ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б А.2.4-11:2009. СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДСТУ Б А.2.4-11:2009. СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів

НА ЗАМІНУ ДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114-95)

Система проектной документации для строительства

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭСКИЗНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОБЩИХ ВИДОВ НЕТИПОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

System of project documents for building

RULES FOR EXECUTION OF SKETCH DRAWINGS OF GENERAL TYPES OF NON-STANDART PRODUCTS

Чинний від 2010-0-1-01

1    СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до розроблення ескізних креслень загальних видів нетипових виробів (конструкцій, пристроїв, монтажних блоків), що виконуються до основних комп­лектів робочих креслень будівель і споруд різного призначення.

2    НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.2.4-9:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы (ЕСКД. Формати)

3    ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1  ескізне креслення загального виду нетипового виробу

Документ, що визначає вихідну конструкцію нетипового виробу, містить спрощене зображення, основні параметри та технічні вимоги до виробу в обсязі вихідних даних (завдання), які необхідні для розроблення конструкторської документації

3.2групове ескізне креслення загального виду нетипового виробу

Документ, що містить постійні та змінні дані виконань двох та більше нетипових виробів

3.3нетиповий виріб (конструкція, пристрій, монтажний блок)

Виріб, який вперше розроблений та виготовлений, як правило, на місці монтажу (у заготівель­ній майстерні монтажної організації) технологічних, енергетичних, санітарно-технічних та інших систем

4    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1     Ескізні креслення загальних видів нетипових виробів, конструкцій, пристроїв, монтажних
блоків (далі - ескізні креслення) виконують відповідно до вимог даного стандарту та інших стан­-
дартів Системи проектної документації для будівництва (СПДБ).

4.2  Ескізні креслення розробляють на нескладні у виготовленні технологічні, енергетичні,
санітарно-технічні та інші нетипові вироби (конструкції, пристрої, монтажні блоки, опорні конструкції
та конструкції кріплень трубопроводів, повітропроводів, електропроводок, технологічного та іншого
обладнання та пов'язаних з ними обслуговуючих майданчиків тощо), крім обладнання індиві­-
дуального виготовлення, що передбачені відповідними основними комплектами робочих креслень,
за відсутності їх серійного виробництва, типових креслень (документації масового застосування),
стандартів та інших документів на ці вироби.

4.3  Нескладні нетипові вироби (конструкції, пристрої, монтажні блоки) виготовляють, як пра-­
вило, на місці монтажу (у заготівельній майстерні монтажної організації) технологічних, енерге-­
тичних, санітарно-технічних та інших систем.

4.4  На кожний нетиповий виріб виконують окреме ескізне креслення. Виняток складає група
виробів, що мають загальні конструктивні ознаки, на які допускається виконувати групове ескізне
креслення.

4.5  Ескізні креслення, як правило, виконують на аркушах форматів А4 та A3 згідно з ГОСТ 2.301.

4.6  Ескізному кресленню присвоюють самостійну познаку, яка складається з познаки відповід-­
ного комплекту робочих креслень згідно з ДСТУ Б А.2.4-4 через крапку шифру "Н" та порядкового
номера ескізного креслення у межах даного основного комплекту.

 Приклад

2345-11-ОВ.Н1, 2345-11-ОВ.Н2.

4.7  При виконанні до відповідного основного комплекту робочих креслень більше трьох ескіз-­
них креслень їх рекомендується комплектувати у вигляді окремого випуску.

Окремому випуску "Ескізні креслення загальних видів нетипових виробів" присвоюють познаку, яка складається з познаки відповідного основного комплекту робочих креслень та через крапку шифру "Н".

Приклад

2345-11-ОВ.Н.

Першим аркушем випуску ескізних креслень є титульний аркуш. Титульний аркуш виконують на аркушах формату А 4 відповідно до додатка А.

4.8Після титульного аркуша випуску ескізних креслень розміщують зміст.
Зміст виконують на аркушах формату А4 згідно з формою 2 ДСТУ Б А.2.4-4.

Змісту присвоюють познаку, яка складається з познаки випуску ескізних креслень, та шифру "3".

Приклад

21345.11-ОВ.НЗ.

Аркуші змісту оформлюють основним написом. На першому аркуші змісту основний напис виконують згідно з формою 5 ДСТУ Б А.2.4-4 і на наступних аркушах - згідно з формою 6 ДСТУ Б А.2.4-4.

У колонці 5 основного напису вказують "Зміст".

У колонках змісту (форма 2 ДСТУ Б А.2.4-4) вказують:

-  у колонці "Позначення" - позначення ескізного креслення;

 - у колонці "Найменування" - найменування ескізного креслення у повній відповідності з найменуванням, що вказане в основному написі ескізного креслення;

-  у колонці "Примітка" -  відомості про зміни, що вносяться в ескізні креслення.

 

2


ДСТУ Б А.2.4-11:2009

4.9  На першому аркуші ескізного креслення основний напис виконують згідно з формою 5
ДСТУ Б А.2.4-4 і на наступних аркушах - згідно з формою 6 ДСТУ Б А.2.4-4, при цьому графу б не
заповнюють.

4.10Найменування нетипового виробу в основному написі ескізного креслення повинно від-­
повідати прийнятій термінології та бути, за можливості, коротким. У найменуванні нетипового
виробу вказують познаку у межах кожного виду нетипового виробу та, за необхідності, у дужках
позиційну познаку, яка передбачена відповідним основним комплектом робочих креслень.

Приклад

ЛюкЛ1, ЛюкЛ2.

У найменування виробу, як правило, не включають відомості про призначення виробу та його місцезнаходження.

4.11Зміни в ескізні креслення вносять відповідно до ДСТУ Б А.2.4-4 з урахуванням додаткових
вимог даного стандарту.

Зміни в ескізні креслення вносять самостійно у межах кожного ескізного креслення незалежно від їх комплектації.

Відомості про зміни, що вносяться в ескізні креслення, наводять:

-   у колонці "Примітка" - відомості документів, які додаються і на які посилаються, що входять
у загальні дані по робочих кресленнях, при включенні в зазначену відомість окремих ескізних
креслень;

-   у колонці "Примітка" - зміст випуску ескізних креслень при їх комплектації у вигляді окремого
випуску "Ескізні креслення загальних видів нетипових виробів".

У таблиці змін не враховують виправлення, що внесені у зміст випуску ескізних креслень у зв'язку з внесенням змін в ескізні креслення даного випуску.

При комплектації ескізних креслень у вигляді окремого випуску таблицю реєстрації змін (форма 10 ДСТУ Б А.2.4-4) не виконують.

4.12   Кожне ескізне креслення чи випуск ескізних креслень при їх комплектації у вигляді
окремого випуску записують у розділі "Документи,  що додаються" відомості документів, які
додаються і на які посилаються, що входить в загальні дані по робочих кресленнях відповідного
основного комплекту.

4.13   Окремі ескізні креслення, які застосовуються повторно, підлягають прив'язуванню від-­
повідно до вимог ДСТУ Б А.2.4-4.

5    РОЗРОБЛЕННЯ ЕСКІЗНИХ КРЕСЛЕНЬ

5.1     Ескізне креслення виконують, як правило, у масштабі 1:5, 1:10, 1:20 І 1:50. Допускається
виконувати ескізні креслення без точного дотримання масштабу, якщо це не перекручує наочності
зображення та не утруднює читання креслення.

5.2  Обсяг вихідних даних, необхідних для розроблення конструкторської документації нети­-
пового виробу, встановлює розробник ескізного креслення у відповідності з вимогами даного
стандарту.

5.3  Ескізне креслення нетипового виробу повинно містити:
-  зображення виробу (види, розрізи, перерізи, вузли);

-  технічні вимоги та написи, необхідні для розуміння будови виробу;

-  найменування складових частин нетипового виробу;
-  установочні, приєднувальні, габаритні та інші необхідні розміри;

-   розміри, які визначають специфічні вимоги до розміщення нетипового виробу і впливають на
його конструкцію (наприклад, мінімальна відстань до елемента будівельної конструкції, системи,
агрегату), та інші дані, що наносяться на зображення нетипового виробу;

-   схему, таблицю відповідно до 5.14 (за необхідності).

 

3


ДСТУ Б А.2.4-11:2009

5.4  При розробленні ескізних креслень зображення нетипового виробу слід виконувати з
максимальними спрощеннями.

Детально показують елементи нетипового виробу, які необхідні для правильного монтажу виробу, з'єднання з елементами будівельних конструкцій, обладнання, інших виробів.

Зображення нетипового виробу на ескізному кресленні виконують товстими основними лініями.

5.5  На ескізному кресленні, за необхідності, розміщують зображення суміжних (сусідніх) еле-­
ментів проектованих систем чи будівельних конструкцій, до яких має кріпитися нетиповий виріб.
Суміжні (сусідні) елементи зображують спрощено тонкими лініями, показуючи тільки ті частини, які
необхідні для правильного визначення місця та способу кріплення нетипового виробу.

На полиці лінії-винесення, проведеної від відповідного зображення, вказують найменування суміжного (сусіднього) елемента системи, будівельної конструкції, обладнання.

5.6  При розробленні ескізних креслень на групу нетипових виробів, що мають загальні кон­-
структивні ознаки, допускається виконувати одне групове ескізне креслення замість декількох
одиничних.

Групове ескізне креслення виконують на групу нетипових виробів, що мають однакове най­менування.

Всі відомості про змінні дані (наприклад, змінні розміри), які підлягають включенню в ескізне креслення, наводять у таблиці виконань. Таблицю виконань розміщують на полі ескізного крес­лення, як правило, на першому аркуші.

У таблицю виконань вносять познаки всіх виконань, на які розповсюджується ескізне крес­лення, та, за необхідності, у дужках позиційні познаки, передбачені відповідним основним комп­лектом робочих креслень.

Познаки виконань слід записувати у першу колонку ліворуч, яка має заголовок "Познаки", у порядку збільшення позначення.

Різним виконанням нетипового виробу присвоюють різні познаки.

Приклад

Р1, Р2. Р3 тощо.

Приклад виконання таблиці виконань наведений у додатку Б.

5.7  У випадку, коли складові частини нетипового виробу розташовані на "стінках", що знахо-­
дяться у різних площинах, допускається зображувати "стіни" розгорнутими у площині креслення,
при цьому біля відповідного місця зображення розміщують напис: "Стінка розгорнута".

5.8  На полі ескізного креслення допускається розміщувати окремі зображення частин нети­-
пового виробу, додаткові схематичні зображення з'єднання та розташування складових частин
нетипового виробу, зображати, за необхідності, частини нетипового виробу, які переміщуються,
у крайньому положенні з відповідними розмірами.

5.9  Допускається не зображати на ескізному кресленні кожухи, кришки тощо, якщо необхідно
показати закриті ними складові частини нетипового виробу. При цьому над зображенням роблять
відповідним напис, наприклад, "Кожух (поз. 5) не показаний".

 

5.10  Кількість видів на ескізному кресленні повинна бути мінімальною, але достатньою для
того, щоб дати вичерпне уявлення про нетиповий виріб та про зв'язок розроблюваного виробу з
іншими суміжними (сусідніми) елементами проектованих систем або будівельних конструкцій.

5.11     Сортамент матеріалу, діаметри отворів та інші аналогічні відомості наводять на ескізному
кресленні тільки в тому випадку, якщо це необхідно для прийняття остаточного проектного рішення
у відповідному основному комплекті робочих креслень.

5.12  Написи, що пояснюють принципову конструктивну будову нетипового виробу, розміщують
на полицях ліній-винесень.

5.13  Технічні вимоги до нетипового виробу розміщують на вільному полі ескізного креслення
та, за можливості, над основним написом.

4


ДСТУ Б А.2.4-11:2009

5.14  Найменування складових частин нетипового виробу на ескізному кресленні вказують
одним з наступних способів:

-   на полицях ліній-винесень;

-   у таблиці, яка розміщується, як правило, на тому самому аркуші, що й зображення виробу.
У цьому випадку на полицях ліній-винесень вказують номери позицій складових частин нети­-
пового виробу, включених у таблицю.

Таблицю виконують згідно з формою 7 ДСТУ Б А.2.4-4. Колонку "Маса од., кг", як правило, не заповнюють. Орієнтовну масу нетипового виробу наводять у кінці таблиці. У випадку, коли найменування складових частин нетипового виробу вказують на полицях ліній-винесень, орієн­товну масу виробу наводять у технічних вимогах до ескізного креслення.

5.15  Обсяг відомостей, що наведені у технічних вимогах до ескізного креслення, повинен
забезпечувати правильне розуміння будови нетипового виробу.

У технічних вимогах наводять:

-  призначення, галузь використання та параметри, що характеризують умови експлуатації
нетипового виробу;

-технічні дані, конструктивні вимоги і характеристики, необхідні для розроблення нетипового виробу (конструкції, пристрою, монтажного блока);

-   короткий опис будови нетипового виробу та, за необхідності, принципу дії. За наявності
складових частин виробу опис проводять послідовно для кожної складової частини нетипового
виробу;

-   вимоги до технології виготовлення, якщо вони є єдиними, що гарантують необхідну якість
нетипового виробу, та вимоги до захисних покриттів;

-   вимоги умов кріплення (улаштування) нетипового виробу (конструкції, пристрою, монтажного
блока) до фундаментів та інших будівельних конструкцій;

-   особливі вимоги до нетипового виробу: вибухобезпечність, кислотостійкість тощо;

 

-   вимоги до якості, яким повинен відповідати нетиповий виріб (наприклад, зносостійкість,
теплостійкість, міцність);

-   вихідні дані про навантаження на нетипову конструкцію, робоче середовище та інші дані;

-   вказівки щодо виконання нерознімних з'єднань (наприклад, зварювальних);

-   спеціальні вимоги до умов зберігання нетипового виробу та інші необхідні вимоги.

5.16  Приклад виконання ескізного креслення наведений у додатку В.

5


 

ДСТУ Б А.2.4-11:2009


ДОДАТОК А (довідковий)

 

6

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

 

ДОДАТОК Б (довідковий)

ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ТАБЛИЦІ ВИКОНАНЬ

7

 


ДСТУ Б А.2.4-11:2009


 

ДОДАТОК В (довідковий)

ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ЕСКІЗНОГО КРЕСЛЕННЯ


ДСТУ Б А.2.4-11:2009

Код УКНД 01.100.30 , 91.010.30

Ключові слова: ескізні креслення загальних видів,нетиповий виріб, конструкція,пристрій,
монтажний блок, розроблення.            


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: