ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДБН Б.1-3-97. Склад, эміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів

Оцените
(2 голосов)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 Система містобудівної документації (СМБД).

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження

та затвердження генеральнихпланів міських населених пунктів

ДБН Б.1-3-97. 

Система градостроительной документации

Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения генеральных планов городских населенных пунктов

Скачать ДБН Б.1-3-97. Склад, эміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів

 Вводяться вперше

 1     СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цi норми встановлюють вимоги до складу, змiсту, порядку  розроблення, погодження i затвердження мiстобудiвної  документацiї  зпланування територiї мiст i селищ: генеральних  планiв,  концепцiйрозвитку, проектiв розмiщення першої черги будiвництва.

Данi норми призначенi  для  застосування  органами  державноївиконавчої влади, мiсцевого самоврядування, юридичними  та  фiзичними особами - учасниками  iнвестицiйного  процесу  незалежно  вiдформ власностi та господарювання.

 

1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Генеральний план мiста, селища  є  основним  планувальнимдокументом, який встановлює в iнтересах населення та з врахуваннямдержавних завдань напрямки i межi територiального розвитку населеного пункту,  функцiональне  призначення  i  будiвельне  зонуваннятериторiї, мiстить принциповi рiшення щодо розмiщення об'єктiв загальномiського або загальноселищного значення, органiзацiї  вулично-дорожньої мережi i  дорожнього  руху,  iнженерного  обладнання,

iнженерної пiдготовки i благоустрою, захисту територiї вiд  небезпечних природних i техногенних процесiв, охорони природи та  iсторико-культурної спадщини, черговостi освоєння територiї.

Генеральний план мiста, селища (далi -  генеральний  план)  єосновним видом мiстобудiвної документацiї з  планування  територiїнаселеного пункту, призначеним для обгрунтування  (розроблення  тареалiзацiї) довгострокової полiтики органу мiсцевого самоврядування в питаннях використання i забудови територiї.

1.2Мiськi i селищнi ради, їх виконавчi  органи,  Київська  iСевастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї забезпечують розробку та затвердження генеральних планiв населених пунктiв i  керуються ними при:

- складаннi програм соцiально-економiчного розвитку вiдповiдних територiй та охорони природи;

- здiйсненнi функцiонального розподiлу  земель  i  визначеннiцiльового призначення земельних дiлянок;

- виборi, вилученнi, передачi у власнiсть, наданнi у користування, купiвлi, продажу земель;

- вирiшеннi питань змiни використання i забудови  земельнихдiлянок фiзичними та юридичними особами;

- встановленнi умов використання та забудови земельних  дiлянок;

- розмiщеннi усiх видiв будiвництва та попередньому погодженнi мiсця їх розташування, наданнi дозволу на будiвництво(забудову) та iншi види використання земельних дiлянок;

- економiчнiй оцiнцi територiй та грошовiй оцiнцi земель, визначеннi ставок земельного податку, стартової цiни  земельних дiлянок у разi їх продажу на конкурсних засадах;

- встановленнi та змiнi меж населених пунктiв та iнших  територiй, червоних лiнiй вулиць;

- визначеннi територiй прiоритетного розвитку та  фiнансовогозабезпечення цього розвитку (встановлення  податкових пiльг,дотацiй i субвенцiй з державного, обласного, районногобюджетiв);

- координацiї розробки програм розвитку галузей економiки;

- складаннi реєстрiв територiй з особливими умовами  розвиткумiсцевого значення;

- проектуваннi соцiальної, iнженерної та транспортної iнфраструктури;

- встановленнi територiй спiльних iнтересiв вiдповiдних територiальних  громад  (примiських   територiй,   використанняяких  пов'язано з розвитком   населеного   пункту,  щопроектується), у тому числi резервуваннi територiй дляподальшого розвитку населених пунктiв.

1.3 Матерiали генерального плану використовуються як  вихiднiданi при розробленнi iншої планувальної документацiї  та  проектiвзабудови, мiсцевих правил використання i забудови територiї  населеного пункту, iнвестицiйних програм i проектiв, програм  соцiально-економiчного розвитку, схем визначення  земель  населених  пунктiв для приватизацiї, планiв земельно-господарського устрою населеного пункту, спецiальних проектiв, схем i програм охорони навко-

лишнього природного середовища  та  здоров'я  населення,  пам'яток  iсторiї i культури, iнженерного захисту і підготовки території,комплексних схем транспорту, проектiв та схем органiзацiї  дорожнього руху, систем управлiння дорожнiм рухом, схем розвитку систем

iнженерного обладнання i галузей мiського господарства, виконаннiгрошової оцiнки земель, створеннi мiстобудiвного та земельногокадастрiв тощо.

1.4  Генеральний   план   повинен   вiдповiдати   вимогам:

- Конституцiї  України,  законiв  України,  указiв  ПрезидентаУкраїни та постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, санiтарногозаконодавства, державних нормативних документiв, що регламентують будiвельнi, екологiчнi та iншi аспекти мiстобудування;

- правил, норм та стандартiв безпеки та органiзацiї дорожнього руху;

- уповноважених на це законодавством органiв державноївиконавчої влади щодо врахування державних iнтересiв приплануваннi територiй;

- щодо узгодження приватних, громадських та державних iнтересiв;

- щодо забезпечення сталого розвитку населеного пункту;

- щодо охорони навколишнього середовища та ефективного  ресурсокористування;

- щодо збереження iсторико-культурної спадщини.

1.5Генеральний план є  комплексним  планувальним  документом.

Його положення базуються на аналiзi i прогнозуваннi  демографiчних,соцiально-економiчних, природно-географiчних,  iнженерно-технiчних,екологiчних, санiтарно-гiгiєнiчних, iсторико-культурних факторiв  iорiєнтованi виключно на вирiшення питань планування територiї насе-

леного пункту.

Матерiали генерального плану вирiшують основнi, принциповi питання з планування територiй i не можуть бути  використанi  замiстьспецiальних проектiв, схем та програм розвитку  галузей  економiки,охорони навколишнього середовища та  здоров'я  населення,  пам'ятокiсторiї i культури, iнженерного захисту i пiдготовки територiї, розвитку систем транспорту, безпеки та органiзацiї  дорожнього  руху,iнженерного обладнання тощо. При складаннi зазначеної  документацiїповиннi враховуватися пропозицiї вiдповiдних роздiлiв  генеральногоплану.

1.6 Залежно вiд обсягу та  складностi  мiстобудiвних  проблемгенеральний план виконується в одну або двi стадiї (концепцiя розвитку мiста, селища та власне генеральний план). При одностадiйному проектуваннi концепцiя виконується як складова частина (роздiл)генерального плану для попереднього розгляду та погодження принципових пропозицiй з планування територiї.

Генеральнi плани найзначнiших  мiст  (див.  таблицю  1.1  ДБН360-92* "Мiстобудування. Планування i забудова мiських i сiльськихпоселень") рекомендується виконувати у взаємозв'язку з генеральними планами населених пунктiв, розташованих на примiських територiях (територiях спiльних iнтересiв вiдповiдних територiальних  громад).

1.7Безперервнiсть планування використання територiй  населеного пункту забезпечується своєчасним розробленням нового або  коригуванням дiючого генерального плану при досягненнi розрахунковихпоказникiв, вичерпаннi територiальних ресурсiв, виникненнi принципових змiн масштабiв, напрямкiв та характеру  розвитку  населеногопункту.

 

2 КОНЦЕПЦIЯ РОЗВИТКУ МIСТА, СЕЛИЩА

2.1Концепцiя розвитку мiста, селища  (далi  -  концепцiя)  єстадiєю розроблення генерального плану, призначеною для визначенняосновних проблем, прiоритетiв i масштабiв  планувального  розвиткунаселеного пункту та рекомендацiй щодо їх вирiшення та  подальшогорозроблення генерального плану. Концепцiя як окремий документ,  якправило, розробляється для значних (табл. 1.1 ДБН 360-92*) та найзначнiших мiст, а також на вимогу замовника для мiст iз  складними

проблемами мiстобудiвного розвитку або значними обсягами  iнвестицiй.

2.2Задачами концепцiї є:

- визначення гiгiєнiчних, екологiчних, економiчних, демографiчних, соцiальних, ресурсних, iнженерних, транспортнихпроблем та обмежень розвитку населеного пункту;

- розроблення планувальної моделi мiста;

- визначення на варiантнiй основi прiоритетних видiв економiчної дiяльностi, основних розрахункових показникiв(чисельностi населення, житлової забезпеченостi тощо) танапрямкiв територiального розвитку населеного пункту дляподальшого розроблення генерального плану;

- визначення перелiку необхiдних дослiджень, проектних розробок i субпiдрядних органiзацiй;

     - визначення органiзацiйних, управлiнських, проектних,  iнженерно-технiчних та iнших заходiв щодо забезпечення запропонованого мiстобудiвного розвитку.

2.3Аналiтичнi матерiали концепцiї базуються на комплексi наукових та передпроектних дослiджень. В матерiалах концепцiї вiдображаються варiанти територiального розвитку населеного  пункту  зпорiвняльною  вартiсною  оцiнкою  заходiв  щодо їх реалiзацiї,пропозицiї щодо встановлення певних функцiональних зон або  мiстобудiвних заходiв з урахуванням еколого-мiстобудiвної  ситуацiї  таприродно-ресурсного потенцiалу.

На пiдставi аналiзу прiоритетностi видiв економiчної дiяльностi та розрахункової чисельностi  населення  розробляється  модельпланувального розвитку населеного пункту, позамiського розселення,соцiальної та iнженерно-транспортної iнфраструктури на  довгострокову перспективу та надаються рекомендацiї з необхiдним  технiкоекономiчним обгрунтуванням щодо найбiльш прийнятного варiанту  планувального розвитку, який доцiльно взяти за основу для  розроблення генерального плану населеного пункту на встановлений  розрахунковий перiод.

Термiн прогнозування, прийнятий у концепцiї, не має директивного значення.

В залежностi вiд особливостей мiстобудiвного розвитку  окремiпроблемнi питання можуть розглядатися в концепцiї  бiльш  докладноза умов додержання комплексностi мiстобудiвного планування.

2.4 Затверджена концепцiя є основою для розроблення генерального плану населеного пункту, проекту мiської межi, цiльових  мiстобудiвних програм, технiко-економiчних обгрунтувань, схем розвитку  систем  магiстралей  мiського   та   зовнiшнього   транспорту,органiзацiї дорожнього руху та його безпеки, iнженерного обладнання, iнженерного захисту територiї, соцiальної iнфраструктури,  длярозробки природоохоронних, санiтарних та протиепiдемiчних  заходiвта iн.

2.5Склад текстових та графiчних матерiалiв концепцiї, їх масштаб встановлюється в завданнi на розроблення.

До складу графiчних матерiалiв концепцiї (як окремої  стадiї)включають план сучасного використання територiї населеного  пунктута примiських територiй з графiчним виявленням планувальних чинникiв, схеми еколого-мiстобудiвного обгрунтування та варiантiв  планувального розвитку, схему рекомендованого планувального  розвиткумiста в системi розселення з встановленням територiй спiльних  iнтересiв органiв мiсцевого самоврядування. Цi креслення використовуються як  графiчнi  матерiали  генерального  плану,  якщострок мiж затвердженням концепцiї та початком його розроблення  неперевищує одного року. Якщо концепцiя розробляється в складi генерального плану, то в його графiчних матерiалах подаються  варiанти

планувального розвитку населеного пункту.

На схемах планувального  розвитку  для  кожного  з  варiантiвподається принципова планувальна модель населеного пункту та  прилеглих територiй, органiзацiї вулично-дорожньої мережi,  транспортних зв'язкiв, розмiщення головних iнженерних споруд, визначаєтьсязона спiльних iнтересiв територiальних громад.

2.6Концепцiя затверджується органом мiсцевого самоврядування  в  порядку, наведеному в роздiлi 5.

На затвердження подаються основнi положення концепцiї у складi схеми планувального розвитку населеного пункту та текстової частини.

2.6.1Текстова частина повинна включати рекомендацiї щодо:

а) запропонованого варiанту планувального розвитку;

б) встановлення територiй спiльних iнтересiв органiв мiсцевого самоврядування;

в) основних розрахункових показникiв для подальшого розроблення генерального плану (чисельностi населення, житловоїзабезпеченостi тощо);

г) перелiку необхiдних дослiджень i проектних розробок;

д) органiзацiйних, управлiнських, проектних, iнженерно-технiчних, а також природоохоронних i санiтарно-гiгiєнiчнихпланувальних заходiв щодо забезпечення запропонованогомiстобудiвного розвитку.

                    

З ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН МIСТА, СЕЛИЩА

3.1Генеральний план складається з аналiтичної  частини,  обгрунтувань i пропозицiй.

Аналiтична частина генерального плану мiстить комплексну оцiнку сучасного стану територiї населеного пункту i актуальних проблем його мiстобудiвного розвитку.

Задачами обгрунтувань та пропозицiй генерального плану  є:

- конкретизацiя державної полiтики i рiшень з планування  територiї державних  органiв  влади  вiдповiдно  до  мiсцевихумов;

- конкретизацiя принципових рiшень проектiв районного  плану вання вiдповiдно до мiсцевих умов та  державних  i  громадських iнтересiв;

- забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення;

- прогнозування потреб у  територiях  для  розмiщення  житла,громадського обслуговування, виробництва, рекреацiйних таоздоровчих установ, транспорту i комунiкацiй, iнженерного       обладнання, озеленення i благоустрою,  комунального  господарства, забезпечення охорони навколишнього середовища iкультурної спадщини та визначення засобiв задоволення цихпотреб;

- визначення територiй спiльних iнтересiв територiальних громад, у т.ч. резервних територiй для розвитку населеногопункту;

- обгрунтування та визначення межi населеного пункту;

- формування ефективної планувальної структури населеного пункту;

- визначення прiоритетних та допустимих видiв використання  iзабудови територiї та їх взаєморозмiщення;

- встановлення обмежень на певнi види використання  територiїзгiдно з вимогами законодавства, будiвельних, санiтарних,екологiчних та iнших державних норм;

- визначення принципiв органiзацiї вулично-дорожньої  мережi,системи транспорту, джерел водо- та енергопостачання,принципiв каналiзування, санiтарної очистки, iнженерноїпiдготовки територiї та iнших питань;

- визначення територiй прiоритетного розвитку на першу  чергуреалiзацiї генерального плану.

3.2Пропозицiї генерального плану розробляються на довгостроковий перiод планувального розвитку населеного пункту - 15-20  рокiв (розрахунковий перiод  генерального  плану).  Його  тривалiстьуточнюється залежно вiд конкретних мiстобудiвних умов в  концепцiїрозвитку населеного пункту. Технiко-економiчнi розрахунки  генерального плану виконуються на цей перiод, а  також  на  першу  чергуйого реалiзацiї (до 5 рокiв). В розрахунковому перiодi можуть бутивидiленi iншi етапи.

Технiко-економiчнi   розрахунки    генерального    плану    єорiєнтовними.

Для визначення перспектив формування населеного пункту у  генеральному планi наводиться стислий прогноз мiстобудiвного розвитку на вiддалений час (за межами розрахункового перiоду).

3.3 При розробленнi генерального плану використовуються  такi

затвердженi документи:

- схеми планування територiї України, Автономної РеспублiкиКрим, областей, адмiнiстративних районiв та їх груп;

- концепцiя розвитку населеного пункту;

- програми розвитку видiв  економiчної  дiяльностi,  прогнозирозвитку регiону i населеного пункту (соцiально-економiчнi,демографiчнi, екологiчнi та iншi);

- документацiя з планування територiї населеного пункту, йогоокремих районiв, зон i територiй;

- iнформацiя мiстобудiвного та iнших кадастрiв, банкiв даних;

- спецiалiзованi схеми, проекти i програми  розвитку  iнфраструктури населеного пункту та її елементiв,  забезпеченнябезпеки та органiзацiї дорожнього руху, охорони  навколиш нього  середовища та здоров'я населення, збереження пам'яток iсторiї i культури та iншi матерiали.

3.4Генеральний план включає текстовi та графiчнi матерiали.

До текстових матерiалiв вiдносяться:

а)  книга  генерального плану;

б) брошура з основними положеннями генерального плану.

Графiчними матерiалами є плани i карти аналiтичного i  проектного змiсту, виконаннi у встановленому масштабi.

Текстовi та графiчнi матерiали за домовленiстю  з  замовникомможуть виконуватися з застосуванням комп'ютерної технологiї,

3.5 Виклад iнформацiї в книзi генерального плану повинен бутистислим. У вступi наводяться вiдомостi про органiзацiї, якi є  замовником та розробником генерального плану та його окремих  роздiлiв, джерела вихiдних даних, топогеодезичну основу.

3.5.1 В аналiтичнiй частинi наводиться проблемно  орiєнтованаiнформацiя про сучасний стан  мiстобудiвного  розвитку  населеногопункту та використання його територiї.

Вона мiстить такi данi:

а) природно-клiматичнi та iнженерно-будiвельнi характеристикитериторiї, данi про воднi, рекреацiйнi, мiнеральнi та iншi  ресурси, якi мають суттєве значення для розвиткунаселеного пункту;

б) економiко-географiчнi та соцiально-демографiчнi передумовирозвитку, функцiонально-планувальнi  зв'язки  з  iншиминаселеними пунктами, адмiнiстративний статус населеного

пункту, його  iсторико-культурна спадщина;

в) вiдомостi про  стан  навколишнього  природного  середовища(характеристики ареалiв та джерел забруднення, розмiщеннясанiтарнозахисних зон, зон охорони курортiв, наявнiсть i

розмiщення водоохоронних зон та прибережних захисних смугводойм i водотокiв в межах населеного пункту тощо);

г) вiдомостi про стан здоров'я населення (аналiз  демографiчних показникiв та захворюваностi населення за даними державної статистичної звiтностi та  спецiальних  наукових дослiджень щодо впливу стану навколишнього природногосередовища на здоров'я населення), повнота виконання        санiтарних та протиепiдемiчних заходiв;

д) оцiнку ефективностi використання земель населеного пункту(щiльнiсть та характер забудови, розвиток планувальноїструктури, наявнiсть територiальних ресурсiв) та  можливостей  мiстобудiвного освоєння територiй, прилеглих донаселеного  пункту  (придатнiсть для житлово-цивiльногота iншого будiвництва, потенцiйна сельбищна мiсткiсть,оцiночнi данi, вiдомостi  про  основних  землевласникiвта користувачiв);

е) вiдомостi про стан забудови та громадського  обслуговуван ня;

ж) вiдомостi про структуру, обсяги житлового фонду та житловузабезпеченiсть;

з) вiдомость про зайнятiсть та прибутки  населення,  розвитокгосподарського комплексу;

и) характеристику iнженерно-транспортної  iнфраструктури  населеного пункту, класифiкацiю магiстральних вулиць,дорiг та їх перетинiв, щiльнiсть вулично-дорожньої мережi(з видiленням цього показника для кожної категорiї магiстральних вулиць окремо).

Наводиться комплексна оцiнка планувальних обмежень, що  маютьсуттєвий вплив на планування рiзних видiв використання територiй.

На  пiдставi  аналiзу  сучасного  стану  населеного   пункту,реалiзацiї попереднього генерального плану дається оцiнка конфлiктних ситуацiй та кризових явищ мiстобудiвного розвитку  населеного

пункту.

Для значних та найзначнiших мiст iнформацiя подається по елементах планувальної структури та населеному пункту в цiлому.

3.5.2 В обгрунтуваннях та пропозицiях генерального плану мiстяться:

а) соцiально-демографiчна характеристика населення;

б) прiоритетнi види економiчної дiяльностi в населеному  пунктi, виходячи з вимог сприяння зростанню кiлькостi робочихмiсць та врахування ресурсних обмежень, мiсцевих i регiональних умов, державних та галузевих програм;

в) загальнi обсяги житлового-будiвництва та  будiвництваоб'єктiв громадського обслуговування, розрахунок потребиу територiях будiвництва об'єктiв обслуговування;

г) характеристика майданчикiв для розмiщення нового житловогобудiвництва на вiльних територiях в межах та за межаминаселеного пункту, а  також  в  районах  реконструкцiї  замiсткiстю, поверховiстю та щiльнiстю забудови;

д) зведенi данi про потреби в територiях пiд усi види  будiвництва;

е) еколого-мiстобудiвна характеристика запланованого мiстобудiвного розвитку та планувальнi заходи щодо забезпеченнясанiтарного та епiдемiчного благополуччя населення(визначення санiтарно-захисних зон з  урахуванням  прогресивних технологiй, екологiчно безпечних пiдприємств, винесення з санiтарно-захисних зон житлового фонду або закриттяпiдприємств тощо);

ж) еколого-мiстобудiвна характеристика запланованого  територiального розвитку населеного пункту з  врахуванням вартостi земель або майнових комплексiв на прилеглих територiях, компенсацiйних та iнших витрат, пов'язаних iззмiною функцiонального використання або включенням домiської межi;

з) пропозицiї щодо змiни межi населеного пункту, а також  резервування примiських територiй для подальшого розвиткунаселеного пункту, видiленню примiської зони як територiїспiльних iнтересiв вiдповiдних територiальних громад;

й) прогнозна площа населеного пункту та основних функцiональних зон;

к) функцiональне зонування територiї i вдосконалення архiтектурно-планувальної структури;

л) пропозицiї щодо формування архiтектурно-просторовоїкомпозицiї, розмiщення архiтектурних ансамблiв;

м) головнi напрямки розвитку соцiальної сфери по основних видах обслуговування (за гарантованими державою мiнiмальниминормативами забезпеченостi, що встановлюються КабiнетомМiнiстрiв України);

н) розрахунок площi територiй  зелених  насаджень  загальногокористування та спецiального призначення, необхiдної задiючими нормами;

о) класифiкацiя магiстральних вулиць, дорiг та їх  перетинiв, визначення напрямкiв  будiвництва  (реконструкцiї)  магiстральних вулиць, щiльнiсть вулично-дорожньої мережi(з видiленням цього показника для кожної категорiї магiстральних вулиць окремо);

п) характеристика  розрахункової провiзної  спроможностi  iорганiзацiї системи мiського транспорту за видами та данi про розвиток зовнiшнього транспорту;

р) характеристика iнженерного обладнання за видами  (водопостачання, водовiдведення, газо-, електро-, теплопостачання)та принципи їх розвитку з урахуванням випереджаючих темпiвїх  будiвництва по вiдношенню до житлової забудови;

с) iнженернi та екологiчнi заходи щодо освоєння територiй,  ут.ч. примiських, пiд забудову або iншi види використання;

т) розрахунок кiлькостi пожежних депо та обсязiв їх першочергового будiвництва;

у) данi про обсяги побутових та промислових вiдходiв, об'єктиїх утилiзацiї, а також скотомогильники;

ф) межi територiї прiоритетного розвитку на етапi першої черги реалiзацiї генерального плану;

х) проектнi, органiзацiйнi та iнженерно-технiчнi заходи з полiпшення екологiчного стану територiй (у тому  числiпримiських), пiдготовки їх пiд забудову;

ц) заходи щодо реалiзацiї положень генерального плану, у т.ч.перелiк необхiдних рiшень мiсцевих органiв самоврядування,наукових, проектних, вишукувальних робiт, обгрунтуванняодержання дотацiй та субвенцiй з державного, обласного,районного бюджетiв та залучення iнших джерел iнвестування.

3.5.3Книга завершується вартiсною оцiнкою основних заходiв зреалiзацiї генерального плану (першої черги будiвництва),  в  томучислi компенсацiйних та iнших витрат, пов'язаних з включенням  територiй до меж населеного пункту та їх новим функцiональним  призначенням (за цiнами на рiк розроблення  генерального  плану),  показниками характеристики населення, сучасного та прогнозного використання територiї населеного пункту.

3.6 Усi текстовi матерiали генерального плану подаються у систематизованому та стислому викладеннi з  використанням  табличнихформ. До книги додаються завдання на розроблення,  документи  розгляду генерального плану.

За спецiальним завданням розробляється  окремий  роздiл  щодопрогнозування та запобiгання можливим надзвичайним ситуацiям  природного чи антропогенного характеру на територiях забудови, у томучислi визначення територiї для тимчасового вiдселення  на  випадок

надзвичайних ситуацiй, аварiй або стихiйного лиха.

Розробляється спецiальний роздiл з цивiльної оборони населення за спецiальним завданням мiсцевих органiв цивiльної  оборони  увiдповiдностi з "Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и  утверждения  раздела  иженерно-технических  мероприятий

гражданской обороны в схемах и проектах районной планировки,  проектах планировки и застройки городов, поселков,  сельских  населенныхпунктов" ВСН ГО 38-83.

3.7Основнi пропозицiї генерального плану, якi  подаються  назатвердження, оформляються у виглядi брошури зi стислим викладеннямтаких питань:

а) територiальний розвиток населеного пункту  для  розселенняпрогнозованої чисельностi населення;

б) змiна меж населеного пункту;

в) майданчики розмiщення будiвництва на примiських  територiях;

г) територiї спiльних iнтересiв вiдповiдних територiальнихгромад, у т.ч. резервнi територiї для розвитку населеногопункту;

д) планувальна структура, функцiональне зонування;

е) територiї прiоритетного розвитку на першу чергу реалiзацiїгенерального плану;

ж) основнi органiзацiйнi,  економiчнi,  iнженерно-технiчнi,  атакож природоохороннi, санiтарнi  та  протиепiдемiчнi  планувальнi заходи щодо забезпечення запланованоготериторiального розвитку населеного пункту.

     

3.8 Графiчнi матерiали генерального плану виконуються у  складi, наведеному у таблицi 1.

Таблиця  1

 

Найменування графічних   матеріалів

Масштаб зображення залежно від чисельності населеного пункту, прогнозованої  генпланом (тис.чол.)

250 і більше

від 50 до 250

50                       і менше

План існуючого населеного пункту   (опорний план)

1:10000

1:10000

1:5000

Схема планувальних     обмежень

1:10000

1:10000

1:5000

Схема розташування     населеного пункту в (з приміською і зеленою зонами)                   

1:100000

1:50000

1:25000

Основне креслення      генерального плану     

1:10000

1:10000

1:5000

 

Примiтка 1.В залежностi вiд особливостей  населених  пунктiв (природних, iсторико-культурних, iнженерно-геологiчних, планувальних тощо) в складi генерального плану виконуються додатковi  матерiали, а саме: iсторико-архiтектурний  та  iсторико-мiстобудiвний плани; схеми магiстралей мiського та зовнiшнього  транспорту,  iнженерного обладнання, заходiв з iнженерної  пiдготовки  територiй; схема планувальної структури та економiко-мiстобудiвного районування населеного пункту тощо.

Примiтка 2.Для населених пунктiв з чисельнiстю населення  до 50 тис. чоловiк  генеральний  план виконується  в масштабi i з деталiзацiєю, якi вiдповiдають потребам планування окремих районiв i зон, а саме: план червоних лiнiй, ескiз забудови тощо.  Примiтка 3. Додатковi графiчнi матерiали, якi не  входять  до складу  вказаних  в  табл.   I,   виконуються   за   обгрунтованою пропозицiєю проектувальника та бажанням замовника за  окремим  фiнансуванням.

3.9  План  iснуючого  населеного  пункту  (опорний  план)  не пiдлягає затвердженню. Документ виконується на топографiчнiй основi. На кресленнi вiдображається сучасна планувальна структура, використання територiй та окремих функцiональних зон населеного пункту, у тому числi:

а) територiї  житлової  забудови  (садибної,  малоповерхової, середньоповерхової, багатоповерхової);

б) громадськi центри та основнi  об'єкти  загальномiського i районного значення;

в) магiстральнi та жилi вулицi i площi (з назвами);

г) затвердженi червонi лiнiї;

д) озелененi територiї загального користування та спецiального призначення (озеленення санiтарно-захисних зон,  розсадники та квiтковооранжерейнi господарства тощо);

е) промисловi, комунальнi та складськi територiї;

ж) територiї мiського i зовнiшнього транспорту;

з) територiї спецiального  призначення;

й) природоохороннi, оздоровчi, рекреацiйнi, iсторико-культурнi територiї;

к) курортнi територiї;

л) територiї садiвничих товариств та дачної забудови;

м) лiси, лiсопарки, лугопарки, водойми, водотоки;

н) територiї сiльськогосподарських пiдприємств;

о) сiльськогосподарськi територiї;

п) споруди iнженерного захисту територiї;

р) головнi споруди iнженерної iнфраструктури;

с) пам'ятки iсторiї та культури  нацiонального  та  мiсцевого значення;

т) межа населеного пункту.

у) основнi запроектованi об'єкти, земельнi вiдводи.

3.10 Схема планувальних обмежень виконується на топографiчнiй основi. На кресленнi вiдображаються територiї, до яких  законодавством та державними нормами встановленi вiдповiднi обмеження на їх використання:

а) сейсмiчнi зони та зони руйнування земної поверхнi, зсувiв,затоплення та пiдтоплення, тектонiчних розломiв та iнших небезпечних природних i антропогенних процесiв;

б) зони загазованостi, запиленостi,  понаднормативного  шуму, електромагнiтних випромiнювань, радiацiйного забруднення;

в) площi залягання корисних копалин;

г) санiтарно-захиснi зони промислових пiдприємств,  цвинтарiв та iнших комунальних об'єктiв;

д) зони обмеження забудови в районах аеропортiв з умов безпеки польотiв;

е)  округи  i  зони  санiтарної  охорони  курорту;

ж) зони санiтарної охорони джерел водопостачання, водоочисних споруд;

з) захиснi зони кар'єрiв, вiдвалiв,  трубопроводiв  та  iнших об'єктiв;

й) водоохороннi зони та прибережнi захиснi смуги водойм i водотокiв;

к) охороннi зони природних  заповiдникiв,  пам'яток  природи,архiтектури, iсторiї i культури та зони регулювання забудови, ландшафтiв, якi охороняються;

л) особливо цiннi продуктивнi землi (згiдно зi статею 33  Земельного кодексу України).

При  наявностi  складних  iнженерно-геологiчних  умов   схема

доповнюється iнженерно-геологiчними та гiдрогеологiчними  картами,

розробленими спецiалiзованими установами, а при сейсмiчностi  7  i бiльше балiв - картою сейсмiчного мiкрорайонування.

3.11Схема розташування населеного пункту в системi розселення (з примiською i зеленою зонами)  вiдображає  iснуючий  стан  та проектнi пропозицiї щодо територiй спiльних iнтересiв  вiдповiдних територiальних громад  (примiських  територiй,  використання  яких

пов'язано з розвитком населеного пункту, що проектується).

На кресленнi вказують:

а) адмiнiстративно-територiальний подiл територiй;

б) використання територiй за межами населеного пункту  (сiльськогосподарських, промислових, комунально-складських, рекреацiйних, житлової та дачної забудови, садiвничих товариств, заповiдникiв, заказникiв, лiсiв, водойм з прибережними водоохоронними  смугами) та їх належнiсть до основних землевласникiв (землекористувачiв) у вiдповiдностi з планом земельно-господарського  устрою  або планами внутрiшньогосподарського  устрою,  iншими  землевпорядними  документами та матерiалами;

в) розташування за межею населеного  пункту  основних  споруд  транспорту, водопроводу, каналiзацiї, енергопостачання,  зв'язку та iнших значних об'єктiв  комунального  господар ства, що  обслуговують цей населений пункт;

г) iснуючi та перспективнi зовнiшнi автомобiльнi дороги, транспортнi розв'язки в одному та рiзних рiвнях;

д) територiї охоронних, санiтарно-захисних зон i iнших планувальних обмежень, викладених у 3.9;

е) розташування пам'яток iсторiї та культури;

ж) резервнi територiї для розвитку населеного пункту.

3.12На основному кресленнi генерального плану вказують iснуючий стан та пропозицiї щодо архiтектурно-планувальної органiзацiї i функцiонального зонування, використання  та  забудови  територiй населеного пункту, а саме:

а) межа населеного пункту (мiська межа);

б) магiстральнi, жилi вулицi i площi у червоних лiнiях (з назвами) та транспортнi розв'язки в одному та рiзних рiвнях;

в) територiї  житлової  забудови  (садибної,  малоповерхової, середньоповерхової, багатоповерхової);

г) територiї цивiльної забудови та громадськi центри  загальномiського i районного значення;

д) озелененi територiї загального користування та спецiального призначення;

е) промисловi, комунальнi i складськi територiї та їх  розподiл у вiдповiдностi з санiтарною класифiкацiєю пiдприємств;

ж) територiї мiського та зовнiшнього транспорту;

з) територiї спецiального  призначення;

й) природоохороннi, оздоровчi, рекреацiйнi, iсторико-культурнi територiї;

к) курортнi територiї;

л) територiї садiвничих товариств та дачної забудови;

м) територiї сiльськогосподарських пiдприємств;

н) лiси, лiсопарки, лугопарки, водойми, водотоки;

о) територiї, на яких  заплановано  здiйснення  загальних  та спецiальних заходiв з iнженерної пiдготовки i  захисту територiй, природозахисних  заходiв  та  розмiщення вiдповiдних  споруд i пристроїв;

п) територiї,  передбаченi  для  розмiщення  головних  споруд  iнженерної iнфраструктури;

р)  територiї   прiоритетного   розвитку   на   першу   чергу реалiзацiї;

с) резервнi територiї для розвитку населеного пункту за  його межами.

3.13 Окремi схеми iнженерної пiдготовки та полiпшення  екологiчного стану територiй, розвитку магiстралей, мiського та зовнiшнього транспорту, схеми розвитку рекреацiйних зон  та  озеленення, iнженерного обладнання, визначення територiї для тимчасового  вiдселення на випадок надзвичайних ситуацiй,  аварiй  або  стихiйного лиха, прогнозування можливих надзвичайних ситуацiй  природного  чи антропогенного характеру на територiях забудови  тощо  виконуються на топографiчнiй основi. Виконання  цих  схем  рекомендується  для значних та найзначнiших мiст, а також для мiських  населених  пунктiв з вiдповiдними складними проблемами мiстобудiвного розвитку.

3.13.1На схемi iнженерної пiдготовки та полiпшення екологiчного стану територiй подаються iнженерно-технiчнi заходи щодо  захисту територiї населеного пункту вiд небезпечних природних i  антропогенних процесiв,зонування промислових та комунальних  територiй за санiтарною класифiкацiєю виробництв,  запланованi  санiтарно-захиснi та охороннi зони, дiлянки територiї, якi вимагають значного обсягу пiдсипання або зрiзання грунтiв, дренування, виторфування, мiськi гiдротехнiчнi споруди, дiлянки русел рiчок та  iнших водоймищ, якi пiдлягають  регулюванню,  очищенню,  днозаглибленню, заключению у труби, водоохороннi зони та прибережнi захиснi  смуги водоймищ; заходи з рекультивацiї порушених територiй.

3.13.2На схемi магiстралей мiського та зовнiшнього транспорту  наводять:  класифiкацiю  вулично-дорожньої   мережi,   основнi об'єкти i лiнiї мiського та зовнiшнього транспорту, траси та  споруди позавуличного рейкового громадського  транспорту;  розмiщення депо метро, трамвайних, автобусних i тролейбусних паркiв,  територiй гаражiв i стоянок легкових та вантажних автомобiлiв.  Наводять заходи щодо вдосконалення вулично-дорожньої мережi та системи  пасажирського транспорту, основнi запроектованi об'єкти.  Для  великих, значних та найзначнiших мiст до схеми додаються дiаграми  машино- i пасажиропотокiв мiж окремими районами мiста.

3.13.3На схемах iнженерного обладнання вiдображаються iснуючi та запланованi головнi iнженернi споруди та джерела,  магiстральнi мережi водо-, тепло-, електро-, газопостачання, зливова каналiзацiя та очиснi споруди каналiзацiї  i  мiсця  випуску  очищених стiчних вод, високовольтнi лiнiї електропередачi, основнi  об'єкти зв'язку, електроннi та слабкострумовi пристрої.

3.13.4На планi червоних лiнiй показують довжину лiнiй, координати вузлiв та кути повороту червоних лiнiй та прив'язки  їх  до закрiплених на мiсцевостi геодезичних знакiв, опорних  будинкiв  i споруд.

3.14 Аналiтичнi графiчнi матерiали (за необхiдностi -  додатковi iнженернi креслення) виконують на  топографiчнiй  основi  або копiї опорного плану. Пропозицiї генерального  плану  вiдображають на топографiчнiй основi, яка не  мiстить  спецiальної  iнформацiї, передбаченої у Зводi вiдомостей, що становлять  державну  таємницю України (ЗВДТ) згiдно з чинним законодавством та нормативними  вимогами щодо картографiчних i топогеодезичних матерiалiв.

 

4 ПРОЕКТ РОЗМIЩЕННЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БУДIВНИЦТВА

4.1Проект розмiщення першої черги будiвництва (надалi - проект) є видом планувальної мiстобудiвної документацiї,  призначеної для узгодження iнвестицiйної дiяльностi з генеральним планом. Проект може виконуватись у складi генерального плану або  як  окремий документ, узгоджений з ним.

Розроблення проекту як окремого документа рекомендується  для мiст з чисельнiстю населення понад 100 тис.чол., а також для iнших мiст з активною iнвестицiйною дiяльнiстю.

Проект розробляється  на  перiод, тривалiсть якого встановлюється у завданнi на проектування виходячи з iнвестицiйних умов у мiстi, особливостей будiвельного циклу, досвiду  реалiзацiї попереднього   аналогiчного   проекту   та   генерального    плану (орiєнтовно п'ять рокiв).

4.2 У проектi встановлюються:

а) дiлянки розмiщення будiвництва i реконструкцiї за функцiональним призначенням з вiдповiдними характеристиками (тип  забудови, поверховiсть, вiдомостi про замовника,         основнi данi про iнженерну пiдготовку та iнженерне обладнання, орiєнтовна вартiсть  будiвництва тощо);

б) дiлянки будiвництва (реконструкцiї) вулично-дорожньої мережi, перетинiв в одному та рiзних рiвнях, об'єктiв, що  задовольняють потреби експлуатацiї, зберiгання та обслуговування автомобiльного транспорту;

в) черговiсть всiх видiв будiвництва залежно  вiд  визначених генеральним планом завдань комплексного пропорцiйного розвитку мiста, стану його  iнженерно-транспортної  та  будiвельної iнфраструктури, пропозицiй i намiрiв iнвесторiв тощо;

г) економiчнi,  органiзацiйнi,  проектнi  та  iншi  заходи  з iнженерної пiдготовки, iнженерного обладнання територiй, їх благоустрою, а також природоохороннi, санiтарно-гiгiєнiчнi  планувальнi заходи тощо.

4.3Проект є пiдставою для:

- складання i погодження завдань для  планувальної  i  проектно-кошторисної документацiї та iн.;

- обгрунтування пропозицiй щодо внесення змiн до генерального плану у випадку розроблення проекту як окремого документа.

- розроблення планiв та схем приватизацiї;

4.4 Проект складається з текстових i графiчних матерiалiв.

4.4.1До графiчних матерiалiв  вiдноситься  схема  розмiщення будiвництва на територiї населеного пункту.

Для вiдображення значних обсягiв рiзних видiв будiвництва можуть виконуватись окремi креслення довiльного  масштабу  (за  умов окремого фiнансування).

4.4.2До текстових матерiалiв вiдносяться:

- пояснювальна записка;

- основнi положення проекту розмiщення будiвництва (для  затвердження).

4.5Схема розмiщення будiвництва на територiї населеного пункту виконується на основному кресленнi генерального плану.

На кресленнi, що супроводжується експлiкацiєю, зазначають:

а) райони, мiкрорайони, квартали, окремi майданчики для  розмiщення житлово-цивiльного та iнших видiв будiвництва;

б) територiї, на яких законодавством та державними нормами встановленi обмеження щодо їх використання; 

в) типи житлової забудови;

г) магiстральнi iнженернi мережi та основнi споруди;

д) данi щодо обсягiв i термiнiв будiвництва.

4.6Пояснювальна записка мiстить:

а) стислий аналiз фактичного розмiщення будiвництва у  порiвняннi з передбаченим у генеральному планi мiста та проектi розмiщення першої черги будiвництва в мiстi за попереднiй         перiод;

б) нормативнi показники  планування  розмiщення  будiвництва, встановленi генеральним планом або затвердженою концепцiєю;

в) прогноз розмiщення житлового та iнших видiв будiвництва;

г) прогноз вибуття комунального житлового фонду;

д) обгрунтування та пропозицiї щодо заходiв з пiдготовки майданчикiв будiвництва та їх вартiсть;

е) природоохороннi та санiтарно-гiгiєнiчнi планувальнi  заходи;

ж) обгрунтування  та  пропозицiї  щодо  заходiв  з  розвитку загальномiської iнженерно-транспортної iнфраструктури;

з) обгрунтування та пропозицiї щодо координацiї проектних  та органiзацiйних заходiв;

й) основнi технiко-економiчнi показники проекту.

4.7Основнi положення проекту розмiщення будiвництва вносяться для затвердження органу мiсцевого самоврядування i мiстять:

а) перелiк основних  майданчикiв  будiвництва  з  визначенням орiєнтовних обсягiв, черговостi i типiв забудови;

б) перелiк заходiв з вивiльнення дiлянок пiд будiвництво, розвитку вулично-дорожньої мережi, мiського транспорту, забезпечення iнженерного захисту i пiдготовки територiй, їх iнженерного  обладнання та вартiсть цих заходiв;

в) перелiк проектних та органiзацiйних заходiв з  визначенням вiдповiдальних органiзацiй.

4.8Для мiст з найбiльш активною iнвестицiйною  дiяльнiстю  в складi проекту або як окремий проект складається i  затверджується "Програма будiвництва в мiстi на трирiчний перiод".

Програма включає:

а) орiєнтовнi обсяги житлово-цивiльного будiвництва;

б) адресне розмiщення об'єктiв будiвництва (для яких є заявки замовникiв або iнвесторiв та таких, що необхiднi  для комплексної забудови мiкрорайонiв i житлових кварталiв) з розподiлом по роках та за видами будiвництва, замовниками,  пiдрядними органiзацiями (за наявностi рiшень про їх

закрiплення) та обсягами;

в) перелiк заходiв, якi наведенi в 4.6, з визначенням  вiдповiдальних органiзацiй та щорiчних обсягiв будiвництва;

г) щорiчнi капiталовкладення з визначенням джерел фiнансування;

д) ситуацiйнi плани дiлянок будiвництва.

Програма будiвництва в  мiстi  на  трирiчний  перiод  щорiчно коригується з вiдповiдним продовженням проектного перiоду на  один рiк.

 

5ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, КОРИГУВАННЯ, ПОГОДЖЕННЯ I ЗАТВЕРДЖЕННЯ МIСТОБУДIВНОЇ ДОКУМЕНТАЦIЇ З ЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРIЙ МIСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТIВ

5.1Органiзацiя розробки, коригування, погодження та  затвердження мiстобудiвної документацiї з планування територiї  мiського населеного пункту здiйснюється виконавчими органами селищних i мiських рад, Київською i Севастопольською мiськими державними  адмiнiстрацiями.

5.2Необхiднiсть розробки генерального плану або  коригування його окремих роздiлiв, iншої вказаної мiстобудiвної документацiї з планування територiї населеного пункту обгрунтовується вiдповiдними органами мiстобудування i архiтектури, органами державного  санiтарно-епiдемiчного нагляду, iншими органами  державного  нагляду згiдно з компетенцiєю.

Рiшення про розроблення мiстобудiвної документацiї з планування територiї населеного пункту або коригування її окремих  роздiлiв приймає вiдповiдна селищна, мiська рада.

Згiдно з цим  рiшенням  виконавчий  орган  вiдповiдної  ради, Київська i Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї у встановлений строк:

- визначають замовника та розробника документацiї  (пiдрядника, генерального проектувальника), встановлюють строки її розроблення та джерела фiнансування, вирiшують iншi договiрнi питання;

- звертаються  до  обласної  державної  адмiнiстрацiї,  уряду Автономної Республiки Крим (для мiст обласного значення), Кабiнету Мiнiстрiв України (для мiст Києва i Севастополя) стосовно одержання державних вимог щодо розроблення генерального плану;

- сповiщають через мiсцевi органи масової iнформацiї (офiцiйну газету, радiо, телебачення) про початок розроблення генерального плану та визначають мiсце та строки подання пропозицiй фiзичними i юридичними особами.

5.3 Виконавчий орган мiсцевих рад, Київська i Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї забезпечують  участь  у  розробленнi генерального плану, iншої мiстобудiвної документацiї з  планування територiї населеного пункту своїх структурних пiдроздiлiв, а обласнi державнi адмiнiстрацiї забезпечують участь у розробленнi  вiдповiдних органiв державного нагляду.

5.4 Замовником мiстобудiвної документацiї з планування  територiй населеного пункту, як правило, є вiдповiдне управлiння (вiддiл) мiстобудування i архiтектури.

Замовником здiйснюється:

- укладання договору на розроблення документацiї;

- складання та затвердження завдання на проектування, надання вихiдних даних, в тому числi вимог щодо розмiщення об'єктiв нацiонального та регiонального значення, якi  передбаченi        вiдповiдними рiшеннями уряду, схемами планування територiй областей i районiв (для мiст Києва i  Севастополя  -  генеральною  схемою  планування територiї України);

- фiнансування виконання робiт;

- контроль за виконанням робiт;

- встановлення перелiку погоджувальних органiзацiй (в завданнi на проектування);

- органiзацiя експертизи, погодження, розгляду та затвердження завершеного проекту.

5.4.1Документацiя, яка розроблена у повнiй  вiдповiдностi  з вимогами дiючих норм та правил (що повинно бути пiдтверджено  вiдповiдним записом головного iнженера чи головного архiтектора проекту), погодженню з органами державного нагляду не пiдлягає.

5.4.2Документацiя, яка виконана з обгрунтованими вiдхиленнями вiд дiючих норм i правил, пiдлягає погодженню в частинi цих вiдхилень з органами державного нагляду i зацiкавленими органiзацiями, що їх затвердили.

5.5Пiдрядником на розроблення мiстобудiвної  документацiї  з планування територiй населеного пункту (генеральним проектувальником) виступає проектна органiзацiя, яка має лiцензiю на  виконання таких видiв робiт.

5.5.1 Пiдрядником здiйснюється:

- складання договору на проведення проектних робiт;

- участь у складаннi завдання на розроблення та отримання вихiдних даних (за угодою з замовником) вiдповiдно до п.п. 3.5 та 6.2 цього документа, а також  дiючих  нормативних та методичних документiв, якi регламентують проведення цього виду робiт;

- затвердження головного архiтектора або  головного  iнженера проекту, складу авторського колективу;

- розроблення, подання на розгляд мiстобудiвної  документацiї та її захист в узгоджувальних органiзацiях за участю з замовника.

5.5.2Пiдрядник може виступати замовником на проведення iншими науково-дослiдними i проектними органiзацiями необхiдних дослiджень та розроблення окремих роздiлiв мiстобудiвної документацiї.

5.5.3Пiдрядник несе вiдповiдальнiсть за своєчасне розроблення документацiї, її комплектнiсть та вiдповiднiсть  законодавству, державним, регiональним i мiсцевим нормам, стандартам i правилам.

5.5.4При вiдведеннi земельних дiлянок для поточного будiвництва на територiї населеного пункту вiдповiднi матерiали подаються на оперативний розгляд пiдряднику для пiдготовки висновкiв  замовнику та врахування у проектних пропозицiях.

5.5.5Юридичнi вiдносини мiж замовником та пiдрядником  регулюються договором на розроблення документацiї та завданням на проектування.

5.6 В залежностi вiд умов фiнансування генеральний план  може виконуватися в один або декiлька етапiв, на яких здiйснюється:

- збирання вихiдних даних, складання завдання  на  розроблення;

- розроблення  плану  iснуючого  населеного  пункту  (опорний план), iсторико-архiтектурного та iсторико-мiстобудiвного опорних планiв, схеми планувальних обмежень, пояснювальної        записки (характеристика сучасного стану), концепцiї генерального плану (при розробленнi цього роздiлу у складi генерального плану;

- розроблення  основного   креслення   генерального   плану, пояснювальної записки обгрунтувань та пропозицiй);                                          

- подання   основних   положень   генерального   плану   для публiкацiї, громадського обговорення, розгляду i затвердження.

Загальний термiн виконання генерального плану  встановлюється у завданнi.

5.7При внесеннi замовником змiн до ранiше виданого  завдання або вихiдних даних, внаслiдок чого виникає необхiднiсть здiйснення додаткового обсягу проектних чи науково-дослiдних робiт, вже виконаних на час внесення змiн, їх фiнансування проводиться за окремим договором.

5.8Замовник та пiдрядник мають право зупинити виконання  робiт з обов'язковим оформленням двостороннiх актiв  та  проведенням вiдповiдних взаєморозрахункiв, якi здiйснюються згiдно з Цивiльним кодексом України.

Розмiри неустойки та порядок її виплати  при  односторонньому припиненнi робiт встановлюється договором.

5.9   Контрольний   примiрник   мiстобудiвної    документацiї зберiгається в архiвi розробника.

Примiрники текстових i графiчних матерiалiв цiєї документацiї  згiдно з перелiком, наведеним у завданнi на розроблення, в кiлькостi трьох примiрникiв передаються пiдрядником органам мiстобудування i архiтектури. Необхiднiсть виконання  додаткових  примiрникiв встановлюється у договорi.

Документацiя зберiгається у порядку, встановленому  спецiальними вимогами щодо оформлення i доступу до зазначених матерiалiв.

5.10  При  здiйсненнi  погодження,  розгляду  i  затвердження мiстобудiвної документацiї пiдрядник i  замовник  вживають  заходи щодо нерозголошення спецiальної  iнформацiї,  передбаченої  Зводом вiдомостей, що становлять державну таємницю України (ЗВДТ)  згiдно

з чинним законодавством та нормативними вимогами щодо картографiчних i топогеодезичних матерiалiв та iнформацiї, яка має комерцiйну цiннiсть для замовника, iнших iнвесторiв.

5.11Замовник у строк до ЗО днiв пiсля завершення  розроблення:

- направляє генеральнi плани для попереднього розгляду i пiдготовки висновкiв щодо їх затвердження обласним державним адмiнiстрацiям, уряду  Автономної  Республiки  Крим,        Кабiнету Мiнiстрiв України (мiст Києва i Севастополя) для врахування державних та регiональних iнтересiв, мiсцевим органам влади поза iснуючими межами населеного пункту в частинi, що  стосується  розширення територiї цього населеного пункту чи розмiщення на примiських територiях об'єктiв мiжселенного значення;

- направляє окремi роздiли генерального плану для  погодження вiдповiдним управлiнням  (вiддiлам)  виконавчих  органiв мiсцевих рад або мiсцевих державних адмiнiстрацiй, а також        мiсцевим органам державного пожежного нагляду, ДАI МВС України, штабам цивiльної оборони та надзвичайних ситуацiй згiдно з компетенцiєю та завданням на проектування; генеральнi плани населених пунктiв, якi розташованi на пло щах залягання родовищ корисних копалин, для погодження з органами державного гiрничого нагляду;

- подає для здiйснення державної експертизи концепцiї та  генеральнi плани мiст Києва i Севастополя, обласних центрiв, iсторичних та курортних мiст загальнодержавного значення        спецiально уповноваженому державному органу у справах мiстобудування i архiтектури, iншим мiнiстерствам, якi здiйснюють державну експертизу з питань, якi належать до їх компетенцiї, згiдно з чинним законодавством; 

- подає генеральнi плани мiст та проекти розмiщення будiвництва в мiстах обласного та районного значення в  обласнi (районнi) органи державного нагляду для проведення  експертизи згiдно з чинним законодавством;

- письмово повiдомляє про дату i мiсце громадського обговорення генерального плану виконавчi органи мiсцевого самоврядування сусiднiх адмiнiстративно-територiальних одиниць, iнтереси яких безпосередньо зачiпаються генеральним планом; 

- сповiщає через засоби масової iнформацiї про дату i мiсце громадського обговорення генерального плану, а також  про порядок ознайомлення з ним, подання зауважень, пропозицiй        i протестiв;

- готує висновки та приймає рiшення щодо врахування висновкiв  громадського обговорення, експертиз та погоджень у генеральному планi.

5.12Мiнiстерства та вiдомства, обласнi органи державного нагляду  проводять   експертизу   окремих   роздiлiв   мiстобудiвної документацiї вiдповiдно до законодавства у термiн до 45  календарних днiв з продовженням за необхiдностi до 60 календарних днiв.

Управлiння (вiддiли) виконавчих органiв мiсцевих рад або мiсцевих державних адмiнiстрацiй, а також мiсцевi  органи  державного пожежного нагляду, ДАI МВС України, штаби цивiльної оборони та надзвичайних ситуацiй, iншi вiдомства надають висновки про погодження мiстобудiвної документацiї в термiн до  ЗО  днiв.  Документацiя вважається погодженою, якщо зауважень та негативних  висновкiв  не видано в мiсячний термiн з моменту її представлення.

Оповiщення здiйснюється не пiзнiше 15 днiв  до  громадського обговорення.   Подання  зауважень,   пропозицiй    та    апеляцiй здiйснюється протягом ЗО днiв пiсля завершення громадського  обго-

ворення генерального плану, а їх розгляд i пiдготовка висновкiв  - протягом наступних ЗО днiв.

Особи, виннi в порушеннi порядку та термiну проведення експертизи або здiйснення оповiщення та пiдготовки висновкiв, притягаються вiдповiдно до дисциплiнарної, адмiнiстративної, iншої  вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством.

5.13Виконавчий орган мiсцевої ради, Київська i  Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї:

- приймають рiшення про подання документацiї на  затвердження селищної, мiської ради;

- органiзовують експертизу генерального  плану;

- приймають рiшення про внесення змiн до  генерального  плану за  висновками  вiдповiдно  районної,  обласної  державної адмiнiстрацiї, уряду Автономної Республiки  Крим,  Кабiнету

Мiнiстрiв України чи експертизи;

- сповiщають через засоби масової iнформацiї про дату розгляду документацiї на сесiї селищної, мiської ради;

- надають зацiкавленим юридичним та  фiзичним  особам  за  їх зверненням копiю рiшення про вiдмову у задоволеннi їх зауважень i протестiв та повiдомляють їх про можливiсть оскаржити це рiшення в судi; 

- сповiщають через засоби масової iнформацiї про затвердження генерального плану.

5.14Генеральний план, концепцiя розвитку мiста, селища, проект розмiщенння першої черги будiвництва  затверджуються  рiшенням сесiї селищної, мiської ради за наявностi всiх необхiдних  висновкiв i державних експертиз, проведених згiдно з  чинним  законодавством.

 

6 ВИМОГИ ДО ЗМIСТУ ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ МIСТОБУДIВНОЇ          ДОКУМЕНТАЦIЇ З ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРIЇ МIСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТIВ

6.1Завдання на розроблення мiстобудiвної документацiї з планування територiї мiського населенного пункту  (далi  -  завдання) виконується на першому (пiдготовчому) етапi його розроблення.

6.2Завдання на розробку генерального плану мiста, селища мiстить такi данi:

а) назва  об'єкта;

б) пiдстава для проектування: рiшення мiської, селищної ради, наказ спецiально уповноваженого державного органу у справах мiстобудування i архiтектури;

в) тривалiсть  розрахункового  перiоду  генерального   плану першої черги будiвництва;

г) розрахункова чисельнiсть населення (за даними затвердженої концепцiї)  iншими затвердженими програмами та  розрахунка ми;

д) затвердженi мiсцевi нормативи мiстобудування: використання ресурсiв (територiальних, водних, природного газу тощо), середнiй рiвень забезпеченостi житлом, дитячими дошкiльними та навчальними закладами, медичними установами тощо (за даними затвердженої концепцiї) i вимоги по охоронi та полiпшенню навколишнього природного середовища, забезпеченню санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення (за даними органiв державного  санiтарно-епiдемiчного та природоохоронного нагляду, отриманими у встановленому порядку);

е) матерiали  охоронних  зон  та  зон  регулювання  забудови  пам'яток iсторiї i культури, опорнi iсторико-архiтектурний та iсторико-мiстобудiвний плани (за даними управлiння (вiддiлу) культури, управлiння мiстобудування i архiтектури держадмiнiстрацiї органу мiсцевого самоврядування);

ж) матерiали з оцiнки курортних ресурсiв, медичного зонування (за даними iнститутiв курортологiї  МОЗ, Укргеокаптажмiнводу, АТ Укрпрофздравниця, Каталогу  мiнеральних  вод,         обласних комiтетiв охорони природи, мiсцевих органiв державної санепiдслужби);

з) особливi вимоги до житлової, цивiльної, промислової  забудови (в т.ч. по обмеженню поверховостi, структурi житлового фонду), розмiщення об'єктiв, iнженерного обладнання,         iнженерного захисту, органiзацiї транспорту;

й) вимоги  щодо  забезпечення  iнженерно-технiчних   заходiв цивiльної оборони;

к) перелiк додаткових роздiлiв та  графiчних  матерiалiв  або додатковi вимоги до змiсту окремих роздiлiв чи графiчних матерiалiв та використання комп'ютерної технологiї при їх розробленнi;

л) перелiк основних технiко-економiчних показникiв.

м) перелiк та кiлькiсть примiрникiв  графiчних  та  текстових  матерiалiв.

н) мiсцевi особливостi порядку узгодження та затвердження,  у  т.ч. перелiк погоджувальних установ та органiзацiй;

о) вихiднi данi у складi, наведеному в 6.3.

6.3Вихiднi данi мiстять:

а) матерiали мiстобудiвного та земельного кадастрiв, чергових планiв населених пунктiв, грошової оцiнки земель, балансової вартостi майнових комплексiв за даними статистичної звiтностi;

б) топогеодезичну пiдоснову у  масштабах  1:100000,  1:50000, 1:25000, 1:10000,  1:5000,  1:2000  (табл.  1)  в  залежностi вiд проектної чисельностi населення мiста, селища (надається головним архiтектором мiста обласного пiдпорядкування, району);

в) плани земельно-господарського устрою та плани  внутрiшньо-господарського землеустрою у масштабах, вiдповiдних топогеодезичнiй основi (за даними мiсцевого вiддiлу (управлiння) земельних ресурсiв);

г) матерiали iнженерних, геологiчних i гiдрогеологiчних вишукувань та вiдомостi про наявнiсть корисних копалин i пiдземних вод (за даними  Укргеоiнформу,  територiальних  державних геологiчних пiдприємств Держкомгеологiї);

д) перелiк ранiше виконаних проектно-вишукувальних,  планувальних та  iнших  робiт,  якi  слiд  враховувати при проектуваннi (надається головним архiтектором мiста обласного значення, району);

е) характеристику населення (за даними обл-, рай-,  мiськстатуправлiнь та обл-, райдержадмiнiстрацiй, виконавчих апаратiв органiв мiсцевого самоврядування), баланс трудових         ресурсiв;

ж) данi про стан здоров'я населення (аналiз демографiчних показникiв  та  показникiв захворюваностi населення) за даними державної статистичної звiтностi та спецiальних         наукових дослiджень щодо впливу стану навколишнього природного середовища на здоров'я населення;

з) матерiали  оцiнки  сучасного  i  прогнозного  санiтарно-гiгiєнiчного стану земель, водного та повiтряного басейнiв, рiвнiв шумового, електромагнiтного та радiацiйного  забруднення (за отриманими у встановленому порядку даними територiальних органiв та установ державної санепiдслужби та органiв охорони природи, паспортiв пiдприємств);

и) матерiали спостережень за режимом та несприятливими гiдрометеорологiчними явищами:  лавинами,  селями,  рiвнем поверхневих вод (за даними Укргеометцентру, штабу цивiльної оборони);

к) характеристику небезпечних зон вiдвалiв породи  гiрничовидобувних пiдприємств, вугiльних шахт, зон катастрофiчного затоплення, затоплення паводковими водами, районiв, де очiкується утворення провалiв i зсувiв (за даними Держкомгеологiї,  Держкомгiдромету, погодженими з МНС України);

л) данi про iснуючу на час розроблення генерального плану  та прогнозовану галузеву структуру господарського комплексу населеного пункту за чисельнiстю зайнятих в абсолютному та         вiдносному  виразi, про iснуючий та прогнозований рiвень безробiття  (за  даними обл-, райдержадмiнiстрацiй, виконавчих апаратiв органiв мiсцевого самоврядування,програм         соцiально-економiчного розвитку, концепцiї, iнших джерел);

м) данi про кiлькiсть мiсць  зберiгання  автомашин  мешканцiв населеного пункту за складом парку та видами зберiгання (легковi, вантажнi, автобуси; вiдкритi стоянки, гаражi, багатоповерховi гаражi), рiвень автомобiлiзацiї, безпеки та  органiзацiї дорожнього руху (за даними державтоiнспекцiї,  обл-,  рай-,  мiськстатуправлiнь);

н) характеристику житлового фонду,  об'єктiв  обслуговування, промисловостi, комунального господарства, вулично-дорожньої мережi та транспорту тощо, будiвельної бази (за даними обл-, рай-,  мiськстатуправлiнь, iнших вiддiлiв (управлiнь) держадмiнiстрацiй, виконавчих апаратiв органiв мiсцевого самоврядування, анкетного опитування пiдприємств та установ);

о) данi про сучасний стан i проектний розвиток систем iнженерного обладнання та вуличнодорожньої мережi (за даними мiсцевих галузевих схем та проектiв, якi видаються спецiалiзованими органiзацiями).

6.4За бажанням замовника i при згодi пiдрядника у складi завдання на розроблення генерального плану може  бути  представлений (виконаний пiдрядником за окремим  замовленням)  опорний  план  та схема планувальних обмежень.

Замовник може за взаємною угодою i при додатковому фiнансуваннi доручити пiдряднику, iншим  органiзацiям  пiдготовку  вихiдних даних та складання завдання.

6.5 При розробленнi генерального плану у випадках, передбачених примiтками до  табл.  I,  до  вихiдних  даних  додаються  данi iнвентаризацiї житлового фонду,  пiдприємств  культурно-побутового обслуговування, промислових об'єктiв, комунальних пiдприємств.

6.6Завдання на розроблення проекту розмiщення  першої  черги будiвництва та (або) програми будiвництва в мiстi на трирiчний перiод включає вихiднi данi, перелiк яких наведений у 6.2,  а  також такi додатковi данi:

а) обсяги житлово-цивiльного та комунального будiвництва, якi необхiдно розмiстити в мiстi на перiод, що планується (за даними планових органiв та iнших пiдроздiлiв);

б) данi про вiдведення земельних дiлянок пiд об'єкти будiвництва у графiчних схемах з прив'язкою до iснуючих вулиць або до систем координат (за даними мiсцевого вiддiлу (управлiння) земельних ресурсiв);

в) характеристику земельних дiлянок в межах населеного пункту та на прилеглих територiях, де планується будiвництво, щодо форм власностi, площi земельних дiлянок, вартостi вилучення (викупу) i компенсацiї збиткiв, пов'язаних з їх вилученням;

г) плани приватизацiї та надання в оренду земельних дiлянок; 

д) вiдомостi про проведенi земельнi аукцiони та конкурси тощо (за даними мiсцевого вiддiлу (управлiння) земельних ресурсiв);

е) заявки iнвесторiв до мiсцевих органiв управлiння про надання у власнiсть, надання у користування земельних дiлянок  для всiх видiв будiвництва;

ж) заявки iнвесторiв до мiсцевих органiв управлiння про надання дозволу на всi види будiвництва;

з) звернення населення з заявами щодо надання земельних дiлянок для садибного, дачного, гаражного та iншого будiвництва (за даними мiсцевого вiддiлу (управлiння) земельних ресурсiв, планових органiв, управлiння мiстобудування i архiтектури та iнших пiдроздiлiв);

й) кiлькiсть та склад родин, якi перебувають на квартирному облiку;

к) сучасний стан проектування, iнженерної пiдготовки, iнженерного обладнання майданчикiв, намiчених пiд будiвництво;

л) реалiзацiя попереднього проекту  розмiщення  першої  черги будiвництва (за даними планових органiв  мiсцевого  управ лiння (вiддiлу) мiстобудування i архiтектури).

6.7Матерiали завдання  на  розроблення  генерального  плану, проекту розмiщення першої черги будiвництва оформляються у виглядi єдиного документа, який затверджується замовником (головою, заступником голови органу мiсцевого самоврядування) i розробляється замовником разом з генпроектувальником iз залученням iнших  необхiдних органiзацiй за окремi кошти.

 

Додаток I

(рекомендований)

                       

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Пояснювальна записка завершується основними технiко-економiчними показниками (табл. 1). В концепцiї розвитку  населеного  пункту подається бiльш укрупнений перелiк показникiв, а в проектi розмiщення першої черги будiвництва - бiльш детальний.

Усi показники подаються на рiк розроблення генерального плану та на розрахунковий перiод. За завданням на проектування по  окремих показниках видiляється перша черга, встановлюється  довгострокова перспектива.

Таблиця 1. Технiко-економiчнi показники

           

Показники

Од. вимiру

1. Населения, всього на територiї,пiдпорядкованiй мiськiй (селищнiй) радi, у т.ч. тiльки мiста (селища)                

тис.чол,

2. Територiя                                   

га

а) в мiськiй межi, всього                      

 

у т.ч. - житлова забудова, всього           

 

у т.ч. садибна                              

 

Малоповерхова

 

середньоповерхова

 

багатоповерхова

 

- цивiльна забудова                     

 

- зеленi насадження загального користування

 

- промислова                            

 

- комунально-складська                  

 

- зовнiшнього транспорту                

 

- вулично-дорожньої мережi              

 

- спецпризначення                       

 

- сiльськогосподарського використання   

га

у т.ч. рiлля та багаторiчнi насадження      

 

- дач та садiвницьких кооперативiв      

 

- територiї, для яких необхiднi iнженернi заходи                      

 

б) поза межею населеного пункту для мiських    потреб, всього                              

 

у т.ч....                                   

 

Житловий фонд, всього                         

тис.м2/      кількість квартир

у т.ч. непридатний                          

 

Розподiл житлового фонду по видах забудови:    

 

садибна                                   

 

малоповерхова

 

середньоповерхова

 

багатоповерхова

 

Середня забезпеченiсть населения  загальною площею                               

м2/чол

Вибуття житлового фонду, всього                

тис.м2

непридатного

 

придатного у зв'язку з реконструкцiєю    

 

3. Нове житлове будiвництво, всього            

тис.м2/ кількість квартир

садибне

 

малоповерхове

 

середньоповерхове

 

Багатоповерхове

 

4. Сфера обслуговування, у т.ч.                

 

Дитячi дошкiльнi заклади, всього               

тис.місць

на 1000 чол. населения                         

місць

Загальноосвiтнi школи, всього                  

тис.місць

на 1000 чол. населення                         

місць

Лiкарнi, всього                                

тис.ліжок

на 1000 чол. населення                         

ліжок

Полiклiнiки, всього                            

тис.відвідувань  за зміну

на 1000 чол. населення                         

відвідувань за  зміну

Пожежнi депо, всього                           

пожежних автомобілів

на 1000 чол. населення                         

пожежних автомобілів

5. Мiський транспорт та магiстралi             загальномiського значення                   

км подвійного   шляху

Протяжнiсть лiнiй мiського транспорту, всього  

км

у тому числi:                                

 

метрополiтен

 

швидкiсний трамвай                         

 

Трамвай

 

тролейбус

 

автобус

 

Протяжнiсть вулиць та магiстралей, всього      

км

у тому числi магiстралей загальномiського    значения

 

Щiльнiсть вуличної мережi, всього              

км/км2

у тому числi магiстралей загальномiського значения

 

Рiвень автомобiлiзацiї                         

машин на 1000 чол.

Кiлькiсть мiсць зберiгання автомашин мешканцiв населеного пункту за складом парку та видами   зберiгання

машино-місць

легкових автомобiлiв, всього               

 

у т.ч за видами зберiгання:                

 

- вiдкритi стоянки                         

 

- одноповерховi гаражi                     

 

- багатоповерховi гаражi                   

 

вантажних автомобiлiв, всього              

 

у т.ч. за видами зберiгання                

 

- вiдкритi стоянки                         

 

- одноповерховi гаражi                     

 

- багатоповерховi гаражi                   

 

автобусiв, всього                          

 

за видами зберiгання                       

 

- вiдкритi стоянки                         

 

- одноповерховi гаражi                     

 

- багатоповерховi гаражi                   

 

6. Iнженерне обладнання:                       

 

Водопостачання

тис.м3/на добу

Сумарний вiдпуск води                          

 

Потужнiсть головних споруд водопроводу         

 

Джерела водопостачання, що використовуються    

 

Каналiзацiя

млн.м3/на добу

Загальне надходження стiчних вод               

тис.м3/на добу

Сумарна потужнiсть очисних споруд              

тис.м3/на добу

Забезпеченiсть житлового фонду каналiзацiєю    

%

Електропостачання

 

Сумарне споживання електроенергiї              

млн.кВт/год на   рік

Джерела покриття електронавантажень            

млн.кВт

Теплопостачання

 

Потужнiсть централiзованих джерел тепла, всього

МВт (Гкал/добу)

Подача тепла, всього                           

 

Газопостачання

 

Споживання газу, всього                        

млн.м3/рік

Джерела газопостачання                         

 

Санiтарна очистка територiї                    

 

Об'єми побутового смiття, всього               

тис.м3/рік

у т.ч. пiдлягає вивезенню                    

 

Смiттєпереробнi заводи, потужнiсть             

одиниць/тис.     м3/рік

Удосконаленi звалища                           

одиниць/га

7. Спецiальна iнженерна пiдготовка територiї   

 

Захист територiї вiд затоплення                

 

площа

га

протяжнiсть захисних споруд                 

км

Намив та пiдсипка                              

млн.м3

Берегоукрiплення

Км

Зниження рiвня грунтових вод в межах мiської   забудови

га

Протиерозiйнi, протизсувнi та протикарстовi    заходи

га

Освоення iнших територiй iз складними          грунтовими умовами                             

 

у т.ч. осiдаючi грунти                     

га

- з сейсмiчнiстю 7 балiв та вище           

 

8. Охорона навколишнього природного середовища

 

Санiтарно-захиснi зони, всього                 

га

у т.ч. озелененi                             

 

 


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: