ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДБН Г.1-8-2000. Норми розрахунку витрат палива, теплової та електричної енергії при виробництві вапна, цегли і каменів силікатних

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДБН Г.1-8-2000. Норми розрахунку витрат палива, теплової та електричної енергії при виробництві вапна, цегли і каменів силікатних

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Організаційно-методичні, економічні та технічні нормативи

ВСТУП

Відповідно до Закону України "Про енергозбереження" та Постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97р. №786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" в даний час розробляється економічна, правова, нормативно-методична база раціонального використання теплової та електричної енергії. Розроблення цієї бази передбачає створення системи розрахунку питомих витрат теплової та електричної енергії, а також механізму матеріального заохочення економії енергоресурсів та фінансової відповідальності за їх нераціональне використання.

Виходячи з відсутності адміністративного втручання в господарську діяльність підприємств, питомі енерговитрати для конкретних технологічних процесів розраховуються безпосередньо під­приємством.

Розраховані підприємством питомі витрати підлягають контролю з боку Державної інспекції з енергозбереження і систематичному перегляду з урахуванням конкретних умов енергоспоживання.

В цьому документі не регламентуються норми енергетичних витрат, а надаються методики розрахунку питомих енерговитрат при виробництві вапна, цегли та каменів силікатних.

Документ розроблений відповідно до "Основних методичних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" (Державний комітет України з енергозбереження, наказ від 14.10.97р. №93) з урахуванням певних аспектів відомчих "Положень" будівельних корпорацій України щодо нормування питомих енерговитрат при виробництві бу­дівельних матеріалів (корпорації "Укрбудматеріали", "Украгропромбуд", "Укрбуд").

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Дані будівельні норми використовуються для виконання системних розрахунків та визначен­ня питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на виробництво вапна, цегли і каменів силікатних як на кожному етапі технологічного циклу, так і на весь технологічний цикл, та визна­чення загальновиробничих витрат - цехових та заводських.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2.1 У будівельних нормах є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б В.2.7-80-98

Цегла та камені силікатні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-90-99

Вапно будівельне. Технічні умови

ГОСТ12.1.003-83

ССБТ. Шум.Общие требования безопасности

ГОСТ12.1.004-91

ССБТ.Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ12.1.005-88

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ12.1.007-76

ССБТ.Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ12.1.018-93

ССБТ.Пожаро- и взрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ12.1.019-79

ССБТ.Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ12.1.030-81

ССБТ.Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ12.3.009-76

ССБТ.Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ12.4.011-89

ССБТ.Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ12.4.021-88

ССБТ.Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ17.2.3.02-78

Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ2874-82

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ДБН В.1.4-0.01-97

Система норм та правилзниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.4-0.02-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Типові документи

ДБН В.1.4-1.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДНАОП1.6.10-2.20-84

Виготовлення цегли і каменів силікатних. Вимоги безпеки

 

ДНАОП1.6.10-2.35-85

 

Виробництво гіпсу, вапна та вапняного борошна. Вимоги безпеки

 

СН4088-86

 

Санитарные нормы микроклимата производственных помещений

 

СНіП 2.04.05-91

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

 

СНіП 2.09.02-85

 

Производственные здания

 

СНіП 2.09.04-87

 

Административные и бытовые здания

 

СНіП 11-4-79

 

Естественное и искусственное освещение

 

3 ВИЗНАЧЕННЯ

3.1Уцьому документі використані терміни та визначення, що наведені в ДСТУ Б В.2.7-80, ДСТУ Б В.2.7-90.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Розрахунок витрати палива, теплової та електричної енергії спрямований на забезпечення планування та дотримання у виробництві технологічно та економічно обгрунтованих питомих витрат енергетичних ресурсів.

4.2 Даний документ поширюється на всі технологічні процеси і агрегати з виробництва вапна будівельного за ДСТУ Б В.2.7-90 та цегли і каменів силікатних за ДСТУ Б В.2.7-80, які пов'язані з витратами палива, теплової та електричної енергії.

4.3 Витрати палива теплової та електричної енергії залежать від вибору устаткування та ефек­тивності його використання. Технологічне обладнання, що використовується в технологічному процесі виробництва вапна та цегли і каменів силікатних, має відповідати за потужністю енерго­споживанню технологічного процесу.

4.4 Даний документ дає можливість ураховувати характеристики сировини, умови вироб­ництва, зміни параметрів технологічних процесів (у межах передбаченої технології), удосконалення технологічного устаткування, а також інші напрямки економії енергетичних ресурсів підприємства.

4.5 Даним документом не передбачено коригування витрат енергетичних ресурсів внаслідок порушення технологічного процесу, використання несправного обладнання або теплових агрегатів, порушення технологічних параметрів їх експлуатації тощо.

4.6 Розмірність питомих витрат визначають за видом витратної енергії:

паливо -кг ум. п.;

теплова енергія - тис. кДж; Гкал; МКал;

електроенергія -кВт×год.

При виробництві вапна, цегли і каменів силікатних питомі витрати відносяться до кінцевої (товарної) продукції: вапна - на тонну продукції, цегли - на 1000шт.умовної цегли.

Перерахунок різних видів енергоносіїв на умовне паливо виконують за фактичними питомими витратами на їх виробництво на підприємстві. При зовнішньому енергопостачанні перерахунок проводять за співвідношенням

1кВт ×год.= 0,351кгум. п.

4.7 Питомі витрати палива, теплової та електричної енергії на реалізацію процесу вироб­ництва вапна та цегли і каменів силікатних, а також на допоміжні і підсобні потреби виробництва є основою для визначення технологічних і загальновиробничих норм, що розробляються кожним підприємством, яке виробляє вапно та цеглу і камені силікатні, незалежно від форми власності підприємства.

4.8 Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) - це встановлення об'єк­тивно необхідної величини їх споживання на одиницю виробленої продукції.

4.9 Нормування питомих витрат ПЕР у виробництві будівельних матеріалів здійснюється з метою забезпечення раціонального їх використання і є основою економічного механізму енергозбе­реження. Воно використовується також для прогнозування обсягів споживання ПЕР, встановлення об'єктивних показників енергоємності товарної продукції.

4.10 Нормуванню підлягають всі витрати ПЕР на основні та допоміжні виробничі процеси, включаючи втрати енергії, незалежно від обсягів споживання цих ресурсів та джерел енергопоста­чання.

4.11 Норма витрати палива, теплової та електричної енергії - це показник їх використання при виробництві одиниці продукції встановленої якості, орієнтований на прогресивні умови вироб­ництва.

4.12 Витрати ПЕР комунально-побутового характеру, на будівництво та капітальний ремонт споруд, пуско-налагоджувальні та дослідні роботи тощо, якщо вони мають допоміжний характер стосовно виробництва основної продукції, враховуються окремо.

4.13 Норми питомих витрат повинні;

-         бути технічно та економічно обгрунтованими;

-         враховувати конкретні умови виробництва;

-         грунтуватись на планах організаційно-технічних заходів, направлених на підвищення ефективності використанняПЕР;

-         сприяти мобілізації резервів економії ПЕР у виробництві;

-         систематично переглядатися з урахуванням досягнутих показників ефективності використан­ня ПЕР.

4.14 Норми питомих витрат ПЕР класифікуються за ступенем агрегації - на індивідуальні та групові норми;

-         індивідуальною називається норма витрати одного або декількох видів ПЕР на одиницю продукції, яка визначається для окремих агрегатів, установок, технологічних процесів у конкретних умовах виробництва;

-         груповою називається норма витрати одного або декількох видів ПЕР, яка визначається на одиницю одноіменної продукції для різних рівнів виробництва (дільниця, цех, підприємство, об'єднання тощо).

4.15 За складом витрат ПЕР норми питомих витрат підрозділяються на технологічні та загаль-новиробничі:

-         технологічна норма витрати палива, теплової та електричної енергії враховує виробниче споживання та технічно неминучі втрати, пов'язані тільки із здійсненням основних та до­поміжних технологічних процесів виробництва даного виду продукції;

-         загальновиробнича цехова норма витрати палива теплової та електричної енергії на ви­робництво одиниці продукції включає витрати на реалізацію технологічного процесу (тех­нологічну норму), а також на допоміжні потреби цеху (освітлення, опалення, вентиляцію тощо), пов'язані з виробництвом продукції;

-         загальновиробнича заводська норма витрати теплової та електричної енергії враховує ви­трати на реалізацію технологічного процесу (технологічну норму), а також додаткові витрати енергії в виробничих і допоміжних цехах і службах заводу.

4.16 Періодичність перегляду встановлених підприємством норм обумовлюється зміною си­ровини, обладнання, технологічногопроцессувиробництва, але виконується не менше одного разу на рік.

Розробка та перегляд норм повинні супроводжуватись планом організаційно-технічних заходів з економії ПЕР. Відповідальність за розроблення і додержання норм несе керівник підприємства.

4.17 Експертиза встановлених норм витрат ПЕР, контроль за їх наявністю та виконанням здійснюється Державною інспекцією з енергозбереження, на яку покладається також контроль за станом обліку і використання ПЕР на підприємствах, зокрема в частині їх нераціонального, у тому числі марнотратного, споживання та інших порушень, пов'язаних з режимами використання ПЕР, а також експлуатацією паливо- і енергоспоживаючого устаткування, споруд та інженерних об'єктів.

4.17.1 Нераціональне використання ПЕР зумовлюється застосуванням застарілих технологій та обладнання.

4.17.2 До марнотратних (неефективних) відносяться витрати ПЕР, зумовлені недотриман­ням вимог державних стандартів, режимних та технологічних карт, затвердженої проектної документації на енерго- та теплопостачання, а також споруди в частині погіршення їх теплоізоляційних властивостей в опалювальний сезон, паспортів на діюче обладнання, в тому числі систематичне, без виробничої потреби використання палива, недовантаження або ви­користання на холостому ходу силових трансформаторів, електродвигунів, електропечей та іншого паливо- та енерговикористовуючого обладнання і машин, не обумовлене вимогами на­дійності і технічної або екологічної безпеки.

5 МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМИХ ВИТРАТ ПАЛИВА,ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

5.1 Питомі витрати палива, теплової та електричної енергії при виробництві вапна та цегли і каменів силікатних можуть бути визначені за допомогою таких методів:

- розрахунково-аналітичного;

- дослідного;

- розрахунково-статистичного;

- комбінованого.

5.1.1 Основним методом визначення питомих витрат теплової та електричної енергії при ви­робництві вапна та цегли і каменів силікатних є розрахунково-аналітичний метод, методичні поло­ження якого викладені в даному документі.

5.1.2 Розрахунково-аналітичний метод передбачає визначення питомих витрат теплової та електричної енергії за умов використання прогресивних технологічних рішень виробництва і може бути перевірений дослідним методом.

5.1.3 Дослідний метод полягає у визначенні питомих витрат на підставі даних, одержаних у результаті випробувань технологічного та енергетичного обладнання з урахуванням заходів з економії енергії.

5.1.4 Розрахунково-статистичний метод полягає у визначенні питомих витрат на основі ви­користання статистичних даних про фактичні витрати ПЕР та про значення чинників, що впли­вають на їх величину, з урахуванням прогресивних показників ефективності використання ПЕР, досягнутих на подібних виробництвах, а також запланованих заходів з економії ПЕР.

5.1.5 Комбінований метод поєднує в собі дослідний та розрахунково-аналітичний методи визна­чення питомих витрат ПЕР.

5.2 На базі розрахованих за наведеними методами питомих витрат ПЕР визначають норми енерговитрат при виробництві вапна, цегли і каменів силікатних, у тому числі в умовах неритмічної роботи підприємства.

5.3 Технічно обгрунтовані індивідуальні норми витрат ПЕР встановлюються розрахунково-аналітичним або комбінованим методами.

5.4 Групові норми витрат ПЕР визначаються, як правило, розрахунково-аналітичним методом як середньозважені показники на підставі індивідуальних норм і відповідних обсягів виробництва одноіменної продукції та розрахунково-статистичним методом.

5.5 Основними вихідними даними для визначення питомих витрат теплової та електричної енергії є:

- нормативна, технічна та технологічна документація;

- технічні та енергетичні характеристики устаткування;

- технологічна характеристика палива.

5.6 Витрати на планові розігрівання і пуск агрегатів та устаткування безперервної дії як витрати на допоміжні потреби виробництва розраховуються окремо.

5.7 Розраховані підприємствами норми питомих витрат ПЕР для підприємств, які не вийшли з підпорядкування центральних органів виконавчої влади, підлягають затвердженню цими органами влади, а для всіх інших підприємств - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

6 СТРУКТУРА ТА СКЛАД ПИТОМИХ ВИТРАТ ПАЛИВА НА ВИРОБНИЦТВО ВАПНА

6.1 При виробництві вапна у печах випалювання для технологічних потреб використовується безпосередньо паливо. Для загальних цехових і загальних заводських потреб використовується теплова енергія. Для зручності виконання розрахунків у даному документі базовою, універсальною сучасною одиницею виміру теплових витрат прийнято кДж з перерахунком кінцевих результатів розрахунків в кг умовного палива.

Показники для взаємних перерахунків різних видів енергетичних витрат наведені в додатку А.

6.2 Питому витрату палива (теплової енергії) визначають як наскрізний показник, що скла­дається з витрат на реалізацію технологічного процесу, додаткових витрат на потреби цеху та на потреби всього заводу.

Визначення витрати палива (теплової енергії) на виробництво вапна виконують методом тепло­вого балансу згідно з розділом 9.

6.3 Технологічну питому витрату палива, в, кг ум.п., (теплової енергії , тис. кДж/т), визначають з урахуванням конкретних технологічних умов:

где В,Q  - витрати палива (теплової енергії) на випалювання вапна, кг ум.п. (тис. кДж);

- обсяг виробництва вапна за розрахунковий період, т.

Для початкової орієнтовної оцінки витрати умовного палива на діючих підприємствах та для виробництв, що проектуються, питому витрату палива визначають з урахуванням даних таблиці 8.1.

Визначення витрати палива для підприємств з тепловими установками великої продуктивності виконують за допомогою теплотехнічного розрахунку з урахуванням позонного режиму обробки сировинної суміші та конструктивних характеристик теплових агрегатів.

6.4 Загальновиробничу цехову питому витрату теплової енергіїqцех.,тис. кДж/т, на вироб­ництво вапна визначають:

,

де -витрата теплової енергії на загальні потреби цеху за виключенням технологічних потреб, тис. кДж.

- витрата теплової енергії на опалення, тис. кДж;

- витрата теплової енергії на вентиляцію, тис. кДж;

- витрата теплової енергії на гаряче водопостачання, тис. кДж.

 

Витрати теплової енергії на ці потреби можуть бути частково компенсовані використанням вторинних теплоносіїв.

Загальновиробничу цехову питому витрату умовного палива , кг ум.п./т, визначають

                                                                  ,                                                             (6.3)

де -нижча теплотворна здатність умовного палива, тис. кДж/кг ум.п.

6.5 Загальновиробничу заводську питому витрату теплової енергії ,тис. кДж/т, визнача­ють:

                                                             ;                                      (6.4)

де Q - витрата теплової енергії на загальні потреби заводу за виключенням цехових потреб,            тис. кДж;

 - витрата теплової енергії на виробничі потреби в допоміжних цехах, адміністративних будинках, насосних тощо, тис. кДж;

 - втрата теплової енергії в заводських мережах, тис. кДж.

Загальнозаводську питому витрату умовного палива,кг ум.п./т,визначають

  .....                                              


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: