ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДСТУ-Н Б А.3.1-6:2009. Управління, організація і технологія. Настанова з розроблення та поставлення на виробництво продукції будівельного призначення

Оцените
(0 голосов)

Скачать ДСТУ-Н Б А.3.1-6:2009. Управління, організація і технологія. Настанова з розроблення та поставлення на виробництво продукції будівельного призначення

Чинний від 2010-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на продукцію (матеріали та вироби) будівельного призначення (далі - продукція).

Стандарт установлює порядок розроблення та поставлення на виробництво продукції, вклю­чаючи уніфіковані (типові) технічні рішення для багаторазового використання як сукупність заходів щодо організації виробництва нової, модернізованої або раніше освоєної на інших підприємствах продукції. Поставленню на виробництво підлягає продукція, визначена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. №56 та постанови Кабінету Міністрів України від 07.10.09 №1050.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Постанова Кабінету Міністрів України від 18, січня 2003 року № 56 "Про делегування повно­важень щодо стандартизації у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2006 р. № 240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування"

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 р. № 1050 "Про внесення змін до поста­нови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 56"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 р. № 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд"

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДСТУ-Н БА.3.2-1:2007 Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об'єктів будівництва

ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення

ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 1.3:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення, побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ 2391-94 Система технологічної документації. Терміни та визначення

ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визна­чення

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні тер­міни та визначення

ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення

ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення

ДСТУ-Н 4486:2005 Система конструкторської документації. Настанова щодо типової побудови технічних умов

ДСТУ ISO 9001-2009 Системи управління якістю. Вимоги

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к тексто­вым документам (Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів)

ГОСТ 14.201-83 Обеспечение технологичности конструкции изделий. Общие требования (Забезпечення технологічності конструкції виробів. Загальні вимоги)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано загальнотехнічні терміни, встановлені в Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд, ДСТУ 3278, ДСТУ 1.0, ДСТУ 1.1.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Продукцію розробляють за реальної або очікуваної в ній потреби.

Потребу в продукції визначають за результатами вивчення попиту і ринку продукції.

Розробленню продукції можуть передувати науково-дослідні роботи згідно з ДСТУ 3973, дос­лідно-конструкторські роботи згідно з ДСТУ 3974 та проектні' роботи згідно з чинною норма­тивно-технічною документацією.

Продукція, що підлягає розробленню та поставленню на виробництво, повинна задоволь-­
няти вимогам замовника, споживача, забезпечувати безпеку її виробництва та використання.

Розробник повинен мати офіційний дозвіл (ліцензію) на виконання відповідної роботи згідно
з чинним законодавством [1].

Під час розроблення продукції враховують вимоги законодавчих актів, нормативних доку­-
ментів, зокрема органів державного нагляду (санітарного, екологічного, пожежного тощо).

Продукцію розробляють на замовлення зацікавленої сторони, оформлене договором (кон­-
трактом або іншим документом) чи з ініціативи розробника:

а)         в загальному випадку - у вигляді окремої роботи;

б)         як складову частину розроблення будівельного об'єкта (будівлі або споруди). Це стосується
переважно виробів.

4.7       Функції замовника розроблення продукції може виконувати:

а)         споживач продукції або особа, яка представляє його інтереси;

б)         виробник, який передбачає виготовлення і збут продукції за замовленою ним документацією;

в)         розробник продукції (за 4.6, б).

Замовник визначає розробника та виробника продукції.

Розроблення продукції може здійснюватись з ініціативи розробника.

4.7.3 Взаємовідносини між замовником, розробником і виробником продукції обумовлюються договором, яким визначається також належність зазначеним учасникам права інтелектуальної власності згідно з чинним законодавством.

4.8       У загальному випадку розроблення продукції і поставлення на виробництво включає такі
етапи:

складання технічного завдання;

розроблення технологічної документації;

виготовлення дослідних зразків та/або дослідної партії з відпрацюванням технологічних
параметрів виробництва продукції в дослідно-промислових (промислових) умовах;

випробування дослідних зразків та/або дослідної партії продукції;

приймання результатів розроблення з оформленням відповідних документів (8.4, 8.5, 8.6,
8.7), зокрема при виробництві дослідної партії - документації щодо відпрацьованого технологічного
процесу виробництва, результатів випробування дослідної партії (додатки Б, В);

виготовлення дослідної партії продукції для дослідного використання в будівництві, за
необхідності;

приймання результатів розроблення після дослідного використання продукції (8.20, 8.21);

розроблення нормативної і технічної документації (проекту нормативного документа під­
приємства (СОУ, ТУ У), конструкторської документації);

погодження нормативної документації представниками наглядових органів (за їх участі у
приймальній комісії), затвердження конструкторської документації;

погодження нормативного документа підприємства (СОУ, ТУ У) центральним органом
виконавчої влади відповідно до повноважень;

освоєння виробничого процесу при виготовленні установчої серії (першої промислової
партії) продукції;

кваліфікаційні випробування (з позитивним результатом) як завершення етапів освоєння
виробництва, підтвердження готовності підприємства до масового випуску продукції.

Згідно з технічним завданням на розроблення продукції окремі етапи можуть не виконуватися.

4.9       Поставлення продукції на виробництво у загальному випадку може здійснюватися на
основі одного з наведених комплексів документації:           

комплекс 1

національний стандарт на конкретну продукцію типу "Технічні умови";

технічна документація (технологічний регламент, конструкторська   документація, за необ-­
хідності);

комплекс 2

технічні умови (ТУ У) на конкретну продукцію або стандарт організації України (СОУ);
комплекс З

національний стандарт на відповідну групу продукції типу "Загальні технічні умови";

-           технічна документація (технологічний регламент, конструкторська   документація, за необ-­
хідності);

комплекс 4

технічне свідоцтво підтвердження придатності нового будівельного виробу до застосування,
видане центральним органом виконавчої влади у сфері будівництва і промисловості будівельних
матеріалів за відсутності відповідного нормативного документа з обов'язковим дотриманням
вимог безпеки для життя і здоров'я людини, майна та навколишнього природного середовища і
підтвердження придатності для застосування згідно з Технічним регламентом будівельних виробів,
будівель та споруд;

технічна документація (технологічний регламент, конструкторська   документація, за необ-­
хідності) - з обов'язковим встановленням вимог до виробництва відповідної продукції (безпека
праці, охорона здоров'я і довкілля, пожежна безпека приміщень), методи контролювання якості,

вимоги до приймання, маркування і пакування продукції та гарантії виробника відповідно до

чинної нормативно-правової та нормативної документації.

5    РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ

5.1       Технічне завдання є основним вихідним документом для розроблення продукції.

Під технічним завданням розуміють також документ, що його замінює. За погодженням
замовника і розробника таким документом може бути контракт, протокол, ескіз тощо.

Технічне завдання повинне містити технічні вимоги до продукції, етапи розроблення,
перелік документів, що розробляються, порядок здавання і приймання результатів розроблення,
вказівки щодо складу і змісту програми і методики випробувань продукції, необхідності виго-­
товлення дослідних зразків, дослідних партій, зокрема для дослідного використання продукції в
будівництві з розробленням для цього окремого технічного завдання, вимоги до номенклатури,
обсягу дослідних зразків та установчої серії продукції, показників, що мають бути визначені від-­
повідно до вимог національних стандартів, технічних умов, стандарту організації України, також
мають бути представлені вимоги до технічних характеристик та споживчих властивостей продукції.

Випробування зразків продукції для підтвердження визначених показників мають виконуватись в акредитованій лабораторії. За необхідності в технічному завданні встановлюють вимоги до виготовлення установчої серії (першої промислової партії) продукції; програми, методики освоєння виробництва, зокрема вимоги до технологічного устаткування і технологічної документації, умов- проведення кваліфікаційних випробувань.

5.2       Складання технічного завдання доручають розробнику.

Технічне завдання складають відповідно до положень ГОСТ 2.105 на основі вимог замовника (за його наявності), результатів проведених, за необхідності, науково-дослідних, дослідно-конст­рукторських і технологічних робіт, вивчення попиту на продукцію, умов її застосування, тенденцій розвитку продукції. При цьому необхідно керуватися документами, в яких визначено фізико-технічні показники продукції, вимоги безпеки, охорони здоров'я і навколишнього середовища.

Конкретний зміст технічного завдання, а також порядок його розроблення, затвердження
(погодження) і зміни визначають замовник і розробник.

До складання і погодження технічного завдання зацікавлена сторона може залучати спо­-
живача, виробника, будівельну чи монтажну організації тощо.

В технічне завдання доцільно включати наведені нижче розділи і положення, зміст яких
розкрито у відповідних розділах цього стандарту.

 

Назва і галузь використання продукції - назва продукції, яка буде використовуватися в
документації; загальна характеристика галузі використання продукції.

Підстава розроблення

а)         у разі планового розроблення - назва плану (програми), реквізити документа, яким його
затверджено, позиція (шифр) завдання, його назва (якщо вона не збігається з назвою продукції,
наведеною в розділі 1);

б)         у разі розроблення для певного об'єкта (згідно з 4.6), якщо складається окреме технічне
завдання, - реквізити технічного завдання на розроблення об'єкта;

в)         у разі позапланового розроблення - відомості про суб'єкта, що ініціював розроблення.

Суб'єкти виконання завдання - відомості про замовника, розробника, виробника, випро-­
бувальну лабораторію, споживача дослідної партії продукції, співвиконавців окремих робіт.

Мета розроблення - створення продукції:

а)         нової або вдосконаленої, розширення існуючого асортименту;

б)         уніфікованої для багаторазового використання або індивідуальної для конкретного об'єкта
(замовника);

в)         для поставки в межах України, за кордон (в які країни).

5.5.5     Джерела розроблення - посилання на назви (індекси) документів, які потрібно вико-­
ристати під час розроблення, оскільки:

а)         містять обґрунтування доцільності розроблення, споживчі характеристики продукції (звіти
про результати робіт згідно з 4.2 тощо);

б)         вимоги до продукції (4.5.).

Вимоги - перелік, формулювання і визначення вимог, яким повинна відповідати роз­-
роблювана продукція; порівняльна ефективність виробництва і використання продукції за витра­-
тами ресурсів (трудових, матеріальних, енергетичних) у разі можливості за вартістю.

Календарний план - складається у формі таблиці, що містить такі графи (з конкретизацією
для кожного етапу):

етапи розроблення - зміст основних етапів, що встановлені цим стандартом, а також, у разі
потреби, додаткові роботи (наприклад, розроблення технічних рішень уніфікованих виробів, про­-
ведення експертизи документації, патентні дослідження тощо);       

виконавці - назви суб'єктів, що виконують роботи за етапом;

термін закінчення роботи;

результати роботи;

вартість роботи.

Примітка. У разі великого обсягу календарний план може бути перенесений у додаток.

Перелік розроблюваних документів.

Порядок проведення випробувань дослідних зразків.

 

Порядок приймання і затвердження результатів розроблення.

Порядок приймання результатів робіт кваліфікаційною комісією.

Затвердження акта кваліфікаційних випробувань як дозвіл на серійне виробництво
продукції.

Додаткові вказівки - залежно від особливостей розроблення.

5.6       Для підтвердження окремих вимог до продукції та її безпечності технічне завдання може
бути поданим на експертизу зацікавленим організаціям.

Рішення щодо одержаного висновку приймає замовник за участю розробника, виробника (за
необхідності). 

Технічне завдання затверджує замовник або за його дорученням інша особа. За відсутності
замовника технічне завдання затверджує виробник за погодженням із розробником.

Технічне завдання може не розроблятися у випадку, передбаченому в 4.6, б (у цьому
випадку продукцію розробляють згідно з технічним завданням на розроблення проекту будівель­-
ного об'єкта).

За згодою замовника, розробника, виробника в технічне завдання або документ, що його
замінює, можуть бути внесені зміни.

5.10 Оригінал затвердженого (погодженого) технічного завдання, засвідченого справжніми підписами, зберігає і супроводжує розробник.

6    РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ І ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

6.1       Нормативна і технічна документація призначена для виготовлення і використання продукції.

Документацію розробляють на основі результатів досліджень, розрахунків та, у разі необхід­ності, випробувань експериментальних зразків (макетів, моделей) і оформлюють за правилами, встановленими нормативними документами.

6.2       До складу нормативної і технічної документації у загальному випадку включають:

нормативні документи;

технічну документацію включно з конструкторською, технологічною, програмною документа-­
цією;

технічні свідоцтва;

технічні завдання на розроблення продукції тощо;

програму та методику приймальних випробувань дослідних зразків (дослідних партій);

протоколи випробувань дослідних зразків (дослідних партій);

інструкцію з використання продукції. 

У разі потреби передбачають використання контрольного зразка (зразка-еталона) згідно з
додатком А.

Документацію на нестандартне обладнання, потрібне для виготовлення продукції, роз-­
робляють за окремим технічним завданням.

6.3       Технологічну документацію доцільно розробляти згідно з положеннями стандартів комп-­
лексу "Система технологічної документації в будівництві".

6.3.1     В технологічній документації, як правило, встановлюють:

рецептуру;

вимоги до сировини і виробничого обладнання;

карту технологічних процесів і контролю;

вимоги безпеки (санітарна, пожежна, екологічна тощо);

витрати ресурсів на виготовлення одиниці продукції.

6.3.2     До складу технологічної документації на бетонні і залізобетонні вироби мають входити
робочі креслення форм для їх виготовлення.

 6.3.3 У разі потреби виготовлення дослідної партії продукції для її дослідного використання в будівництві розробляють нормативну і технічну документацію згідно з 4.9 цього стандарту.

6.3.4 Розроблення технологічної документації на виготовлення продукції доцільно доручати її виробнику.

У процесі розроблення документації перевіряють нові технічні рішення, що забезпечують
досягнення основних функціональних властивостей продукції та запобігають поставленню на
виробництво ненадійної і нетехнологічної у виготовленні продукції.

Робочі креслення, що визначають конструктивні рішення виробів будівельного призна­-
чення, є основою для виробництва.

Робочі креслення слід розробляти згідно з положеннями стандартів Системи проектної
документації для будівництва та стандартів Системи конструкторської документації. В них необ-­
хідно враховувати вимоги сумісності та взаємозамінності продукції.

6.6.1 Підготовлення робочих креслень доцільно доручати розробнику.

6.7       У робочих кресленнях встановлюють:

номенклатуру і умовні познаки виробів;

форму і розміри зразків продукції;

стан і захист поверхні виробу;

вимоги до матеріалів і комплектуючих деталей, які використовують для виготовлення виробу,
їх кількість;

правила випробувань зразків виробів або дослідних партій (якщо вони не встановлені в
нормативній документації);

вказівки щодо транспортування і зберігання виробів.

6.7.1 У робочих кресленнях уніфікованих конструкційних виробів наводять вказівки щодо їх застосування в проекті конкретного об'єкта.

6.8       Розроблення   деталювальних   робочих   креслень   металевих   конструкційних   виробів
доцільно доручати їх виробнику.

6.9       Технічні умови слід розробляти за вимогами ДСТУ 1.3 та ДСТУ-Н 4486.

У технічних умовах на продукцію, призначену для дослідного використання в будівництві (розділ 9), необхідно обмежити термін їх дії або обсяг випуску за ними продукції.

Стандарт організації України слід розробляти згідно з вимогами ДСТУ 1.5.

Технічне свідоцтво отримує замовник у встановленому порядку відповідно до положень
Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 р. № 240 та Технічного регламенту буді­-
вельних виробів, будівель та споруд.

Інструкцію з використання продукції розробляють у разі відсутності іншої документації,
яка встановлює такі положення.

Оригінали технічної документації, засвідчені справжніми підписами, зберігає і супроводжує
розробник.

Розробник передає результати розроблення - нормативну і технічну документацію згідно з
6.2 замовнику з документальним оформленням.

7    ВИГОТОВЛЕННЯ І ВИПРОБУВАННЯ ДОСЛІДНИХ ЗРАЗКІВ

Необхідність виготовлення дослідних зразків (дослідних партій) і їх випробувань визначає
розробник.

Виготовлення і приймальні випробування дослідних зразків (дослідної партії) виконують
для підтвердження відповідності розробленої продукції вимогам технічного завдання. З метою
визначення можливості подання зразків продукції на приймальні випробування за умовами тех­-
нічного завдання чи за рішенням замовника або виробника можуть виконуватися попередні вип­-
робування.

Програму і методику приймальних випробувань дослідних зразків (дослідної партії) з
урахуванням новизни і складності продукції, особливостей її виробництва, транспортування, збе­-
рігання і застосування підготовлює розробник за погодженням із замовником, виробником.

У програмі і методиці випробування дослідних зразків (дослідної партії) встановлюють:

-           мету випробування;

-           порядок відбирання зразків (проб), їх кількість, методику випробувань і правила оцінки
одержаних результатів у разі, якщо вони відрізняються від встановлених контрольних показників;

місце випробувань і перелік їх учасників (7.16);

перелік показників, за якими випробовують дослідні зразки (дослідні партії) продукції, і які
підлягають документуванню.

У випадках, передбачених технічним завданням, встановлюють порядок проведення спосте­режень за дослідним використанням продукції згідно з 9.2.

Розробку програми і методики випробувань розробник може доручити організації, яка має
дозвіл на виконання таких робіт.

Робочі креслення або рецептуру, за якими виготовлятимуться дослідні зразки (дослідна
партія), затверджує розробник після розгляду їх замовником і виробником, якщо цей розгляд
передбачений технічним завданням.

Дослідні зразки (дослідну партію) виготовляє виробник за участю розробника.

У процесі виготовлення дослідних зразків (дослідної партії) виробник і розробник відпра­-
цьовують технологію виготовлення продукції, виявляють помилки технічної документації,  на
підставі чого виробник затверджує технологічну документацію. Випробування виконує лабораторія,
акредитована в установленому порядку.

Відповідність виготовлених зразків (дослідної партії) нормативній і технічній документації
оформлюють актом (додаток Б).

 

Приймальні випробування дослідних зразків (дослідної партії) організовує розробник.

Приймальні випробування проводить приймальна комісія відповідно до програми і мето-­
дики випробувань. За погодженням із замовником розробник може доручити проведення прий­-
мальних випробувань лабораторії, що акредитована в установленому порядку.

Для типорозмірного ряду продукції (однорідної) приймальним випробуванням можуть
піддаватися лише типові представники згідно з вимогами нормативних документів на цю продукцію.

І 7.13 Припускається за умовами технічного завдання або програми і методики випробувань замість дослідних використовувати результати випробування експериментальних зразків або поєд­нувати приймальні і кваліфікаційні (10.5) випробування із зазначенням в протоколі приймальних випробувань дослідних зразків (додаток В).

Згідно з умовами технічного завдання випробування виконують до або під час роботи
приймальної комісії.

Випробування за показниками безпеки продукції виконуються відповідно до чинного
законодавства.

У виготовленні і випробуванні дослідних зразків (дослідних партій) згідно з програмою і
методикою (відповідно до 7.4) та вимогами технічного завдання можуть брати участь розробник,
виробник, представники органів державного нагляду, інші зацікавлені особи.

Результати випробувань дослідних зразків (дослідних партій) оформлюють протоколом
(додаток В).

8    ПРИЙМАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРОБЛЕННЯ

8.1       Поставлення продукції на виробництво здійснюється:

без дослідного використання продукції у будівництві;

з дослідним використанням продукції.

8.2       Приймання і оцінювання результатів розроблення продукції здійснює приймальна комісія,
якщо інший порядок не передбачений технічним завданням.

8.2.1     Приймальну комісію згідно з технічним завданням призначає замовник або виконавець
функції замовника своїм розпорядчим документом.

За ініціативного розроблення продукції приймальну комісію призначає, за домовленістю, одна із сторін процесу поставлення продукції на виробництво. Приймальну комісію може призначати керівник організації-виробника своїм розпорядчим документом.

До складу приймальної комісії у загальному випадку на основі офіційних погоджень
включають представників замовника, розробника, виробника, споживача, а також представників
органів державного нагляду та інших зацікавлених осіб (за визначенням сторони, яка призначила
комісію).

Головою приймальної комісії призначають представника замовника або керівника орга-­
нізації-виробника.

8.3       Приймальній комісії розробник подає на розгляд:

технічне завдання (розділ 5);

нормативну і технічну документацію відповідно до конкретних умов поставлення продукції на
виробництво (розділ 6);

технологічну документацію;

програму і методику випробувань дослідних зразків (дослідної партії);

акти виготовлення і відбору дослідних зразків (дослідної партії);

результати приймальних випробувань дослідних зразків (дослідної партії), що підтверджують
відповідність продукції технічній документації (розділ 7, додатки Б і В);

технічне завдання на дослідне використання продукції в будівництві (9.2 ) у разі, якщо воно
передбачене.

8.3.1     Приймальній комісії можуть бути додатково представлені:

наказ організації-виробника про створення комісії для проведення приймання технологічного
процесу виробництва продукції (додаток Д);

протокол перевіряння технологічного процесу виробництва продукції (додаток Е);

акт приймальних випробувань технологічного процесу виробництва продукції (додаток Ж).

 

Згідно з технічним завданням на розроблення продукції і за певних умов поставлення
продукції на виробництво за домовленістю окремі види документів (8.3) приймальній комісії можуть
не подаватися.

Приймання результатів розроблення виконується згідно з 8.4.

8.4       За результатами розгляду поданих документів приймальна комісія складає акт приймання
результатів розроблення (додаток Г), в якому зазначає:

відповідність розробленої і виготовленої продукції технічному завданню;

зауваження і пропозиції з доопрацювання продукції (за необхідності);

рекомендації щодо початку освоєння виробництва продукції або затвердження уніфікованих
рішень (коли вони були об'єктом розроблення).

 

У разі виявлення незначних недоліків розроблення їх виправляють під час роботи комісії.
Малозначні дефекти виготовленої продукції можуть бути зазначені в акті для їх запобігання під час
освоєння виробництва.

Акт приймання результатів розроблення затверджує голова приймальної комісії після
коригування розробником, за необхідності, технічної документації за результатами приймальних
випробувань.

Затвердження акта приймання результатів розроблення означає:

 

закінчення розроблення;

погодження розглянутих приймальною комісією проектів нормативних документів підприєм­-
ства (СОУ, ТУ У) організаціями, представники яких підписали акт приймання;

рекомендації щодо початку робіт з освоєння виробництва продукції.

8.8       Оригінал акта приймання результатів розроблення, засвідчений особистими підписами
членів комісії, зберігається у розробника. Копії акта передаються членам комісії.

Копії акта за домовленістю можуть надаватися зацікавленим організаціям за їх запитами.

8.9       Після затвердження акта замовник або за його дорученням розробник затверджує робочі
креслення.

8.10      При поставленні продукції на виробництво з дослідним використанням у будівництві
приймальна комісія розглядає подані відповідно до 8.3 матеріали, складає акт приймання дослід­-
них зразків, в якому вказує:

відповідність продукції технічному завданню;

рекомендації щодо виготовлення дослідної партії продукції для дослідного використання у
будівництві із зазначенням термінів дії нормативних документів на дослідну партію або обсягів
виготовлення продукції;

зауваження і пропозиції з доопрацювання продукції (за необхідності).

8.11      Акт приймання дослідних зразків затверджує голова приймальної комісії.

Затвердження акта приймання дослідних зразків означає погодження нормативних доку­-
ментів (СОУ, ТУ У) на дослідну партію продукції і дозвіл на організацію дослідного використання
продукції згідно з вказівками розділу 9.

На підставі затвердженого акта приймання дослідних зразків виробник затверджує
нормативний документ підприємства (СОУ, ТУ У) на дослідну партію.

Технічну документацію, за якою буде виготовлена дослідна партія продукції, затверджує
розробник після її коригування, за необхідності, за результатами приймальних випробувань дос­-
лідних зразків.

Дослідну партію виготовляють на технологічному обладнанні, призначеному для подаль­-
шого виробництва продукції. При цьому в процесі виготовлення дослідної партії відпрацьовують
технологію виробництва.

Після закінчення дослідного використання (у разі наявності цього етапу) за його резуль-­
татами розробник складає звіт за формою, встановленою у технічному завданні на дослідне
використання і розробляє проект нормативного документа підприємства (СОУ, ТУ У) на продукцію
для масового виробництва.

Оцінювання результатів дослідного застосування виконує приймальна комісія, призначена
згідно з 8.2.1.

Приймальній комісії представляють:

 

технічне завдання згідно з 9.2;

протокол приймальних випробувань дослідних зразків (дослідної партії);

звіт про результати дослідного використання продукції;

нормативну і технічну документацію згідно з 4.9 відповідно до конкретних умов поставлення
продукції на виробництво.

 

Приймальна комісія на підставі розгляду представлених документів, обстеження, за
необхідності, продукції в умовах експлуатації складає акт приймання результатів розроблення.

Акт приймання результатів розроблення з дослідним використанням продукції в будів­-
ництві (додаток Г) затверджує голова приймальної комісії.

Затвердження акта приймання результатів розроблення означає:

 

завершення розроблення продукції;  

припинення дії технічного завдання та нормативного документа на дослідну партію про­-
дукції;

погодження розглянутого приймальною комісією проекту нормативного документа підпри­-
ємства (СОУ, ТУУ) для масового випуску продукції організаціями, представники яких підписали
акт приймання;

рекомендацію щодо початку робіт з освоєння виробництва продукції.

8.22      Оригінал акта приймання результатів розроблення, засвідчений особистими підписами
членів комісії, зберігається у розробника. Копії акта передаються членам комісії.

Копії акта, за домовленістю, надаються зацікавленим організаціям за їх запитами.

Після затвердження акта приймання результатів розроблення замовник або за його
дорученням розробник затверджує робочі креслення.

У разі невідповідності результатів розроблення, виготовлення або дослідного вико-­
ристання продукції в будівництві технічному завданню приймальна комісія складає протокол
(додаток И), в якому наводить одержані результати і рішення щодо завершення розроблення
продукції або його припинення.

9 ДОСЛІДНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ

Дослідне використання продукції в будівництві виконують, якщо без цього неможливо
оцінити її споживчі властивості і це передбачають у технічному завданні на розроблення продукції.

Дослідне використання продукції виконують за окремим технічним завданням.

9.2.1     У технічному завданні на дослідне використання визначають:

мету такого використання, технічні показники продукції, що підлягають виробничому пере-­
вірянню;

програму дослідного використання (перевіряння) і правила оцінювання одержаних резуль­-
татів;

-  будівельний об'єкт, обсяг використаної продукції, терміни виконання робіт, виконавців;

порядок нагляду за дослідним використанням;

форму подання результатів дослідного використання.

9.2.2     Технічне завдання затверджує замовник або за його дорученйям розробник продукції.

9.3       Результати дослідного використання розробник продукції подає приймальній комісії згідно
3 8.18.

10        ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО

Поставлення продукції на виробництво здійснюють з урахуванням 8.7 цього стандарту.

Поставлення продукції на виробництво виконують у такій послідовності:

 

прийняття рішення про виробництво;

підготування виробництва;

освоєння виробництва; проведення кваліфікаційних випробувань;

10.3      Рішення про виробництво приймає керівництво підприємства-виробника на основі замов-­
лення на поставку продукції або передбачуваної потреби в ній.

Одночасно виробник:

визначає необхідність залучення розробника до підготування та освоєння виробництва
продукції, проведення кваліфікаційних випробувань;

приймає рішення щодо розроблення і впровадження системи управління якістю згідно з
ДСТУ ISO 9001.           

10.4      Підготування виробництва здійснюється для забезпечення готовності підприємства для
масового випуску продукції і включає, зокрема, створення технологічного оснащення і освоєння
технологічного процесу.

За погодженням із розробником підготування виробництва може розпочинатись одночасно з розробленням продукції.

10.5      Під час освоєння виробництва виробник відпрацьовує технологічний процес з ураху-­
ванням положень ГОСТ 14.201, підготовлює виробничий персонал до виготовлення продукції зі
стабільними властивостями та у встановленому обсязі, проводить кваліфікаційні випробування
зразків продукції.

Програму кваліфікаційних випробувань і склад кваліфікаційної комісії підготовлює виробник із залученням розробника.

10.6      Кваліфікаційні випробування виконують на установчій серії (першій промисловій партії)
продукції. Вони мають на меті підтвердити, що відхилення основних параметрів продукції, які
пов'язані з технологією, не виходять за встановлені документацією межі і недоліки продукції,
виявлені кваліфікаційною комісією, усунені, підприємство-виробник є готовим до масового випуску
продукції.

За наявності низки типорозмірів продукції кваліфікаційні випробування мають проводитись на всіх або декількох типорозмірах і відповідно на декількох установчих серіях за визначенням виробника.

10.7      Номенклатуру контрольованих показників, кількість зразків для кваліфікаційних випро-­
бувань, умови, методи і засоби випробувань приймають на підставі відповідної нормативної і
технічної документації (4.9).

У процесі приймання результатів робіт кваліфікаційна комісія:

розглядає технічне завдання;

розглядає результати кваліфікаційних випробувань установчої серії продукції;

оцінює відповідність продукції установчої серії вимогам нормативної і технічної документації;

оцінює технологічну готовність виробника до серійного випуску продукції;

оцінює можливість здійснювати в процесі серійного виробництва вхідний контроль матеріалів
і контроль якості продукції;

-           оцінює підготовленість та кваліфікацію персоналу, що має здійснювати масовий випуск
продукції;

10.8      Результати кваліфікаційних випробувань оформлюють актом (додаток К).

Акт кваліфікаційних випробувань затверджує голова кваліфікаційної комісії.          

Оригінал акта, засвідчений справжніми підписами, зберігає виробник.

У разі позитивних результатів кваліфікаційних випробувань в акті зазначається:

-           поставлення продукції на виробництво, освоєння виробництва продукції вважається завер-­
шеним;

-           дозволяється масове виробництво і надання продукції замовнику (споживачу) за розроб-­
леною документацією.

10.9      У разі негативних результатів випробувань виробник (із залученням у разі потреби-
розробника) має усунути виявлені причини до одержання позитивних результатів повторних вип-­
робувань.

На підприємстві, де раніше проводилися приймальні випробування, у тому випадку,
коли вони були поєднані з кваліфікаційними випробуваннями (7.13),  окреме кваліфікаційне
випробування може не здійснюватись, якщо ця рекомендація відображена в акті приймання
результатів розроблення. При цьому акт кваліфікаційних випробувань складається на базі отри-­
маних результатів кваліфікаційних випробувань, які були заплановані і проведені в умовах про-­
мислового виробництва в процесі приймальних випробувань дослідних зразків (дослідної партії).

Поставлення на виробництво продукції, освоєної раніше іншим підприємством, з вико-­
ристанням документації, одержаної від власника оригіналу за договірними зобов'язаннями, здій-­
снюється згідно з вимогами цього стандарту та чинним законодавством.

Завершення розроблення продукції, освоєння виробництва і початок масового випуску
продукції затверджується розпорядчим документом підприємства-виробника, яким регламенту­
ється порядок передавання технічної документації відповідальним особам даного підприємства-
виробника.

ДОДАТОК А (довідковий)

КОНТРОЛЬНИЙ ЗРАЗОК (ЗРАЗОК-ЕТАЛОН)

А.1 Контрольним зразком (зразком-еталоном) вважають готову одиницю продукції, яку зат­верджено як представника цієї продукції для звіряння з ним випущеної продукції за зовнішнім видом та іншими ознаками, що визначаються органолептичними (за допомогою органів відчуттів) методами, наприклад, кольоровий цемент-за кольором, лінолеум -за малюнком, стінова панель з декоративною поверхнею - за зовнішнім видом.

А.2 В якості контрольного затверджують зразок із дослідної або установчої серії продукції -залежно від готовності виробника відтворювати продукцію, ідентичну цьому зразку.

А.З У разі випуску продукції різних кольорових або фактурних рішень контрольний зразок
може бути одним із таких рішень з додаванням до нього комплекту всіх передбачених зразків
матеріалу або опоряджувального покриття. 

А.4 Індивідуальну упаковку, яка має самостійне рекламне значення, затверджують разом із контрольним зразком.

А.5 На контрольний зразок наносять напис, що містить відомості про продукцію, її виробника та затвердження цього зразка.

Якщо напис неможливо зробити на зразку, його розміщують на ярлику, який закріплюють до зразка.

А.6 Контрольний зразок супроводжують технічним описом, що містить відомості про продук­цію, її виробника, відтворювані властивості, а також допустимі дефекти та пошкодження. Цей документ затверджує замовник або розробник.

А.7 Термін дії контрольного зразка не встановлюють (за винятком випадку, коли властивості продукції не можуть тривало зберігатися).

А.8 Контрольний зразок зберігається у виробника протягом усього часу виготовлення про­дукції та дії гарантії на останню її партію.

А.9 Для забезпечення контролю продукції у виробничому процесі, а також для вхідного конт­ролю у споживача можуть використовуватися робочі контрольні зразки, що є копіями основного контрольного зразка або його частини. Вірність копії підтверджує служба контролю виробника.

У разі розбіжності остаточне рішення приймають за допомогою основного контрольного зразка.

Код УКНД 03.100.50; 91.100.01

Ключові слова: продукція будівельного призначення, технічне завдання, нормативна і технічна документація, розроблення, випробування, дослідне використання, поставлення на виробництво

 


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: