   реологічні властивості

Текучі та деформаційні властивості монтажних пін, які проявляються при їх застосуванні


 

de   rheologische Eigenschaften [1, 20]

en    rheological properties [3]

fr     rhéologiques propriétés [4, 5,19]

ru    реологические свойства [14,15,16]

Текучие и деформационные свойства монтажных пен, проявляющиеся при их

применении

 


 

4.2 Сировинні матеріали для виготовлення пінополіуретанів

4.2.1 діізоціанати

Органічні ненасичені сполуки, які легко окислюються і вступають в реакцію приєднання, загальної формули OCN-R-NCO, де R– радикал

 

 

de   Diisozyanat [1, 20]

en    diisocyanats [3]

fr     diisocyanates [4, 5,19]

ru    диизоцианаты[8, 9, 12,13, 18]

Органические ненасыщенные соединения, которые легко окисляются и вступают в реакцию присоединения, общей формулы OCN-R-NCO, где R– радикал

 

4.2.2 поліізоціанати

Високомолекулярні сполуки, які містять в основному ланцюзі полімеру ізоціанатні групи:

 

-N-C-

I  ІІ

R O

 

de   Polyisozyanat [1, 20]

en    polyisocyanats [3]

fr     polyisocyanates [4, 5, 19]

ru    полиизоцианаты [8, 9,10, 18]

Высокомолекулярные соединения, содержащие в основной цепи полимера изоцианатные группы:

-N–C-

  I   II

 R  О

 

4.2.3 поліефіри прості

поліетери

Гетероланцюгові полімери, що містять у основному ланцюгу макромолекули прості ефірні групи (-С-О-С-), які регулярно повторюються

 

 

 

de   einfach Polyester [1, 20]

en    polyether [3]

fr     polyésters[4, 5, 19]

ru    полиэфиры простые [8, 9, 10]

Гетероцепные полимеры, содержащие в основной цепи макромолекулы регулярно повторяющиеся простые эфирные группы

(-С-О-С-)

 

4.2.4 поліефіри складні

поліестери

поліоли

Гетероланцюгові полімери, що містять у основному ланцюгу макромолекули складні ефірні групи (-С-О-О-), які регулярно повторюються

 

 

de   zusammengesetzt Polyester [1, 20]

en    polyester [3]

fr     polyésters [4, 5, 19]

ru    полиэфиры сложные [8, 9, 10]

Гетероцепные полимеры, содержащие в основной цепи макромолекулы регулярно повторяющиеся сложные эфирные группы (-С-О-О-)

 

4.2.5 спінювальні агенти

пороутворювачі

Хімічні сполуки, які здатні при нагріванні розкладатися з виділенням газоподібних речовин, і які вводять в полімерну композицію при виготовленні пінополіуретанів

 

de   Schaumbildungsagens [1, 2, 20]

en    pore-forming agents [3]

fr     agent moussant [4, 5, 19]

ru    вспенивающие агенты [8, 9, 10, 17]

Химические соединения, способные при нагревании разлагаться с выделением газообразных веществ, которые вводят в полимерную композицию при изготовлении пенополиуретанов

 

4.2.6 каталізатори

Хімічні речовини, які прискорюють хімічну реакцію отвердіння

         

 

 

de   Katalysator[1,2,20]

en    catalysts [3]

fr    catalyseur[4, 5, 19]

ru    катализаторы [8, 9, 15]

Химические вещества, ускоряющие химическую реакцию отверждения

 


 

4.2.7 стабілізатори піни

Хімічні речовини, які знижують схильність дисперсійного середовища до коагуляції

 


 

de   Schaumstabilisator [1, 2, 20]

en    foam stabilizers [3]

fr     stabilisateur de mousse [4, 5, 19]

ru    стабилизаторы пены [8, 11, 18]

Химические вещества, снижающие склонность дисперсионной среды к коагуляции

 

4.2.8 емульгатори

Хімічні речовини, які сприяють кращому розподіленню компонентів реакційної суміші в дисперсійному середовищі, які підвищують тим самим стійкість дисперсійної системи

 

de   Emulgator [1, 20]

en    emulsifying agents [3]

fr     émulsifiant [4, 5, 19]

ru    эмульгаторы[8, 9, 11, 18]

Химические вещества, способствующие лучшему распределению компонентов реакционной смеси в дисперсионной среде, повышающие тем самым устойчивость дисперсионной системы

 

4.2.9 регулятори піномаси

Хімічні речовини, які регулюють розмір пор у піномасі під час проходження реакції отвердіння

 

 

de   Schaummasseregler [1, 2, 20]

en    filling compound regulator [3]

fr     régulateur de la masse de mousse

ru    регуляторы пеномассы [8, 9,11]

Химические вещества, регулирующие размер пор в пеномассе при прохождении реакции отверждения

 

4.2.10 поверхнево-активні речовини

ПАВ

Речовини, які концентруються на поверхні розподілу фаз і зменшують поверхневий (між-фазовий) натяг.

Примітка.Надають стійкість піномасі в момент її утворення

 

 

 

de    öberflächen-activ Stoff [1, 2, 20]

en    surface-active substance [3]

fr      agents tensio-actif [4, 5, 19]

ru     поверхностно-активные вещества [17, 18]

 Вещества, концентрирующиеся на поверхности раздела фаз и уменьшающие поверхностное (межфазное) натяжение.

Примечание.Придают стойкость пеномассе в момент ее образования

 

4.2.11 антипірени

Речовини або суміші речовин, які запобігають спалаху або самозаймистості пінополіуретанів монтажних

 

 

de   feuerhütend Stoff [1, 2, 20]

en    fireretardants [3]

fr     antipyrénes [4, 5, 19]

ru    антипирены [10, 18]

Вещества или смеси веществ, предотвращающие воспламенение или самовозгорание пенополиуретанов монтажных

 

 

4.3 Технології виготовлення пінополіуретанів

 

4.3.1 екструзія

 шприцювання

Безперервний метод переробки полімерів, який полягає в ущільненні, плавленні полімеру, профілюванні, спіненні, отвердінні та видавлюванні розплаву

 

 

de   Spritzen, Einspritzung [1, 20]

en    extrusion [3]

fr     boudinage [4, 5, 19]

ru    экструзия[10]

Непрерывный метод переработки полимеров, заключающийся в уплотнении, плавлении полимера, профилировании, вспенивании, отверждении и выдавливании расплава


 

4.3.2 напилення

Технологічний процес нанесення пінополіуретану монтажного на поверхню конструкцій розпиленням струменем стисненого повітря

 

de   Aufstäuben [1, 2, 20]

en    deposition by spraying [3]

fr     déposition [4, 5]

ru    напыление[10]

Технологический процесс нанесения пенопо-луретана монтажного на поверхность конструкций распылением струей сжатого воздуха

 

4.3.3 заливання

Технологічний процес заповнення порожнин будівельних конструкцій поліуретановою піно-масою за встановленої швидкості та інтервалі температур

 

 

de   VergieBung [1, 2, 20]

en    filling [3]

fr     coulage [4, 5, 19]

ru    заливка[10]

Технологический процесс заполнения полостей строительных конструкций полиуретано-вой пеномассой при установленной скорости и интервале температур

4.3.4 формування під тиском

Технологічний процес виготовлення виробів різної форми та розмірів, який полягає в ущільненні, плавленні полімеру, нагнітанні у форму для лиття, формуванні під тиском, спіненні та отвердінні

 

 

de   Pressionformierung [1, 2, 20]

en    molding under pressure [3]

fr     moulage sous pression [4, 5,19]

ru    формование под давлением

Технологический процесс изготовления изделий различной формы и размеров, заключающийся в уплотнении, плавлении полимера, нагнетании в форму для литья, формовании под давлением, вспенивании и отверждении

 

4.4 Застосування в будівництві, дефекти пінополіуретанів монтажних

 

4.4.1 підготовка поверхні

Технологічний процес, який складається з операцій очищення від бруду і пилу та подальшого зволожування поверхні, яку ізолюють

de   Flächevorbereitung[1, 2, 20]

en    preparation surface[3]

fr     préparationdelasurface[4, 5, 19]

ru    подготовка поверхности

Технологический процесс, состоящий из операций очищения от грязи и пыли и дальнейшего увлажнения изолируемой поверхности

 

4.4.2 підготовка монтажної піни

Технологічний процес підготовки споживчої упаковки до нанесення монтажної піни, який складається з операцій підготовки корпуса балона (встановлення пристрою до вихідного отвору) і підготовки піномаси (багаторазове збовтування)


 


de   Montageshaumvorbereitung [1, 2, 20]

en    preparation of fitting foam [3]

fr     préparation de la mousse de montage [4, 5, 19]

ru    подготовка монтажной пены

Технологический процесс подготовки потребительской упаковки к нанесению монтажной пены, состоящий из операций подготовки корпуса баллона (установка приспособления к выходному отверстию) и подготовка пеномассы (многоразовое взбалтывание)


 

4.4.3   адаптер

Пристосування, за допомогою якого спрямовують струмінь монтажної піни у порожнину будівельної конструкції із споживчої упаковки

 

de   Adapter [1, 2, 20]

en    adapter [3]

fr     adapteur [4, 5, 19]

ru    адаптер

Приспособление, при помощи которого направляют струю монтажной пены в полость строительной конструкции из потребительской упаковки

 


 

4.4.4 ізоляційний шар

Неперервний шар монтажної піни, отриманий при одноразовому її нагнітанні в порожнину

 

de   Isolierschicht [1, 2, 20]

en    insulation layer [3]

fr     couche isolante [4, 5, 19]

ru    изоляционный слой

Непрерывный слой монтажной пены, полученный при одноразовом ее нанесении в полость

 

4.4.5 випуклий шар

Безперервний шар монтажної піни, який утворився після закінчення реакції отвердіння, поза межами розмірів конструкції, яку ізолюють (ділянки)

 

 

de   gewölbte Schicht [1, 2, 20]

en    prominent layer [3]

fr     couche convexe [4, 5]

ru    выпуклый слой

Непрерывный слой монтажной пены, образовавшийся после окончания реакции отверждения, за пределами размеров изолируемой конструкции (участка)

 

4.4.6 механічне оброблення

Обробка поверхні монтажної піни після отвердіння за допомогою ручного механічного або електричного інструменту, за якої виконують операції обрізання, свердління, шліфування

 

de   Maschinenbearbeitung [1, 2, 20]

en    mechanic processing [3]

fr     traitement mécanique de la surface [4, 5, 19]

ru    механическая обработка

Обработка поверхности монтажной пены после отверждения с помощью механического или электрического инструмента, при которой выполняются операции обрезки, сверления, шлифования

 

4.4.7 дефект

Кожна окрема невідповідність, яка має місце при застосуванні монтажної піни в будівництві

 

de   Defekt, Fehler [1, 2, 20]

en    defect [3]

fr     defaut [4, 5, 19]

ru    дефект

Каждое отдельное несоответствие, которое имеет место при применении монтажной пены в строительств

 

4.4.8 видимий дефект

Локальне або суцільне порушення поверхні ізоляційного шару, видне неозброєним оком


 

de   sichtbar Fehler [1, 2, 20]

en    visible defect [3]

fr     defaut visible [4, 5, 19]

ru    видимый дефект

Локальное или сплошное нарушение поверхности изоляционного слоя, видимое невооруженным глазом


 

4.4.9 пульсація піномаси

Видимий дефект, який полягає у порційному подаванні струменя піномаси (періодичний розрив струменя піномаси)

 

 

de   Schaumpulsation [1, 2, 20]

en    pulsation of filling compound [3]

fr     pulsation de la mousse [4, 5]

ru    пульсация пеномассы

Видимый дефект, заключающийся в порционной подаче струи пеномассы (периодический разрыв струи пеномассы)

 

4.4.10  раковина

 кратер

Видимий дефект у формі порожнистої западини в структурі ізоляційного шару після механічного оброблення монтажної піни

 

de   Blase, Ausgub [1, 2, 20]

en    crater, pit, pinhole [3]

fr     cratére, creux [4, 5,19]

ru    раковина

Видимый дефект в виде полой впадины в структуре изоляционного слоя после механической обработки монтажной пены

 


 

4.4.11 тріщина

Видимий дефект у формі поділу структури пінопласту

 

 

de   Riß,Spalt[1,2,20]

en    crack [3]

fr     craque [4, 5, 19]

ru    трещина

Видимый дефект в виде разделения структуры пенопласта

 

4.4.12 відшарування

Видимий дефект у вигляді відділення від ізольованої поверхні шару монтажної піни після отвердіння

 

 

 

de   Abblättern [1,2, 20]

en    peeling, flaking [3]

fr     écaillage [4, 5, 19]

ru    отслоение

Видимый дефект в виде отслоения от изолируемой поверхности слоя монтажной пены после отверждения

 

4.4.13 отвори наскрізні

_

 

_

de   durchgehende Öffnung, Loch [1, 2, 20]

en    through hole [3]

fr      trous débouchants [4, 5, 19]

ru    отверстия сквозные

_

 

4.4.14 випадання з порожнини

Нездатність струменя піномаси монтажної піни утримуватися в порожнині конструкції під час її нагнітання

 

 

de    Herausfallen aus der Hohle [1, 2, 20]

en    fallout from cavity [3]

fr     chute[4, 5]

ru     выпадение из полости

Неспособность струи пеномассы монтажной пены удерживаться в полости конструкции при ее нагнетании

 

4.4.15 ефект "вторинної полімеризації"

Можливий дефект у пінопласті після механічного оброблення, який характеризується відновленням спучення матеріалу в місці зрізу


 

de   "Sekundärepolymerisationeffect" [1, 2, 20]

en    "secondary polymerization" effect [3]

fr     effet de "la polymérisation secondaire " [4, 5, 19]

ru    "эффект вторичной полимеризации"

Возможный дефект в пенопласте после механической обработки, характеризующийся возобновлением вспучивания материала в месте среза


 

4.5 Показники якості технічного рівня пінополіуретанів монтажних


 

4.5.1 життєздатність

Проміжок часу, впродовж якого монтажна піна має здатність легко наноситись на поверхню, легко розмазуватись інструментом, прилипати до поверхні

 

 

 

de   Haltbarkeit [1, 20]

en    viability [3]

fr     viabilité [4, 5, 19]

ru    жизнеспособность

Промежуток времени, в течение которого монтажная пена имеет способность легко наноситься на поверхность, легко размазываться инструментом, прилипать к поверхности

4.5.2 час гелеутворення

Термін часу з моменту нанесення піномаси, яка має властивості високов'язких систем, до моменту, коли монтажна піна набуває властивості гелю

 

 

de   Gelbildungszeit [1, 20]

en    gelation time [3]

fr     temps de gélation [4, 5,19]

ru    время гелеобразования [7]

Период времени с момента нанесения пе-номассы, имеющей свойства высоковязких систем, до момента, когда монтажная пена приобретает свойства геля

 


 

4.5.3 липкість

(Технологічний показник - визначає закінчення початкової стадії реакції отвердіння) Здатність монтажної піни зберігати адгезійні властивості впродовж певного проміжку часу

 

 

 

de   Klebrigkeit [1, 2, 20]

en    stickiness [3]

fr     adhesivité [4, 5, 19]

ru    липкость

(Технологический показатель - определяет окончание начальной стадии реакции отверждения)

Способность монтажной пены сохранять адгезионные свойства в течение определенного промежутка времени

 

4.5.4 час інтенсивного підйому

Проміжок часу з моменту нагнітання монтажної піни в порожнину, що ізолюють, до моменту припинення візуально спостережуваного збільшення в об'ємі

 

 

de   Zeit der intensive Hebung [1, 2, 20]

en    intensive swelling time [3]

fr     temps de montée intensive [4, 5, 19]

ru    время интенсивного подъема

Промежуток времени с момента нагнетания монтажной пены в изолируемую полость до момента прекращения визуально наблюдаемого увеличения в объеме

 

4.5.5 готовність до механічного оброблення

Проміжок часу, після якого монтажна піна перейшла із в'язкого текучого стану до твердого стану, який характеризується відсутністю видимих деформацій в площі перерізу пінопласту

 

 

de   Maschinenbearbeitungsbereitschaf [1, 2, 20]

en    mechanic processing readiness [3]

fr     surface prête à traitement mécanique [4, 5,19]

ru    готовность к механической обработке

Промежуток времени, после которого монтажная пена перешла из вязкого текучего состояния в твердое состояние, которое характеризуется отсутствием видимых деформаций в площади сечения пенопласта

 

4.5.6 коефіцієнт підйому

Безрозмірна величина, яка встановлює співвідношення рівня монтажної піни в порожнині конструкції в момент нагнітання до рівня мон- тажної піни після закінчення реакції отвердіння


 

de    Hebungsgrad [1, 2, 20]

en    swelling coefficient [3]

fr      coefficient de montée [4, 5, 19]

ru     коэффициентподъемаБезразмерная величина, устанавливающая соотношение уровня монтажной пены в полости конструкции в момент нагнетания к уровню монтажной пены после окончания реакции отверждения

 

4.5.7 густина

(Фізична характеристика)

Відношення маси елемента пінополіуретану

до об'єму цього елемента

 

de   Dichte [1,2,20]

en    density [3]

fr     compacité [4, 5, 19]

ru    плотность[6, 7]

(Физическая характеристика)

Отношение массы элемента пенополиуретана

к объему этого элемента

 

4.5.8 водопоглинання

(Фізична характеристика)

Здатність монтажної піни поглинати воду всім

своїм об'ємом упродовж певного проміжку

часу

 

 

de   Wasseraufnahme [1, 2, 20]

en    water absorption [3]

fr     absorption d'eau [4, 5, 19]

ru    водопоглощение [6, 7]

(Физическая характеристика) Способность монтажной пены поглощать воду всем объемом в течение определенного периода времени


 

4.5.9    адсорбційне зволоження

(Фізична характеристика)

Здатність монтажної піни поглинати своєю поверхнею пари води впродовж певного проміжку часу

 

 

de   Adsorptionbefeuchtung [1, 20]

en    adsorptive humidification [3]

fr     humidification par absorption [4, 5, 19]

ru    адсорбционное увлажнение

(Физическая характеристика)

Способность монтажной пены поглощать своей поверхностью пары воды в течение определенного периода времени

 

4.5.10   границя міцності за зсуву

(Механічна характеристика)

Тимчасовий опір зразка, який зруйнувався під дією протилежно спрямованих дотичних навантажень без зміни площі перерізу в зоні руйнування

 

de   Verschiebungsfestigkeitgrenze [1, 20]

en    shearing strength limit [3]

fr     limite de la résistance à deplacement [4, 5, 19]

ru     предел прочности при сдвиге [6, 7]

(Механическая характеристика)

Временное сопротивление образца, разрушившегося под действием противоположно направленных касательных напряжений без изменения площади сечения в зоне разрушения

 

4.5.11   міцність на стиск за 10 %

лінійної деформації

(Механічна характеристика)

Опір зразка пінополіуретану зусиллям стиснення, які викликають його деформацію за товщиною на 10 % за певних умов


 

de    Druckfestigkeitgrenze bei 10 % lineare Deformation [1, 2, 20]

en    10 % linear deformation compression strength limit [3]

fr      limite de la résistance de compression a la déformation linéaire de 10 % [4, 5, 19]

ru     прочность на сжатие при 10 % линейной деформации

(Механическая характеристика) Сопротивление образца пенополиуретана усилиям сжатия, вызывающим его деформацию по толщине на 10 % при определенных условиях


 

4.5.12    міцність на стиск за 80 %

лінійної деформації

(Механічна характеристика)

Опір зразка пінополіуретану зусиллям стиснення, які викликають його деформацію за товщиною на 80 % за певних умов

 

de    Druckfestigkeitgrenze bei 80 % lineare Deformation [1, 2, 20]

en    80 % linear deformation compression strength limit [3]

fr      limite de la résistance de compression à la déformation linéaire de 80 % [4, 5, 19]

ru     прочность на сжатие при 80 % линейной деформации

(Механическая характеристика) Сопротивление образца пенополиуретана усилиям сжатия, вызывающим его деформацию по толщине на 80 % при определенных условиях

 

4.5.13    міцність за прогинання

(Механічна характеристика)

Тимчасовий опір зразка пінопласту, який руйнується під дією зусиль прогинання без зміни площі перерізу в зоні руйнування

de   Biegefestigkeit [1, 20]

en    bending strength [3]

fr     résistance à flexion [4, 5, 19]

ru    прочность при изгибе [6, 7]

(Механическая характеристика)

Временное сопротивление образца пенопласта, разрушающегося под действием изгибающих усилий без изменения площади сечения в зоне разрушения

 


 

4.5.14 границя міцності за розтягнення

(Механічна характеристика)

Тимчасовий опір зразка, який руйнується під дією протилежно спрямованих зусиль розтягнення

 

 

de   Zugfestigkeit [1, 2, 20]

en    tensile strength [3]

fr     limite de la résistance à traction [4, 5, 19]

ru     предел прочности при растяжении [6, 7]

(Механическая характеристика)

Временное сопротивление образца, разрушающегося под действием противоположно направленных усилий растяжения

 

4.5.15 відносне подовження за розриву

(Характеристика деформативності пінополіуретанів)

Приріст довжини зразка за його розриву під дією протилежно спрямованих розтягувальних зусиль до початкової довжини зразка

 

 

de   relative Bruchdehnung [1, 2, 20]

en    breaking-point relative elongation [3]

fr     allongement relatif à rupture [4, 5, 19]

ru     относительное удлинение при разрыве [6, 7] (Характеристика деформативности пенополиуретанов)

Прирост длины образца при его разрыве под действием противоположно направленных растягивающих усилий к начальной длине образца

 

4.5.16 теплопровідність

ефективна теплопровідність

(Фізична характеристика)

Відношення товщини зразка матеріалу, що випробовується, до його термічного опору (ДСТУ Б В.2.7-105)

 

 

 

de   Warmeleitungsgrad [1, 2, 20]

en    thermal conductivity [3]

fr     coefficient de conductibilité thermale [4, 5]

ru    теплопроводность[6, 7]

(Физическая характеристика)

Отношение толщины испытываемого образца

материала к его термическому сопротивлению

 

 

4.5.17 адгезійна міцність

(Фізико-механічна характеристика)

Величина зусилля, яке потрібно прикласти для розриву з'єднання зразка монтажної піни з поверхнею іншого матеріалу


 

de   Adhesionfestigkeit [1, 20]

en   adhesion strength [3]

fr     résistance dadhésion [4, 5, 19]

ru    адгезионная прочность [6, 7]

(Физико-механическая характеристика)


Величина усилия, которое нужно приложить для разрыва соединения образца монтажной пены с поверхностью другого материала

 

4.5.18 характер руйнування адгезійний

(Супутній показник під час визначення границі міцності за зсуву та адгезійної міцності) Порушення зчеплення між поверхнями будівельних конструкцій, що з'єднані між собою монтажною піною, під дією тих або інших зусиль руйнування, в результаті чого спостерігається повне відокремлення різнорідних поверхонь між собою

 

de   adhesive Bruchbeschaffenheit [1, 2, 20]

en    adhesive character of destruction [3]

fr     caractéristique adhesive de destruction [4, 5,19]

ru    характер разрушения адгезионный

(Сопутствующий показатель при определении предела прочности при сдвиге и адгезионной прочности)

Нарушение сцепления между поверхностями строительных конструкций, соединенных между собою монтажной пеной, под действием тех или иных усилий разрушения, в результате чего наблюдается полное отсоединение разнородных поверхностей между собой

 


 

4.5.19 характер руйнування когезійний

(Супутній показник під час визначення границі міцності за зсуву та адгезійної міцності) Порушення зчеплення між поверхнями будівельних конструкцій, що з'єднані між собою монтажною піною, під дією тих або інших зусиль руйнування, в результаті чого спостерігається руйнування по тілу монтажної піни

 

 

 

de   kohesive Bruchbeschaffenheit [1, 2, 20]

en    cohesive character of destruction [3]

fr     caractéristique cohesive de destruction [4, 5,19]

ru    характер разрушения когезионный

(Сопутствующий показатель при определении предела прочности при сдвиге и адгезионной прочности)

Нарушение сцепления между поверхностями строительных конструкций, соединенных между собою монтажной пеной, под действием тех или иных усилий разрушения, в результате чего наблюдается разрушение по телу монтажной пены

 

 

4.5.20 характер руйнуванняю

адгезійно-когезійний

(Супутній показник під час визначення границі міцності за зсуву та адгезійної міцності) Порушення зчеплення між поверхнями будівельних конструкцій, що з'єднані між собою монтажною піною, під дією тих або інших зусиль руйнування і при цьому спостерігають руйнування як адгезійного, так і когезійного характеру в тій або іншій мірі

 

 

 

 

 

 

de   adhesiv-kohesive Bruchbeschaffenheit [1, 2, 20]

en    adhesive-cohesive character of destruction [3]

fr     caractéristique adhesive-cohesive de

destruction[4, 5, 19]

ru    характер разрушения адгезионно-когезионный

(Сопутствующий показатель при определении предела прочности при сдвиге и адгезионной прочности)

Нарушение сцепления между поверхностями строительных конструкций, соединенных между собою монтажной пеной, под действием тех или иных усилий разрушения и при этом наблюдают разрушение как адгезионного, так и когезионного характера в той или иной степени

 

 

4.5.21 опір текучості

(Характеризує тиксотропні властивості пінополіуретанів монтажних)

Незмінність деформаційних характеристик піномаси поліуретанової без прикладання зовнішніх механічних впливів


 

de   Fließfestigkeit[1,2,20]

en    flow resistance [3]

fr     resistance de fluidité [4, 5, 19]

ru    сопротивление текучести [7]

(Характеризует тиксотропные свойства пенополиуретанов монтажных)


Неизменность деформационных характеристик пеномассы полиуретановой без приложения внешних механических воздействий

 

4.5.22 структура матеріалу в перерізі

Збиральна конструкційна характеристика структури монтажної піни в площі перерізу, яка включає форму і розмір комірок, просторову структуру конструкції

 

 

de   Durchschnittstruktur des Stoffes [1, 2, 20]

en    cross-section structure of material [3]

fr     structure de matérial à coupe [4, 5, 19]

ru    структура материала в сечении

Собирательная конструкционная характеристика структуры монтажной пены в плоскости сечения, которая включает форму и размер ячеек, пространственную структуру конструкции

 

4.5.23 максимальна деформація

Зміна розмірів зразка пінопласту під час його нагрівання за встановленої температури

 

de   Maximale deformation [1, 2, 20]

en    maximal deformation [3]

fr     déformation maximale [4, 5,19]

ru    максимальная деформация

Изменение размеров образца пенопласта при его нагревании при установленной температуре

 


 

4.5.24 теплостійкість

(Фізична характеристика)

Стійкість зразка пінополіуретану до нагрівання за певної температури

 

 

de   Warmefestigkeit [1,2]

en    heat stability [3]

fr     thermostabilité [4, 5, 19]

ru    теплостойкость[6, 7]

(Физическая характеристика)

Стойкость образца пенополиуретана к нагреванию при определенной температуре

 

 

4.5.25 морозостійкість

(Фізична характеристика)

Стійкість зразка пінополіуретану до охолодження за певної температури нижче нуля

 

de   Frostresistenz [1, 2, 20]

en    frost resistance [3]

fr     résistance frigorifique [4, 5, 19]

ru    морозостойкость[6, 7]

(Физическая характеристика)

Стойкость образца пенополиуретана к охлаждению при определенной температуре ниже нуля

 

4.5.26 якість нагнітання монтажної піни

в порожнину

Комплексний показник, який задовольняє споживача за наступними характеристиками:

- здатність монтажної піни наноситися суцільним струменем;

- здатність монтажної піни утримуватися принанесенні на похилих і вертикальних поверхнях;

- відповідність текучих властивостей


 

de   Montageschaumvergießungsqualität [1, 2, 20]

en    quality application cutting foam in space [3]

fr     qualité du coulage de la mousse de montagé

dans la cavité [4, 5, 19]

ru    качество нанесения монтажной пены в полость

Комплексный показатель, который удовлетворяет потребителя по следующим характеристикам:

-способность монтажной пены наноситьсясплошной струей;

-способность монтажной пены удерживаться

при нанесении на наклонных и вертикальных

поверхностях;

-соответствие текучих свойств


 

4.5.27 об'ємний вихід монтажної піни

(Показник маси)

Кількість монтажної піни, яка нанесена із споживчої упаковки за певних параметрів повітряного середовища після проходження реакції отвердіння

 

 

de   volumetrisch Montageschaumertrag [1, 2, 20]

en    fitting foam volume yield [3]

fr      rendement en volume de la mousse de montage [4, 5, 19]

ru     объемный выход монтажной пены

(Показатель массы)

Количество монтажной пены, которое нанесено из потребительской упаковки при определенных параметрах воздушной среды после прохождения реакции отверждения

 

 

4.5.28 паропроникність

Кількість водяної пари, що проходить упродовж встановленого проміжку часу через структурний шар монтажної піни певної площі та товщини за умови, що температура повітря з протилежних сторін однакова, а різниця парціального тиску складає 1 Па

 

 

 

de   Dampfpermeabilität [1, 2, 20]

en    water vapor permeability [3]

fr     perméabilite à la vapeur [4, 5, 19]

ru    паропроницаемость

Количество водяного пара, проходящего в течение установленного времени через структурный слой монтажной пены определенной площади и толщины при условии, что температура воздуха с противоположных сторон одинакова, а разница парциального давления составляет 1 Па

 


 

4.5.29 повітропроникність

Властивість монтажної піни, яка зумовлює проходження повітря через шар пінопласту за наявності перепаду тиску

 

 

de   Luftdurchlassigkeit [1, 2, 20]

en    air permeability [3]

fr     perméabilite à I'air [4, 5, 19]

ru    воздухопроницаемость

Свойство монтажной пены, обусловливающее прохождение воздуха через слой пенопласта при наличии перепада давления

 

4.5.30 час повного отвердіння

Проміжок часу від початку нагнітання піномаси в порожнину конструкції до моменту утворення жорсткого пінопласту, що набув нормованих значень фізико-технічних характеристик

 

 

de   totale Verhärtungszeit [1, 2, 20]

en    total cure time [3]

fr     temps de la durcissement total [19]

ru    время полного отверждения

Промежуток времени от начала нанесения пеномассы в полость конструкции к моменту образования жесткого пенопласта, имеющего нормативные значения физико-технических характеристик

 

4.5.31 динамічний модуль пружності

Коефіцієнт пропорціональності між нормальним напруженням у пінопласті і відносним стисненням пінопласту

 

 

de   dynamisch Elastizitätmodul [1, 2, 20]

en    dynamic modulus of elasticity [3]

fr     module d' êlasticitê dynamique [4, 5, 19]

ru    динамический модуль упругости

Коэффициент пропорциональности между нормальным напряжением в пенопласте и относительным сжатием пенопласта

 

4.5.32 опір продуванню

Величина, яку визначають відношенням різниці тисків по обидва боки зразка пінопласту до швидкості повітря у його поверхні впродовж установленого часу


 

de   Durchblasenfestigkeit [1, 2, 20]

en    resistance to air stream [3]

fr     résistance aux courants aériens [4]

ru    опротивление продуванию

Величина, которую определяют отношением разности давлений по обе стороны образца пенопласта к скорости воздуха у его поверхности в течение заданного времени


 

4.5.33 питомий опір продуванню

Величина, яку визначають відношенням різниці тисків по обидва боки зразка пінопласту завтовшки 1 смдо швидкості повітря у його поверхні

 

 

de   spezifische Durchblasenfestigkeit [1, 2, 20]

en    resistivity to air stream [3]

fr     résistivité aux courants aériens [4, 5, 19]

ru    удельное сопротивление продуванню

Величина, которую определяют отношением разности давлений по обе стороны образца пенопласта толщиной 1 см к скорости воздуха у его поверхности

 

4.5.34 коефіцієнт втрати енергії коливання

Безрозмірна величина, що характеризує не-зворотні втрати механічної енергії внаслідок внутрішнього тертя при коливальних процесах

 

 

 

 

 

de   Vibrationenergieverlustgrad [1, 2, 20]

en    vibration energy loss coefficient [3]

fr     coefficient de perte d' énergie d'oscillation

[4,5,19]

ru    коэффициент потери энергии колебания

Безразмерная величина, характеризующая необратимые потери механической энергии вследствие внутреннего трения при колебательных процессах

 


 

4.5.35 ревербераційний коефіцієнт

звукопоглинання

(Акустична характеристика)

Величина, обернено пропорційна до часу

процесу зниження інтенсивності залишкового

звучання в приміщенні після припинення дії

джерела звуку.

(Визначають у спеціальних ревербераційних

камерах за рівновірогідного падіння звукової

хвилі)

 

de   Nachschallabsorptiongrad [1, 2, 20]

en    reverberation coefficient of sound absorption [3]

fr     coefficient d'absorption du son réverbéré

[4,5,19]

ru     реверберационный коэффициент звукопоглощения

(Акустическая характеристика)

Величина, обратно пропорциональная ко времени процесса снижения интенсивности остаточного звучания в помещении после прекращения действия источника звука.

(Определяют в специальных реверберацион-ных камерах при равновероятном падении звуковой волны)

 

4.5.36 нормальний коефіцієнт

звукопоглинання

(Акустична характеристика, яку вимірюють в акустичних інтерферометрах)

Коефіцієнт звукопоглинання, який визначається за умов нормального падіння плоских звукових хвиль на поверхню зразка пінопласту


 

de   normal Schallabsorptiongrad [1, 2, 20]

en    normal sound absorption coefficient [3]

fr     coefficient normal d'absorption du soné

[4,5,19]

ru     нормальный коэффициент звукопоглощения (Акустическая характеристика, измеряемая в акустических интерферометрах) Коэффициент звукопоглощения, определяемый при условии нормального падения плоских звуковых волн на поверхность образца пенопласта

 


 


ДОДАТОК А

(довідковий)

 

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

 

агенти отвердіння ................................................................................................................... 4.1.13

агенти спінювальні................................................................................................................... 4.2.5

адаптер.................................................................................................................................... 4.4.3

антипірени................................................................................................................................ 4.2.11

випадання з порожнини............................................................................................................ 4.4.14

вихід об'ємний монтажної піни.................................................................................................. 4.5.27

відшарування........................................................................................................................... 4.4.12

включення (вкраплення) газові дисперговані ........................................................................... 4.1.6

властивості реологічні.............................................................................................................. 4.1.21

водопоглинання ....................................................................................................................... 4.5.8

готовність до механічного оброблення.................................................................................... 4.5.5

границя міцності за зсуву.......................................................................................................... 4.5.10

границя міцності за розтягнення................................................................................................ 4.5.14

густина...................................................................................................................................... 4.5.7

дефект...................................................................................................................................... 4.4.7

дефект видимий........................................................................................................................ 4.4.8

деформація максимальна......................................................................................................... 4.5.23

діізоціанати............................................................................................................................... 4.2.1

екструзія................................................................................................................................... 4.3.1

емульгатори ............................................................................................................................. 4.2.8

ефект "вторинної полімеризації"................................................................................................ 4.4.15

ефективна теплопровідність...................................................................................................... 4.5.16

життєздатність........................................................................................................................... 4.5.1

заливання.................................................................................................................................. 4.3.3

зволоження адсорбційне .......................................................................................................... 4.5.9

каталізатори.............................................................................................................................. 4.2.6

коефіцієнт втрати енергії коливання.......................................................................................... 4.5.34

коефіцієнт звукопоглинання нормальний .................................................................................. 4.5.36

коефіцієнт звукопоглинання ревербераційний............................................................................ 4.5.35

коефіцієнт підйому..................................................................................................................... 4.5.6

кратер........................................................................................................................................ 4.4.10

липкість..................................................................................................................................... 4.5.3

маси пластичні........................................................................................................................... 4.1.2

макроструктура......................................................................................................................... 4.1.8

мікроструктура........................................................................................................................... 4.1.9

міцність адгезійна....................................................................................................................... 4.5.17

міцність за прогинання ............................................................................................................... 4.5.13

міцність на стиск за 80 % лінійної деформації............................................................................. 4.5.12

міцність на стиск за 10 % лінійної деформації............................................................................. 4.5.11

модуль пружності динамічний.................................................................................................... 4.5.31

морозостійкість.......................................................................................................................... 4.5.25

напилення................................................................................................................................... 4.3.2

оброблення механічне................................................................................................................ 4.4.6

опір продуванню......................................................................................................................... 4.5.32

опір продуванню питомий........................................................................................................... 4.5.33

опір текучості.............................................................................................................................. 4.5.21

отверджувачі.............................................................................................................................. 4.1.13

отвердіння ................................................................................................................................. 4.1.12

отвори наскрізні.......................................................................................................................... 4.4.13

ПАВ............................................................................................................................................. 4.2.10

паропроникність.......................................................................................................................... 4.5.28

підготовка монтажної піни........................................................................................................... 4.4.2

підготовка поверхні .................................................................................................................... 4.4.1

піни............................................................................................................................................. 4.1.18

піни монтажні ............................................................................................................................. 4.1.19

піномаса...................................................................................................................................... 4.1.20

піноматеріалиНд........................................................................................................................ 4.1.3

пінопластмаси............................................................................................................................. 4.1.3

пінопласти ................................................................................................................................. 4.1.4

пінополіуретани ......................................................................................................................... 4.1.15

пінополіуретани еластичні.......................................................................................................... 4.1.16

пінополіуретани жорсткі.............................................................................................................. 4.1.17

пластичні маси............................................................................................................................ 4.1.2

пластикНд................................................................................................................................. 4.1.2

пластмаси................................................................................................................................... 4.1.2

пластмаси коміркові.................................................................................................................... 4.1.3

поверхнево-активні речовини...................................................................................................... 4.2.10

повітропроникність...................................................................................................................... 4.5.29

подовження відносне за розриву................................................................................................ 4.5.15

поліетери..................................................................................................................................... 4.2.3

поліестери................................................................................................................................... 4.2.4

поліефіри прості.......................................................................................................................... 4.2.3

поліефіри складні........................................................................................................................ 4.2.4

поліізоціанати ............................................................................................................................. 4.2.2

полімери...................................................................................................................................... 4.1.1

полімери газонаповнені............................................................................................................... 4.1.3

полімери спінені........................................................................................................................... 4.1.3

поліоли........................ .............................................................................................................. 4.2.4

поліуретани.................................................................................................................................. 4.1.14

поропласти.................................................................................................................................. 4.1.5

пороутворювачі........................................................................................................................... 4.2.5

ППУ.............................................................................................................................................. 4.1.15

пульсація піномаси ...................................................................................................................... 4.4.9

раковина....................................................................................................................................... 4.4.10

регулятори піномаси.................................................................................................................... 4.2.9

речовини поверхнево-активні....................................................................................................... 4.2.10

сотопластиНр............................................................................................................................ 4.1.5

сполуки високомолекулярні......................................................................................................... 4.1.1

стабілізатори піни......................................................................................................................... 4.2.7

структура відкрито-коміркова....................................................................................................... 4.1.11

структура замкнуто-коміркова...................................................................................................... 4.1.10

структура матеріалу в перерізі .................................................................................................... 4.5.22

твердненняНД............................................................................................................................. 4.1.12

теплостійкість............................................................................................................................... 4.5.24

теплопровідність.......................................................................................................................... 4.5.16

теплопровідність ефективна ........................................................................................................ 4.5.16

готовність до механічного оброблення........................................................................................ 4.5.5

тріщина........................................................................................................................................ 4.4.11

тужавленняHД............................................................................................................................ 4.1.12

фаза газова.................................................................................................................................. 4.1.7

формування під тиском................................................................................................................ 4.3.4

характер руйнування адгезійний................................................................................................... 4.5.18

характер руйнування адгезійно-когезійний.................................................................................... 4.5.20

характер руйнування когезійний................................................................................................... 4.5.19

час гелеутворення........................................................................................................................ 4.5.2

час інтенсивного підйому............................................................................................................. 4.5.4

час повного отвердіння ............................................................................................................... 4.5.30

шар випуклий............................................................................................................................... 4.4.5

шар ізоляційний............................................................................................................................ 4.4.4

шприцювання................................................................................................................................ 4.3.1

якість нагнітання монтажної піни в порожнину.............................................................................. 4.5.26


ДОДАТОК Б

(довідковий)

 

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ

 

Abblättern................................................................................................................................... 4.4.12

Adapter...................................................................................................................................... 4.4.3

Adhesionfestigkeit...................................................................................................................... 4.5.17

adhesive Bruchbeschaffenheit..................................................................................................... 4.5.18

adhesiv-kohesive Bruchbeschaffenheit......................................................................................... 4.5.20

Adsorptionbefeuchtung............................................................................................................... 4.5.9

Aufstäuben ................................................................................................................................ 4.3.2

Ausgub....................................................................................................................................... 4.4.10

Biegefestigkeit ........................................................................................................................... 4.5.13

Blase ......................................................................................................................................... 4.4.10

Dampfpermeabilität..................................................................................................................... 4.5.28

Defekt . . .................................................................................................................................... 4.4.7

Dichte......................................................................................................................................... 4.5.7

Diisozyanat.................................................................................................................................. 4.2.1

dispergierte Gaseinsprengungen................................................................................................... 4.1.6

Druckfestigkeitgrenze bei 10 % lineare Deformation....................................................................... 4.5.11

Druckfestigkeitgrenze bei 80 % lineare Deformation....................................................................... 4.5.12

Durchblasenfestigkeit................................................................................................................... 4.5.32

durchgehende Öffnung................................................................................................................. 4.4.13

Durchschnittstruktur des Stoffes................................................................................................... 4.5.22

dynamisch Elastizitätmodul........................................................................................................... 4.5.31

einfach Polyester......................................................................................................................... 4.2.3

Einspritzung................................................................................................................................. 4.3.1

elastische Schaumpolyurethan...................................................................................................... 4.1.16

Emulgator.................................................................................................................................... 4.2.8

Fehler.......................................................................................................................................... 4.4.7

feuerhütend Stoff......................................................................................................................... 4.2.11

Flächevorbereitung....................................................................................................................... 4.4.1

Fließfestigkeit............................................................................................................................... 4.5.21

Frostresistenz............................................................................................................................... 4.5.25

gasgefült Polymer......................................................................................................................... 4.1.3

Gasphase..................................................................................................................................... 4.1.7

Gelbildungszeit............................................................................................................................. 4.5.2

Geschlossenezellestruktur............................................................................................................. 4.1.10

gewölbte Schicht .......................................................................................................................... 4.4.5

Haltbarkeit.................................................................................................................................... 4.5.1

Härter........................................................................................................................................... 4.1.13

Hebungsgrad................................................................................................................................ 4.5.6

Herausfallen aus der Hohle............................................................................................................ 4.4.14

Isolierschicht................................................................................................................................. 4.4.4

Katalysator ................................................................................................................................... 4.2.6

Klebrigkeit..................................................................................................................................... 4.5.3

kohesive Bruchbeschaffenheit........................................................................................................ 4.5.19

Kunststoff..................................................................................................................................... 4.1.2

Loch............................................................................................................................................. 4.4.13

Luftdurchlassigkeit......................................................................................................................... 4.5.29

Mákrostruktur................................................................................................................................ 4.1.8

Maschinenbearbeitung................................................................................................................... 4.4.6

Maschinenbearbeitungsbereitschaft................................................................................................ 4.5.5

maximale deformation.................................................................................................................... 4.5.23

Mikrostruktur ................................................................................................................................ 4.1.9

Montageschaum............................................................................................................................ 4.1.19

Montageschaumvergießungsqualität............................................................................................... 4.5.26

Montageshaumvorbereitung .......................................................................................................... 4.4.2

Nachschallabsorptiongrad ............................................................................................................. 4.5.35

normal Schallabsorptiongrad.......................................................................................................... 4.5.36

öberflächen-activ Stoff ................................................................................................................. 4.2.10

Offenezellestruktur......................................................................................................................... 4.1.11

Plast.......................................................................................................................................... …4.1.2

plastische Masse........................................................................................................................ …4.1.2

Polyisozyanat............................................................................................................................. 4.2.2

Polymer...................................................................................................................................... 4.1.1

Polyurethan................................................................................................................................ 4.1.14

Poroplast .................................................................................................................................. 4.1.5

Pressionformierung..................................................................................................................... 4.3.4

relative Bruchdehnung ................................................................................................................ 4.5.15

rheologische Eigenschaften......................................................................................................... 4.1.21

RIß............................................................................................................................................. 4.4.11

Schaum...................................................................................................................................... 4.1.18

Schaumbildungsagens................................................................................................................ 4.2.5

Schaummasse............................................................................................................................ 4.1.20

Schaummasseregler ................................................................................................................... 4.2.9

Schaumpolyurethan..................................................................................................................... 4.1.15

Schaumpulsation......................................................................................................................... 4.4.9

Schaumstabilisator...................................................................................................................... 4.2.7

Schaumstoff............................................................................................................................... 4.1.4

Schaumstoff, Poroplast............................................................................................................... 4.1.5

"Sekundärepolymerisationeffect".................................................................................................. 4.4.15

sichtbar Fehler ............................................................................................................................ 4.4.8

Spalt........................................................................................................................................... 4.4.11

spezifische Durchblasenfestigkeit ................................................................................................ 4.5.33

Spritzen....................................................................................................................................... 4.3.1

starre Schaumpolyurethan ............................................................................................................ 4.1.17

totale Verhärtungszeit................................................................................................................... 4.5.30

Vergießung.................................................................................................................................. 4.3.3

Verhäartung.................................................................................................................................. 4.1.12

Verschiebungsfestigkeitgrenze...................................................................................................... 4.5.10

Vibrationenergieverlustgrad .......................................................................................................... 4.5.34

volumetrisch Montageschaumertrag............................................................................................... 4.5.27

Warmefestigkeit............................................................................................................................ 4.5.24

Warmeleitungsgrad....................................................................................................................... 4.5.16

Wasseraufnahme.......................................................................................................................... 4.5.8

Zeit der intensive Hebung.............................................................................................................. 4.5.4

Zugfestigkeit ............................................................................................................................... 4.5.14

zusammengesetzt Polyester ......................................................................................................... 4.2.4


ДОДАТОК В

(довідковий)

 

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

 

adapter...................................................................................................................................... 4.4.3

adhesion strength....................................................................................................................... 4.5.17

adhesive character of destruction ............................................................................................... 4.5.18

adhesive-cohesive character of destruction.................................................................................. 4.5.20

adsorptive humidification............................................................................................................. 4.5.9

air permeability............................................................................................................................ 4.5.29

bending strength ........................................................................................................................ 4.5.13

breaking-point relative elongation ................................................................................................ 4.5.15

catalysts..................................................................................................................................... 4.2.6

cellular plastic.............................................................................................................................. 4.1.5

closed-cellular structure................................................................................................................ 4.1.10

cohesive character of destruction................................................................................................. 4.5.19

compression strength before 80 % linear deformation................................................................... 4.5.12

compression strength before 10 % linear deformation................................................................... 4.5.11

crack .......................................................................................................................................... 4.4.11

crater.......................................................................................................................................... 4.4.10

cross-section material structure..................................................................................................... 4.5.22

cure............................................................................................................................................. 4.1.12

curing agents............................................................................................................................... 4.1.13

defect......................................................................................................................................... 4.4.7

density........................................................................................................................................ 4.5.7

deposition by spraying ................................................................................................................ 4.3.2

diisocyanats................................................................................................................................. 4.2.1

dispersed gas inclusions.............................................................................................................. 4.1.6

dynamic modulus of elasticity....................................................................................................... 4.5.31

elastic foamed polyurethane's ...................................................................................................... 4.1.16

emulsifying agents ...................................................................................................................... 4.2.8

extrusion...................................................................................................................................... 4.3.1

fallout from cavity......................................................................................................................... 4.4.14

filling compound pulsation ........................................................................................................... 4.4.9

filling compound regulators........................................................................................................... 4.2.9

filling ........................................................................................................................................... 4.3.3

fireretardants................................................................................................................................ 4.2.11

fitting foam volume yield .............................................................................................................. 4.5.27

fitting foams................................................................................................................................. 4.1.19

flaking.......................................................................................................................................... 4.4.12

flow resistance ............................................................................................................................. 4.5.21

foamed filling compound............................................................................................................... 4.1.20

foam stabilizers............................................................................................................................. 4.2.7

foamed plastic.............................................................................................................................. 4.1.4

foamed polyurethane's.................................................................................................................. 4.1.15

foams........................................................................................................................................... 4.1.18

frost resistance.............................................................................................................................. 4.5.25

gas-filled polymeric....................................................................................................................... 4.1.3

gas phase..................................................................................................................................... 4.1.7

gelation time ................................................................................................................................. 4.5.2

heat stability.................................................................................................................................. 4.5.24

insulation layer............................................................................................................................... 4.4.4

intensive swelling time.................................................................................................................... 4.5.4

macrostructure............................................................................................................................... 4.1.8

maximal deformation..................................................................................................................... 4.5.23

mechanic processing readiness ..................................................................................................... 4.5.5

mechanic processing..................................................................................................................... 4.4.6

microstructure................................................................................................................................ 4.1.9

molding under pressure.................................................................................................................. 4.3.4

normal sound absorption coefficient............................................................................................... 4.5.36

open-cellular structure ................................................................................................................... 4.1.11

peeling ......................................................................................................................................... 4.4.12

pinhole....................................................................................................................................... 4.4.10

pit.............................................................................................................................................. 4.4.10

plastics...................................................................................................................................... 4.1.2

polyester.................................................................................................................................... 4.2.4

polyether.................................................................................................................................... 4.2.3

polyisocyanats............................................................................................................................ 4.2.2

polymers.................................................................................................................................... 4.1.1

polyurethanes............................................................................................................................. 4.1.14

pore-forming agents.................................................................................................................... 4.2.5

preparation of fitting foam........................................................................................................... 4.4.2

prominent layer............................................................................................................................ 4.4.5

quality application cutting foam in space...................................................................................... 4.5.26

resistance to air stream................................................................................................................ 4.5.32

resistivity to air stream................................................................................................................. 4.5.33

reverberation coefficient of sound absorption .............................................................................. 4.5.35

rheological properties.................................................................................................................. 4.1.21

"secondary polymerization" effect ................................................................................................ 4.4.15

shearing strength limit ................................................................................................................. 4.5.10

stickiness ................................................................................................................................... 4.5.3

stiff foamed polyurethanes........................................................................................................... 4.1.17

surface-active substance.............................................................................................................. 4.2.10

surface preparation...................................................................................................................... 4.4.1

swelling coefficient....................................................................................................................... 4.5.6

tensile strength............................................................................................................................. 4.5.14

thermal conductivity...................................................................................................................... 4.5.16

through hole................................................................................................................................. 4.4.13

total cure time............................................................................................................................... 4.5.30

viability........................................................................................................................................ 4.5.1

visible defect ............................................................................................................................... 4.4.8

vibration energy loss coefficient ................................................................................................... 4.5.34

water absorption........................................................................................................................... 4.5.8

water vapor permeability............................................................................................................... 4.5.28


ДОДАТОК Г

(довідковий)

 

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ

 

absorption d'eau......................................................................................................................... 4.5.8

adapteur..................................................................................................................................... 4.4.3

adhesivité .................................................................................................................................. 4.5.3

agent de durcissement................................................................................................................ 4.1.13

agent moussant.......................................................................................................................... 4.2.5

agents tensio-actif ..................................................................................................................... 4.2.10

allongement relatif à upture ......................................................................................................... 4.5.15

antipyrénes................................................................................................................................. 4.2.11

boudinage.................................................................................................................................. 4.3.1

caractéristique adhesive de destruction........................................................................................ 4.5.18

caractéristique adhesive-cohesive de destruction.......................................................................... 4.5.20

caractéristique cohesive de destruction ....................................................................................... 4.5.19

catalyseur................................................................................................................................... 4.2.6

chute ......................................................................................................................................... 4.4.14

coefficient d'absorption du son réverbéré..................................................................................... 4.5.35

coefficient de conductibilité thermale............................................................................................ 4.5.16

coefficient de montée.................................................................................................................. 4.5.6

coefficient de perte d' énergie d'oscillation................................................................................... 4.5.34

coefficient normal d'absorption du soné....................................................................................... 4.5.36

compacité................................................................................................................................... 4.5.7

couche convexe........................................................................................................................... 4.4.5

couche isolante............................................................................................................................ 4.4.4

coulage....................................................................................................................................... 4.3.3

craque......................................................................................................................................... 4.4.11

cratére......................................................................................................................................... 4.4.10

creux .......................................................................................................................................... 4.4.10

defaut visible............................................................................................................................... 4.4.8

defaut.......................................................................................................................................... 4.4.7

déformation maximale.................................................................................................................. 4.5.23

diisocyanates............................................................................................................................... 4.2.1

durcissement................................................................................................................................ 4.1.12

durcisseur.................................................................................................................................... 4.1.13

écaillage....................................................................................................................................... 4.4.12

effet de "la polymérization secondaire".......................................................................................... 4.4.15

émulsifiants.................................................................................................................................. 4.2.8

humidification par adsorption........................................................................................................ 4.5.9

inclusion gazeuse dispersée.......................................................................................................... 4.1.6

limite de la résistance à deplacement............................................................................................. 4.5.10

limite de la résistance à traction .................................................................................................... 4.5.14

limite de la résistance de compression à la déformation linéaire de 80 %......................................... 4.5.12

limite de la résistance de compression à la déformation linéaire de 10 %......................................... 4.5.11

macrostructure.............................................................................................................................. 4.1.8

masse de mousse......................................................................................................................... 4.1.20

matiére plastique........................................................................................................................... 4.1.2

microstructure................................................................................................................................ 4.1.9

module d'élasticité dynamique........................................................................................................ 4.5.31

moulage sous pression.................................................................................................................. 4.3.4

mousse de montage...................................................................................................................... 4.1.19

mousse des polyuréthannes élastique ............................................................................................ 4.1.16

mousse des polyuréthannes rigide.................................................................................................. 4.1.17

mousse des polyuréthannes........................................................................................................... 4.1.15

mousse poreuse............................................................................................................................ 4.1.5

mousses....................................................................................................................................... 4.1.18

perméabilite à ľ air......................................................................................................................... 4.5.29

perméabilite à la vapeur................................................................................................................. 4.5.28

phase du gaz................................................................................................................................. 4.1.7

plastique mousse.......................................................................................................................... 4.1.4

plastique....................................................................................................................................... 4.1.4

polyesters.................................................................................................................................. …4.2.4


 

polyéthers.................................................................................................................................. 4.2.3

polyisocyanates......................................................................................................................... 4.2.2

polymére rempli du gas............................................................................................................... 4.1.3

polymére.................................................................................................................................... 4.1.1

polyuréthannes .......................................................................................................................... 4.1.14

préparation de la mousse de montage......................................................................................... 4.4.2

préparation de la surface............................................................................................................. 4.4.1

proprietés rhéologiques............................................................................................................... 4.1.21

pulsation de la mousse............................................................................................................... 4.4.9

qualité du coulage de la mousse de montagé dans la cavité.......................................................... 4.5.26

régulateur de la masse de mousse............................................................................................... 4.2.9

rendement en volume de la mousse de montage........................................................................... 4.5.27

résistance à flexion..................................................................................................................... 4.5.13

résistance aux courants aériens ................................................................................................... 4.5.32

résistance d'adhésion.................................................................................................................. 4.5.17

résistance de fluidité ................................................................................................................... 4.5.21

résistance frigorifique.................................................................................................................. 4.5.25

résistivité aux courants aériens..................................................................................................... 4.5.33

stabilisateur de mousse............................................................................................................... 4.2.7

structure aux pores fermés........................................................................................................... 4.1.10

structure aux pores ouverts.......................................................................................................... 4.1.11

structure de matérial à coupe........................................................................................................ 4.5.22

surface prête à traitement méecanique.......................................................................................... 4.5.5

temps de durcissement totale....................................................................................................... 4.5.30

temps de gélation........................................................................................................................ 4.5.2

temps de montée intensive........................................................................................................... 4.5.4

traitement mécanique de la surface............................................................................................... 4.4.6

trous débouchants....................................................................................................................... 4.4.13

viabilité........................................................................................................................................ 4.5.1


ДОДАТОК Д

(довідковий)

 

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

 

агенты вспенивающие................................................................................................................ 4.2.5

адаптер..................................................................................................................................... 4.4.3

антипирены................................................................................................................................ 4.2.11

вещества поверхностно-активные............................................................................................. 4.2.10

включения газовые диспергированные...................................................................................... 4.1.6

водопоглощение....................................................................................................................... 4.5.8

воздухопроницаемость ............................................................................................................. 4.5.29

время гелеобразования............................................................................................................. 4.5.2

время готовности к механической обработке ........................................................................... 4.5.5

время интенсивного подъема..................................................................................................... 4.5.4

время полного отверждения ..................................................................................................... 4.5.30

выпадение из полости................................................................................................................ 4.4.14

выход объемный монтажной пены.............................................................................................. 4.5.27

дефект....................................................................................................................................... 4.4.7

дефект видимый......................................................................................................................... 4.4.8

деформация максимальная........................................................................................................ 4.5.23

диизоцианаты ............................................................................................................................ 4.2.1

жизнеспособность ..................................................................................................................... 4.5.1

заливка....................................................................................................................................... 4.3.3

катализаторы.............................................................................................................................. 4.2.6

качество нанесения монтажной пены в полость.......................................................................... 4.5.26

коэффициент звукопоглощения нормальный.............................................................................. 4.5.36

коэффициент звукопоглощения реверберационный................................................................... 4.5.35

коэффициент подъема................................................................................................................ 4.5.6

коэффициент потери энергии колебания.................................................................................... 4.5.34

липкость..................................................................................................................................... 4.5.3

макроструктура........................................................................................................................... 4.1.8

микроструктура........................................................................................................................... 4.1.9

модуль упругости динамический................................................................................................. 4.5.31

монтажные пены.......................................................................................................................... 4.1.19

морозостойкость........................................................................................................................ 4.5.25

напыление................................................................................................................................... 4.3.2

обработка механическая............................................................................................................. 4.4.6

отвердители ............................................................................................................................... 4.1.13

отверждение................................................................................................................................ 4.1.12

отверстия сквозные..................................................................................................................... 4.4.13

отслоение.................................................................................................................................... 4.4.12

паропроницаемость..................................................................................................................... 4.5.28

пеномасса ................................................................................................................................... 4.1.20

пенопласты.................................................................................................................................. 4.1.4

пенополиуретаны......................................................................................................................... 4.1.15

пенополиуретаны жесткие............................................................................................................ 4.1.17

пенополиуретаны эластичные...................................................................................................... 4.1.16

пены............................................................................................................................................. 4.1.18

пластмассы.................................................................................................................................. 4.1.2

плотность..................................................................................................................................... 4.5.7

подготовка монтажной пены ........................................................................................................ 4.4.2

подготовка поверхности.............................................................................................................. 4.4.1

полиизоцианаты........................................................................................................................... 4.2.2

полимеры..................................................................................................................................... 4.1.1

полимеры газонаполненные......................................................................................................... 4.1.3

полиуретаны................................................................................................................................ 4.1.14

полиэфиры простые..................................................................................................................... 4.2.3

полиэфиры сложные.................................................................................................................... 4.2.4

поропласты.................................................................................................................................. 4.1.5

прочность на сжатие при 80 % линейной деформации................................................................. 4.5.12

прочность на сжатие при 10 % линейной деформации................................................................. 4.5.11

прочность при изгибе .................................................................................................................. 4.5.13

предел прочности при растяжении........................................................................................... …4.5.14


 

предел прочности при сдвиге................................................................................................... 4.5.10

прочность адгезионная ............................................................................................................ 4.5.17

пульсация пеномассы................................................................................................................ 4.4.9

раковина................................................................................................................................... 4.4.10

регуляторы пеномассы............................................................................................................. 4.2.9

свойства реологические............................................................................................................ 4.1.21

сопротивление продуванию...................................................................................................... 4.5.32

сопротивление продуванию удельное....................................................................................... 4.5.33

сопротивление текучести ......................................................................................................... 4.5.21

стабилизаторы пены.................................................................................................................. 4.2.7

структура закрыто-ячеистая...................................................................................................... 4.1.10

структура материала в сечении................................................................................................. 4.5.22

структура открыто-ячеистая...................................................................................................... 4.1.11

теплопроводность..................................................................................................................... 4.5.16

теплопроводность эффективная............................................................................................... 4.5.16

теплостойкость.......................................................................................................................... 4.5.24

трещина..................................................................................................................................... 4.4.11

увлажнение адсорбционное....................................................................................................... 4.5.9

удлинение относительное при разрыве..................................................................................... 4.5.15

фаза газовая.............................................................................................................................. 4.1.7

формование под давлением ..................................................................................................... 4.3.4

характер разрушения адгезионный............................................................................................. 4.5.18

характер разрушения адгезионно-когезионный........................................................................... 4.5.20

характер разрушения когезионный............................................................................................. 4.5.19

слой выпуклый........................................................................................................................... 4.4.5

слой изоляционный ................................................................................................................... 4.4.4

экструзия.................................................................................................................................... 4.3.1

эмульгаторы............................................................................................................................... 4.2.8

эффект "вторичной полимеризации"........................................................................................... 4.4.15


ДОДАТОК Е

(довідковий)

 

БІБЛІОГРАФІЯ

 

1   Немецко-русский политехнический словарь = Deutsch- russischespolytechnischesWorterbuch: 110000 терминов / Принимали участие Г.М. Бардышев, Л.И. Барон Н.Ф. Брызгалин и др. - 3-е изд. Стер. - М.: Изд. "Русский язык", 1984 - 863 с.

2     М.Я. Цвиллинг / Русско-немецкий словарь = RussionDeutschesWorterbuch: около 150000 слов и словосочетаний - 2-е изд., стереотип. - М.: Изд. "Русский язык", 1998, 687 с.

  Русско-английский политехнический словарь /около 90000 терминов/ Под редакцией Б.В.Кузнецова, М.: Изд. "Русский язык", 1980, 656 с.

4   Большой русско-французский словарь = Granddictionnaire- francais: 200000 слов и словосочетаний / Л.В.Щерба, М.И. Матусович, С.А.Никитина и др. - 2-изд. Стер. М: Изд. "Русский язык", 2001 - 562 с.

5    Русско-французский политехнический словарь: Около 110000 терминов / Под редакцией Л.Б.Васильева, Г.В. Горовникова, И.З. Тремасова - М.: Изд. "Русский язык", 1974 - 800 с.

6     Политехнический большой энциклопедический словарь / А.Ю. Ишлинский /ред./ - 3-изд., перераб. и доп., - М.: БРЭ, 1998 - 655 с.

   Политехнический словарь, издание третье, М.: "Советская энциклопедия", 1989 , 656 с.

8    Технология пластических масс / Под редакцией В.В.Коршака, Изд. 2-е перераб. И доп. М.: Изд. "Химия", 1976,608с.

9   И.П. Лосев, Е.Б. Тростянская / Химия синтетических полимеров, второе издание, М.: Изд. "Химия", 1964,486с.

10   Справочник по пластическим массам, изд. 2-е пер. и доп. В двух томах, т. II, под ред. В.М. Катаева,

В.А. Попова, В.И. Сажина, М.: Изд. "Химия", 1975, 567 с.

11  Е.В. Кузнецов, И.П. Прохорова / Альбом технологических схем производства полимеров и пластмасс на их основе, М.: Изд. "Химия", 1969, 73 с.

12  А.Н. Несмеянов, Н.А. Несмеянов / Начала органической химии, книга первая, изд. второе переработанное, М.: Изд. "Химия", 1974, 623 с.

13   А.Н. Несмеянов, Н.А. Несмеянов / Начала органической химии, книга вторая, изд. второе переработанное, М.: Изд. "Химия", 1974, 744 с.

14   Г.В. Виноградов, А.Я. Малкин / Реология полимеров, М.: Изд. "Химия", 1977, 438 с.

15  Энциклопедия полимеров / В.А. Каргин, в трех томах, М.; Изд. "Советская энциклопедия", 1977

16  Реологические свойства газонаполненных полимеров и их проявление при формовании изделий / Составила Николаева Н.И. и др./, М.: НИИТЭХИМ, 1985, 44 с

17   А.А. Берлин/Химия и технология газонаполненных высокополимеров, М.: Изд. "Наука", 1980, 503с.

18  Пенополиуретаны для строительной теплоизоляции, обзорная информация, ВНИИЭСМ/Ю.Г. Горбачев, В.Л. Смелянский, Л.И. Винжурова , В.Л. Осипович, М.: 1979, 75 с.

19  Русско-французский политехнический словарь = Dictionnairepolytechniquerusse- francais: Около 110000 терминов / под редакцией Л.Б.Васильева, М.: Изд. "Русский язык", 1980, 843 с.

20  Хитер, Пауль / Русско - немецкий политехнический словарь: Около 85000 терминов, изд -е стереотип, Берлин, изд. "Техника" - Москва, изд. "Советская Энциклопедия", 1969, 1271 с.

21   Російсько-український словник наукової термінології. Біологія, хімія, медицина / Автори: С.П. Вассер,

І.О. Дудка, В.І. Єрмоленко, М.Д. Зєрова, А.Я. Ільченко, O.K. Усатенко/, К.: Вид."Наукова думка", 1996, 660 с.

22  Російсько-український словник наукової термінології. Математика, фізика, техніка науки про землю та космос/Автори: В. В. Гейченко, В.М. Завірюхіна, О.О. Зеленюк, В.В. Коломієць, М.І. Кратко, В.В. Гельток-Адамчук, М.П. Хоменко/, К.: Вид. "Наукова думка", 1998, 888 с.

23  Російсько-український словник А-Я /за редакцією доктора філологічних наук, професораВ.В Жайворонка/, К.: Абрис, 2003, 1401 с.

24  Термінологічний посібник з хімії /М. Ю. Корні лов, О.І. Білодід, О.А. Голуб/, К., ІЗМІН, 1996, 256 с.

25Українсько-російський словник наукової термінології /за загальною редакцією канд.. філол.. наукЛ.О.Симоненко/, 100000 термінів, К., ПЕРУН, К., Ірпінь, 2004, 403 с.


УДК 691.175

 

01.020.01; 91.100.60

 

Ключові слова: виготовлення, визначення, дефекти, загальні поняття, національний стандарт, пінополіуретани монтажні (монтажні піни), показники якості; поняття, сировинні матеріали, терміни, терміни-відповідники, терміни-синоніми, технології застосування в будівництві

 

 


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: