ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДСТУ Б В.2.1-15:200. ДСТУ Б В.2.1-15:2009

Оцените
(0 голосов)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙСТАНДАРТУКРАЇНИ

Основи та підвалини будинків і споруд  

ҐРУНТИ

Методи польового визначення глибини сезонного відтавання

ДСТУ Б В.2.1-15:2009

Введено:  «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)  4

 

 

Київ

МінрегіонбудУкраїни 2010


ДСТУ Б В.2.1-15:2009

Правовласностінацейдокументналежитьдержаві.

Цейдокументнеможебутиповністючичасткововідтворений,

тиражованийірозповсюдженийякофіційневиданнябездозволу

МіністерстварегіональногорозвиткутабудівництваУкраїни

©МінрегіонбудУкраїни, 2010

Офіційнийвидавецьнормативнихдокументів угалузібудівництваіпромисловостібудівельнихматеріалів

МінрегіонбудуУкраїни

Державнепідприємство"Укрархбудінформ"

II


ДСТУБВ.2.1-15:2009 ЗМІСТ

1      Сферазастосування...................................................................................................... 1

2      Нормативніпосилання.................................................................................................... 1

3      Термінитавизначенняпонять....................................................................................... 1

4      Загальніположення........................................................................................................ 2

5      Засобивимірюваннятаматеріали................................................................................ 2

6      Методивимірювання:

 

6.1       Методбезпосередньоговимірювання.................................................................. 3

6.2       Температурнийметод............................................................................................. 3

6.3       Методвимірюваннямерзлотомірами.................................................................... 4

6.4       Кріотекстурнийметод............................................................................................. 4

6.5       Визначенняглибинисезонноговідтаваннягеофізичнимиметодами............... 5

7     Вимогибезпеки................................................................................................................ 5

ДодатокА

Спосібприведенняглибинивідтаваннядоглибинисезонноговідтавання............. 6

III


ДСТУБВ.2.1-15:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙСТАНДАРТУКРАЇНИ

Основитапідвалинибудинківіспоруд

ҐРУНТИ

Методипольовоговизначенняглибинисезонноговідтавання

Основанияифундаментызданийисооружений

ГРУНТЫ

Методыполевогоопределенияглубинысезонногооттаивания

Bases and foundations of buildings and structures

SOILS    

Field methods for determining of thawing

Чиннийвід2010-10-01

1    СФЕРАЗАСТОСУВАННЯ

Цейстандартпоширюєтьсянапіщані, пилувато-глинисті, біогеннітавеликоуламковіґрунтив районахпоширеннявічномерзлихґрунтівівстановлюєпольовіметодивизначенняглибиниїхсе­зонноговідтавання.

Стандартнепоширюєтьсяназасоленіґрунти.

2    НОРМАТИВНІПОСИЛАННЯ

Уцьомустандартієпосиланнянатакінормативніактитанормативнідокументи:

ДСТУБА.1.1-25-94 Системастандартизаціїтанормуваннявбудівництві. Ґрунти. Термінита визначення

ДСТУБВ.2.1-2-96 (ГОСТ25100-95) Основитапідвалинибудинківіспоруд. Ґрунти. Класифікація

ДСТУБВ.2.1-25:2009 Основитапідвалинибудинківіспоруд. Ґрунти. Методвизначенняглиби­нисезонногопромерзання

ДСТУБВ.2.1-14:2009 Основитапідвалинибудинківіспоруд. Ґрунти. Методпольовоговизна­ченнятемператури

СанПиН4607-88 Санитарныеправилаприработесортутью, еесоединениямииприборамис ртутнымзаполнением(Санітарніправилаприроботізіртуттю, їїсполукамитаприладамизіртут­нимзаповнювачем)

3    ТЕРМІНИТАВИЗНАЧЕННЯПОНЯТЬ

Нижчеподанотерміни, вжитівцьомустандарті, тавизначенняпозначенихнимипонять

3.1  ґрунтвічномерзлий"ґрунтбагаторічномерзлий"

Ґрунт, якийвумовахприродногозаляганнязнаходитьсяузамерзломустанібезперервно(тоб­тобезрозморожування) протягомбагатьох(трьохібільше) років(ДСТУБА. 1.1-25, ДСТУБВ.2.1-2 (ГОСТ25100))

3.2  глибинавідтавання

Глибинашарусезонноговідтаванняпідчасвимірювання(ДСТУБА.1.1-25)

3.3  глибинасезонноговідтавання

Найбільшазаріквідстаньповертикалівідповерхніґрунту(невраховуючирослинногопокрову) допокрівлівічномерзлогоґрунту(ДСТУБА. 1.1-25)

1


ДСТУБВ.2.1-15:2009

3.4шарвічномерзлогоґрунту

Шарфунту, щопостійнознаходитьсяумерзломустаніпротягомтрьохйбільшероків

3.5шарсезонноговідтавання

Поверхневийшарґрунту, щовідтаєвперіодплюсовихтемпературповітрятапідстилається вічномерзлимґрунтом

4    ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ

4.1  Глибинусезонноговідтаваннявизначаютьзметою:

-   обґрунтуваннязначеньнормативноїглибинисезонноговідтавання;

-   призначенняглибинизакладеннятавиборутипуфундаментівбудинківіспоруд, атакожроз-­
робленнязаходів, щовиключаютьможливістьпоявинедопустимихдеформаційосновтафунда­-
ментів;

-   розробленнязаходівщодоохоронинавколишньогосередовищаосвоюванихтериторій.

 

4.2  Длявизначенняглибинисезонноговідтаваннязастосовуютьметодиодночасноговимірю­-
вання(методбезпосередньоговимірювання, кріотекстурнийметод, геофізичніметоди) іметодире-­
жимнихспостережень(температурнийметодіметодвимірюваннямерзлотомірами).

4.3  Методвизначенняглибинисезонноговідтаваннявстановлюютьупрограмідослідженьуза­-
лежностівідінженерно-геологічнихігідрогеологічнихумов, видуспоруд, можливостізастосування
таекономічноїдоцільностіметоду.

Умовизастосуванняосновнихметодівіметодів, щодопускаютьсядозастосування, наведенів таблиці4.1.

Таблиця4.1

 

Методивизначення

Видипольовихробіт

Строкивиконаннявимірюваньта спостережень

Основні

Безпосереднього вимірювання

Маршрутніспостережен­ня, проходкагірничих виробок

Періодплюсовихтемператур повітря(крімпершогомісяця)

Температурний

Режимніспостереження

Перірдплюсовихтемператур

повітряипершиймісяцьперіоду мінусовихтемпературповітря

Вимірювання мерзлотомірами

Допускаються дозастосування

Кріотекстурний

Проходкагірничихвиро­бок

Другаполовинаперіодумінусових температурповітряіпершиймісяць періодуплюсовихтемператур

Геофізичні

Електророзвідка(ВЕЗ)

Періодплюсовихтемператур

повітря(крімпершогомісяця)

Сейсморозвідка(КМПХ)

Примітка.Першиймісяць- періодізсередньоюдобовоютемпературоюповітрябільше0 °С.

4.4 Положеннямісць, уякихвизначаютьглибинусезонноговідтавання, призначаютьнаоснові інженерно-геологічноїзйомкизурахуваннямрозташуваннянаявнихітих, щопроектуються, бу­динківтаспоруд.

5    ЗАСОБИВИМІРЮВАННЯТАМАТЕРІАЛИ

Длявизначенняглибинисезонноговідтаванняпольовимиметодамизастосовуютьнаступніза­собитаустаткування:

-   рулетка;

-   метр;

-   щуп, загостренийметалевийстриженьдіаметромвід8 ммдо10 ммідовжиною1,5 м;

2


ДСТУБВ.2.1-15:2009

-   привимірюваннітемпературиґрунтузастосовуютьустаткуваннятаприладивідповіднодо
ДСТУБВ.2.1-14;

-   мерзлотомір;

-  устаткуваннятаприладидляпроведеннягеофізичнихдосліджень(методамиВЕЗтаМПХ).

6    МЕТОДИВИМІРЮВАННЯ

6.1 Методбезпосередньоговимірювання

6.1.1  Підготовкадовимірювання

6.1.1.1    Глибинувідтаваннявимірюютьугірничихвиробках(свердловинах, шурфахтощо) абоз
поверхніґрунту.

6.1.1.2    Свердловиниповиннібутипробуреніколонковиммеханічнимспособомбезпромивання
намалихобертахбуровогоінструментуаборучнимбуровимкомплектом- зізбереженнямкернав
непорушеномустані.     

 

6.1.1.3     Глибинувідтаваннявгірничихвиробкахвимірюютьрулеткою, метромтощо.
Вимірюваннявгірничихвиробках, якізаповненіводою, недопускається.

6.1.1.4     Глибинувідтаваннязповерхніґрунтуслідвимірюватищупом.

Щупвикористовуютьприглибинісезонноговідтаваннявід1,0 мдо1,2 мупіщаних, пилува­то-глинистихібіогеннихґрунтах, якінемістятьвключеньвеликоуламковихчастокрозміромбільше 10 мм.

6.1.2  Проведеннявимірювання

6.1.2.1     Глибинувідтаваннявгірничихвиробкахвимірюютьпідчасбуріння. Глибинузалягання
мерзлогоґрунтувстановлюютьзакерномабопостінцішурфу.

6.1.2.2     Привизначенніглибинивідтаваннязадопомогоющупавимірюютьдовжинучастини
щупа, щозануренавручнудоупорувмерзлийґрунт.

Укожнійточціспостереженьроблятьтривимірюваннянавідстанідо1 моднавідодної. Загли­бинувідтаванняприймаютьнайбільшезначення.

6.1.3  Обробкарезультатіввимірювання

Сумаградусо-годинповітрядорівнюєсумідобутківсередньодекаднихтемпературповітряв градусахЦельсіятатривалостідекадугодинах.

6.1.3.2 Завідсутностівідомостейпросредньодекаднітемпературиповітряглибинусезонного відтаваннядопускаєтьсявизначатизгідноздодаткомА.

6.2 Температурнийметод

6.2.1 Глибинусезонноговідтаваннявизначаютьзарезультатамирежимнихспостережень змінитемпературизаглибиноювшаріґрунтусезонноговідтаваннятавшарівічномерзлогоґрунту, щопідстилає.

З


ДСТУБВ.2.1-15:2009

6.2.2  Підготовкудовимірювання, проведеннявимірюванняіобробкурезультатіввимірювання
виконуютьзгіднозДСТУБВ.2.1-14 зурахуваннямдодатковихвимогзгідноз6.2.3-6.2.7.

6.2.3  Температуруґрунтуслідвимірювативцільовихтермометричнихсвердловинахабобез-­
посередньовґрунті.

6.2.4  Глибинисвердловинішурфівповинніперевищуватипрогнозовануглибинусезонного
відтаваннянеменшеніж1 м.

6.2.5  Припрогнозованійглибинісезонноговідтаванняменшеніж1,6 мвимірюваннявиконують,
починаючизглибини0,2 м, через0,4 м. Прибільшихглибинахсезонноговідтаваннявимірювання
виконують, починаючизглибини0,5 м, через0,5 м.

6.2.6  Температуруґрунтувимірюютьуперіодплюсовихтемпературповітряйупершиймісяць
періодумінусовихтемпературповітряодинразза10 днів.

6.2.7  Зарезультатамивимірюваннятемпературґрунтубудуютьграфікізотерм. Глибинусезон­
ноговідтаваннявизначаютьнаграфікузанижнімположеннямізотерми, якевідповідаєтемпературі
початкузамерзанняґрунту.

6.3Методвимірюваннямерзлотомірами

6.3.1  Підготовкуділянкитаустаткування, підготовкудовимірювання, вимірюваннятаобробку
результатіввимірюваннявиконуютьзгіднозДСТУБВ.2.1-25 зурахуваннямдодатковихвимог
згідноз6.3.2-6.3.5.

6.3.2  Свердловинидляустановкимерзлотомірівпроходятьна0,5 мнижчепрогнозованоїгли­-
бинисезонноговідтавання.

6.3.3  Глинистийґрунтабодистильованаводавтрубцімерзлотоміраповиннібутипроморожені
передустановленняммерзлотомірівдосвердловини.

6.3.4  Положеннямежімерзлоготавідталогоґрунту(абоводи) втрубцімерзлотоміравимірю-­
ютьчерезкожні5 дібпротягомпзеордічоидйуплюсовихтемпературповітрятаупершиймісяцьперіоду
мінусовихтемпературповітря.

6.3.5  Заданимивимірюваньбудуютьграфікзміниглибинивідтаванняучасі. Заглибинусезон­-
ноговідтаванняприймаютьнайбільшезначенняглибинивідтаваннянатрафіку.

6.4Кріотекстурнийметод

6.4.1  Глибинусезонноговідтаваннявизначаютьяквідстаньвідповерхніґрунтудошарузпідви­-
щеноюльодистістюй(або) вологістю, якийпідстилаєшарсезонноговідтавання.

6.4.2  Данийметодзастосовуютьводноріднихпилувато-глинистихіпилуватихпіщанихґрунтах
завідсутностіводоносногогоризонтувшарісезонноговідтавання.

 

6.4.3  Шарізпідвищеноюльодистістювизначаютьвізуальновмерзломуґрунтізазміною
кріогенноїтекстуриґрунтуабозазбільшеннямвологостіґрунту, щовстановлюєтьсядослідження­
мипробґрунту, яківідібраночерез10 смзаглибиноюгірничоївиробки.

6.4.4  Приобробцірезультатіввимірюваннядлявизначенняглибинисезонноговідтаваннядо
глибинизаляганняшарузпідвищеноюльодистістю(вологістю) додаютьпоправкизгіднозтабли­-
цею6.1.

Таблиця6.1


ДСТУБВ.2.1-15:2009

6.5 Визначенняглибинисезонноговідтаваннягеофізичнимиметодами

6.5.1  Пригеофізичнихдослідженняхглибинусезонноговідтаваннявизначаютьзарезультата­-
мивимірюванняпитомогоелектричногоопоруґрунтівметодомвертикальногоелектричногозонду­-
вання(методВЕЗ) прималомурознесенніживильнихліній(починаючизАВ/2 = 0,3) абоза
результатамималоглибинноїсейсморозвідкикореляційнимметодомпереломлениххвиль(КМПХ).

6.5.2  Заглибинувідтаванняприймаютьвідстаньнарозрізах(геоелектричнихісейсмогео-
логічних) відповерхніґрунтудошару, уякомувідбуваєтьсярізкезбільшенняпитомогоелектрично-­
гоопору(методВЕЗ) абострибокшвидкостейпоздовжніхіпоперечниххвиль(методКМПХ).

6.5.3  Глибинусезонноговідтаванняобчислюютьзаформулою(1) тазгідноздодаткомА.

7    ВИМОГИБЕЗПЕКИ

7.1   Досамостійноїроботизпольовоговизначенняглибинисезонноговідтаваннядопускаються
особинемолодше18 років, щопройшлимедичнукомісію, навчаннятаатестованізаправилами
технічноїбезпеки, пожежноїбезпеки, електробезпекитаохоронипраці.

7.2Виконаннявимірюваннядозволяєтьсязанаявностівідповідногодопогоднихумовспецодягу.

7.3ПрироботізіртутнимитермометраминеобхіднододержуватисьвимогСанПиН4607-88.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5


ДСТУБВ.2.1-15:2009

ДОДАТОКА (довідковий)

6

 

СПОСІБПРИВЕДЕННЯГЛИБИНИВІДТАВАННЯ ДОГЛИБИНИСЕЗОННОГОВІДТАВАННЯ


ДСТУБВ.2.1-15:2009

КодУКНД13.080.20; 93.020

Ключовіслова: випробування, відтавання, вічномерзліфунти, вологість, ґрунт, ізотерма, температура.

7


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: