ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДБН Г.1-3-95. Типові норми витрат молотого шлаку і лужного компонента для виготовлення шлаколужних бетонів, збірних та монолітних бетонних і залізобетонних конструкційних виробів

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДБН Г.1-3-95. Типові норми витрат молотого шлаку і лужного компонента для виготовлення шлаколужних бетонів, збірних та монолітних бетонних і залізобетонних конструкційних виробів

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ

Міністерство України у справах будівництва і архітектури

Мінбудархітектури України)

1. ВСТУП

1.1 Цi "Типовi норми витрат молотого шлаку i лужного компонента для виготовлення шлаколужних бетонiв, збiрних та монолiтних

бетонних i залiзобетонних конструкцiйних виробiв" призначенi для

оцiнки обгрунтованостi дiючих виробничих норм витрат молотого шлаку та лужного компонента для виготовлення важких, легких та дрiбнозернистих шлаколужних бетонiв на пiдприємствах по виробництву

збiрних бетонних та залiзобетонних конструкцiйних виробiв при спорудженнi монолiтних конструкцiй, що застосовуються в промисловому,

енергетичному, транспортному, водогосподарському, житлово-цивiльному, сiльськогосподарському та iнших видах будiвництва.

1.2 Типовi норми не повиннi використовуватись для безпосереднього призначення мiсцевих виробничих норм витрат молотого шлаку,

лужного компонента та робочих складiв бетонiв.

1.3 Типовi норми встановлюють вмiст молотого шлаку та лужного

компонента в 1 м3 шлаколужного бетону, що забезпечує йому заданi

експлуатацiйнi властивостi при рацiональному використаннi шлаколужних в'яжучих та заповнювачiв при оптимальних способах бетонування

та тверднення конструкцiйних виробiв.

Типовi норми визначають чистi витрати молотого шлаку та лужного компонента в шлаколужних бетонах i не включають виробничi

втрати шлаку, лужного компонента та бетонної сумiшi, а також втрати молотого шлаку та лужного компонента в процесi транспортування

та зберiгання.

1.4 Типова норма встановлюється шляхом множення табличної величини витрат молотого шлаку та лужного компонента на коефiцiєнти,

наведенi у вiдповiдних пунктах цих норм, що враховують проектнi

характеристики бетону, якiсть шлаколужного в'яжучого та заповнювачiв, а також особливостi технологiчного процесу виробництва.

Перевищення у виробничих нормах витрат молотого шлаку та лужного компонента за типовими нормами допускається в окремих випадках, викликаних особливими умовами виробництва або якiстю застосовуваних матерiалiв при вiдповiдному технiко-економiчному обгрунтуваннi.

До затвердження виробничих норм, що перевищують типовi, повиннi бути розробленi органiзацiйнi заходи по максимальному усуненню

причин завищених втрат молотого шлаку.

Затвердження виробничих норм в цьому випадку здiйснюється за

погодженням вищої органiзацiї.

2 ТИПОВI НОРМИ ВИТРАТ МОЛОТОГО ШЛАКУ I ЛУЖНОГО КОМПОНЕНТА ДЛЯ

 ВАЖКИХ ШЛАКОЛУЖНИХ БЕТОНIВ, ЗБIРНИХ БЕТОННИХ ТА ЗАЛIЗО БЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙНИХ ВИРОБIВ МАСОВОГО ВИРОБНИЦТВА

2.1 Норми витрат молотого шлаку та лужного компонента поширюються на конструкцiйнi вироби з важких шлаколужних бетонiв, що виготовляються за потоково-агрегатною, конвейєрною, стендовою або

касетною технологiями з застосуванням для ущiльнення бетону та формування виробiв усiх видiв вiбрацiйних дiй або центрифугуванням з

наступною експлуатацiєю пiд загальними статичними постiйними чи

змiнними навантаженнями у водному чи повiтряному середовищi.

Норми не розповсюджуються на вироби, що виготовляються:

- iз застосуванням способiв ущiльнення бетонної сумiшi пресу ванням, вiбропресуванням, прокатом, вiбровакуумуванням;

- iз застосуванням теплової обробки при пiдвищеному (вище ат мосферного) тиску;

- iз спецiальних видiв бетону: жаростiйких та жаротривких,

 кислотостiйких, декоративних, а також призначених для

 радiацiйного захисту тощо.

2.2 Норми витрат молотого шлаку та лужного компонента на 1 м3

важкого шлаколужного бетону збiрних бетонних та залiзобетонних конструкцiйних виробiв мiстять витрати молотого шлаку та лужного компонента, що диференцiюються iз врахуванням:

- проектної марки бетону;

- проектних марок бетону за морозостiйкiстю та водонепро никненням;

- виду та марки шлаколужного в'яжучого;

- виду та граничної крупностi зерен заповнювачiв, а також

 iнших властивостей цих матерiалiв;

- легкоукладальностi бетонної сумiшi;

- умов тверднення.

2.3 Для конструкцiйних виробiв, запроектованих вiдповiдно до

вимог СНиП 2.03.01-84, норми витрат молотого шлаку та лужного компонента необхiдно приймати стосовно до класiв шлаколужних важких

бетонiв за мiцнiстю на стиск вiдповiдно до встановлених спiввiдношень мiж класом та маркою важких шлаколужних бетонiв за ДСТУ

В.2.7-25-95 "Бетони важкi шлаколужнi. Технiчнi умови" за умови забезпечення коефiцiєнта варiацiї не бiльше 0,125.

Норми розробленi для бетонiв, однорiднiсть яких за ГОСТ

18105-86 вiдповiдає середньому рiвню мiцностi, рiвному 100% вiд

нормованої.

Шлаколужнi в'яжучi

2.4 Нормами передбачено використання шлаколужних в'яжучих, що

вiдповiдають вимогам ДСТУ В.2.7-24-95 "В'яжуче шлаколужне. Технiчнi умови".

Вид застосовуваного шлаколужного в'яжучого слiд визначати за

таблицею 1 вiдповiдно до типу застосовуваного шлаку та лужного компонента i кiлькостi додаткiв портландцементного клiнкеру.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: