ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б А.2.4-9:2009. СПДБ. Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання і трубопроводів.

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДСТУ Б А.2.4-9:2009. СПДБ. Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання і трубопроводів.

НА ЗАМІНУ ДСТУ Б А.2.4-9-95 (ГОСТ 21.405-93)

Система проектной документации для строительства
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

System of project documents for building
RULES OF CARRING OUT OF WORKING DOCUMENTS OF THERMAL ISOLATION OF EQUIPMENT AND PIPELINES

Чинний від 2010-01-01

1     СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1Цей стандарт установлює склад і правила оформлення робочої документації теплової
ізоляції зовнішньої поверхні трубопроводів і обладнання будівель і споруд різного призначення.
Вибір теплоізоляційних покриттів проводять відповідно до ДСТУ Б В.2.5-31.

2      НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації

    ДСТУ Б А.2.4-10:2009 СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів та матеріалів

ДСТУ Б В.2.5-31:2007 Трубопроводи попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном для
мереж гарячого водопостачання та теплових мереж. Труби, фасонні вироби та арматура. Технічні
умови

ГОСТ 17314-81 Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов и аппаратов.
Конструкция и размеры. Технические требования (Пристрої для кріплення теплової ізоляції ста-
левих посудин і апаратів. Конструкція і розміри. Технічні вимоги)

3     ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, які вжиті в цьому стандарті, та визначення позначенихнимипонять.

3.1   проектна документація

Розроблені і затверджені у встановленому порядку текстові та графічні матеріали, якими
визначаються містобудівні об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні
рішення, а також кошториси об'єктів будівництва

 

3.2  теплова ізоляція обладнання і трубопроводів

Комплекс заходів щодо захисту обладнання і трубопроводів від теплових втрат

 

1

 

ДСТУ Б А.2.4-9:2009

 

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1  Робочу документацію теплової ізоляції обладнання і трубопроводів виконують відповідно
до вимог даного стандарту та інших нормативних документів Системи проектної документації для
будівництва.

4.2До складу робочої документації теплової ізоляції включають:

-   робочі креслення, призначені для проведення монтажних робіт (основний комплект робочих
креслень марки ТІ);

-   відомість техномонтажну відповідно до розділу 7;

-  специфікацію обладнання, виробів і матеріалів згідно з ДСТУ Б А.2.4-10;

-  ескізні креслення загальних видів нетипових теплоізоляційних конструкцій, виробів, пристроїв
(далі - ескізні креслення), що призначені для розроблення конструкторської документації.

4.3До складу основного комплекту робочих креслень марки ТІ включають:

-  загальні дані за робочими кресленнями;

-   креслення (види, плани, розрізи) теплової ізоляції згідно з ДСТУ Б В.2.5-31.

4.4  Позиційні познаки (марки) обладнання (установок, блоків), систем, трубопроводів, арма-
тури та інших елементів приймають за відповідними робочими кресленнями (технологічними,
тепломеханічними, санітарно-технічними та іншими), на підставі яких розробляють креслення
теплової ізоляції.

4.5  При незначному обсязі робіт із теплової ізоляції трубопроводів і застосуванні типових
рішень допускається не виконувати основний комплект робочих креслень марки ТІ.

У цьому разі відповідні вказівки про виконання робіт, склад теплоізоляційних конструкцій і
техномонтажну відомість (за необхідності) наводять на аркуші загальних даних основного комп-
лекту, що вміщує робочі креслення трубопроводів, які підлягають ізоляції.

 

5 ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ЗА РОБОЧИМИ КРЕСЛЕННЯМИ

5.1  Загальні дані за робочими кресленнями марки ТІ виконують згідно з ДСТУ Б А.2.4-4.

5.2  У загальних вказівках, крім відомостей згідно з ДСТУ Б А.2.4-4, наводять:

-   розрахункову температуру навколишнього повітря;

-   результати теплотехнічних розрахунків (за необхідності);

-   коефіцієнти ущільнення теплоізоляційних матеріалів;

-   вимоги до виготовлення і монтажу теплової ізоляції обладнання і трубопроводів (допус-
кається наводити на відповідних кресленнях теплової ізоляції");

-  призначення ізоляції для окремих видів обладнання і трубопроводів, а також відомості щодо
розташування теплової ізоляції згідно з 7.2, ж).

Приклади

1  Теплова ізоляція трубопроводів з температурою речовин від плюс 50 °С до плюс 240 °С
передбачена з метою дотримання норм щільності теплового потоку.

2Теплова ізоляція повітроводів з температурою від плюс 5 °С до мінус 20 °С, розташованих у
приміщенні, передбачена з метою запобігання конденсації вологи на поверхні теплоізоляційної
конструкції.

 

 


ДСТУ Б А.2.4-9:2009

 

6     КРЕСЛЕННЯ ТЕПЛОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ

6.1  На кресленнях теплової ізоляції (видах, планах і розрізах) наносять і вказують:

-   координаційні осі будівлі (споруди)*;

-    обладнання (установки, блоки), трубопроводи, повітроводи, газоходи, а також будівельні
конструкції*, що ізолюються*;

-   познаки чистих підлог поверхів (площадок), рівнів основних елементів обладнання*;

-    розмірні прив'язки обладнання (установок, блоків), трубопроводів, повітроводів, газоходів,
опор до координаційних осей будівлі (споруди)*;

-   габаритні розміри обладнання;

-   зовнішні розміри перерізу трубопроводів та їх елементів;

-   товщину теплоізоляційного шару в конструкції (при двох і більше теплоізоляційних шарах
вказують товщину кожного шару);

-    розмірні прив'язки елементів кріплення теплової ізоляції до елементів обладнання, трубо-
проводів, якщо вони не визначені вимогами ГОСТ 17314. За необхідності розмірну прив'язку
елементів кріплення виконують на окремому кресленні;

-    шари теплової ізоляції (теплоізоляційний, пароізоляційний, покривний) та їх кріплення з
прив'язкою до елементів теплоізоляційної конструкції;

-   позиційні познаки елементів теплоізоляційних конструкцій на полиці лінії-винесення;

-   позиційні познаки (марки) обладнання (установок, блоків), систем, трубопроводів, повітро-
водів, газоходів.

Приклад виконання креслення теплової ізоляції наведено в додатку А.

6.2    На видах, планах і розрізах теплоізоляційні конструкції, вироби, пристрої зображають
спрощено суцільною товстою основною лінією.

Обладнання (установки, блоки), трубопроводи, повітроводи, газоходи і будівельні конструкції
на видах, планах і розрізах зображують суцільною тонкою лінією.

Елементи кріплення складових частин теплоізоляційної конструкції чи їх з'єднання між собою
зображують, як правило, на вузлах видів, планів або розрізів.

6.3  До кожного креслення теплової ізоляції обладнання (установки, блока), трубопроводу, повіт-
роводу, газоходу та інших елементів складають специфікацію згідно з формою 7 чи 8 ДСТУ Б А.2.4-4.

6.4  Елементи теплоізоляційної конструкції записують у специфікацію в такій послідовності:

-   вироби теплоізоляційні;

-   матеріали теплоізоляційні, пароізоляційні, покривного шару;

-   вироби кріпильні.

6.5  У специфікації вказують:

-   у графах "Кільк." і "Маса од., кг" - об'єм і масу теплоізоляційного матеріалу. Для матеріалу,
що ущільнюється, - об'єм і масу вказують з урахуванням ущільнення;

-   у графі "Примітки" - одиниці виміру та інші необхідні дані.

7     ВІДОМІСТЬ ТЕХНОМОНТАЖНА

7.1  Відомість техномонтажну (далі - ВТ) виконують згідно з формою 1 додатка Б.

7.2  У графах ВТ вказують:

а) у колонці "Марка, поз." - познаку обладнання (установки, блока), системи, трубопроводу,
елемента трубопроводу, арматури, фланцевого з'єднання, що підлягає ізоляції;

 

* Вказують за необхідності

 

З

 

 

ДСТУ Б А.2.4-9:2009

 

б)у колонці "Найменування":

-для обладнання - найменування, тип, марку. Для обладнання складної конфігурації - площу
поверхні, що підлягає ізоляції;

-   для трубопроводу, повітроводу, газоходу - найменування, початкову і кінцеву точки трубо-
проводу, повітроводу, газоходу чи їх ділянок, що підлягають ізоляції;

-для арматури - тип, діаметр умовного проходу;

в)у колонці "Розміри: зовнішній діаметр чи переріз, мм":

-    для обладнання, трубопроводу, повітроводу, газоходу циліндричної форми - зовнішній
діаметр;

-  для обладнання, повітроводу, газоходу прямокутного перерізу - зовнішні розміри перерізу;

г)  у колонці "Розміри: довжина, висота, м" - довжину (висоту) ділянок горизонтального чи
вертикального обладнання, трубопроводу, повітроводу, газоходу, що підлягають ізоляції.

Для обладнання складної конфігурації, арматури, фланцевих з'єднань колонку "Розміри" не
заповнюють;

д)  у колонці "Кільк." - кількість елементів трубопроводу, обладнання, арматури тощо, які
підлягають ізоляції;

є) у колонці "Температура речовини, °С" - температуру теплоносія. Для трубопроводів і
обладнання, які обігріваються, вказують також температуру теплоносія трубопроводу-супутника;

ж) у колонці "Призначення і розташування" - призначення теплоізоляційної конструкції і розта-
шування обладнання, трубопроводу, повітроводу, газоходу, які підлягають ізоляції у відповідності з
завданням на проектування. Для обладнання і трубопроводів (повітроводів, газоходів), що розмі-
щені в однакових умовах, розташування не вказують. У цьому випадку відомості про розташування
теплової ізоляції розміщують у загальних вказівках, що входять до складу загальних даних за
робочими кресленнями марки ТІ. Перелік позначень, що застосовані в техномонтажній відомості
для заповнення графи "Призначення і розташування", наведений у додатку В;

і) у колонці "Найменування (познака)" - найменування або позначення теплоізоляційної
конструкції у відповідності з документацією на конструкцію. Допускається наводити найменування
матеріалу шарів теплової ізоляції;

к) у колонці "Товщина шару, мм, теплоізоляційного" - товщину кожного шару з різнорідних
теплоізоляційних матеріалів або товщину індустріальної теплоізоляційної конструкції; для мате-
ріалів, що ущільнюються, - товщину після ущільнення. Допускається вказувати загальну товщину
шарів з однорідних теплоізоляційних матеріалів;

л) у колонці "Товщина шару, мм, покривного" - товщину металевого покривного шару. Для
неметалевих покривних шарів графу не заповнюють;

м) у колонці "Поверхня, м2" - розрахункову зовнішню поверхню покривного шару;
      н) у колонці "Об'єм теплоізоляційного шару, м3" - об'єм теплоізоляційних шарів, кожного шару
окремо;

п) у колонці "Познака документа" - познака документа на теплоізоляційну конструкцію;
р) у колонці "Примітки" - додаткові відомості.

7.3ВТ виконують, як правило, окремим документом з присвоєнням самостійної познаки, що
складається з познаки основного комплекту робочих креслень і (через крапку) шифру ВТ.
Приклад

2345-11-ТІ.ВТ.

При виконанні ВТ окремим документом першим аркушем є титульний аркуш. Титульний аркуш
виконують згідно з формою 2 додатка Г.

Допускається титульний аркуш не виконувати. У цьому випадку на першому аркуші ВТ наносять
основний напис згідно з ДСТУ Б А.2.4-4.                                                    

 

4

 

ДСТУ Б А.2.4-9:2009

 

8     СПЕЦИФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ, ВИРОБІВ ТА МАТЕРІАЛІВ

8.1  У специфікацію обладнанняконструкції вироби і матеріали записують за групами у такій
послідовності:

-   конструкції (вироби) теплоізоляційні;

-   матеріали теплоізоляційні;

-   матеріали пароізоляційні;

-   матеріали покривного шару;

-   інші матеріали.

Вироби кріпильні (болти, гайки, шайби, прокладки) у специфікацію не включають.

8.2  У колонці "Найменування" у формі 1 додатка Б перед найменуванням конструкцій, виробів і
матеріалів, що включені в специфікацію, вказують порядковий номер їх запису в специфікацію.
Графу" Марка, поз." не заповнюють.

8.3  У специфікації приймають такі одиниці виміру:

-   конструкції (вироби) - шт.;

-   матеріали теплоізоляційні - м;

-   матеріали пароізоляційні і покривного шару - м2;

-   інші матеріали - кг.

9     ЕСКІЗНІ КРЕСЛЕННЯ

9.1   Ескізні креслення виконують в обсязі завдання, необхідного для розроблення конструк-
торської документації.

9.2  Ескізне креслення повинно містити:

-   зображення виробу (види, розрізи, перерізи), технічні вимоги і написи, необхідні для розу-
міння будови виробу;

-   найменування складових частин виробу;

-   розміри та інші дані, що наносяться на зображення.

9.3  Зображення нетипового виробу виконують із максимальними спрощеннями.

9.4   Найменування складових частин нетипового виробу на ескізному кресленні вказують на
полицях ліній-винесення.

9.5  У технічних вимогах наводять:

-   вимоги до виробу, що розробляється, а також до матеріалів, що застосовуються;

-   вимоги до виготовлення, монтажу та пофарбування;

-   особливі вимоги до виробу, наприклад, кислотостійкість.

 

5

 

ДСТУ Б А.2.4-9.2009

 

ДОДАТОК А

(довідковий)

 

ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ КРЕСЛЕННЯ ТЕПЛОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ

 

 

ДСТУ Б А.2.4-9:2009

 

ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

 

ВІДОМІСТЬ ТЕХНОМОНТАЖНА

Форма 1

 
 

ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

 

ПЕРЕЛІК ПОЗНАК, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬ
У ТЕХНОМОНТАЖНІЙ ВІДОМОСТІ ПРИ ЗАПОВНЕННІ ГРАФИ
"Призначення і розташування"

 

Найменування

Познаки

Призначення

 

Дотримання норм густини теплового потоку

ДН

Дотримання вимог безпеки

ВБ

Збереження заданої температури

ЗТ

Запобігання конденсації вологи на поверхні ізоляції або внутрішній
поверхні обладнання чи трубопроводу, що ізолюється

ЗК

Запобігання замерзанню або збільшенню в'язкості речовини

3

Розташування

 

На відкритому повітрі

В

У приміщенні

П

У тунелі

Т

У каналі

К

У технічному підвалі

ТП

8

 

 

 

ДСТУ Б А.2.4-9:2009

 

ДОДАТОК Г

(обов'язковий)

 

ВІДОМІСТЬ ТЕХНОМОНТАЖНА. ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

 
 
 

Код УКНД 01.100.300; 91.010.30

Ключові слова: робоча документація, теплова ізоляція, склад, правила оформлення, креслення, відомість техномонтажна.

 


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: