ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДБН Б.1.1-11:2011. Склад і зміст схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України

Оцените
(0 голосов)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система містобудівної документації (СМБД).

Система градостроительной документации

Состав и содержание схем планировки территории Автономной Республики Крым и областей

Скачать ДБН Б.1.1-11:2011. Склад і зміст схем планування території  Автономної Республіки Крим та областей України

Чинні від 2011-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми встановлюють вимоги до складу та змісту схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України (далі - регіон).            '

1.2 Ці Норми призначені для застосування органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДБН 5.1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації.

3  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих Нормах вживаються терміни, встановлені Законом України "Про планування і забудову територій": Генеральна схема планування території України; схема планування території; територія.

4  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Основним завданням планування території на регіональному рівні є:

-            врахування та конкретизація рішень Генеральної схеми планування території України у сфері вдосконалення системи розселення; визначення територій, розвиток яких потребує державної підтримки; розвиток національної екологічної мережі, інженерно-транспортної, соціальної інфра­структури та історико-культурної спадщини;

-            врахування загальнодержавних та регіональних інтересів при плануванні розвитку окремих галузей економіки, розробленні цільових програм розвитку регіонів, формуванні транскордонних регіонів, транспортно-комунікаційних коридорів, зон із спеціальним режимом використання;

-            розроблення раціональної планувальної організації території регіону в частині: забезпечення оптимальних умов проживання населення, раціонального використання природних ресурсів, розвитку галузей господарського комплексу, охорони навколишнього природного середовища, забез­печення цивільного захисту населення і територій, пожежної та техногенної безпеки, збереження цінних об'єктів матеріальної культури, захисту населених пунктів і територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, створення транспортної та інженерної інфраструктури.

4.2                Схема планування території є містобудівною документацією і розробляється на розрахунковий період, що складає 20 років зі строку затвердження проекту.

Схема планування території розробляється, як правило, в одну стадію (проект). У залежності від складності об'єкта проектування та умов фінансування схема планування території може виконуватись у дві стадії. Перша стадія (концепція господарського та містобудівного розвитку області (АРК)) визначає основні напрямки господарського і територіального розвитку регіону безвідносно до строку реалізації. Другою стадією є проект "Схема планування території області (АРК).

4.3                Схема планування території розробляється на територію Автономної Республіки Крим, області.

4.4               Схема планування території повинна містити принципові рішення з функціонального зонування території за видами переважного використання, з планувальної організації території, взаємо­пов'язаного комплексного розміщення основних об'єктів промисловості, транспорту та інженерної інфраструктури, захисту населених пунктів від небезпечних геологічних і гідрогеологічних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони нерухомих об'єктів культурної спад­щини, формування національної екологічної мережі.

4.5                Схему планування території розробляють відповідно до завдання на розроблення (дода­ток Б), затвердженого в установленому порядку (головою обласної державної адміністрації або головою Кабінету Міністрів Автономної Республіки Крим). Склад і зміст вихідних даних для розроблення схеми планування території області (АРК), які надає замовник, визначають згідно з додатком В.

5  СКЛАД І ЗМІСТ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

5.1               У складі схеми планування території розробляють наступні графічні матеріали:

а)        проектний план (основне креслення) у масштабі 1:100000, на якому зазначається:

-            перспективне функціональне зонування території за видами переважного використання;

-            міста. селища та села з виділенням центрів районних та міжрайонних систем розселення;

-             перспективне планувальне районування на основі груп адміністративних районів з виділенням міських агломерацій;

-             приміські зони міст із чисельністю населення понад 100 тис. осіб, встановлені згідно з затвердженими генеральними планами;

-            території значних промислових підприємств, які розташовані або пропонуються до розміщення за межами населених пунктів;

-            потенційно небезпечні об'єкти із прогнозованими зонами ураження від найбільш імовірних проектних аварій;

-            існуючі та перспективні курорти, значні зони масового відпочинку;

-            елементи Національної екологічної мережі;

-            охоронні зони;

-            зони особливого режиму;

-            землі Держлісфонду з виділенням лісів природоохоронного призначення;

-            території та об'єкти природно-заповідного фонду й інші природоохоронні території;

-            зони меліорації і зрошення;

-            принципові напрямки трас транспортних коридорів і інженерних комунікацій;

-            існуючі та запропоновані проектом пункти пропуску через державний кордон;

-            канали і водойми;

-           території аеродромів та інших значних транспортних і інженерних споруд;

-            межі адміністративних одиниць;

б)        схема комплексної оцінки території в масштабі 1:100000, на якій зазначаються:

-            межі ареалів залягання корисних копалин;

-            зони затоплення;

-            ділянки прояву небезпечних геологічних, гідрогеологічних та геоморфологічних процесів (сейсміка, зсуви, карсти, підтоплення, ерозія тощо);

-            чинники, що впливають на обмеження містобудівного і господарського розвитку території;

-            чинники, що характеризують природно-кліматичні, геологічні, інженерно-будівельні і плану­вальні умови території;

-            дається комплексна оцінка територій (сприятливі, обмежено сприятливі і несприятливі), виявлена в результаті проведення пофакторного аналізу;

в)        план сучасного використання території в масштабі 1:100 000, на якому показуються існуючі та проектовані на момент складання схеми основні об'єкти, які відповідають переліку, обсягу і деталізації об'єктів і чинників, що наносяться на проектний план;

г)       схема захисту територій і населених пунктів від небезпечних геологічних і гідрогеологічних процесів у масштабі 1:200 000;

д)        схема розташування об'єктів культурної спадщини у масштабі 1:200 000;

е)        схема розміщення проектованої території в Генеральній схемі планування території України в масштабі 1:1 000 000;

ж)        схеми, що обґрунтовують, ілюструють чи деталізують прийняті проектні рішення: господарського розвитку, транспортних зв'язків, водопостачання, каналізування, санітарної очистки території, зрошення й обводнювання, енергопостачання, розселення, розміщення курортних та рекреаційних зон, розвитку туризму. Масштаб схем не може бути крупнішим за 1: 200 000.

Обсяг і масштаб схем, зазначених у переліку ж), встановлюються у завданні на проектування з урахуванням особливостей об'єкта проектування.

5.2                 У випадку розроблення схеми планування території в дві стадії у складі першої стадії (концепція господарського та містобудівного розвитку області (АРК)) розробляють наступні графічні матеріали:

а)         план сучасного використання території в масштабі 1:100 000, який за складом і змістом відповідає плану сучасного використання території, який розробляється у складі схеми;

б)         схему основних напрямків розвитку*регіону у масштабі 1:200 000, на якій показується пропоноване функціональне зонування території за видами переважного використання, міста, селища +а села з виділенням центрів районних та міжрайонних систем розселення, території із сприятливими ресурсами для розвитку курортно-рекреаційного та туристичного комплексів, існуючі та запроектовані потенційно небезпечні об'єкти із прогнозованими зонами ураження від найбільш імовірних проектних аварій, транскордонні регіони, вільні економічні та спеціальні економічні зони, інші території із спеціальним режимом використання Національної екологічної мережі, існуючі та проектні території та об'єкти природно-заповідного фонду й інші природоохоронні території, між­народні транспортні коридори та пункти пропуску (існуючі та запропоновані у проекті), головні інженерні комунікації, межі адміністративних районів;

.'в) схему передумов та обмежень розвитку регіону у масштабі 1:200 000, на якій показуються основні економічні, ресурсні та містобудівні передумови розвитку області, екологічні, інженерно- геологічні, гідрогеологічні, геоморфологічні, планувальні, інфраструктурні та інші обмеження розвитку, інвестиційно-сприятливі території для господарського та містобудівного розвитку;

У складі другої стадії розробляють матеріали, наведені у 5.1.

5.3                Для розроблення графічних креслень застосовуються геоінформаційні технології, цифрові карти з формуванням електронних карт та друку комп'ютерних зображень на засобах виводу твердих копій.

5.4                Пояснювальна записка з техніко-економічними показниками до схеми планування території (включаючи перший етап її виконання - концепцію) містить:

а)         результати аналізу сучасного стану розвитку господарського комплексу, системи розселення, використання ресурсного потенціалу, використання території, розвитку транспортної та інженерної інфраструктури, стану навколишнього природного середовища та інших чинників у

з розрізі адміністративних районів області (Автономної Республіки Крим) у порівнянні із середньо- державними та середньообласними (республіканськими) показниками;

б)        пропозиції щодо:

-            функціонального зонування території;

-            планувального районування території та формування планувального каркаса;

-             розвитку інвестиційно-привабливих територій, реструктуризації господарського комплексу, розміщення нових виробничих та обслуговуючих підприємств, використання можливостей ресурсного потенціалу області на основі принципових рішень Генеральної схеми планування території України та Державної стратегії регіонального розвитку України;

-            розвитку транскордонних регіонів, вільних економічних та інших зон із спеціальним режимом використання;

-            розвитку курортно-рекреаційних зон і туризму;

-            охорони нерухомих об'єктів культурної спадщини;

-             розвитку транспортної та інженерної інфраструктури з урахуванням формування міжнародних транспортних коридорів;

-             охорони навколишнього природного середовища з урахуванням формування Національної екологічної мережі;

в)        реалізації рішень схеми планування території;

г)       основні техніко-економічні показники за формою згідно з додатком А.

5.5                До складу пояснювальної записки включають кольорові копії графічних матеріалів схеми планування території.

До примірників пояснювальної записки, що надаються замовнику, додають:

-            ксерокопії завдання на розроблення документації;

-             рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідних обласних рад щодо розроблення схеми планування;

-            протоколи попередніх погоджень та розгляду окремих складових проекту;

-            висновки відповідних погоджувальних органів;

-             розрахунки, статистичні дані, матеріали субпідрядних організацій тощо, що обґрунтовують прийняті рішення (додатки Г.1, Г.2, Г.З, Г.4, Г.5, Г.6, Г.7).

До архівного примірника пояснювальної записки додають оригінали зазначених документів.

 

 

Додаток А

(довідковий)

Форма основних техніко-економічних показників схеми планування території області (АРК)

 

А.1 Форма основних техніко-економічних показників схеми планування території області (АРК)

 

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ

ПОКАЗНИКИ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ (АРК)

Показник

Одиниця

виміру

Вихідний

рік

Розрахунковий

строк

Територія об'єкта схеми планування, всього

тис. км2

 

 

За функцією переважного використання згідно з Генеральною схемою:

 

 

 

- території зони урбанізації

тис. км2/%

 

 

- території зони сільського господарства

»

 

 

- території зони національної екологічної мережі

»

 

 

у тому числі:

 

 

 

- природоохоронні території (усього)

»

 

 

- території зони радіації

»

 

 

Населення, всього

тис. осіб

 

 

У тому числі:

 

 

 

- міське

тис. осіб/%

 

 

- сільське

»

 

 

Структура зайнятості у господарському комплексі:

 

 

 

- первинний сектор (видобувні галузі)

»

 

 

- вторинний сектор (обробні галузі)

»

 

 

- третинний сектор (обслуговування)

»

 

 

Загальна кількість населених пунктів

Одиниць

 

 

У тому числі:

 

 

 

- міст

»

 

 

- селищ

»

 

 

- сіл

»

 

 

Щільність населення

осіб/км2

 

 

Сумарна одноразова місткість установ лікування, відпочинку та туризму

тис. місць

 

 

У тому числі:

 

 

 

- установи цілорічної дії

»

 

 

Загальна довжина залізничної мережі

км

 

 

Довжина автомобільних доріг

км

 

 

У тому числі:

 

 

 

- з твердим покриттям (усього)

»

 

 

3 них:

 

 

 

- міжнародні (М);

»

 

 

- національні (Н);

»

 

 

- регіональні (Р)

»

 

 

Щільність транспортної мережі:

 

 

 

- залізничної

км/100 км2

 

 

- автомобільної

»

 

 

Сумарна потужність електростанцій

тис. кВт

 

 

Виробництво електроенергії

млн. кВт/год

 

 

Споживання електроенергії

»

 

 

Сумарна потужність централізованих джерел теплопостачання

тис. Гкал./'год

 

 

Споживання природного газу

млн. м3

 

 

Довжина ЛЕП

км

 

 

У тому числі з напругою, кВ:

 

 

 

300

»

 

 

500 і вище

»

 

 

Загальний об’єм водоспоживання

тис.м3/добу

 

 

У тому числі:

 

 

 

- з поверхневих джерел

»

 

 

- з підземних джерел

»

 

 

Об’єм водовідведення

»

 

 

 

 

Додаток Б

(довідковий)

Завдання на розроблення схеми планування території области (АПК)

 

Б.1 Завдання на розроблення містить такі дані:

а) назву об'єкта;

б) підставу для проектування: рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради (обласних рад), наказ центрального органу виконавчої влади з питань будівництва, місто­будування та архітектури;

в) кількість та зміст окремих етапів розроблення проекту;

г) тривалість розрахункового строку схеми планування території;

д) затверджені регіональні правила забудови;

е) матеріали моніторингу Генеральної схеми планування території України щодо території проектування;

ж) вимоги щодо врахування при проектуванні загальнодержавних та регіональних інтересів;

з) перелік топографічних та тематичних карт (на паперових та магнітних носіях), матеріали інженерних вишукувань, які додають до технічного завдання;

и) перелік раніше виконаних науково-дослідних та проектних робіт, які додають до технічного завдання, у тому числі:                                                                                   !

- соціально-економічні прогнози, програми розвитку окремих галузей господарства, стратегії регіонального розвитку, обгрунтування розвитку вільних економічних та спеціальних зон, схеми містобудівного обгрунтування проходження міжнародних транспортних коридорів, проекти розвитку транскордонних регіонів;

- схеми захисту територій і населених пунктів від небезпечних геологічних і гідрогеологічних процесів;

- інші матеріали;

к) характеристику сучасного стану навколишнього природного середовища і дотримання вимог екологічної безпеки;

л) перелік додаткових розділів та графічних матеріалів або додаткові вимоги до змісту окремих розділів чи графічних матеріалів та використання геоінформаційних технологій при їх розробленні та тиражуванні;                                                                                                   '

м) перелік та кількість примірників графічних та текстових матеріалів із зазначенням форми їх представлення (додатково на магнітних носіях);

н) основні вимоги до програмного забезпечення, в тому числі геоінформаційних систем та технологій.

 

Додаток В(довідковий)

Склад и зміст вихідних даних для розроблення схеми

планування території області (АРК)

 

В.1 Вихідні дані містять:

а) картографічну основу у масштабі 1:50 000-1:100 000 у цифровій формі та на паперових носіях;

б) матеріали інженерних, геологічних, гідрогеологічних і гідрологічних вишукувань та відомості про наявність корисних копалин і підземних вод (за даними Укргеоінформу, територіальних державних підприємств Держкомгеології);

в) перелік раніше виконаних проектно-вишукувальних, планувальних та інших робіт, які слід враховувати при проектуванні;

г)матеріали територій та об'єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон, а також зон охорони пам'яток культурної спадщини;

д) матеріали стосовно оцінки курортних ресурсів, медичного зонування, межі курортів міжна­родного, загальнодержавного та місцевого значення;

е) матеріали Держлісфонду із виділенням лісів природоохоронного призначення;

ж) матеріали Довідника республіканського (обласного) комітету стати9тики про стан соціально-економічного розвитку регіону за 3 роки, що передують розробленню схеми планування території;

з) характеристику населення, баланс трудових ресурсів згідно з матеріалами останнього перепису населення (за даними республіканського або обласного комітету статистики) відповідно до форми згідно з додатком Г; ,

и)дані про окремі показники соціально-економічного, екологічного, транспортного та інже­нерного розвитку регіону відповідно до форм згідно з додатком Г;

к) матеріали Державного земельного кадастру щодо структури земель регіону в розрізі окремих адміністративних одиниць першого рівня відповідно до форми згідно з додатком Г;

л) дані щодо можливих проявів у окремих регіонах та на окремих територіях небезпечних і катастрофічних явищ.

р) дані, які необхідні для розроблення розділу "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)", відповідно до вимог ДБН Б.1.1-5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Г (довідковий)

ФОРМИ ВИХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ (АРК)

 

 

Г.1Форма валової доданої вартості

 

 

 

Головне управління статистики в _____________ области

 

 

АНКЕТА

щодо вихідної інформації для виконання проекту схеми планування території області (АРК)

 

 

ВАЛОВА ДОДАНА ВАРТІСТЬ1)

(в розрізі районів та міських рад_________________________ області на 20____ р.)

 

 

Перелік районів та міськрад

Вид економічної діяльності за

Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД), тис. грн.

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

Рибне господарство

Добувна промисловість

Обробна промисловість

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

Будівництво

Оптова й роздрібна торгівля;

торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

Готелі і ресторани

Транспорт та зв'язок

Фінансова діяльність

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

Державне управління

Освіта

Охорона здоров'я та соціальна допомога

Колективні, громадські та особисті послуги

Всього по регіону

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      У випадку відсутності даних щодо ВДВ надавати дані з вартості випуску продукції та послуг, тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.2Форма середньооблікової кількості штатних працівників

 

 

 

Головне управління статистики в _____________ области

 

 

АНКЕТА

щодо вихідної інформації для виконання

проекту схеми планування території області (АРК)

 

 

СЕРЕДНЬООБЛІКОВА КІЛЬКІСТЬ ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 (в розрізі районів та міських рад_________________________ області на 20____ р.)

 

 

 

 

 

Перелік районів та міськрад

Вид економічної діяльності за

Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД), тис. грн.

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

Рибне господарство

Промисловість

Будівництво

Оптова й роздрібна торгівля;

торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

Готелі і ресторани

Транспорт та зв'язок

Фінансова діяльність

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

Державне управління

Освіта

Охорона здоров'я та соціальна допомога

Колективні, громадські та особисті послуги

Всього по регіону

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.З Форма основних засобів за видами економічної діяльності

 

 

 

Головне управління статистики в _____________ области

 

 

АНКЕТА

щодо вихідної інформації для виконання

проекту схеми планування території області (АРК)

 

 

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 (в розрізі районів та міських рад_________________________ області на 20____ р.)

 

 

 

 

 

Перелік районів та міськрад

Вид економічної діяльності за

Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД), тис. грн.

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

Рибне господарство

Промисловість

Будівництво

Оптова й роздрібна торгівля;

торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

Готелі і ресторани

Транспорт та зв'язок

Фінансова діяльність

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

Державне управління

Освіта

Охорона здоров'я та соціальна допомога

Колективні, громадські та особисті послуги

Із всього вартість земельних ділянок

Всього по регіону

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.4 Форма структури земельного фонду

 

 

 

 _____________ обласнеуправління земельних ресурсів

 

 

АНКЕТА

щодо вихідної інформації для виконання

проекту схеми планування території області (АРК)

 

 

СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ

 (в розрізі районів та міських рад_________________________ області на 20____ р.)

 

 

 

 

 

Перелік районів та міськрад

Категорії земель за основним цільовим призначенням

ВСЬОГО  земель

Сільськогосподарського  призначачення

Житлової та громадської забудови

Природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення

Оздоровчого призначачення

Рекреаційного призначення

 

Історико-культурного призначення

Лісового фонду

Водного фонду

Промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.5 Форма очікуваної тривалості життя

 

 

 

 Головне управління статистики в_____________ области

 

 

АНКЕТА

щодо вихідної інформації для виконанняпроекту схеми планування території області (АРК)

 

 

ОЧІКУВАНА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

 (в розрізі районів та міських рад_________________________ області на 20____ р.)

 

Перелік районів та міськрад

Перелік районів та міськрад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.6Форма рівнів освіти економічно активного населення

 

 

 

 Головне управління статистики в_____________ области

 

 

АНКЕТА

щодо вихідної інформації для виконанняпроекту схеми планування території області (АРК)

 

 

РІВЕНЬ ОСВІТИ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ

 (в розрізі районів та міських рад_________________________ області на 20____ р.)

 

 

 

 

 

 

Рівень освіти, осіб

Перелік районів та міськрад

РАЗОМ

Вища

Середня

спеціаль­на

ПТУ, ліцеї

Середня

загально­

освітня

Неповна

загально­

освітня

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.7 Форма статистичних даних повного перепису населення

 

 

 

 Головне управління статистики в_____________ области

 

 

АНКЕТА

щодо вихідної інформації для виконанняпроекту схеми планування території області (АРК)

 

 

СТАТИСТИЧІ ДАНІ ПОВНОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ

 (в розрізі районів та міських рад_________________________ області на 20____ р.)

 

 

 

 

 

 

Рівень освіти, осіб

Перелік районів та міськрад

РАЗОМ

Вища

Середня

спеціаль­на

ПТУ, ліцеї

Середня

загально­

освітня

Неповна

загально­

освітня

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Д

(довідковий)

 

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ

ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ

Д.1 Аналіз соціально-економічного та містобудівного розвитку території Автономної Республіки Крим та областей України (далі - регіон) здійснюється за системою індикативних показників, які характеризують існуючий потенціал розвитку та розкривають досягнутий ними рівень соціально- економічного, екологічного та планувального розвитку. Поєднаний аналіз блоків і груп цих показників забезпечує виявлення існуючих у регіоні проблем розвитку і є підґрунтям для розроблення заходів із їх вирішення. Аналітичні складові доцільно виконувати із застосуванням геоінформа- ційних технологій, модулів просторового аналізу та електронного тематичного картографування. При здійсненні аналізу доцільно об'єднувати міста республіканського та обласного значення із адміністративними районами, які їх оточують.

З        цією метою запроваджується система показників, що має таку структуру:

Д.2 Показники, що характеризують потенціал розвитку адміністративних районів та міст державного, обласного та регіонального значення (далі - адміністративні одиниці першого рівня) регіону, включають зручність транспортно-географічного положення, забезпеченість природно- ресурсним потенціалом та основними виробничими фондами, рівень розвитку транспортної мережі, забезпеченість трудовими ресурсами та оцінку їх якості.

Д.2.1 Зручність транспортно-географічного положення розраховується на основі графової моделі за індексами зручності розташування адміністративних одиниць першого рівня для розвитку економічних зв'язків. Індекс зручності є комплексним індексом, який враховує зручність розташування районів між собою; до обласного центру; до центрів сусідніх областей; до найближчого транспортного переходу на кордоні та до найближчого морського порту.

Д.2.2 Забезпеченість природно-ресурсним потенціалом розраховується на одиницю площі адміністративної одиниці першого рівня, що нормується до відповідного середньодержавного показника (розраховується за матеріалами щорічного моніторингу Генеральної схеми планування території України). Структура природно-ресурсного потенціалу розраховується у відсотках до сумарної величини природних ресурсів адміністративної одиниці першого рівня. При цьому до уваги беруться мінеральні, водні, земельні, лісові та природно-рекреаційні ресурси.

Д.2.3 Забезпеченість основними виробничими фондами визначається на основі індексу, який являєсобою показник їх вартості у розрахунку на одного мешканця адміністративної одиниці першого рівня, що нормується до відповідного середньодержавного показника (розраховується за матеріалами щорічного моніторингу Генеральної схеми планування території України).

Д.2.4 Рівень розвитку транспортної мережі розраховується через індекс, що являє собою співвідношення щільності автомобільних та залізничних транспортних магістралей адміністративної одиниці першого рівня до відповідного середньодержавного показника (розраховується за матеріалами щорічного моніторингу Генеральної схеми планування території України).

Д.2.5 Забезпеченість трудовими ресурсами розраховується на основі індикативного показника демографічного навантаження (кількість непрацюючих, що припадає на одного зайнятого у господарстві), нормованого до відповідного середньодержавного показника (розраховується за матеріалами щорічного моніторингу Генеральної схеми планування території України).

Д.2.6 Якість трудових ресурсів розраховується на основі індикативного показника частки еконо­мічно активного населення, що має базову вищу освіту, нормованої до відповідного середньо- державного показника (розраховується за матеріалами щорічного моніторингу Генеральної схеми планування території України).

Д.З Показники, що характеризують розвиток територіальних адміністративних одиниць пер­шого рівня, включють рівень їх економічного, соціального, екологічного, техногенно-безпечного та містобудівного розвитку.

Д.3.1 Рівень економічного розвитку розраховується на основі індексів валової доданої вартості, ефективності функціонування господарства, експортної та інвестиційної активності адміністративної одиниці першого рівня.

Комплексний індекс економічного розвитку адміністративної одиниці першого рівня роз­раховується шляхом приведення перерахованих вище окремих індексів до середньозваженого показника.

Д.З.2 Рівень соціального розвитку адміністративної одиниці першого рівня визначається на основі двох груп індикативних показників, що характеризують умови та якість життя населення.

Комплексний індекс якості життя населення адміністративної одиниці першого рівня роз­раховується шляхом приведення перерахованих вище окремих індексів до середньозваженого показника.

Д.3.3 Рівень забруднення навколишнього природного середовища розраховується на основі індексів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, індексів скидання стічних вод та обсягів накопичених відходів адміністративної одиниці першого рівня.

Комплексний індекс забруднення навколишнього природного середовища адміністративної одиниці першого рівня розраховується шляхом приведення перерахованих вище окремих індексів до середньозваженого показника.

Д.3.4 Рівень містобудівного розвитку адміністративної одиниці першого рівня розраховується на основі індексів щільності населення, щільності міської забудови та урбанізації.

Комплексний індекс містобудівного розвитку адміністративної одиниці першого рівня роз­раховується шляхом приведення перерахованих вище окремих індексів до середньозваженого показника.

Д.3.5 Рівень безпеки формується на основі аналізу рівня містобудівного розвитку із враху­ванням приведених ризиків можливості виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та при­родного характеру.

Д.4 На основі ідентифікації адміністративних одиниць першого рівня за ознаками та крите­ріями, які визначають їх переважні властивості, та в результаті їх об'єднання визначаються спеціалізовані функціональні зони, кожна з яких характеризується специфічними проблемами функціонування та розвитку.

Д.5 Проблемні ситуації в спеціалізованих функціональних зонах визначаються в результаті порівняння значень індексів, які характеризують їх сучасний стан із показниками соціально-економічних прогнозів (даними щодо перспективного розвитку виробничої діяльності, демографічних змін, соціальних та екологічних умов життєдіяльності населення тощо). У результаті виділяються проблемні території, які потребують спеціальних заходів із метою стимулювання їх прискореного розвитку.;

Д.6 3 метою вирівнювання наявних розбіжностей у соціально-економічних та екологічних характеристиках окремих територій на етапі реалізації схеми планування можуть розроблятися цільові програми щодо перспективного розвитку функціональних зон, раціонального їх використання, а також перспективного функціонального зонування території регіону в цілому.

Д.7 Розроблення перспективної планувальної структури регіону здійснюється з урахуванням комплексної оцінки його території на основі планувального каркаса регіону з визначенням основних структурних елементів (планувальних центрів, ядер, осей). На цій основі розробляються пропозиції щодо планувального районування регіону на базі груп адміністративних одиниць першого рівня з однаковими показниками соціально-економічного розвитку, які характеризуються функціональною та структурно-територіальною (композиційною) єдністю. Визначені планувальні райони, які мають значення міжрайонних систем розселення і характеризуються значним соціально-економічним потенціалом, можуть бути об'єктами проектування на подальших етапах регіонального плану­вання.

Д.8 У проектах схем планування території, які розробляються для області, що межує з інозем­ними державами, необхідно розробляти окремий розділ із планування прикордонних з іноземними державами територій цієї області.

 

БІБЛІОГРАФІЯ

1.    Конституція України

2.    Закон України "Про основи містобудування"

3.    Закон України "Про планування і забудову територій"

4.    Закон України "Про Генеральну схему планування території України"

5.    Земельний кодекс України

6.    Водний кодекс України

7.    Лісовий кодекс України

8.    Кодекс України про надра

9.    Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

10.Закон України "Про місцеві державні адміністрації1'

11.Закон України "Про будівельні норми"

12.Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

13.Закон України "Про природно-заповідний фонд України"                             ,

14.Закон України "Про екологічну мережу України"                                             '

15.Закон України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки"

16.Закон України "Про охорону культурної спадщини"

17.Закон України "Про курорти"

18.Закон України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства"

19.Закон України "Про транскордонне співробітництво"

20.  Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст"

21.  Закон України "Про захист населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"

22.  Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення дов­кілля Азовського та Чорного морів"

23.  Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення"

24.  Постанова Верховної Ради України "Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів" від 24 грудня 1999 року № 1359

25.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про забезпечення реалізації Закону України "Про Гене­ральну схему планування території України" від 29 серпня 2002 року № 1291 , .

Указ Президента України "Про Концепцію державної регіональної політики" від 25 травня 2001 року № 341.

 

Ключові слова:схема планування території, терітория, регіон, містобудівна документація, геоінформаціїні технології

 


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: