ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б А.2.4-10:2009. СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДСТУ Б А.2.4-10:2009. СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

НА ЗАМІНУ ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ21.110-95)

Система проектной документации для строительства

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ,ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ

System of project documents for building

RULES OF DEVELOPING SPECIFICATIONS FOR EGUIPMENT, PRODUCTS AND MATERIALS

Чинний від 2010-01-01

1    СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цейстандартвстановлюєвимогидовиконанняспецифікаціїобладнання, виробівімате­ріалівдоосновнихкомплектівробочихкресленьбудівельіспорудрізногопризначення.

2     НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

УцьомустандартієпосиланнянаДСТУБА.2.4-4:2009 СПДБ. Основнівимогидопроектноїта робочоїдокументації.

3    ТЕРМІНИТАВИЗНАЧЕННЯПОНЯТЬ

Нижчеподанотермін, якийвжитовцьомустандарті, тавизначенняпозначеногонимпоняття. 3.1 специфікаціяобладнання, виробівіматеріалів

Текстовийпроектнийдокумент, щовизначаєскладобладнання, виробівіматеріалів, іпри­значенийдлякомплектування, підготовкиіздійсненнябудівництва.

4    ВИКОНАННЯ СПЕЦИФІКАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ, ВИРОБІВ І МАТЕРІАЛІВ

4.1   Специфікаціюобладнання, виробівіматеріалів(далі- специфікація) складаютьзгідноз
додаткомАдовсіхосновнихкомплектівробочихкреслень(крімосновнихкомплектівробочих
кресленьбудівельнихконструкцій).

4.2   Доспецифікаціївключаютьвсеобладнання, виробитаматеріали, щопередбаченіробо­-
чимикресленнямивідповідногоосновногокомплекту.

4.3   Специфікаціюскладаютьзарозділами(підрозділами), складякихтапослідовністьзаписув
нихобладнання, виробівіматеріаліввстановлюютьсявідповіднимистандартамиСПДБ.

Найменуваннякожногорозділу(підрозділу) записуютьувиглядізаголовкауколонці2 та підкреслюють.

4.4  Доспецифікаціїневключаютьокремівидивиробівіматеріали, номенклатурутакількість
якихвизначаєбудівельно-монтажнаорганізація, виходячизчиннихтехнологічнихтавиробничих
норм.

 

ДСТУБА.2.4-10:2009

4.5Успецифікаціївказують:

-уколонці1 - позиційніпознакиобладнання, виробів, щопередбаченіробочимикресленнями відповідногоосновногокомплекту;

-  уколонці2 - найменуванняобладнання, виробу, матеріалу, їхтехнічнухарактеристику
відповіднодовимогстандартів, технічнихумовтаіншоїтехнічноїдокументації, атакожінші
необхіднівідомості. Призаписіматеріалувказуютьйогоумовнупознаку, щовстановленоустан­-
дартічиіншомунормативномудокументі;

-  уколонці3 - тип, маркуобладнання, виробу, позначеннястандарту, технічнихумовчиіншого
документа, атакожпозначенняопитувальногоаркуша;

-  уколонці4 - кодобладнання, виробу, матеріалузакласифікаторомпромисловоїтасіль-
ськогосподарськоїпродукції;

-  уколонці5 - найменуваннязаводу-виготовлювачаобладнання(дляімпортногообладнання
- країну, фірму);

-  уколонці6 - познакуодиницівиміру;

- уколонці7 - кількістьобладнання, виробів, матеріалівуприйнятиходиницяхвиміру; для переносногообладнання, ручногомеханізованогоінструменту, вимірювальнихприладівуколонці1 позиційнапознаканевказується, кількістьвказуєтьсядлявсьогорозділу(підрозділу);

-уколонці8 - масуодиниціобладнання, виробуукілограмах.
Допускаєтьсядляважкогообладнанняпозначатимасувтоннах.

Дляобладнання(масоюдо25 кг), щонепотребуєпримонтажізастосуванняпідйомно-тран­спортнихзасобів, графудопускаєтьсянезаповнювати;

-уколонці9 - додатковівідомості.

4.6Успецифікаціїпризаписіобладнаннятавиробівіндивідуальноговиготовленняколонки4 та5 незаповнюють, ауколонці8 вказуютьорієнтовнумасуодиниціобладнання.

4.7Специфікаціюобладнання, виробівіматеріалівоформлюютьяксамостійнийдокумент,
якомуприсвоюютьпозначення, щоскладаєтьсязпозначеннявідповідногоосновногокомплекту
робочихкреслень, згіднозДСТУБА.2.4-4 тачерезкрапкулітеруС.

 

Приклад

2345-11-ТХ.С, 2345-11-ОВ.С, 2345-11-АТХ.С.

4.8Першимаркушемспецифікаціїєтитульнийаркуш, якийвиконуєтьсязгіднозформою2.

Допускаєтьсятитульнийаркушневиконувати. Уцьомувипадкунапершомуаркушіспецифі­каціїзамістьосновногонаписузгіднозформою5 виконуютьосновнийнаписзаформою3 згідноз ДСТУБА.2.4-4.

4.9Специфікаціюобладнання, виробівіматеріаліввключаютьувідомістьдокументів, які
додаютьсяінаякіпосилаються(форма2 ДСТУБА.2.4-4), урозділ"Документи, щододаються".
Специфікаціювидаютьзамовникуукількостітананосіях, якіобумовленідоговором(контрактом) навиконанняробочихкреслень.

 

КодУКНД01.100.30, 91.010.30

Ключові слова: Специфікація обладнання, виробів і матеріалів, виконання.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: