ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б А.2.4-34:2008. СПДБ. Правила виконання робочої документації гідромеліоративних лінійних споруд

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДСТУ Б А.2.4-34:2008. СПДБ. Правила виконання робочої документації гідромеліоративних лінійних споруд

Система проектной документации для строительства

Правила выполнения рабочей документации гидромелиоративних линейных сооружений

System of project documents for building

Worcing documents   for hydro-landreclamation linear structures. rules of execution                                                                                                                                            

 Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює склад і правила виконання робочої документації гідромеліоративних лінійних інженерних споруд (далі – лінійних споруд).\

 2 НОРМАТИВНІ  ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.2.4-1:2009 СПДБ.Умовні позначення трубопроводів

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної і робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-10:2009 СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

ДСТУ Б А.2.4-11:2009 СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии (ЄСКД. Лінії

3 Загальні положення

3.1 При виконанні креслень лінійних споруд слід керуватись вимогами відповідних стандартів СПДБ та ЄСКД.

3.2 До складу робочої документації лінійних споруд включають:

- робочі креслення лінійних споруд (основний комплект робочих креслень);

- ескізні креслення загальних видів нетипових виробів згідно з ДСТУ Б А.2.4-11;

- специфікації обладнання, виробів і матеріалів  згідно з ДСТУ Б А.2.4-10.

3.3 До складу основного комплекту робочих креслень включають:

- загальні дані по робочих кресленнях;

- плани гідромеліоративних мереж;

- поздовжні профілі;

- поперечні профілі.

3.4 Креслення лінійних споруд виконують у масштабах, наведених у таблиці 1.

Таблиця 1

 

Найменування креслень

Масштаб

ситуаційний план

1:10000;  1:5000

план лінійних споруд

1:5000;  1:2000;  1:1000

поздовжні профілі:

по горизонталі

по вертикальлі

 

1:5000;  1:2000;  1:1000

1:200;  1:100; 

поперечні профілі

1:200;  1:100;  1:50

 

3.5 При розробленні креслень лінійних споруд використовують як підоснову топографічні плани і  креслення генеральних планів.

3.6 Зображення на кресленнях гідромеліоративних мереж виконують лініями згідно з ГОСТ 2.303:

                                                          

 

2         
                                                                                                          ДСТУ  Б А.2.4-34:2008

- відкриті канали - суцільною лінією;

- підземні (закриті) канали - штриховою лінією;

- магістральні канали і головні колектори, а також їх елементи  -   дуже товстою лінією;

- розподільні й скидні відвідні канали і їх елементи   -   товстою лінією;

- регулюючі мережі: осушувальні й зрошувальні канали і їх елементи   -   тонкою лінією.

3.7 Розмір уклону указують у проміле без позначення виміру.

Крутість укосів указують у вигляді співвідношення одиниці висоти укосу до горизонтального положення, наприклад, 1:1,5; 1:2.

3.8 Масштаб зображення вказують в основному напису після  найменуван-ня зображення (крім масштабу для поздовжнього і поперечного профілів);

Масштаб зображення поздовжнього і поперечного профілів указують ліворуч від профілю (над боковиком).

3.9 Для колекторів гідромеліоративних мереж приймають графічні умовні позначення і  спрощені зображення згідно з ДСТУ Б А.2.4-1.

4 Загальні дані по робочих кресленнях

 

4.1 До складу загальних даних по робочих кресленнях, крім відомостей, передбачених ДСТУ Б А.2.4-4, включають:

- ситуаційний план гідромеліоративних мереж (за необхідності);

- основні показники по системах зрошення і осушення за формою 1.

             Форма 1

                                                         3


ДСТУ   Б А.2.4-34:2008

4.2 У загальних вказівках, що входять до складу загальних даних по кресленнях  лінійних споруд, крім відомостей, передбачених ДСТУ Б А.2.4-4, наводять:

- інженерно-геологічну характеристику;

- особливі вимоги до систем.

 

5 Креслення гідромеліоративних мереж

5.1 П л а н и   м е р е ж

5.1.1 На планах північна сторона зображуваної території повинна, як правило, розташовуватися у верхній частині аркуша. Допускається відхилення від північної орієнтації в межах 90°. Напрямок на  північ вказують стрілкою з літерою „П” біля вістря  (у лівому верхньому куті аркуша).

5.1.2 На плані гідромеліоративних мереж, як правило, указують:

- ситуацію місцевості;

- рельєф місцевості;

- межі гідромеліоративної мережі;

- межі природних утворень (наприклад, водотоки, водойми);

- існуючі гідромеліоративні та інші інженерні мережі зі спорудами на них;

- пікетаж по трасах гідромеліоративних мереж;

- геодезичні знаки  (наприклад, репери, пункти геодезичних мереж місце-вого значення);

- розвідувальні геологічні виробки (свердловини, шурфи);

- проектовані гідромеліоративні мережі зі спорудами на них;

- місця поперечних профілів;

- координати гідромеліоративних мереж, які проектуються.

5.1.3 Пікетаж на плані і на поздовжньому профілі вказують у метрах.

За нульовий пікет для каналу зрошувальної мережі приймають перетинан-ня осі каналу з віссю каналу вищого порядку.     

За нульовий пікет для каналу осушувальної мережі приймають

 

4


                                                                                                             ДСТУ Б  А.2.4-34:2008

перетинання осі каналу або колектора нижчого порядку з віссю каналу або колектора вищого порядку, що є водоприймачем.

5.1.4 Гідромеліоративні мережі повинні мати літерно-цифрові або цифрові позначення.

У межах однієї системи (дрен, канал, зрошувальна система) нумерацію відгалужень варто робити за правилами десяткової нумерації.

5.1.5 Приклад оформлення плану на рисунку 1.

План

Рисунок 1

5.2 П о з д о в ж н і   п р о ф і л і.

5.2.1 Поздовжній профіль гідромеліоративної мережі зображують у вигляді її розгорнення по осі каналу або колектора.

5.2.2. Поздовжні профілі гідромеліоративних мереж повинні виконуватися зі зростанням пікетажу зліва направо.

 

5


ДСТУ  Б А.2.4-34:2008

5.2.3 На поздовжньому профілі наносять і вказують:

- лінії натурної (фактичної) поверхні землі по осі каналу (колектора), лінії ординат від точок перелому цих ліній;                                                                 

- проектну лінію дна каналу (лотка колектора), лінії ординат від точок перелому цих ліній;                                                                   

- розвідувальні геологічні виробки (свердловини, шурфи);

- найменування шарів ґрунту (умовною позначкою) і номери їх груп (наприклад, суглинки 33а, пісок 27б) відповідно до класифікації ґрунтів щодо труднощів розробки;

- відмітки рівня ґрунтових вод з датою виміру;

- розташування лінійних споруд, їх умовні графічні зображення й порядко-вий номер, параметри, глибину закладання;

- інженерні мережі і їх найменування;

- робочі відмітки каналів (колекторів).

5.2.4.Під поздовжнім профілем гідромеліоративних мереж поміщають таблицю основних даних за формою 2.

                            Форма 2

 

6


                                                                                                        ДСТУ  Б А.2.4-34:2008

Допускається доповнити таблицю іншими даними (наприклад, план траси), а також характеристикою ґрунтів.                                                                                     

5.2.5 Приклад оформлення поздовжнього профілю каналу гідромеліоратив-них мереж, з таблицею за формою 2, наведений на рисунку 2.        

K2

Рисунок 2

5.3 П о п е р е ч н і   п р о ф і л і

5.3.1 На поперечному профілі гідромеліоративних мереж наносять і вказу-ють:            

- лінії натурної (фактичної) поверхні землі, лінії ординат від точок перело-му цих ліній;

                                                                                                           

                                                                                                             7


ДСТУ  Б А.2.4-34:2008

- контур проектованого каналу (колектора), лінії ординат від точок перелому зазначеного контуру;

- вісь проектованої мережі;

        - крутість укосів;

- найменування шарів ґрунту (умовна позначка) і номер їх груп (наприклад, суглинок 33а, пісок 27б) відповідно до класифікації ґрунтів щодо труднощів розробки;

- відмітки рівня ґрунтових вод із датою виміру;

- інженерні мережі і їх найменування;

- номер поперечного профілю і його прив'язку до пікету.

5.3.2.Поперечні профілі виконують так , щоб вид у профілі збігався з напрямком течії потоку води.

При зображенні поперечного профілю з видом проти течії потоку води на кресленні вказують «Вид проти течії потоку води» з позначенням правого і лівого берегів.

5.3.3.Під поперечним профілем поміщають таблицю за формою 3.

                           Форма 3

5.3.4.Приклад оформлення поперечного профілю, каналу гідромеліоратив-них мереж, з таблицею за формою 3, наведений на рисунку 3.

 

8


                                                                                                                 ДСТУ   Б А.2.4-34:2008

 

Рисунок 3

ДСТУ  Б А.2.4-34:2008

Код УКНД  01.100.30, 93.160                            

Ключові слова:  національний стандарт, мережі, лінійні споруди.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: