ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДБН Г.1-4-95. Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

Скачать ДБН Г.1-4-95. Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві

ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

Органiзацiйно-методичнi, економiчнi i технiчнi нормативи

 Норми призначаються для використання в мiнiстерствах, вiдомствах, державних будiвельних корпорацiях, автотранспортних пiдприємствах, будiвельно-монтажних органiзацiях i управлiннях комплектацiї, складах зберiгання матерiалiв, пiдприємствах i органiзацiях-виготовлювачах та постачальниках будiвельних матерiалiв, виробiв, конструкцiй i устаткування.

 Норми поширюються на будiвельнi матерiали, вироби, конструкцiї, устаткування, засоби механiзацiї для вантажно-розвантажувальних та пiдйомно-транспортних робiт, а також засоби малої механiзацiї, що використовуються на будiвельному майданчику i робочих мiсцях, в примiщеннях при спорудженнi i капiтальному ремонтi будинкiв промислового, житлово-цивiльного та сiльськогосподарського призначення.

 Норми встановлюють правила i порядок пакування, перевезення, озвантаження, приймання, складування та зберiгання матерiалiв, виробiв, конструкцiй i устаткування на приоб'єктних, дiльничних та базових складах в будiвництвi, правила технiки безпеки при виконаннi вантажно-розвантажувальних i пiдйомно-транспортних робiт.

 1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

 1.1 Перевезення матерiалiв, виробiв та конструкцiй в будiвництвi  здiйснюється залiзничним, автомобiльним або змiшаним транспортом, транспортом загального призначення, а також спецiалiзованими засобами.

 Автомобiльним спецiалiзованим транспортом доцiльно перевозити збiрнi залiзобетоннi та бетоннi конструкцiї, а спецiалiзованими автомобiльними та залiзничними засобами - матерiали у виглядi порошкiв, рiдин, рулонiв та iн.

 1.2 На кожну партiю, що вiдвантажується, - матерiалiв, виробiв та конструкцiй пiдприємство-виготовлювач повинно видавати паспорт, в якому вказується:

 - найменування виробу - (матерiалу, конструкцiї) вiдповiдно до дiючих державних стандартiв або ТУ;

 - марка або iндекс;

 - кiлькiсть (обсяг кожного матерiалу у партiї);

 - дата виготовлення i приймання вiддiлом технiчного контролю;

 - результати випробувань контрольних зразкiв та дата офор  млення паспорта.

 1.3 Доставку матерiалiв, виробiв i конструкцiй на будiвельнi майданчики рекомендується органiзовувати за однiєю iз наступних технологiчних схем:

 - постачальник-транспорт-база комплектацiї-транспорт-об'єкт;

 - постачальник-транспорт-об'єкт.

 За першою схемою об'єкти забезпечуються матерiалами для виконання загальнобудiвельних та спецiальних робiт, за другою - збiрним залiзобетоном, стiновими та деякими iншими матерiалами.

1.4 Для приймання матерiалiв та виробiв, що надходять вiд постачальникiв, їх зберiгання, технологiчної переробки матерiалiв в напiвфабрикати та вироби, пiдвищення заводської готовностi виробiв, комплектування та вiдвантаження за призначенням в системi

спецiалiзованих будiвельних органiзацiй потрiбно створювати бази комплектацiї.

 До баз комплектацiї будiвельних органiзацiй повиннi належати:

 - склади будiвельних матерiалiв та виробiв;

 - виробничо-технологiчнi дiльницi з переробки та комплектування;

 - дiльницi механiзацiї робiт.

 Склади будiвельних матерiалiв i виробiв подiляються на базовi, перевантажувальнi i приоб'єктнi.

 Базовi склади призначаються для приймання та зберiгання матерiальних ресурсiв, якi надходять в розпорядження будiвельних органiзацiй. Вони розмiщуються поблизу залiзничних та автотранспортних пiд'їзних колiй або водних магiстралей.

 Перевантажувальнi склади потрiбно органiзовувати для приймання та контрольно-строкового зберiгання окремих видiв матерiалiв, виробiв та конструкцiй, якi надходять вiд постачальникiв залiзничним або водним транспортом, а на об'єкти перевозяться автомобiльним транспортом.

 Приоб'єктнi склади слiд органiзовувати безпосередньо на будiвельному майданчику i використовувати для приймання i розмiщення конструкцiй та короткочасного зберiгання матерiалiв, якi необхiднi для будiвництва об'єкта.

 1.5 Пiд'їзнi колiї до складiв повиннi забезпечувати вiльний проїзд та маневрування автомобiльного транспорту, а склади мати наскрiзнi проїзди або круговий об'їзд для автомобiлiв.

 1.6 Склади для зберiгання будiвельних матерiалiв повиннi вiдповiдати таким вимогам:

 - мати достатню мiсткiсть, бути зручними для роботи та забез  печенi надiйними пристроями для складування та зберiгання матерiалiв та виробiв;

 - бути забезпеченими вантажно-розвантажувальними засобами, якi дозволяють швидко, з мiнiмальними трудовитратами виван  тажувати матерiали та вироби, що надходять до складу, а та  кож виконувати в серединi сховища транспортнi операцiї;

 - територiя складiв повинна бути огороджена i мати достатнє зовнiшнє освiтлення вiдповiдно до дiючих норм.

 Склади слiд оснащувати такими типами пiдйомних i транспортних засобiв: кранами мостовими, козловими, стрiловими, штабелеукладчиками, авто- та електронавантажувачами, електрокарами, електротягачами, одноковшовими навантажувачами, розвантажувачами безперервної дiї, лебiдками, транспортерами, тельферами, вiзками.

 Номенклатуру пiдйомно-транспортних, вантажно-розвантажувальних машин, засобiв контейнеризацiї i пакетування, вантажозахватних пристроїв подано в рекомендацiйних додатках 1-8.

 1.7 Складськi операцiї з матерiалами, виробами та конструкцiями повиннi виконуватись пiд керiвництвом працiвника, на якого

покладена вiдповiдальнiсть за органiзацiю приймання матерiалiв, що надходять на склад, а також безпеку виконання робiт.

 При прийманнi вантажiв слiд перевiряти наявнiсть паспортiв в кожнiй партiї i приймати вантажi з документами пiдприємства-постачальника.

При прийманнi вантажiв потрiбно здiйснювати вхiдний контроль виробiв i матерiалiв.

 1.8 Вхiдному контролю пiдлягають будiвельнi матерiали, вироби, конструкцiї, що надходять з супровiдними документами (накладними, паспортами або сертифiкатами та iн.) та мають штамп вiддiлу технiчного контролю (ВТК).

 Вхiдний контроль матерiалiв, виробiв та конструкцiй, що надходять на об'єкти або склади, здiйснюють матерiально-вiдповiдальнi працiвники цих об'єктiв - майстер, виконроб або зав.складом.

 При необхiдностi проведення вхiдного контролю в лабораторних умовах матерiально-вiдповiдальний працiвник (майстер, виконроб, зав.складом) повиннi своєчасно доповiдати службi якостi про надходження до складу (на об'єкт) матерiалiв, виробiв i конструкцiй та пред'явити їх супровiднi документи (накладнi, паспорти, сертифiкати). Реєстрацiя матерiалiв, виробiв i конструкцiй, що надходять на склад, повиннi здiйснюватись в журналi приймання матерiалiв працiвниками, що виконують приймання та вхiдний контроль.

 Запис про проведення вхiдного контролю матерiалiв i конструкцiй, що надходять на будiвельний об'єкт, здiйснюється в спецiальному журналi приймання i облiку матерiалiв майстрами, виконробами будiвельних органiзацiй.

 Основою приймання будiвельних матерiалiв, виробiв, конструкцiй для виробництва служать висновки вiдповiдального працiвника в журналi приймання та облiку матерiалiв.

 При надходженнi на будiвельний об'єкт або склад матерiалiв, виробiв та конструкцiй, що не вiдповiдають вимогам державних стандартiв, ТУ, робочим кресленням, а також при некомплектностi постачання вiдповiдальнi працiвники цих органiзацiй зобов'язанi:

 - розвантажити матерiали i створити всi умови для їх правиль  ного зберiгання;

 - довести до вiдома служби якостi про надходження некомплек  тних або неякiсних матерiалiв, виробiв, конструкцiй;

 - за накладною на неякiснi або некомплектнi будiвельнi ма  терiали, вироби i конструкцiї здiйснити запис про прийнят  тя їх на вiдповiдальне зберiгання, сповiстити про це поста  чальника не пiзнiше доби, вказавши кiлькiсть недоброякiсної продукцiї.

 1.9 У складах будiвельних матерiалiв та виробiв необхiдно виконувати такi вимоги протипожежної безпеки:

 - не допускати складування горючих будiвельних матерiалiв в межах протипожежних розривiв мiж спорудами, складування не  горючих матерiалiв допускається з залишенням вiльних смуг навколо будiвель, достатнiх для маневрування пожежного транспорту, але не менше нiж 5 м;

 - дороги та пiд'їзди потрiбно утримувати в хорошому станi i не захаращувати;

 - склади потрiбно забезпечувати необхiдними засобами гасiння пожеж (вогнегасниками, ящиками з пiском, ємкостями з водою, вiдрами, лопатами i т.п.) - примiщення, в яких зберiгаються легкозаймистi матерiали, всерединi та зовнi повиннi облад  нуватись написами "Увага! Вогненебезпечно!";

 - майданчик, зайнятий для зберiгання лiсоматерiалiв, повинен бути звiльнений вiд дерну та перiодично очищатись вiд тра  ви, кори та iншого смiття;

 - пиломатерiали потрiбно розташовувати на вiдстанi не менше нiж ЗО м вiд постiйних або тимчасових будiвель i споруд, а круглу деревину - на вiдстанi не менше нiж 15 м.

2 ПЕРЕВЕЗЕННЯ, СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРIГАННЯ  ЗБIРНИХ ЗАЛIЗОБЕТОННИХ I  БЕТОННИХ ВИРОБIВ ТА КОНСТРУКЦIЙ

 2.1 Збiрнi залiзобетоннi конструкцiї з заводу-виготовлювача потрiбно доставляти на приоб'єктнi склади, до мiсць, що знаходяться в зонi дiї монтажих кранiв або безпосердньо пiд монтажний кран без промiжного перевантаження.

 2.2 При органiзацiї роботи iз монтажу будинкiв з транспортних засобiв необхiдно використовувати найбiльш прогресивний метод доставку вантажiв змiнними напiвпричепами. В цьому випадку на один автомобiль-тягач припадає декiлька напiвпричепiв, кiлькiсть яких визначається за розрахунком.

 2.3 Для безпечного перевезення транспортними засобами залiзобетонних виробiв, запобiгання утворенню сколiв i трiщин потрiбно їх надiйно закрiплювати, а в мiсцях опирання виробу на транспортний засiб пiдкладати дерев'янi прокладки, якi запобiгають дотику виробiв до металевої частини вантажної платформи.

 Дерев'янi прокладки потрiбно розмiщувати по вертикалi одна навпроти одної по лiнiї пiдйомних пристроїв (петель, отворiв) або в мiсцях, що вказанi в робочих кресленнях. Для прокладок рекомендується використовувати пиломатерiали з поперечним перерiзом 150х100, 150х150, 100х100 мм або кругляк, обпилений з двох бокiв.

Прокладки повиннi бути перерiзом не менше нiж 50х40 мм.

 За наявностi у виробах виступаючих деталей чи монтажних петель товщина прокладок повинна перевищувати розмiр виступаючих деталей або монтажних петель не менше нiж на 20 мм.

 2.4 Вiдповiдальнiсть за правильнiсть закрiплення збiрних залiзобетонних та бетонних конструкцiй на транспортних засобах для перевезення несе завод-виготовлювач. Вiдповiдальнiсть за зберiгання в процесi перевезення - транспортна органiзацiя.

 2.5 Перевезення залiзобетонних конструкцiй потрiбно здiйснювати спецiальними автотранспортними засобами, що оснащенi iнвентарною оснасткою, яка забезпечує стiйке положення виробу при транспортуваннi.

 Для перевезення збiрних конструкцiй автомобiльним транспортом слiд використовувати:

 - спецiалiзованi транспортнi засоби - панелевози, обладнанi iнвентарними касетними пристроями для перевезення еле  ментiв в вертикальному положеннi;

 - причепи або напiвпричепи, обладнанi спецiальними пристроя  ми у виглядi пiрамiд для транспортування елементiв в нахи  леному положеннi;

 - бортовi автомобiлi та автопоїзди рiзної вантажопiдйомностi для перевезення елементiв в горизонтальному положеннi.

 2.6 Звичайнi вантажнi автомобiлi слiд використовувати для перевезення фундаментних блокiв, настилiв, панелей, сходових майданчикiв та маршiв вагою вiд 1 до 12 т.

 Автопоїзди потрiбно використовувати для перевезення довгомiрних (завдовжки понад 6,5 м) та великогабаритних конструкцiй (вагою 12 т i бiльше).

 2.7 Причепи (одноосьовi та багатоосьовi) та напiвпричепи (одноосьовi) i розпуски слiд використовувати для перевезення панелей С.5 ДБН Г.1-4-95

та iнших довгомiрних конструкцiй.

 За вiдсутнiстю причепа дозволяється використовувати трайлери, що оснащенi спецiальними пристроями для установки панелей пiрамiдою.

 2.8 При органiзацiї робiт iз перевезення збiрних залiзобетонних виробiв автотранспортом, для запобiгання пошкодженню конструкцiй i автомобiлiв, необхiдно:

 - використовувати вiдповiдно до загальної ваги збiрних еле  ментiв вантажопiдйомнiсть транспортного засобу;

 - забезпечити рiвномiрну i симетричну передачу навантаження на осi транспортного засобу, а також щiльне прилягання еле  ментiв до дерев'яних прокладок i пiдкладок;

 - елементам конструкцiй при установцi на транспортний засiб надати положення, близьке проектному, за винятком колон, якi слiд перевозити в горизонтальному положеннi, причому для двометрових колон необхiдно забезпечити опирання обох кiнцiв;

......

 


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: