ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДБН Г.1-5-96. Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом і інвентарем

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДБН Г.1-5-96. Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом і інвентарем

ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

Будiвельна технiка, оснастка, iнвентар та iнструмент

Вводиться на заміну РБН 237-86

 Норми рекомендуються для використання органiзацiями, що ведуть будiвництво, управлiннями i пiдроздiлами (дiльницями) малої механiзацiї.

 Норми поширюються на засоби малої механiзацiї, механiзований i ручний будiвельно-монтажний iнструмент, оснастку, пристрої i iнвентар,  контрольно-вимiрювальний  будiвельний  iнструмент,  що застосовується в промисловому, житлово-цивiльному, сiльськогосподарському i спецiальному будiвництвi.

 Норми визначають принципи i форми органiзацiї функцiонування системи засобiв малої механiзацiї i механiзованого iнструменту, їх концентрацiї в пiдроздiлах малої механiзацiї, способи ефективного використання.

 1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

 1.1 Цими нормами встановлюється система органiзацiї використання i оснащення бригад i будiвельних органiзацiй засобами малої механiзацiї, механiзованим i ручним iнструментом на основi норм оснащення на 100 робiтникiв вiдповiдної спецiальностi.

 1.2 Нормами визначаються методи i порядок розрахункiв потреби в засобах малої механiзацiї i механiзованому iнструментi за видами будiвельно-монтажних  робiт  на  рiчну  програму  будiвельної органiзацiї, методи пiдбору технологiчних комплектiв, рацiональної системи концентрацiї i використання засобiв механiзацiї спецiалiзованими пiдроздiлами (управлiння, дiльниця) малої механiзацiї.

 

 1.3 Норми мiстять номенклатуру засобiв малої механiзацiї i механiзованого iнструменту, технологiчнi комплекти для оснащення бригад, а також нормативи оснащення засобами малої механiзацiї i ручним iнструментом на одиницю вимiру - 100 робiтникiв для здiйснення розрахункiв.

 1.4 При виконаннi невеликих обсягiв окремих видiв робiт на будiвельних об'єктах (наприклад, котеджна забудова села, району, виконання ремонтних робiт тощо) кiлькiсний склад бригад i ланок, їх оснащення засобами малої механiзацiї, механiзованим i ручним iнструментом повинно вiдрiзнятися вiд тих, що наведенi в рекомендацiйному додатку 4. В цьому випадку потрiбно пiдбирати комплекти виходячи з тих особливостей, якi стосуються безпосередньо  цих об'єктiв, але принцип пiдбору при цьому залишається незмiнним, тобто таким, який викладений в нормах (роздiл 5).

 1.5 Вiдповiдальнiсть за органiзацiю концентрацiї засобiв малої механiзацiї i механiзованого iнструменту в пiдроздiлах (управлiннях, дiльницях) малої механiзацiї, пiдбiр i формування технологiчних комплектiв i забезпечення ними будiвельних органiзацiй та бригад покладається:

 - в комбiнатi (трестi) - на головного iнженера, головних механiка i енергетика, начальникiв УПТК i матерiально-технiчного забезпечення;

 - в будiвельно-монтажному управлiннi i спецiальному будiвельному управлiннi - на головного iнженера, заступника начальника управлiння, головного механiка i начальникiв дiльниць;

 - в управлiннi (дiльницi) малої механiзацiї - на начальника управлiння (дiльницi) i головного механiка;

 - на дiльницях будiвельних i спецiалiзованих будiвельних управлiнь - на начальникiв дiльницi i виконробiв, за якими закрiпленi бригади.

 1.6 Норми прередбачають використання ручного та контрольно-вимiрювального iнструменту як правило у складi технологiчних комплектiв.

 2 ОСНОВНI ПРИНЦИПИ I ФОРМИ ОРГАНIЗАЦIЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБIВ  МАЛОЇ МЕХАНIЗАЦIЇ

 2.1 Норми визначають єдину структуру i форму органiзацiї i функцiонування системи засобiв малої механiзацiї в будiвництвi i передбачають їх концентрацiю в спецiалiзованих пiдроздiлах (управлiння, дiльниця) малої механiзацiї i спецiалiзованих (опоряджувальних) будiвельно-монтажних управлiннях.

 2.2 Норми визначають основний принцип в органiзацiї i роботi пiдроздiлiв малої механiзацiї - централiзоване i оперативне забезпечення всiх пiдроздiлiв будiвельно-монтажних трестiв сучасними ефективними засобами малої механiзацiї, механiзованим iнструментом i оснасткою згiдно з встановленою номенклатурою (рекомендований додаток 4 i 5).

 2.3 При формуваннi пiдроздiлами машинних паркiв засобiв малої механiзацiї i механiзованого iнструменту потрiбно враховувати фактори, що впливають на номенклатуру машин:

 - об'єктнi обсяги будiвельно-монтажних робiт; строки, трива  лiсть i трудомiсткiсть виконання цих обсягiв робiт;

 - продуктивнiсть засобiв малої механiзацiї при виконаннi бу  дiвельно-монтажних робiт на об'єктi, умови їх використання;

 - термiн служби засобiв малої механiзацiї;

 - розосередженiсть об'єктiв будiвництва, тривалiсть перебазу  вання засобiв малої механiзацiї з об'єкта на об'єкт;

 - види та рiчнi обсяги будiвельно-монтажних робiт;

 2.4 Пiдроздiли малої механiзацiї повиннi дiяти з метою пiдвищення рiвня механiзацiї будiвельно-монтажних робiт, скорочення

ручної працi i забезпечення росту продуктивностi працi на базi широкого застосування ефективних засобiв малої механiзацiї, механiзованого iнструменту i полiпшення їх використання.

 Пiдроздiли малої механiзацiї функцiонують безпосередньо у

складi будiвельно-монтажних трестiв, трестiв механiзацiї або при

одному iз їх пiдроздiлiв (управлiннi). Матерiально-технiчне постачання пiдроздiлiв малої механiзацiї здiйснюють органiзацiї, у складi яких вони створенi i функцiонують.

 2.5 Основними завданнями пiдроздiлiв малої механiзацiї є:

 - концентрацiя засобiв малої механiзацiї i механiзованого iн  струменту, формування технологiчних комплектiв: iнструмента  льно-роздавальних пунктiв, забезпечення виконання будiвель  но-монтажних робiт механiзованим способом;

 - своєчасне i високоякiсне виконання окремих видiв будiвель  них робiт власними силами механiзованим способом (торкретува  ння, гiдроiзоляцiя, свердлiння отворiв в залiзобетонi та

  iншi);

 - забезпечення будiвельно-монтажних органiзацiй технологiчни  ми комплектами засобiв механiзацiї, механiзованим iнструмен  том, iнвентарем i пристроями або окремими засобами малої ме  ханiзацiї з мотористом або без нього;

 - забезпечення технiчної готовностi засобiв малої механiзацiї  шляхом полiпшення органiзацiї їх обслуговування i ремонту,  пiдвищення ефективностi їх експлуатацiї;

 - модернiзацiя i створення нових засобiв малої механiзацiї, ручних машин, iнструменту i пристосувань;

 - впровадження найбiльш ефективних засобiв механiзованого ви  конання робiт i скорочення ручної працi будiвельникiв;

 - збереження засобiв малої механiзацiї i пiдвищення надiйнос  тi їх роботи;

 - полiпшення умов працi, пiдвищення культури виробництва i  забезпечення додержання правил технiки безпеки при роботi з  засобами малої механiзацiї;

- економну витрату матерiалiв, паливно-енергетичних ресурсiв;

- навчання робiтникiв безпечним методам виконання будiвель  но-монтажних робiт з застосуванням засобiв малої механiзацiї.

 2.6  При  змiнi  програми  роботи  будiвельно-монтажної органiзацiї i галузевої структури будiвництва i пов'язаних з цим умов використання технiки, надходженнi нових машин i впровадженнi нових технологiй потрiбно систематично приводити  парк  малої механiзацiї у вiдповiднiсть з запланованою програмою, фiзичними обсягами i технологiчною структурою будiвельно-монтажних робiт.

...


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: