ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б Г.1-10:2008. Бетони. Номенклатура показників

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДСТУ Б Г.1-10:2008. Бетони. Номенклатура показників

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи

Organization of works by the estimated rate setting

Instruction concerning value determination of development

and examination of building codes projects

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на суміші бетонні і бетони, що виготовляються на мінеральних в'яжучих і мінеральних, органічних заповнювачах, і застосовуються в будівництві всіх видів.

Стандарт встановлює номенклатуру показників якості сумішей бетонних і бетонів та застосовується при:

-     розробленні національних стандартів (регламентних технічних умов), будівельних норм, а також інших нормативних документів із проектування і виготовлення бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій;

-     оцінці рівня якості суміші бетонної і бетону, бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій;

-     оцінці відповідності;

-     прогнозуванні і плануванні якості;

-     розробленні систем управління якістю;

-     складанні звітності та інформації щодо якості.

Конкретні значення, методи визначення і оцінки показників якості бетону і суміші бетонної повинні встановлюватися відповідними національними стандартами, технічними умовами або робочими кресленнями на бетонні і залізобетонні вироби і конструкції окремих видів, а також методичними вказівками з оцінки рівня якості, що підтверджуються у встановленому порядку.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.1.2-6-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення

ГОСТ 4.200-78 Система показателей качества продукции. Строительство. Основные положения. (Система показників якості продукції. Будівництво. Основні положення).

З НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ

3.1Критерії, показники якості й одиниці вимірювань щодо бетону відповідно до додатка А ДБН В.1.2-6 викладені в таблиці 1. Для   створення систем якості, забезпечення довговічності бетону й інших вимог таблиця 1 вміщує критерії, показники властивостей, які можуть застосовуватися при характеристиці бетону з точки зору економії енергії, безпеки експлуатації, безпеки життя і здоров'я людини, естетичних вимог, захисту навколишнього середовища, пожежної безпеки, економічної ефективності.

3.2Чисельні значення показників згідно з ДБН В.1.2-6 створюють рівні і класи вимог до експлуатаційних властивостей бетону.

3.3Номенклатура показників якості за критеріями, одиниці вимірювання і їх умовні познаки якості, наведені в таблиці 1, розподілені відповідно до вимог ГОСТ 4.200.

Таблиця 1- Показники якості й одиниці вимірювання

Найменування критеріїв, показників якості й одиниці вимірювання

Умовні познаки показників якості

1 Технічний рівень

 

1.1 Показники конструктивності (складу) суміші бетонної і бетону

 

1.1.1        Відношення води і в'яжучого (цементу) за масою

В/Ц, В/В

1.1.2        Вид вихідних матеріалів (в'яжучого, заповнювачів, добавок, води тощо)

-

1.1.3        Витрата вихідних матеріалів:

-

1.1.3.1     В'яжучого (цементу), кг/м3

В(Ц)

1.1.3.2     Заповнювачів, дрібного і крупного, кг/м3

П, Щ

1.1.3.3     Добавок, % від маси в'яжучого

-

1.1.3.3.1  Мінеральних

-

1.1.3.3.2  Хімічних (за сухою речовиною)

-

1.1.3.4     Води, л/м3

В

1.1.4        Найбільший розмір зерна заповнювача, мм

Dмакс

1.1.5       Повітровміст суміші бетонної в ущільненому стані, %

-

1.1.6        Співвідношення вихідних матеріалів за масою або за об'ємом

Ц:П:Щ

1.1.7        Вміст іонів хлору в бетоні (добавках, цементі, заповнювачах, воді тощо), %

-

1.2 Показники призначення (фізико-технічні властивості) бетону

 

1.2.1        Фізико-механічні показники

 

1.2.1.1     Нормована міцність із зазначенням термінів її досягнення, з урахуванням однорідності і фактична міцність МПа, Н/см2

R

1.2.1.2     Міцність на стиск

Rст

1.2.1.3     Міцність на розтяг осьовий

Rр

1.2.1.4     Міцність на розтяг при згині

Rр.з

1.2.1.5     Міцність на розтяг при розколюванні

Rр.р

1.2.1.6     Швидкість набору міцності бетону, МПа/добу

-

1.2.2        Показники деформативності бетону

 

1.2.2.1     Відносна деформація повзучості при стиску і розтягу, МПа-1

С

1.3.1        Коефіцієнт поперечної деформації

1.3.1.1     Коефіцієнт Пуассона

1.3.1.2     Модуль пружності, МПа

Е

1.3.1.3     Усадка

εу

1.3.1.4     Набухання

εнаб

1.3.1.5     Гранична стисливість

εг

1.3.1.6     Гранична розтяжність

εр

1.3.1.7     Характеристика повзучості

φ

1.3.2        Вологість за масою або об'ємом, %

ωм, ωо

1.3.3        Водопоглинання за масою або об'ємом, %

Wм, Wо

1.3.4        Капілярне підсмоктування, м

-

1.3.5        Проникність різноманітними рідинами і газами

-

1.3.5.1     Коефіцієнт фільтрації води, см/с

Кф

1.3.5.2     Водонепроникність, МПа

W

1.3.6        Параметри пористості бетону

П

1.3.6.1     Повний об'єм пор за об'ємом, %

-

1.3.6.2     Об'єм відкритих капілярних пор, %

-

1.3.6.3     Об'єм відкритих некапілярних пор за об'ємом (міжзернова порожнистість), %

-

1.3.6.4     Об'єм умовно закритих пор, %

-

1.3.6.5     Показник мікропористості

-

1.3.6.6     Показник середнього розміру пор

-

1.3.6.7     Показник однорідності розмірів пор

-

1.2.8        Середня густина, кг/м3

1.2.9        Теплофізичні показники

-


Продовження таблиці 1

Найменування критеріїв, показників якості й одиниці вимірювання

Умовніпознаки показниківякості

1.2.9.1     Тепловиділення, Дж

Q

1.2.9.2     Теплопровідність, Вт(мּК)

λ

1.2.9.3     Теплоємність, Дж/°С

С

1.2.9.4     Коефіцієнт температурної деформації

α

1.2.9.5     Температура, що відповідає 4 % і 40 % деформації бетону під навантаженням, °С

t

1.2.10      Електричний опір, Ом

1.2.11      Коефіцієнт звукопоглинання

1.2.12      Морозостійкість бетону, цикли

F

1.2.13      Стираність, г/см2

G

1.2.14      Стійкість до дії високих температур

-

1.2.14.1   Термостійкість, цикли

-

1.2.14.2   Межа вогнестійкості, хв

-

1.2.14.3   Вогнетривкість, °С

-

1.2.15      Кавітаційна стійкість, см/г

і

1.2.16      Гранично-допустима температура застосування, °С

t

1.2.17      Висолоутворення

-

1.2.18      Атмосферостійкість, цикли

-

1.2.19      Показники рівня радіаційного захисту

 

1.2.19.1   Лінійний коефіцієнт ослаблення бетону, см-1

-

1.2.19.2   Товщина шару половинного ослаблення бетону, см

Т½

1.2.19.3   Стійкість радіаційна

-

1.2.20      Корозійна стійкість

-

1.2.21      Лугостійкість

-

1.2.22      Кислотостійкість

-

1.2.23      Стійкість до дії вуглекислоти

-

1.2.24      Сульфатостійкість

-

1.2.25      Стійкість до магнезіальної корозії

-

1.2.26      Біостійкість

-

1.2.27      Кольоростійкість

-

1.3 Фізична корозія

 

1.3.1       Солестійкість (відкладення розчинних солей у порах цементного каменю)

-

1.4 Естетичні показники

 

1.4.1        Відповідність кольору еталону

 

1.4.2        Колір бетону

λ

1.4.2.1     Тон (фон), довжина хвилі відбитого світлового променя

Р

1.4.2.2     Насиченість (чистота), %

1.4.2.3     Світлість (яскравість), %

-

1.5 Показники технологічності бетонної суміші

 

1.5.1        Здатність до формування

-

1.5.2        Рухомість, см

ОК

1.5.3        Діаметр розпливу конуса сумішей литих бетонних, мм

РК

1.5.4        Жорсткість, с

Ж

1.5.5        Модуль пружності при вібруванні, МПа

-

1.5.6        Коефіцієнт загасання при вібруванні, см-1

1.5.7        Вібров'язкість

1.5.8        Збереженість бетонної розчинової суміші, год

-

1.5.9        Кінетика структуроутворення

-

1.5.9.1     Терміни початку і кінця тужавлення, год, хв

-

1.5.9.2     Втрата рухомості або збільшення жорсткості, %, см/хв

-

1.5.9.3     Структурна міцність, МПа

R

1.5.9.4     Температура тверднення, застосування, °С

t

1.5.10      Сталість складу (рецептури) і структури

-

1.5.10.1   Точність дозування, %

-

1.5.10.2   Розшарування, %

-

1.5.10.3   Водовідділення, %

-

2. Сталість показників якості

 

2.1 Варіація значень показників технічного рівня

 

Кінець таблиці 1

Найменування критеріїв, показників якості й одиниці вимірювання

Умовніпознаки показниківякості

2.1.1     Середнє квадратичне відхилення, в одиницях вимірювання показників

S

2.1.2     Коефіцієнт варіації, %

V

2.2        Забезпеченість нормованого значення показника технічного рівня, %

-

3 Економічна ефективність

 

3.1 Собівартість, грн.

С

3.2 Рентабельність, %

Р

3.3 Питомі капітальні вкладення, грн.

К

3.4 Питома витрата в'яжучого на одиницю проектної міцності, кг/МПа

-

3.5 Економічний ефект, грн.

Е

4 Конкурентноздатність на зовнішньому ринку

 

4.1 Показники патентного захисту, наявність експорту продукції

-

Примітка. Познаки міцності бетону, пористості, модуля пружності застосовуються з літернимиіндексами, що наведені в нормативній документації

3.4Для бетонів і бетонних сумішей окремих видів при відповідному обґрунтуванні можуть застосовуватися інші показники якості.

4 ЗАСТОСУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ

4.1Номенклатура показників якості встановлюється залежно від призначення конкретних видів бетонних і залізобетонних конструкцій та виробів і відповідно до вимог ДСТУ Б А.1.2-1 при оцінюванні відповідності продукції та з урахуванням вимог ДБН В.1.4-1.01, ДБН В.1.4-2.01, (1, 2,3)

ДОДАТОК А

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1     ДСП 6.074.120-01 (ОСПУ) Основні санітарні правила протирадіаційного захисту України

2     НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України

3     СанПиН 6027 А-91 Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов встроительстве. Гигиенические требования (Санітарні правила і норми із застосування полімерних матеріалів у будівництві. Гігієнічні вимоги)

Код УКНД 91.100.30

Ключові слова: номенклатура показників, показник якості, одиниці вимірювання, суміш бетонна, бетон.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: