ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б В.2.6-2:2009. ВИРОБИ БЕТОННІ І ЗАЛІЗОБЕТОННІ Загальні технічніумови

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙСТАНДАРТУКРАЇНИ

Конструкціїбудинківіспоруд

ВИРОБИ БЕТОННІ І ЗАЛІЗОБЕТОННІ Загальні технічніумови

ДСТУ Б В.2.6-2:2009

СТУБВ.2.6-2:2009

                  НАЦІОНАЛЬНИЙСТАНДАРТУКРАЇНИ

Конструкціїбудинківіспоруд

ВИРОБИБЕТОННІІЗАЛІЗОБЕТОННІ

Загальнітехнічніумови

Конструкциизданийисооружений

ИЗДЕЛИЯБЕТОННЫЕИЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Общиетехническиеусловия

Structures of buildings and erections

CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE PRODUCTS General specifications

Чиннийвід2010-10-01

1    СФЕРАЗАСТОСУВАННЯ

1.1        Цейстандартпоширюєтьсянабетонніізалізобетоннівироби(далі- вироби), яківиготовля-­
ютьізбетонубудь-якоговидунамінеральнихв'яжучихтазаповнювачахівикористовуютьдля
будівництва, реконструкціїаборемонтувсіхвидівбудівельіспоруд.

1.2   Стандартустановлюєосновніхарактеристикивиробів, загальнітехнічнівимогидоних, ви­-
могибезпеки, загальніправилаприймання, маркування, транспортуванняізберігання, атакожпо-­
ложення  щодо  процедури  оцінювання  відповідності,  щоєконкретизацією  вимогТехнічного
регламентубудівельнихвиробів, будівельтаспоруд(далі-Технічнийрегламент) вчастині, щосто-­
суєтьсявиробів.

1.3   Вимогицьогостандартуповиннібутиврахованіпідчасрозробленнястандартів, технічних
умовіробочоїдокументаціїнавиробиконкретнихвидів.

1.4  Уразівідсутностінормативнихдокументівнавиробиконкретнихвидіввиробислідвиготов­-
лятизгіднозробочоюдокументацією, якаміститьвстановленізначенняхарактеристиквиготовлю-
ванихвиробівізпосиланнямнацейстандарт.2                                               НОРМАТИВНІПОСИЛАННЯ

Уцьомустандартієпосиланнянатакінормативно-правовіактитанормативнідокументи:

Технічнийрегламентбудівельнихвиробів, будівельіспоруд, затвердженийпостановоюКа­бінетуМіністрівУкраїни№1764 від20.12.2006 р

ДБНА.3.1-7-96 Управління, організаціяітехнологія. Виробництвобетоннихізалізобетонних виробів

ДБНА.3.2-2-2009 Системастандартівбезпекипраці. Охоронапрацііпромисловабезпекау будівництві. Основніположення

ДБНВ.1.1-7-2002 Захиствідпожежі. Пожежнабезпекаоб'єктівбудівництва

ДБНВ.1.2-6-2008 Системазабезпеченнянадійностітабезпекибудівельнихоб'єктів. Основні вимогидобудівельіспоруд. Механічнийопіртастійкість

ДБНВ. 1.2-7-2008 Системазабезпеченнянадійностітабезпекибудівельнихоб'єктів. Основні вимогидобудівельіспоруд. Пожежнабезпека

ДБНВ. 1.2-8-2008 Системазабезпеченнянадійностітабезпекибудівельнихоб'єктів. Основні вимогидобудівельіспоруд. Безпекажиттяіздоров'ялюдинитазахистнавколишньогоприродного середовищаДСТУБВ.2.6-2:2009

ДБНВ. 1.2-9-2008 Системазабезпеченнянадійностітабезпекибудівельнихоб'єктів. Основні вимогидобудівельіспоруд. Безпекаексплуатації

ДБНВ. 1.2-10-2008 Системазабезпеченнянадійностітабезпекибудівельнихоб'єктів. Основні вимогидобудівельіспоруд. Захиствідшуму

ДБНВ. 1.2-11-2008 Системазабезпеченнянадійностітабезпекибудівельнихоб'єктів. Основні вимогидобудівельіспоруд. Економіяенергії

ДБНВ. 1.2-14-2009 Системазабезпеченнянадійностітабезпекибудівельнихоб'єктів. Загальні принципизабезпеченнянадійностітаконструктивноїбезпекибудівель, споруд, будівельних конструкційтаоснов

ДБНВ.2.6-31:2006 Конструкціїбудинківіспоруд. Тепловаізоляціябудівель

ДБНГ. 1 -4-95 Організаційно-методичні, економічніітехнічнінормативи. Правилаперевезення, складуваннятазберіганняматеріалів, виробів, конструкційіустаткуваннявбудівництві

ДСТУ3021-95 Випробуванняіконтрольякостіпродукції. Термінитавизначення

ДСТУ3760:2006 Прокатарматурнийдлязалізобетоннихконструкцій. Загальнітехнічніумови (ISO6935-2:1991, NEQ)

ДСТУISO/IEC17000:2007 Оцінюваннявідповідності. Словниктермінівізагальніпринципи (ISO/IEC17000:2004, IDT)

ДСТУГОСТ12.1.012:2008 Системастандартовбезопасноститруда. Вибрационнаябезопас­ность. Общиетребования(Системастандартівбезпекипраці. Вібраційнабезпека. Загальнівимоги)

ДСТУБА.1.2-1:2007 Системаліцензуваннятасертифікаціїубудівництві. Оцінювання відповідностіубудівництвізгіднозТехнічнимрегламентомбудівельнихвиробів, будівельіспоруд. Основніположення

ДСТУБА.2.4-7:2009 Системапроектноїдокументаціїдлябудівництва. Правилавиконання архітектурно-будівельнихробочихкреслень

ДСТУ-НБА.3.1-6:2009 Управління, організаціяітехнологія. Настановазрозробленнятапо­ставленнянавиробництвопродукціїбудівельногопризначення

ДСТУБА.3.2-12:2009 Системастандартівбезпекипраці. Системивентиляційні. Загальні
вимоги                                                                                                                                             

ДСТУБВ. 1.1-4-98* Захиствідпожежі. Будівельніконструкції. Методивипробуваньнавог­нестійкість. Загальнівимоги

ДСТУБВ.1.1-13:2007 Захиствідпожежі. Балки. Методвипробуваннянавогнестійкість (EN1365-3:1999, NEQ)

ДСТУБВ.1.1-14:2007 Захиствідпожежі. Колони. Методвипробуваннянавогнестійкість (EN1365-4:1999, NEQ)

ДСТУБВ.1.1-15:2007 Захиствідпожежі. Перегородки. Методвипробуваннянавогнестійкість (EN1364-1:1999, NEQ)

ДСТУБВ. 1.1-19:2007 Захиствідпожежі. Несучістіни. Методвипробуваннянавогнестійкість
(EN1365-1:1999, MOD)                                                                                                     

ДСТУБВ.1.1-20:2007 Захиствідпожежі. Перекриттятапокриття. Методвипробуваннянавог­нестійкість(EN1365-2:1999, NEQ)

ДСТУ-НБВ. 1.3-1:2009 Системазабезпеченняточностігеометричнихпараметрівубудівництві. Виконаннявимірювань, розрахуноктаконтрольточностігеометричнихпараметрів. Настанова

ДСТУБВ.2.6-4-95 (ГОСТ22904-93) Конструкціїбудинківіспоруд. Конструкціїзалізобетонні. Магнітнийметодвизначеннятовщинизахисногошарубетонуірозташуванняарматури

ДСТУБВ.2.6-7-95 (ГОСТ8829-94) Конструкціїбудинківіспоруд. Виробибудівельнібетонніта залізобетоннізбірні. Методивипробуваньнавантажуванням. Правилаоцінкиміцності, жорсткості татріщиностійкості.

 

2


ДСТУБВ.2.6-2:2009

ДСТУБВ.2.6-86:2009 Конструкціїбудинківіспоруд. Звукоізоляціяогороджувальнихконст­рукцій. Методивимірювання

ДСТУБВ.2.7-18-95 Будівельніматеріали. Бетонилегкі. Загальнітехнічніумови

ДСТУБВ.2.7-43-96 Будівельніматеріали. Бетониважкі. Технічніумови

ДСТУБВ.2.7-45-2010 Будівельніматеріали. Бетониніздрюваті. Загальнітехнічніумови

ДСТУБВ.2.7-47-96 (ГОСТ10060.0-95) Будівельніматеріали. Бетони. Методивизначенняморо­зостійкості. Загальнівимоги

ДСТУБВ.2.7-48-96 (ГОСТ10060.1-95) Будівельніматеріали. Бетони. Базовий(перший) метод визначенняморозостійкості. Загальнівимоги

ДСТУБВ.2.7-49-96 (ГОСТ10060.2-95) Будівельніматеріали. Бетони. Прискореніметодивизна­ченняморозостійкостіприбагаторазовомузаморожуваннітавідтаванні

ДСТУБВ.2.7-50-96 (ГОСТ10060.3-95) Будівельніматеріали. Бетони. Дилатометричнийметод прискореноговизначенняморозостійкості

ДСТУБВ.2.7-51-96 (ГОСТ10060.4-95) Будівельніматеріали. Бетони. Структурно-механічний методприскореноговизначенняморозостійкості

ДСТУБВ.2.7-105-2000 (ГОСТ7076-99) Будівельніматеріали. Матеріалиівиробибудівельні. Методвизначеннятеплопровідностіітермічногоопорупристаціонарномутепловомурежимі

ДСТУБВ.2.7-170:2008 Будівельніматеріали. Бетони. Методивизначеннясередньоїгустини, вологості, водопоглинання, пористостііводонепроникності

ДСТУБВ.2.7-176:2008 Будівельніматеріали. Сумішібетоннітабетон. Загальнітехнічніумови (EN206-1:2000, NEQ)

ДСТУБВ.2.7-212:2010 Будівельніматеріали. Бетони. Методивизначеннястираності

ДСТУБВ.2.7-214:2010 Будівельніматеріали. Бетони. Методивизначенняміцностізаконтроль­нимизразками

ДСТУБВ.2.7-220:2010 Будівельніматеріали. Бетони. Визначенняміцностімеханічнимимето­даминеруйнівногоконтролю

ДСТУБВ.2.7-222:2010 Будівельніматеріали. Бетони. Радіоізотопнийметодвизначеннясеред­ньоїгустини

ДСТУБВ.2.7-224:2010 Будівельніматеріали. Бетони. Правилаконтролюміцності

ДСТУБВ.2.7-226:2010 Будівельніматеріали. Бетони. Ультразвуковийметодвизначенняміцності

ГОСТ12.1.003-83 Системастандартовбезопасноститруда. Шум. Общиетребованиябезопас­ности(Системастандартівбезпекипраці. Шум. Загальнівимогибезпеки)

ГОСТ12.1.004-91 Системастандартовбезопасноститруда. Пожарнаябезопасность. Общие требования(Системастандартівбезпекипраці. Пожежнабезпека. Загальнівимоги)

ГОСТ12.1.005-88 Системастандартовбезопасноститруда. Общиесанитарно-гигиенические -требованияквоздухурабочейзоны(Системастандартів-безпекипраці. Загальнісанітар­но-гігієнічнівимогидоповітряробочоїзони)

ГОСТ12.3.009-76 Системастандартовбезопасноститруда. Работыпогрузочно-разгрузочные. Общиетребованиябезопасности(Системастандартівбезпекипраці. Роботинавантажуваль­но-розвантажувальні. Загальнівимогибезпеки)

ГОСТ12.4.011-89 Системастандартовбезопасноститруда. Средствазащитыработающих. Общиетребованияиклассификация(Системастандартівбезпекипраці. Засобизахиступрацюю­чих. Загальнівимогитакласифікація)

ГОСТ5781-82 Стальгорячекатанаядляармированияжелезобетонныхконструкций. Техничес­киеусловия(Стальгарячекатанадляармуваннязалізобетоннихконструкцій. Технічніумови)

 

3


ДСТУБВ.2.6-2:2009

ГОСТ6727-80 Проволокаизнизкоуглеродистойсталихолоднотянутаядляармированияжеле­зобетонныхконструкций. Техническиеусловия(Дрітзнизьковуглецевоїсталіхолоднотягнутийдля армування залізобетоннихконструкцій. Технічніумови)

ГОСТ7348-81 Проволокаизуглеродистойсталидляармированияпредварительнонапряжен­ныхжелезобетонныхконструкций. Техническиеусловия(Дрітзвуглецевоїсталідляармуванняпо­передньонапруженихзалізобетоннихконструкцій. Технічніумови)

ГОСТ10884-94 Стальарматурнаятермомеханическиупрочненнаядляжелезобетонныхко­нструкций. Техническиеусловия(Стальарматурнатермомеханічнозміцненадлязалізобетонних конструкцій. Технічніумови)

ГОСТ10922-90 Арматурныеизакладныеизделиясварные, соединениясварныеарматурыи закладныхизделийжелезобетонныхконструкций. Общиетехническиеусловия(Арматурнііза­кладнівиробизварні, з'єднаннязварніарматуриізакладнихвиробівзалізобетоннихконструкцій. Загальнітехнічніумови)

ГОСТ13840-68 Канатыстальныеарматурные1 х7. Техническиеусловия(Канатисталевіар­матурні1x7.Технічніумови)

ГОСТ14192-96 Маркировкагрузов(Маркуваннявантажів)

ГОСТ18321-73 Статистическийконтролькачества. Методыслучайногоотборавыборокштучной продукции(Статистичнийконтрольякості. Методивипадковоговідборувибірокштучноїпродукції)

ГОСТ22362-77 Конструкциижелезобетонные. Методыизмерениясилынатяженияарматуры (Конструкціїзалізобетонні. Методивимірюваннясилинатягуарматури)

ГОСТ23279-85 Сеткиарматурныесварныедляжелезобетонныхконструкцийиизделий. Общиетехническиеусловия(Сіткиарматурнізварнідлязалізобетоннихконструкційівиробів. Загальнітехнічніумови)

ГОСТ23858-79 Соединениясварныестыковыеитавровыеарматурыжелезобетонныхко­нструкций. Ультразвуковыеметодыконтролякачества. Правилаприемки(З'єднаннязварністикові та тавровіарматуризалізобетоннихконструкцій. Ультразвуковіметодиконтролюякості. Правила приймання)

ГОСТ25214-82 Бетонсиликатныйплотный. Техническиеусловия(Бетонсилікатнийщільний. Технічніумови)

ГОСТ25246-82 Бетоныхимическистойкие. Техническиеусловия(Бетонихімічностійкі. Тех­нічніумови)

ГОСТ25898-83 Материалыиизделиястроительные. Методыопределениясопротивленияпа-ропроницанию(Матеріалитавиробибудівельні. Методивизначенняопорупаропроникності)

ГОСТ27005-86 Бетонылегкиеиячеистые. Правилаконтролясреднейплотности(Бетонилегкі та ніздрюваті. Правилаконтролюсередньоїгустини)

ГОСТ28574-90 Защитаоткоррозиивстроительстве. Конструкциибетонныеижелезобетон­ные. Методыиспытанийадгезиизащитныхпокрытий(Захиствідкорозіїубудівництві. Конструкції бетонніізалізобетонні. Методивипробуваньадгезіїзахиснихпокриттів)

ГОСТ28575-90 Защитаоткоррозиивстроительстве. Конструкциибетонныеижелезобетон­ные. Испытаниепаропроницаемостизащитныхпокрытий(Захиствідкорозіїубудівництві. Конст­рукціїбетонніізалізобетонні. Випробуванняпаропроникностізахиснихпокриттів)

СНиП2.03.01-84* Бетонныеижелезобетонныеконструкции(Бетоннітазалізобетонніконструкції) ДСН3.3.6.037-99 Державнісанітарнінормивиробничогошуму, ультразвукутаінфразвуку ДСН3.3.6.039-99 Державнісанітарнінормивиробничоїзагальноїталокальноївібрації

ДСН3.3.6.042-99 Державнісанітарнінормимікрокліматувиробничихприміщень

НАПБА.01.001-2004 ПравилапожежноїбезпекивУкраїні

4


ДСТУБВ.2.6-2:2009

3    ТЕРМІНИТАВИЗНАЧЕННЯПОНЯТЬ

Уцьомустандартівикористанотерміни, установленівДСТУ3021: випробування, приймальний контроль, приймально-здавальнівипробування, періодичнівипробування, операційнийконтроль, вхіднийконтроль, контрольнийзразок.

Нижчеподанотерміни, додаткововикористаніуцьомустандарті.

3.1  виріббетоннийізалізобетонний

Завчасновиготовленийелементзбірноїабозбірно-монолітноїконструкції

3.2  конструкціябудівельна

Частинабудівліабоспоруди, якавиконуєнесучі, огороджувальніта(або) естетичніфункції

3.3  робочадокументаціянавиріб

Сукупністьпроектноїдокументації, якаміститьузагальномувипадкуспецифікацію, складальне креслення, кресленнядеталейі, запотреби, технічніумови, якірозробленіувідповідностізвимога­миДСТУБА.2.4-7

3.4  оцінюваннявідповідності

Доведеннятого, щовстановленівимогидопродукціївиконані(ДСТУISO/IEC17000, 2.1).

4ЗАГАЛЬНІТЕХНІЧНІВИМОГИ

4.1  Загальніположення

4.1.1     Виробиповиннівиготовлятисязгіднозвимогаминормативнихдокументівзгіднозробо-­
чоюітехнологічноюдокументацією.

4.1.2     Уразівідсутностінормативнихдокументівнавиробиконкретнихвидівслідвиготовляти
згіднозробочоюдокументацією, якаміститьвстановленізначенняїххарактеристик, яківідповіда­-
ютьвимогамданогостандарту.

4.2  Основніхарактеристикивиробів

4.2.1   Складізначенняхарактеристиквиробів, вимогидоякихвстановлюютьсястандартамита
робочоюдокументацією, повиннівизначатисьузалежностівідпередбаченихумовексплуатаціїв
конструкціяхбудівельіспоруд, атакожумовїхвиготовлення, зберігання, транспортуванняімонтажу.

4.2.2   Узагальномувипадкудлявиробівбудь-якогопризначеннястандартамитаробочоюдоку­-
ментацієювстановлюютьсятакіхарактеристики: розміритаформа, властивостібетону, вимогидо
армування, якістьповерхні, засобизахистувідкорозії, маркування. Длявиробів, доякихунорма­-
тивнихдокументахрегламентованівимогизвогнестійкості, уробочійдокументаціїнеобхідновста­-
новлювативимогизкласувогнестійкості.

4.2.3   Устандартііробочійдокументаціїнавироби, якіпризначенідлявикористаннявкон­-
струкціяхбудівельіспоруд, щоексплуатуютьсявособливихумовах(сейсмічнідії, вплививисоких
температур, агресивнихсередовищ, динамічнихнавантаженьтощоабосполученнятакихвпливів),
встановлюютьсядодатковіхарактеристикитавимогизгіднознормативнимидокументами, яківра­-
ховуютьціумови.

4.2.4   Перелікхарактеристиквиробів, рекомендованихдовикористанняприрозробленністан­-
дартівіробочоїдокументаціїнавироби, наведеноудодаткуА.

4.2.5   Длявиробівізшаромнебетоннихматеріалів, виробівізопоряджувальними, захиснимита
вогнезахиснимипокриттямиповиннібутиврахованідодатковівимоги, крімнаведенихудодаткуА.
Крімтого, слідураховуватидодатковівимогидовикористанихнебетоннихматеріалів, опоряджу­-
вальних, захиснихтавогнезахиснихпокриттівіїхзчепленнязбетономіарматурою.

4.3  Вимогидохарактеристиквиробівуцілому
4.3.1 Загальнівимоги

4.3.1.1 КонструкціявиробівповинназадовольнятивимогиДБНВ. 1.2-6 щодомеханічногоопору тастійкості. Робочадокументація, стандартнавирібповинніміститипосиланнянанормативнийдо-

 

5


ДСТУБВ.2.6-2:2009

кумент(СНиП2.03.01-84*), згіднозякимбуливиконанірозрахункиіззабезпеченняйогомеханічного опорутастійкості, виконанеконструюваннявиробу.

4.3.1.2КонструкціявиробівповинназадовольнятивимогиДБНВ. 1.2-7, ДБНВ. 1.1-7 щодовог­-
нестійкості. Робочадокументація, стандартнавирібмаютьміститипосиланнянанормативнідоку-­
менти, згіднозякимибуливиконанірозрахункиівогневівипробуваннящодозабезпечення
нормованогокласувогнестійкостідляконструкцій, доякихвисуваютьсявимогизвогнестійкості.

4.3.1.3Виробиповиннізадовольнятивизначеніприпроектуванніізазначенівробочійдокументації
вимогидоїхміцності, жорсткості, тріщиностійкостітавогнестійкості. Увипадках, встановленихстандар­-
тамитаробочоюдокументацієюнавироби, вониповиннівипробовуватисьнавантажуванням.

4.3.1.4Вид, якістьітовщинаантикорозійнихпокриттівповерхоньвиробівповиннівідповідати
передбаченимуробочихкресленнях.

4.3.1.5НадійністьтадовговічністьвиробівзабезпечуєтьсяшляхомдотриманнявимогДБНВ.1.2-14.

 

4.3.1.6  Увипаїдках, обумовленихпроектомбудівлі(споруди), стандартомаборобочимикрес-­
ленняминаконкретнийвиріб, виробиповиннівідповідативимогамщодозахистувідшумузгідно
ДБНВ. 1.2-10 татеплоізоляціїзгіднозДБНВ.2.6-31.

4.3.1.7  Змінанапідприємстві-виготовлювачівидубетону, класуідіаметраробочоїарматури, тов-­
щинизахисногошарубетонудоарматури, матеріалунебетонногошару, щоможепризвестидозміни
показниківвиробів, можливалишезаузгодженнямізорганізацією-розробникомробочихкреслень.

4.3.2 Вимогидоточностігеометричнихпараметріввиробів

4.3.2.1  Дійснівідхилигеометричнихпараметрівнеповинніперевищуватиграничних, установ-­
ленихустандартахаборобочихкресленняхнавироби.

4.3.2.2  Значенняграничнихвідхилівслідприймативзалежностівідзначеньдопусківдля
відповіднихкласівточностізгіднозДСТУ-НБВ.1.3-1. Рекомендованікласиточностідлярізнихгео­-
метричнихпараметрівнаведеніутаблиці1.

Таблиця1 - Рекомендованікласиточностігеометричнихпараметрів

4.3.3 Вимогидозовнішньоговиглядувиробів

4.3.3.1 Бетонніповерхнівиробівконкретнихвидівповиннівідповідативимогам, установлениму стандартіаборобочійдокументаціїнацівиробитадодаткуБцьогостандарту.

 

6


ДСТУБВ.2.6-2:2009


4.3.3.2 Допустимідефектилицьовихповерхоньвиробівнаведеніутаблиці2. Таблиця2 - Допустимідефектилицьовихповерхонь


Уміліметрах


 

 

 

Категорія поверхні

Раковини

Висотамісцевих напливів

Відколиребер

розмір

кількістьна1 м2

глибина

сумарнадовжинана1 м

КПЕ

Глянсова(законтрольнимзразком)

2

20

КП1

1

3

1*

5

50

КП2

10

5

2

5

100

КПЗ

Дефектинерегламентуються

* Стосуєтьсятакожглибинивм'ятин

Рекомендованігалузізастосуваннябетоннихповерхоньрізнихкатегорійузалежностівідспо­собуодержанняпідчасвиготовленнянаведеніудодаткуБ.    

4.3.3.3Наповерхнівиробівнедопускаєтьсяоголенняарматури, завиняткомарматурнихви­-
пусків, передбаченихуробочихкресленнях. Кінцінапружуваноїарматуринеповиннівиступатиза
торцевуповерхнювиробівбільшеніжна10 мм, завиняткомвипадків, обумовленихустандартах
аборобочійдокументаціїнаконструкціїконкретнихвидів.

4.3.3.4Наповерхнівиробівнедопускаютьсяділянкинедостатньоущільненогобетонута
тріщинивбетоні.

Допускаютьсяпоперечнітріщинивідобтисненнябетонувпопередньонапруженихвиробах, а такожусадковітаіншіповерхневітехнологічнітріщинизавширшкинебільшеніж:

-   0,1 мм- упопередньонапруженихвиробах, велементахколоністояків, атакожувиробахіз
важкогобетону, доякоговстановленовимогиморозостійкості;

-   0,2 мм- віншихвипадках.

 

4.3.3.5НалицьовихповерхняхкатегорійКПЕ, КП1 іКП2 неповиннобутимаслянихтаіржавих
плям.

4.3.3.6Відкритіповерхнізакладнихвиробів, випускиарматуритастропувальніпристроїповинні
бутиочищенівіднапливівбетону.

4.3.3.7ВимогидозовнішньоговиглядудекоративноїповерхнівиробукатегоріїКПЕвстановлю­-
ютьуформіконтрольногозразказгіднозДСТУ-НБА.3.1-6.

4.4 Вимогидобетону

4.4.1  Номінальнізначенняхарактеристиквластивостейбетону, яківстановлюютьсявробочій
документації, повиннівідповідатитакимстандартам:

ДСТУБВ.2.7-43 - дляважкихбетонів;

ДСТУБВ.2.7-18 - длялегкихбетонів;

ДСТУБВ.2.7-45 -  дляніздрюватихбетонів;

ДСТУБВ.2.7-176 - длябетонівнащільнихтапористихзаповнювачах(крімніздрюватих, бе­тонівіз штучнимповітровтягуванням крупнопористйхтажаростійких);

ГОСТ 25214 -длясилікатнихбетонів;

ГОСТ 25246  -дляхімічностійкогобетону.

4.4.2  Узагальномувипадкуякістьбетонувизначаютьнаступніхарактеристики:

-   вид;

-   міцністьупроектномувіці, передаточна(дляпопередньонапруженихвиробів) танормована
відпускна;

-   середнягустиналегкогоініздрюватогобетону;

-   теплопровідністьлегкогобетонувсухомустані;

-   водопоглинання;

 

7


ДСТУБВ.2.6-2:2009

-   відпускнавологість;

-   пористість;

-   паропроникність;

-  стійкістьпротидіїпоперемінногозаморожуванняівідтавання(морозостійкість);

-   стійкістьпротидіївисокоїтемператури;

-   стійкістьпротидіїхімічноагресивногосередовища;

-   стираність;

-   водонепроникність.

4.4.3Значеннянормованоївідпускноїміцностібетонунастисктребаустановлюватирозрахун-­
комзурахуванням:

-  технологіївиготовленнявиробів;

-   умовтранспортуванняімонтажу;

-   можливостіподальшоїзміниміцностібетону;

- термінуповногорозрахунковогонавантаженняконструкцій, передбаченогопроектомбудівлі (споруди).

Значеннянормованоївідпускноїміцностібетонунастисктребаприймати(увідсоткахвідкласу бетонузаміцністюнастиск) неменшеніж:

-   50 % -длявиробівізбетонукласуВ15 івище;

-   70 % - длявиробівізбетонукласунижчеВ15.

Нормованавідпускнаміцністьбетонунеможебутивстановленанижчеміцності:

- упроектномувіцідляпаль, шпунту, деталейкріпленнятунелів, виробівізбетонуавтоклавно­готверднення;

-  передаточноїміцностідляпопередньонапруженихвиробів.

Нормованувідпускнуміцністьбетонузазначаютьуробочійдокументаціїабопідчасзамовлен­нявиробу.

Поставкавиробівспоживачевіповинназдійснюватисьтільки  післядосягненнябетоном потрібноївідпускноїміцності.

4.4.4Вологістьлегкогобетонуувиробахдлязовнішніхогороджувальнихконструкційнеповин­-
набутибільшеніж:

-   13 % - дляжитловихігромадськихбудівельіспорудтадляадміністративно-побутових
будівельпромисловихпідприємств;

-   15 % -длявиробничихбудівель.

Об'ємнавологістьлегкогобетонунаспученомуперлітовомупіскуізолінеповиннабутибільше ніж:

-   15 % - дляжитловихігромадськихбудівельіспорудтадляадміністративно-побутових
будівельпромисловихпідприємств;

-   18 % -длявиробничихбудівель.

Відпускнавологість(замасою) ніздрюватогобетонуприпоставцівиробівспоживачевінепо­виннабутибільшеніж:

-  25-%-длябетонунаосновіпіску;                                                                                        

-  35 % - назолітаіншихвідходахвиробництва.

4.4.5Теплопровідність(коефіцієнттеплопровідності) бетонувиробівдлязовнішніхогороджу-­
вальнихконструкцій(усухомустані) неповиннаперевищуватизначень, встановленихуробочійдо­-
кументаціїзгіднозвимогамистандартівнабетоницихвидівбільшеніж:

-   на10 % - длялегкогобетону;

-   на20 % - дляніздрюватогобетону.

4.4.6Паропроникністьбетонуувиробахнеповиннавідрізнятисявідзначень, встановленихв
стандартіаборобочійдокументаціїнацівиробибільшеніжна10 %.

 

8


ДСТУБВ.2.6-2:2009

4.4.7    Морозостійкістьіводонепроникністьбетонувиробівповиннавідповідатимаркамзаморо­-
зостійкістюіводонепроникністю, щозазначенівробочійдокументаціїнаконкретнубудівлюабоспо-
руду

4.4.8    Стираністьбетонуповиннавідповідатизазначенійунормативномудокументінавироби,
робочійдокументаціїібутинебільшеніж:

 

-   0,7 г/см2- увиробахдляконструкцій, щопрацюютьвумовахпідвищеноїінтенсивностіруху
(плитидорожніхіаеродромнихпокриттів, плититротуарівнамагістральнихвулицяхтощо);

-   0,8 г/см2- увиробахдляконструкцій, щопрацюютьвумовахсередньоїінтенсивностіруху
(елементисходівгромадськихівиробничихбудівельіспоруд, плитидляпідлогупідземнихперехо-­
дахтощо);

-   0,9 г/см2- увиробахдляконструкцій, щопрацюютьвумовахмалоїінтенсивностіруху(еле­-
ментисходівжитловихбудинків, плитидляпокриттядорігітротуарівувнутрішніхквартальнихпро­-
їздахтощо).

4.5  Вимогидоарматурнихізакладнихвиробів

4.5.1    Дляармуваннязалізобетоннихвиробівслідзастосовуватиарматуру(дріт, стрижні, кана­-
ти) згіднозДСТУ3760, ГОСТ5781, ГОСТ6727, ГОСТ7348, ГОСТ10884, ГОСТ13840.

4.5.2    Формаірозміриарматурнихізакладнихвиробівповиннівідповідатизазначенимуробочій
документації. Точністьрозмірів, якістьповерхонь, міцністьзварнихз'єднаньарматурнихізакладних
виробівповиннівідповідативимогамГОСТ10922 іГОСТ23279.

4.5.3    Увиробахізніздрюватоготалегкогобетонукрупнопористо!' структуриарматурнівироби
повинніматиантикорозійнепокриття. Видітехнічнахарактеристикаантикорозійногопокриттяар-­
матури, арматурнихвипусків, закладнихіз'єднувальнихдеталейповиннівідповідативстановленим
уробочійдокументації.

4.6  Вимогидорозташуванняарматури, закладнихдеталейтамонтажнихпетель

4.6.1    Розташуванняарматури, закладнихдеталейтамонтажнихпетельувиробахповинне
відповідатипроектному, зазначеномувробочихкресленняхвиробів.

4.6.2    Граничнізначеннядійснихвідхилівтовщинизахисногошарубетонудоробочоїарматури,
щозазначенівстандартахіробочійдокументаціїнавиробиконкретнихвидів, неповинні перевищу­-
ватинаведенихутаблиці3.

4.6.3    Граничнізначеннядійснихвідхиліввідпроектногоположеннясталевихзакладнихдета­-
лейповиннібутинаведенівстандартахіробочійдокументаціїнавиробиконкретнихвидівзураху­-
ваннямумовз'єднаннявиробівуконструкціяхбудівельіспоруд. Відхиливідвстановленого
розміщеннязакладнихвиробівслідприйматинебільшеніж:

 

-   уплощинізалізобетонноговиробу5 ммі10 ммдлязакладнихвиробіврозміромдо100 мміпо-­
над100 ммвідповідно;

-   ізплощини- 5 мм.

Таблиця3 - Граничнізначеннявідхилівтовщинизахисногошарубетону

 

4.7 Вимогидоматеріалів

 

 

9

Уміліметрах

ДСТУБВ.2.6-2:2009

4.7.1  В'яжучі, заповнювачі, водатадобавкидлябетоніврізнихвидів, яківикористовуютьсядля
виготовленнявиробівзгіднозробочоюдокументацієюнаних, повиннівідповідативимогамнорма­-
тивнихдокументівнаціматеріали.

4.7.2  Сталевіарматурнітазакладнівиробиповиннібутивиготовленізісталікласівімарок, за­-
значенихуробочійдокументаціїнабетонніізалізобетоннівиробизгіднозвимогаминормативних
документівузалежностівідхарактерунавантажень, температурнихумовроботипідчасексплуа­-
тації, атакожпідчаспожежі.

4.7.3  Монтажніпетлінеобхідновиготовлятизістрижневоїгладкоїгарячекатаноїарматурної
сталіА240С, А-ІмарокСт3псіСт3спабоперіодичногопрофілюкласуАс300, Ас-ІІмарки10 ГТ
згіднозДСТУ3760, ГОСТ5781.

СтальмаркиСт3пснедозволяєтьсязастосовуватидлямонтажнихпетель, призначенихдля підйомутамонтажувиробівзатемпературиповітрянижчемінус40 °С.

4.7.4Матеріалидлянебетоннихшарівшаруватихвиробів, дляоздоблювальнихпокриттів, об-­
личкуваннятадляантикорозійнихпокриттів, атакожкомплектувальнівиробиповиннівідповідати
умовамексплуатаціївиробівуконструкціяхбудівельіспорудівідповідативимогамнормативних
документів.

5    ВИМОГИБЕЗПЕКИТАОХОРОНИДОВКІЛЛЯ

5.1    Безпечністьматеріалівікомплектувальнихвиробів(бетоннасуміш, мастиладляформ,
гідроізоляційнасуміш, арматурнівироби, елементизаповненняпрорізівтощо), яківикористовують
длявиготовлення, повиннабутипідтвердженастандартом, технічнимиумовамичиіншимдокумен-­
том, узгодженим, запотреби, Міністерствомохорониздоров'яабоіншимиорганамидержавногона­-
гляду.

5.2  Бетон, ізякоговиготовляютьсявироби, єнегорючим, вибухобезпечнимматеріалом, якийне
виділяєтоксичнихречовинупроцесівиготовленняівикористання. Уповітряномусередовищі, у
стічнихводахіуприсутностііншихматеріалівіречовинтоксичнихсполученьітвердихвідходівне
утворюється.

5.3  Загальнівимогибезпекипідчасвиготовленнявиробів, охоронипрацітадовкілляповинні
відповідатиДБНА.3.1-7, ДБНВ.1.2-8, ДБНВ.1.2-9, ДБНВ.1.2-11, ДБНА.3.2-2.

5.4  Рівеньшумууробочійзонінеповиненперевищуватизначень, наведенихуГОСТ12.1.003.

5.5  Санітарно-гігієнічніпоказникиповітряробочоїзонинормуютьсяіконтролюютьсязгідноз
ГОСТ 12.1.005.

5.6  Виробничіприміщеннятапараметривиробничогосередовищамаютьвідповідативимогам
наступнихдержавнихсанітарнихнормтанормативнихдокументівзпитаньпожежноїбезпеки:
ДСН3.3.6.037, ДСН3.3.6.039, ДСН3.3.6.042, ГОСТ12.1.004, ДСТУБА.3.2-12, НАПБА.01.001.

5.7    Працюючінавиробництвіпрацівникиповиннібутизабезпеченізасобамиіндивідуального
захистузгіднозГОСТ12.4.011.

5.8    Вантажно-розвантажувальніроботиповинніздійснюватисьзгіднозГОСТ12.3.009.

 

 

 

 

 

 

 

 

10


ДСТУБВ.2.6-2:2009

6    ПРАВИЛАПРИЙМАННЯІКОНТРОЛЮВАННЯ

6.1   Виготовленівиробидоїхвідвантаження, передаванняабопродажуспоживачеві(замовни-­
ку) підлягаютьприйманнюзметоюпідтвердженняпридатностідовикористанняувідповідностідо
вимог, встановленихуцьомустандарті, стандартахаботехнічнихумовахнаконкретнівидиви­-
робів, уробочійдокументації, атакожузамовленнінавироби.

6.2   Прийматиіконтролювативиробипотрібнопартіями. Упартіювключаютьвиробиодного
типу, послідовновиготовленівстабільнихтехнологічнихумовахпротягомпевногочасу. Розмір
партіївстановлюєвиготовлювачузалежностівідумоввиробництва. Доскладупартіїрекомен-­
дуєтьсявключативироби, виготовленіпротягомнебільшеодноготижня.

6.3   Прийманняздійснюєтьсянаосновінаступнихзадокументованихрезультатіввипробуваньі
контролю:

 

-   вхідногоконтролювихіднихматеріалівікомплектувальнихвиробів;

-   операційногоконтролю, якийвиконуєтьсявпроцесівиробництва;

-   приймальногоконтролюарматурнихізакладнихвиробів;

-   періодичнихвипробуваньзастосовуваногобетонутаготовихвиробів;

-   приймально-здавальнихвипробуваньпартійбетонутаготовихвиробів.

 

6.4   Параметри, контрольованівпроцесівиконанняконтролюкожноговиду, наведенівтаб­-
лиці4. Перелікиконтрольованихпараметрів, встановленівтехнічнійітехнологічнійдокументації
конкретнихпідприємств, можутьбутидоповненітауточненізгіднозособливостямивиготовлюва-
нихвиробівіумовїхвиробництва.

6.5   Контрольпоказниківвластивостейбетону

 

6.5.1    Показникифізико-механічнихвластивостейбетонуоцінюютьстатистичнимиметодами
відповіднодостандартів, зазначенихутаблиці4. Уразівідсутностістандартизованихстатистичних
методівконтролюпоказникивластивостейбетонувизначаютьзасереднімзначеннямрезультатів
випробуваньсеріїзразківіоцінюютьупорядку, передбаченомуувідповіднихстандартахнаметоди
випробувань.

6.5.2    Зразкидлявипробуваньвиготовляютьзоднієїпробибетонуабовипилюють(вибурюють)
неменшеніжіздвохвиробів, виготовленихізконтрольованоїпартіїбетону.

6:5.3 Уразівикористаннянеруйнівнихметодівконтролюпоказникивластивостейбетонуоціню­ютьзасереднімзначеннямрезультатіввимірювань, якіпроведенонаготовихвиробах. Контролю піддаютьнеменшеніжтривироби, виготовленізконтрольованоїпартіїбетону.

6.5.4 Уразінезадовільнихрезультатівперіодичнихвипробуваньзапоказникамивластивостей бетонувиготовленнявиробівтребаприпинитиівжитизаходівщодозабезпеченнядодержання встановленихвимог.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11


ДСТУБВ.2.6-2:2009

Таблиця4 - Об'єктитавидиконтролюійогоперіодичність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об'єкти контролю

 

Вид контролю

 

Параметр

 

Метод контролю

Обсягвибірки

    (кількість

     зразків)

 

Періодичність

    контролю

Застосовувані вихіднімате­ріалиівироби

Вхіднийконт­роль

Підчасвхідногоконтролюзаданимидокументів, якіпідтверджу­ютьякістьвихідноїсировини, матеріалівікомплектуючихвиробів, встановлюютьїхвідповідністьвимогамщодоможливостівикорис­танняувиробництві. Увідповідностізвимогамистандартіві технічнихумовнацюсировину, матеріалиікомплектувальніви­робиздійснюютьбезпосереднюперевіркуїхякостітанеобхідні випробування. Порядокпроведеннявхідногоконтролювстанов­люєтьсятехнологічнимидокументами

Бетонвиробів

Періодичні випробування

Марказаморо­зостійкістю

Вибірковийза зразками, відібранимиз однієїпартії бетону

Застандарта­минаметоди випробувань

Передпочат­комсерійного виготовлення виробів; уразі внесеннякон­структивних змін; змінітех­нології, мате­ріалів, атакож нерідшеодно­горазуна6 місяців

Марказаводонеп­роникністю

Густинаважкогобе­тону

Теплопровідність

Стираність

Водопоглинання

Показникипорис­тості

Приймально-здавальні випробування

Класміцностіна стиск

Відпускнаміцність

Передаточна міцність

ЗгіднозДСТУ БВ.2.7-224

Кожнапартія бетону

Відпускнавологість ніздрюватогобетону

Згіднозстан­дартамина методивипро­бувань

Середнягустина легкоготаніздрюва­тогобетонів

Згідноз ГОСТ 27005

Арматурніта закладнівиро­би, яківиго­товляютьна підприємстві

Приймальний контрольар­матурнихіза­кладних виробів  

Відповідністьформи тарозміріварматур­нихізакладнихви­робівробочим кресленням

Суцільний

 

Міцністьзварних з'єднань

Вибірковий

Згідноз ГОСТ 10922, ГОСТ23858

Згідноз ГОСТ 10922

Наявністьантико­розійногопокриття тавідповідністьйого видуітехнічнихха­рактеристикробо­чимкресленням

Суцільний

 

12


ДСТУБВ.2.6-2:2009

 

Продовженнятаблиці4

 

Об'єкти

     контролю

 

Вид

контролю

 

Параметр

 

Метод

контролю

Обсягвибірки

   (кількість

 

Періодичність

контролю

 

зразків)

Готовівироби

Періодичні

Міцність, жорсткість

Вибірковий

ДСТУБВ.2.6-7

Згідно3 6.6.1

 

випробування

ітріщиностійкість

 

(ГОСТ8829)

 

 

 

Геометричніпара-

Вибірковий

Згідноз6.6.3

Однаконтро-

 

 

метри, точністьяких

 

 

льованапар-

 

 

залежитьвідточ-

 

 

тіявиробіву

 

 

ностінерознімних

 

 

разівнесення

 

 

елементівформ

 

 

конструктив-

 

 

 

 

 

нихзмін, ата-

 

 

 

 

 

кожнерідше

 

 

 

 

 

одногоразуна

 

 

 

 

 

місяць

 

Приймаль-

Наявністьзаклад-

 

 

 

но-здавальні

нихікомплекту-

 

 

 

випробування

вальнихвиробів

 

 

 

 

Наявністьмонтаж-

 

 

 

 

нихпетель, стропу-

 

 

 

 

вальнихпристроїві

 

 

 

 

стикувальнихеле-

 

 

 

 

ментів

 

 

 

 

Наявністьарматури

 

 

 

 

Відсутністьнапливів

 

 

 

 

бетону(розчину) Відсутністьмасля-

Суцільний

 

 

 

нихтаіржавихплям

 

 

 

 

Наявністьіправиль-

 

 

 

 

ністьнанесення

 

 

 

 

маркувальнихнапи-

 

 

 

 

сівізнаків

 

 

 

 

Відповідністьзахис-

 

 

 

 

но-деко.ративнихпо-

 

 

 

 

криттівіобробки

 

 

 

 

встановленимвимо-

 

 

 

 

гаміеталону

 

 

Готовівироби

Приймаль-

Геометричніпара-

Вибірковий

Згідноз6.6.3

Кожнакон-

 

но-здавальні

метри(крімконтро-

 

 

трольована

 

випробування

льованихпідчас

 

 

партія

 

 

періодичнихвипро-

 

 

 

 

 

бувань)

 

-

 

 

 

Ширинарозкриття

 

 

 

 

 

технологічних

 

 

 

 

 

тріщин

 

 

 

 

 

Категоріяповерхні

 

 

 

 

 

Товщиназахисного

 

 

 

 

 

шарубетону

 

 

 

 

 

Розташуванняар-

 

 

 

 

 

матури

 

 

 

13


ДСТУБВ.2.6-2:2009

 

Кінецьтаблиці4

 

 

 

 

 

 

Об'єкти контролю

 

Вид контролю

 

Параметр

 

Метод контролю

Обсягвибірки

   (кількість

     зразків)

 

Періодичність

    контролю

Технологічний процесвиго­товленняви­робів

Операційний контроль

Видбетону, його склад, властивості бетонноїсуміші Параметритехно­логічнихрежимів Якістьмастилаі йогонанесенняна форму

Розміриформ

Видідіаметрарма­турноїсталі, розміри стрижнівіарматур­нихелементів, якістьзварних з'єднань(зазовніш­німвиглядом) Розміщенняарма­турнихізакладних виробівуформі

Контрольований натягарматури

Приопераційномуконтроліпідчасвиконан­няабопіслязавершенняпевноїтехнологіч­ноїопераціїзвиготовленнявиробів визначаютьвідповідністьтехнологічнихпа­раметріввиробничихпроцесів, атакожпо­казниківякостіконструкційвимогам, наве­денимустандартах, технологічнихумовах, проектнійітехнологічнійдокументації. Обсяг, змістіпорядокпроведенняоперацій­ногоконтролювстановлюютьсявідповідни­митехнологічнимидокументами

6.6 Контрольпоказниківготовихвиробів

6.6.1  Випробуваннявиробівзаміцністю, жорсткістютатріщиностійкістюнавантажуванням
відповіднодоДСТУБВ.2.6-7 (ГОСТ8829) здійснюютьпередпочаткомвиготовленнявиробівтау
разівнесеннядонихконструктивнихзмінабозмінитехнологіївиготовлення.

Попередньонапруженівироби, такіяккроквянітапідкроквяніфермиібалки, плитипокриттіві перекриттівпрогоном12 мібільше, ригелітабалкипрогоном9 мібільше, підкрановібалки, стояки опорЛЕП, контактноїмережі, автоблокування, освітленняповиннітакожпіддаватисяперіодичним випробуваннямнавантаженнямупроцесісерійноговиробництваутермін, зазначенийустандарті аборобочійдокументаціїнаконкретнийвиріб.

Періодичнівипробуваннянавантаженнямупроцесісерійноговиробництваіншихвиробів здійснюють, якщоцепередбаченовстандартахаборобочійдокументаціїнацівироби.

Випробуваннямпіддаютьвироби, прийнятізавсімаіншимиконтрольованимипараметрами.

ОцінюваннярезультатіввипробуваньздійснюютьзгіднозДСТУБВ.2.6-7 (ГОСТ8829). Уразі незадовільнихрезультатіввипробуваньвиготовленняконструкційнеобхідноприпинитиівжитиза­ходівщодозабезпеченнядодержаннявстановленихвимог.

6.6.2Міцність, жорсткістьітріщиностійкістьвиробів, випробуваннянавантаженнямякихвстан­-
дартахаборобочійдокументаціїнепередбачені, забезпечуютьсядодержаннямвимогдокомплек-­
супоказників, щохарактеризуютьміцністьбетону, товщинузахисногошарубетонутарозміри
перерізів, розташуванняарматуриіміцністьзварнихз'єднань, діаметрімеханічнівластивостісталі,
основнірозміриарматурнихвиробівівеличинунатягуарматури, якіперевіряютьсязгіднозвимога-­
мицьогостандартуупроцесівхідного, операційногоіприймальногоконтролю.

Вироби, якіневипробовуютьнавантаженням, приймаютьзаміцністю, жорсткістюітріщи­ностійкістю, якщозадовольняютьсявимогистандартуаборобочоїдокументаціїнацівиробизаза­значенимивищепоказниками.

14


ДСТУБВ.2.6-2:2009

6.6.3 Длявибірковогоприймальногоконтролюпартійготовихвиробівзапоказникамиточності розмірівіформивиробів, ширинирозкриттятехнологічнихтріщин, геометричнихпараметрів, що визначаютькатегоріюбетонноїповерхні, атакожположенняарматуриітовщинизахисногошару бетонузпотокувиробівупроцесіїхвиробництваабозакінченнявиготовленняконтрольованої партіївідбираютьвибіркузгіднозГОСТ18321 івизначаютьунійчисловиробів, якінезадовольня­ютьвимогистандартуаборобочоїдокументаціїзакожнимізконтрольованихпоказників(числоде­фектнихвиробівзакожнимізпоказників).

Контрольможебутиодноступінчастим(таблиця5) ідвоступінчастим(таблиця6), якірівноз­начнізаодержаноюоцінкою.

Приймальнийрівеньдефектностіприймаютьвідповіднодозамовленнянавиготовлення, ау разівідсутностівказівокузамовленні- таким, щодорівнює:

-   4 % - дляконтролюточностігабаритнихрозмірівіформивиробів, розмірівіформистико-­
ванихзіншимивиробамиповерхонь, розмірів, щовизначаютьположенняарматури, товщинуза­-
хисногошарубетону;                                                       

-   10 % -дляконтролюточностірештигеометричнихпараметрів, утомучислірозмірів, яківиз-­
начаютьякістьповерхоньвиробів.

Таблиця5 - Одноступінчастийвибірковийконтроль

 

 

Обсяг, шт.

Бракувальнечисло(шт) приприймальному

                      рівнідефектності, %

партіявиробів

вибірка

4,0

10,0

До25

5

1

2

Від25 до90 включ.

8

2

3

»91 »280 »

13

2

4

»281 »500 »

20

3

6

 »501»1200»

32

4

8

Таблиця6 - Двоступінчастийвибірковийконтроль

15

 


ДСТУ Б В.2.6-2:2009

Якщоузамовленнінавиготовленнявиробівдляконтролюпевнихпараметріввстановленозна­ченняприймальногорівнядефектності, відмінневідзазначенихвтаблицях5 та6, відповідніплани вибірковогоконтролюслідприйматизгіднозДСТУ-НБВ. 1.3-1.

Приодноступінчастомуконтроліпартіювиробівприймаютьзакожнимізконтрольованихпоказ­ників, якщоувибірцівідсутнівироби, якімаютьдефектизаданимпоказником, абоїхкількістьмен­шебракувальногочисла, зазначеноговтаблиці5.

Придвоступінчатомуконтроліпартіювиробівприймаютьзакожнимізконтрольованихпоказ­ників, якщовпершійвибірцікількістьвиробів, якімаютьдефектизаданимпоказником, меншаабо дорівнюєприймальномучислудляцієївибірки, зазначеномувтаблиці6. Уразіколикількістьви­робів, щомаютьдефекти, більшаприймальногочислаіменшабракувальногочисла, зазначениху таблиці6, розглядаєтьсядругавибірка. Якщозагальнечислодефектнихвиробівудвохвибірках меншеабодорівнюєприймальномучислудлядругоївибірки, партіяприймається, якщобільшеабо дорівнюєбракувальномучислудлядругоївибірки, - неприймається.

Партіївиробів, неприйнятіприодно-двоступінчатомуконтролі, підлягаютьсуцільномуконтролю.

6.7    Всівироби, прийнятітехнічнимконтролем, повинніматиштамптехнічногоконтролюіззазна­-
ченнямуньомуномераприйнятоїпартіївиробівіномерапартіїбетону, застосованоговцихвиробах.

6.8    Кожнапартія, призначенадляпоставки, повиннасупроводжуватисьдокументомпроякість,
складенимзгідноздодаткомГ.

6.9  Длявизначенняфактичнихзначеньтехнічниххарактеристиквиробівіоцінюванняїхвід­
повідностінормованим(проектним) значеннямпотрібнозастосовуватиметоди, встановленіучин-­
нихнормативнихдокументах, зазначенихудодаткуД.

6.10Випробуваннянавогнестійкістьвиробів, доякихуробочійдокументаціїтастандартахна
виробивстановленівимогизвогнестійкості, проводятьпідчасприймальнихта/абокваліфікаційних
випробуванньприпідготовцівиробництва, атакожпідчасоцінюваннявідповідностізастандартами
наметодивипробуваньнавогнестійкість, наведенимиудодаткуД.

Уразізмінитехнологіївиготовленнявиробів, внесенняконструктивнихзмін, змінискладовихта матеріалівтощомаютьбутипроведенітиповівипробуваннязразківдлявизначеннявідповідності класувогнестійкостінормованимзначеннямзастандартаминаметодивипробуваньнавог­нестійкість, наведенимиудодаткуД.

7    ПРАВИЛАМАРКУВАННЯ

7.2  Маркувативиробипотрібнозгіднозвимогамицьогостандарту. Унормативнихдокументах
навиробиконкретнихвидівтаробочійдокументаціїцівимогиможутьбутиконкретизованіі, запо-­
треби, доповнені.

7.3  Навиробитребананоситимаркувальнінаписитамонтажнізнаки, передбаченіувідпо-­
віднихнормативнихдокументахабовробочійдокументаціїзгіднозвикладениминижчезагальними
правилами.

7.4  Маркувальнінаписиповиннімістити:

 

-   маркувиробу;

-   класвогнестійкості(длявиробів, доякихвстановленівимогизвогнестійкості);
-  товарнийзнакабоскороченуназвупідприємства-виготовлювача;

-   штамптехнічногоконтролю;
-  датувиготовленнявиробу;

-   величинумасивиробу(длявиробів, масаякихперевищує0,5 т).

7.5Монтажнимизнакамиєзображення, щовизначають:

-   місцестропуваннявиробу;

-   місцецентраваги(запотреби);

-   верхвиробу;

-   місцеобпираннявиробу;

16


ДСТУ Б В.2.6-2:2009

-  встановлювальнірискинавиробі.

Зображення, назвитапризначеннямонтажнихзнаківзгідноздодаткомВ.

7.6Написиізнакиповиннібутинанесенінакожнийвирібумісці, зазначеномувнормативному
документіабовробочійдокументаціїнацівироби.

Маркуваннядрібноштучнихвиробів(тротуарнітафасадніплити, бортовікаменітощо) допус­каєтьсявиконуватитількина10 % загальногочиславиробівупартії.

7.7  Маркувальнінаписирозміщуютькомпактновмісці, деїхвиднопідчасзберігання, транспор-­
туваннятамонтажу.

7.8  Маркуваннявиробівнеобхідноздійснюватиоднимізнаступнихспособів:

 

-   фарбуваннямзатрафаретом;

-   фарбуваннямзадопомогоюштампів;

-   маркувальнимимашинами;

-  упроцесіформуванняз)адопомогоютвердогоштампа.

7.9Маркувальнінаписитазнакиповиннібутитемногокольору.

7.10  Фарби, застосовуванідлямаркуваннявиробів, повиннібутиводостійкими, швидковисиха-
ючими, світлостійкими, міцнимидостираннятарозмазування.

7.11    Маркавиробуповиннавідповідатизазначенійуробочихкресленнях.

Задомовленостівиготовлювачазіспоживачемнавиробиможутьбутинанесеніскорочені умовніпознаки, прийнятівпроектіконкретногобудинкуабоспоруди.

7.12  Товарнийзнакабокоротканазвапідприємства-виготовлювачаповиннібутизареєстровані
увстановленомупорядку.

7.13  Датувиготовленнявиробівтребананоситиводинрядокутакійпослідовності: рік, місяць,
деньмісяця.

7.14  Масувиробутребаподавативтоннах.

8   ТРАНСПОРТУВАННЯІЗБЕРІГАННЯ

8.1   ТранспортуванняізберіганнявиробівтребавиконуватизгіднозвимогамиДБНГ. 1-4іцього
стандарту. Устандартііробочійдокументаціїнавиробиконкретнихвидівцівимогиможутьбути
конкретизованіі, запотреби, доповнені.

8.2Загальніправила

 

8.2.1     Виробипідчастранспортуванняізберіганняпотрібноукладати(установлювати) вспосіб,
зазначенийустандартіаборобочійдокументаціїнацівироби.

8.2.2  Навантажування, транспортування, розвантажуваннятазберіганнявиробівтребавикону-­
ватиізвжиттямзаходів, щовиключаютьможливістьїхпошкодження. Підчаснавантажувально-роз-­
вантажувальнихробітнедозволяється:

-  розвантажувативиробизвільнимїхпадінням;

- переміщувативиробиволоком, безкотківіпрокладок, авиробизкруглимперерізомперекочу­вативільно(безгальмування) попохилійплощині.

8.2.3  Підйом, навантажуванняірозвантажуваннятребавиконуватипідйомнимимашинамиз
використаннямінвентарнихабоспеціальнихтраверсабостропівзгіднозісхемамистропування,
наведенимивробочійдокументаціїнацівироби.

8.2.4  Виробипідчастранспортуванняізберіганнятребаобпиратинаінвентарніпідкладкиабо
опориіншоготипу, аміжрядамиуштабелі- наінвентарніпрокладкипрямокутногоаботрапецеї­-
дальногопоперечногоперерізуздереваабоіншихматеріалів, якізабезпечуютьзбереженістьви­-
робів.

Товщинапідкладокіпрокладокповиннавідповідатизазначенійустандартіаборобочійдоку­ментаціїнавирібіповиннабутинеменшеніж30мм.

17


ДСТУБВ.2.6-2:2009

Длявиробівкруглогопоперечногоперерізупідкладкитапрокладкиповинніматиупорипроти розкочування.

8.2.5  Уразіукладаннявиробівуштабеліпідкладкиіпрокладкизависотоюштабеляпотрібно
розташовуватиоднунадодною. Уштабельпотрібноукладативиробиодноготипорозміру. Розта­-
шуванняпідкладокіпрокладокповідношеннюдоторціввиробівповинневідповідативстановлено­-
мустандартамиаборобочоюдокументацієюнацівироби.

8.2.6  Устандартахіробочійдокументаціїзалежновідформи, розмірівіспособівукладанняви-­
робівдозволяєтьсяпередбачатизберіганнявиробівбезпрокладок.

8.2.7  Виробиабоїхокреміелементи, показникиякостіякихможутьпогіршуватисьуразіпопа-­
данняатмосферноївологи, повиннібутизахищенівідзволоженнянаперіодтранспортуванняі
зберігання.

8.3  Транспортуваннявиробів

8.3.1    Транспортуютьвиробилишепіслядосягненняїхбетономвідпускноїміцності.

8.3.2Транспортуваннявиробівавтомобільним, залізничниміводнимтранспортомтребавикону­-
ватизгіднозчинниминацівидитранспортуправилами, затвердженимиувстановленомупорядку.

8.3.3Порядокукладання(встановлення) виробів, щоперевозяться, навантажнуплатформу
повинен, заможливості, забезпечуватирівномірнийрозподілнавантаженнявідноснопоздовжньої
осісиметріїівідносноосейколісвантажнихплатформтранспортнихзасобів.

 

8.3.4  Транспортуваннядовгомірнихабовеликогабаритнихвиробів(ферм, балок, панелей
тощо) автодорожнімтранспортомпотрібновиконуватинаспеціальнихавтотранспортнихзасобах:
фермовозах, балковозах, панелевозахтощо, якіобладнанікріпильнимитаопорнимипристроями,
щозабезпечуєзбереженістьвиробівібезпекуруху.

8.3.5  Транспортуваннявиробівтребавиконувати, якправило, зурахуваннямможливостіїх
монтажубезпосередньозтранспортнихзасобів.

8.3.6  Проміжокміжвиробамиібортамивантажноїплатформиповиненбутинеменшеніж
150 мм.

8.3.7  Кріпленнявиробівнатранспортномузасобіповинневиключатипоздовжнєтапоперечне
зміщеннявиробів, атакожїхвзаємнезіткненняітертяупроцесіперевезення.

8.4Зберіганнявиробів

8.4.1     Виробиповиннізберігатисянаспеціальнообладнанихскладахрозсортованимизавида-­
миімарками.

8.4.2  Майданчикскладуванняповиненматищільну, вирівнянуповерхнюзневеликимнахилом
дляводовідведення.

8.4.3  Виробинеобхідновкладати(встановлювати) наскладітак, щоббуловидномаркувальні
написиізнаки, атакожбулазабезпеченаможливістьзахоплюваннякожногоокремоговиробу(або
верхньоговштабелі), контейнераабопакетакраномівільногопідйомудлянавантаженнянатранс­-
портнийзасіб.

8.4.4  Розмірипроходівіпроїздівміжштабелямиабоокремимивиробаминаскладіповинні
відповідативстановленимуДБНА.3.2-2.

18


ДСТУБВ.2.6-2:2009

9    ОЦІНЮВАННЯВІДПОВІДНОСТІ

9.1    Прирозробленністандартівназалізобетонніібетоннівиробиконкретнихвидіввідповідно
до1.3 цьогостандартувизначаютьсяпроцедуриоцінюваннявідповідностізгіднозТехнічнимрегла-­
ментом.

9.2  ОцінюваннявідповідностізалізобетоннихібетоннихвиробіввимогамТехнічногорегламен­-
туздійснюєтьсязапоказникамимеханічногоопорутастійкостізгіднозДБНВ. 1.2-6, пожежноїне-­
безпекизгіднозДБН  В. 1.2-7,  безпекижиття  іздоров'ялюдинитазахистунавколишнього
природногосередовищазгіднозДБНВ. 1.2-8, безпекиексплуатаціїзгіднозДБНВ. 1.2-9, захистувід
шумузгіднозДБНВ.1.2-10, економіїенергіїзгіднозДБНВ.1.2-11, забезпеченнянадійностііко-­
нструктивноїбезпекибудівельзгіднозДБНВ. 1.2-14, яківстановленівнормативнихдокументахта
робочійдокументаціїнавиробиконкретнихвидів.

9.3  Підтвердженнявідповідностіздійснюєтьсяабодекларуваннямвиробникомвідповідності
виробівізскладаннямдеклараціїзгідноздодаткомЕ, абошляхомїхсертифікації.                

9.4  Підтвердженнявідповідностівиробівдекларуваннямможездійснюватисьвиробникомза
наявностіуньогосистемивнутрішньогоконтролювиробництва(далі- модульА) абосистемиза-­
безпеченняякостівиробництва(далі- модульD).

9.4.1   ПрипідтвердженнівідповідностідекларуванняміззастосуванняммодуляАвиконуються
такіпроцедури:

-   випробуванняорганомоцінкивідповідностівиробупевноготипу;

-   випробуваннявиробникомвиробупевноготипу;
-  здійсненняконтролюзавиробництвомнапідприємстві.

9.4.2ПрипідтвердженнівідповідностідекларуванняміззастосуванняммодуляDвиконуються
такіпроцедури:

-   випробуваннявиробникомвиробупевноготипу;

-   здійсненняконтролюзавиробництвомнапідприємстві;

 

-   випробуваннявиробникомзразківвиробів, відібранихнапідприємствівідповіднодопрограми
випробувань;

-   проведенняорганомоцінкивідповідностіперевіркитаоцінюваннясистемиконтролюзави­-
робництвом.                              

9.5Підтвердженнявідповідностівиробівшляхомсертифікаціїздійснюєтьсяуповноваженим
органомоцінкивідповідностіперевіряннямвиробівпевноготипуззастосуваннямтакихпроцедур:

-   випробуваннявиробникомвиробівпевноготипу;

-   здійсненняконтролюзавиробництвомнапідприємстві;

-   випробуваннявиробникомзразківвиробів, відібранихнапідприємствівідповіднодопрограми
випробувань;

-   подальшевипробуваннявиробникомзразківвиробів, відібранихнапідприємствівідповідно
допрограмивипробувань;

-   випробуванняорганомоцінкивиробівпевноготипу;

-   випробуванняорганомоцінкизразківвиробів, відібранихнапідприємствівідповіднодопро-­
грамивипробувань;

-   проведенняорганомоцінкиперевіркитаоцінкисистемиконтролюзавиробництвом;

-   перевіркаорганомоцінкисистемиякостівиробництва;

-   проведенняорганомоцінкипостійногонагляду, аналізутаоцінкисистемиконтролюзавироб-­
ництвом;

- проведенняорганомоцінкипостійногонагляду, аналізутаоцінкисистемиякостівиробництва;

-  випробуванняорганомоцінкизразківвиробів, відібранихнапідприємстві, ринкуабобудівель-­
номумайданчикувідповіднодопрограмиаудиту.

9.6Післяскладеннядеклараціїпровідповідністьвиробівабоотриманнясертифікатавід-­
повідностівиробникнаноситьнаціональнийзнаквідповідностінавиробиабонадоданудонихети-

19


ДСТУБВ.2.6-2:2009

кетку  чи   супровідну  документацію  згідно  з   правилами  застосування   національного  знака відповідності.

9.7Організаціяробітзоцінкивідповідностібетоннихізалізобетоннихвиробівздійснюється
відповіднодоположеньДСТУБА. 1.2-1.

9.8Деклараціяпровідповідністьвиробівтаіншадокументаціязарезультатамивиконанняпро-­
цедуроцінкивідповідностіповиннізберігатисьвиробникомпротягом10 роківпіслязастосування
виробівінадаватисьдляперевіркивустановленомузаконодавствомпорядку.

10 ГАРАНТІЇВИРОБНИКА

10.1    Виробникповиненгарантувативідповідністьвиробівробочійдокументації, даномустан-­
дартутастандартамнавиробиконкретнихвидів.

10.2  Уразіпоставкивиробівізміцністюбетонунижчоюзапроектнувиробникповиненгаранту­-
ватинабірбетономпроіектноїміцностіувизначеномувіці.

10.3  Умовигарантіїзазначаютьсяузамовленнінапоставку.

20


 

 


22


ДСТУБВ.2.6-2:2009

ДОДАТОКБ (довідковий)

ХАРАКТЕРИСТИКИБЕТОННОЇПОВЕРХНІВИРОБУ

Б.1 Узалежностівідспособуодержанняпідчасвиготовленнявстановленочотирикатегоріїпо­верхнівиробіввідповіднодотаблиціБ.1

ТаблицяБ.1

 

Категорія поверхні

 

Спосібодержання

 

Призначеннявконструкції

КПЕ

Заспеціальновстановленоютехнологією (згіднозконтрольнимзразком)

Декоративнебездодатковогоопоряд­ження

КП1

Формуваннявгладкійопалубціабоме­ханізованезагладжуваннявідкритоїпо­верхнітасуцільне(запотреби) шпаклювання

Підякіснефарбування(занеобхідності-іздодатковимшпаклюванням) абоопо­ряджуванняпастоподібноюсумішшю

КП2

Тесамебезшпаклювання

Підобклеюванняшпалерами, лінолеу­момабоплиткою

КПЗ

Формуваннявопалубці, атакожвирівню­ваннявідкритоїповерхнізагладжуванням вручнуабопідчасвібрування

Підзвичайнефарбування, обличкування плиткоюнарозчинічиобштукатурюван­ня, атакожнеопоряджуваналицьоваабо нелицьоваповерхня

Примітка.   Встановленимтуткатегоріямвідповідаютьтакікатегорії, щозастосовувалираніше: КПЕ-А1; КП1-А2, A3; КП2-А4; КПЗ-А5, А6 таА7

Б.2ДокатегоріїКПЕвідносятьглянсові, рельєфні, зоголенимзаповнювачем, облицьованіпід часвиготовленняплиткою.

Б.ЗДокатегоріїКПЗ, зокрема, відносять:

-   неопоряджуванулицьовуповерхнюдорожньоїплити, опориЛЕП, шпали, трубитощо;

-   нелицьовуповерхню, щовконструкціїконтактуєзґрунтом, бетономзамонолічування, засип­-
коюабостяжкою.

23


 

ДСТУБВ.2.6-2:2009

24


ДОДАТОКВ (обов'язковий)

ДЕТАЛІЗОБРАЖЕННЯТАРОЗМІРИМОНТАЖНИХЗНАКІВ


ДСТУБВ.2.6-2:2009

ДОДАТОКГ (довідковий)

ДОКУМЕНТПРОЯКІСТЬ

Г.1 Удокументіпроякістьнеобхіднозазначити:

-   назвутаадресупідприємства-виробника;

-   номерідатувидачідокумента;

-   назвуімаркувиробу;

-   номерпартіїабовиробу(уразіпоштучноїпоставки);

-   числовиробівкожноїмарки;
-  датувиготовленнявиробів;

-   класбетонузаміцністю;

-   відпускнуміцністьбетону(фактичну);

-   маркубетонузаморозостійкістю;                                                                      

-   класбетонузаводонепроникністю;

-   класвогнестійкостідлявиробів, доякихвстановленовимогизвогнестійкості;

-   познакастандартуаборобочоїдокументаціїнавиріб.

Крімперелічених, удокументіповиннібутизазначенідодатковідані, передбаченівстандарті аборобочійдокументаціївзалежностівідпризначеннявиробів, атакожномерсертифікатавідпо­відності(зайогонаявності) чипосиланнянадеклараціюпровідповідністьвиробу.

Г.2Датувиготовленнятадатувидачідокументапроякістьтребаподавативтакійпослідов­ності: рік, місяць, число.

Г.ЗДокументпроякістьповиненбутипідписанийпрацівникомпідприємства-виготовлювача, якийвідповідаєзаякістьпродукції.

25


ДСТУБВ.2.6-2:2009

ДОДАТОК Д (обов'язковий)

ПЕРЕЛІКНОРМАТИВНИХДОКУМЕНТІВНАМЕТОДИВИЗНАЧЕННЯ

ФАКТИЧНИХЗНАЧЕНЬХАРАКТЕРИСТИКВИРОБІВІОЦІНЮВАННЯЇХ

ВІДПОВІДНОСТІНОРМОВАНИМЗНАЧЕННЯМ

Перелікнормативнихдокументівнаметодивизначенняфактичнихзначеньхарактеристикви­робівіоцінюванняїхвідповідностінормованимзначеннямнаведеноутаблиціД. 1.

ТаблицяД.1

 

Характеристика

Методивизначенняйоцінюванняфактичнихзначень

1 Навантаження(привипробуванняхна міцність, жорсткістьітріщиностійкість)

ДСТУБВ.2.6-7 (ГОСТ8829)

2 Прогин(привипробуванняхнаміцність, жорсткістьітріщиностійкість)

Тесаме

3 Ширинарозкриттятріщин(привипробу­ванняхнаміцність, жорсткістьітріщи­ностійкість)

»

4 Індексізоляціїповітряногошуму

ДСТУБВ.2.6-86

5 Індексприведеногорівняізоляціїударно­гошуму(підперекриттям)

Тесаме

6 Класвогнестійкості

ДСТУБВ.1.1-4, ДСТУБВ.1.1-13, ДСТУБВ.1.1-14, ДСТУБВ.1.1-15, ДСТУБВ.1.1-19, ДСТУБВ.1.1-20

7 Міцністьбетонунастискупроектному віці

ДСТУБВ.2.7-214, ДСТУБВ.2.7-224

8 Міцністьбетонунаосьовийрозтяг

Тесаме

9 Відпускнаміцністьбетону

ДСТУБВ.2.7-214, ДСТУБВ.2.7-226, ДСТУБВ.2.7-220, ДСТУБВ.2.7-224

10 Передаточнаміцністьбетону

Тесаме

11 Густинабетону

ДСТУБВ.2.7-170, ДСТУБВ.2.7-222 таГОСТ27005

12 Коефіцієнттеплопровідності

ДСТУБВ.2.7-105 (ГОСТ7076)

13 Вологістьбетону

ДСТУБВ.2.7-170

14 Паропроникністьбетону

ГОСТ25898

15 Паропроникністьзахиснихпокриттів

ГОСТ28575

16 Адгезіязахиснихпокриттів

ГОСТ28574

17 Показникипористостібетону

ДСТУБВ.2.7-170

18 Морозостійкістьбетону

ДСТУБВ.2.7-47 (ГОСТ10060.0)-ДСТУБВ.2.7-51 (ГОСТ10060.4)

19 Водонепроникністьбетону

ДСТУБВ.2.7-170

20 Водопоглинаннябетону

ДСТУБВ.2.7-170

21 Стираністьбетону

ДСТУБВ.2.7-212

22 Класиімаркиарматурноїсталітасталі длязакладнихвиробів

Запаспортами(супровіднійдокументації) напартію сталі

23 Міцністьзварнихз'єднаньварматурних ізакладнихвиробах

ГОСТ10922, ГОСТ23858

24 Розміриарматурнихізакладнихвиробів

ГОСТ10922, ГОСТ23279

26


ДСТУБВ.2.6-2:2009

КінецьтаблиціД.1

 

Характеристика

Методивизначенняйоцінюванняфактичнихзначень

25 Зусиллянапруженняабонатягувна­пружуванійарматурі

ГОСТ22362

26 Розміри, щовизначаютьположенняар­матуриувиробі

ДСТУБВ.2.6-4 (ГОСТ22904)

27 Товщиназахисногошарубетонудоар­матури

ДСТУБВ.2-4 (ГОСТ22904) абошляхомвимірюван­нязгіднозДСТУ-НБВ. 1.3-1 увирубанихдляого­ленняарматуриборознах

28 Геометричніпараметривиробів

ДСТУ-НБВ.1.3-1

29 Розміри, щохарактеризуютьякістьбе­тоннихповерхонь

Тесаме

30Ширинаповерхневихтріщин

»

31 Фактуралицьовоїповерхні, вигляді колірїїобробленняабообличкування

Порівняннязеталоном

32 Зовнішнійвигляд, наявністьмонтажних петельіпередбаченихзакладнихдеталей, маркувальнихнаписівімонтажнихзнаків

Оглядом

33 Масавиробу

Динамометрізточністювимірювання±2 %

27


ДСТУБВ.2.6-2:2009

ДОДАТОКЕ (обов'язковий)

ДЕКЛАРАЦІЯ

провідповідністьвиробу

(повненайменуваннявиробникаабойогоуповноваженоїособи, якієрезидентамиУкраїни чипостачальника, їхадреса, ідентифікаційнийномер)

вособі__________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, побатьковіуповноваженоїособи)

підтверджує, щобудівельнийвиріб_________________________________________________________

                                                                (повнаназва, тип, марка)

якийвиготовляєтьсяза                       

(назватапозначеннядокументації)

відповідає   Технічному   регламенту   будівельних   виробів,   будівель   та   споруд   згідно   з

(назватапозначеннянормативнихдокументів(занаявності))

Технічна  документація   на  будівельний  виріб,   що  передбачена  Технічним   регламентом  є.
Протоколвипробувань, проведенихпіднаглядом____________________________________________

(найменуванняпризначеного в

 

 

 
 
 

 установленомупорядкуорганузоцінкивідповідності)

_________________________________________  №______________ від___________________ 200___ р.

Цядеклараціяскладенапідцілковитувідповідальністьвиробника(уповноваженоїособи) поста­чальника.

Керівник

(підпис)                                                           (ініціалитапрізвище)

_______________ 200___ р.

М.П.

28


ДСТУБВ.2.6-2:2009

КодУКНД91.080.40

Ключовіслова: бетонніізалізобетоннівироби, бетон, арматура, технічнівимоги, приймання, контроль, безпека, випробування, маркування, зберігання, транспортування.

29


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: