ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійГалузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Загальна частина

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

Скачать Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Загальна частина

МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Загальні положення

1.Згідно зі статтею 6 Закону України „Про оплату праці" основою організації оплати праці в Україні є тарифна система. Тарифна система використовується для розподілу робіт в залежності від їх складності, а працівників – від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Порядок організації оплати праці (форми та системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки тощо) визначається кожною організацією та підприємством на засадах, встановлених колективним договором, із дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

2.Нормування праці в будівельній галузі регламентується законодавством України, нормативно-методичними документами Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.

3.Нормування праці робітників, зайнятих у будівництві, базується на системі норм праці, що складають нормативну базу з праці. Для нормування праці будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні організації, що виконують роботи підрядним способом, та виробничі структурні підрозділи організацій і підприємств, які здійснюють будівництво та капітальний ремонт господарським способом, можуть застосовувати всі види норм – міжгалузеві, галузеві, відомчі та місцеві.

Міжгалузеві норми часу – норми, що розробляються виходячи із досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва та праці, типових для організацій і підприємств двох і більше галузей.

Галузеві норми часу – норми, що розробляються виходячи із досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва та праці, типових для організацій та підприємств галузі будівництва. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи (далі – Галузеві норми) затверджуються Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України за погодженням із Центральним комітетом професійної спілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України в міру їх готовності та видаються узбірниках Галузевих норм на окремі види робіт. Перелік збірників Галузевих норм наведено в додатку 1 до Загальної частини.

Відомчі норми часу – це норми, що розробляються на спеціальні види будівельних робіт в залежності від галузевого призначення об'єктів будівництва. Відомчі норми часу (далі – відомчі норми) затверджуються в установленому порядку міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, будівельними корпораціями та об'єднаннями за погодженням із відповідним профспілковим органом. Орієнтовний перелік збірників відомчих норм часу на спеціальні будівельні роботи, який передбачається розробити, наведено в Програмі створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005 – 2010 роки, що затверджена Держбудом України від 28 грудня 2004 року № 243.

Місцеві норми часу – норми на окремі види будівельних робіт, які встановлюються на роботи, що виконує конкретна будівельна організація, за умови відсутності Галузевих чи відомчих норм або коли технологія й організація виконання цих робіт у даній організації суттєво відрізняються від передбачених Галузевими чи відомчими нормами. Місцеві норми часу (далі – місцеві норми) затверджуються та вводяться в дію роботодавцем за погодженням із профспілковим комітетом або іншим уповноваженим на представництво трудового колективу органом.

4.Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи розробляються на виконання Указу Президента України від 25 грудня 2000 року № 1375 „Про Концепцію дальшого реформування оплати праці в Україні", розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року № 152-р „Про затвердження заходів щодо реалізації Концепції дальшого реформування оплати праці в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2003 року № 356 „Про затвердження Програми створення та постійного оновлення національної нормативної бази з праці та професійної класифікації на 2004 – 2007 роки", а також „Програми створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки", затвердженої наказом Держбуду України від 28 грудня 2004 року № 243.

5.Галузеві, відомчі та місцеві норми часу на виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних та спеціальних будівельник робіт розробляються методами технічного нормування відповідно до Положення з організації нормування праці у будівництві, затвердженого наказом Держбуду України від 7 жовтня 2004 року № 188, зареєстрованого Міністерством юстиції України 25 жовтня 2004 року за № 1359/9958, та Методичних рекомендацій з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи, затверджених наказом Держбуду України від 2 вересня 2004 року № 170.

6.Тарифікація робіт, наведених у збірниках Галузевих норм, здійснюється згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 „Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи", затвердженим наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року № 249 та від 24 жовтня 2000 року № 239 за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України (з урахуванням змін і доповнень до нього). Кваліфікаційні характеристики розроблено відповідно до восьмирозрядної тарифної сітки.

Випуск 64 „Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" включає 4 розділи, а саме:

Розділ 1 „Керівники, професіонали, фахівці";

Розділ 2 „Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи";

Розділ 3 „Робітники. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення";

Розділ 4 „Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг".

На роботи, не передбачені Випуском 64, тарифікація робіт здійснюється згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 1 „Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності" та іншими відповідними довідниками.

7.Віднесення робіт, що виконуються в будівництві, до певних розрядів та присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам здійснюється роботодавцем за погодженням із профспілковим комітетом або іншим уповноваженим на представництво трудового колективу органом.

Кваліфікаційні розряди підвищуються робітникам, які успішно виконують норми праці, сумлінно ставляться до виконання своїх трудових обов'язків та мають освіту, яка відповідає кваліфікаційним вимогам, що визначені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Право на підвищення розряду мають робітники, які не менше ніж три місяці успішно виконують роботи більш високого розряду та здали кваліфікаційний екзамен.

За грубе порушення технологічної дисципліни та інші серйозні порушення, що призвели до погіршення якості робіт, робітникові може бути знижено кваліфікацію на один розряд.

Поновлення кваліфікаційного розряду здійснюється в загальному порядку, але не раніше ніж через три місяці після його зниження.

Виконання робіт не тими професіями та кваліфікаційними розрядами робітників, що визначені в параграфах Галузевих норм, не може бути підставою для внесення будь-яких змін до зазначених норм.

8. Розрахунок розцінок на конкретні види робіт здійснюється безпосередньо будівельними організаціями та підприємствами, що виконують будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи, множенням встановленої колективним договором годинної тарифної ставки робітника відповідного розряду або середньої годинної тарифної ставки ланки на норму часу.

Годинні тарифні ставки робітників, які зайняті на виконанні будівельних, монтажних та ремонтно-будівельних робіт із важкими і шкідливими умовами праці, а також на верхолазних роботах зі шкідливими умовами праці підвищуються на певний відсоток в залежності від їх кваліфікації, а саме на 8-12 відсотків, а на роботах з особливо шкідливими умовами праці на 16-24 відсотки. Перелік робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 року № 576 (додаток 2 до Загальної частини).

На будівництві метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення оплата праці робітників, які виконують роботи, передбачені розділом 3 Переліку, наведеного в додатку 2 до Загальної частини, здійснюється за підвищеними тарифними ставками, що встановлені для робіт з особливо шкідливими умовами праці.

9.  Галузеві норми можуть застосовуватися для розроблення укрупнених і комплексних норм з оплати праці та кошторисних норм, складання калькуляцій затрат праці, розрахунку чисельності працівників та розміру оплати їх праці за виконаний обсяг робіт тощо.

10.Якщо на будівництві застосовуються більш досконалі технологія або організація виробництва, нові ефективні матеріали, конструкції та вироби, сучасні машини, механізми, устаткування, інструмент з більш високою продуктивністю, ніж це передбачено Галузевими нормами, встановлюються нові науково обґрунтовані місцеві норми, що розробляються, затверджуються та вводяться в дію у встановленому порядку.

Про запровадження нових норм часу або зміну чинних норм часу роботодавець повинен повідомити робітників не пізніше ніж за один місяць до їх введення.

Роботодавець повинен забезпечити відповідність організаційно-технічних умов виробництва (організація праці, технологія, наявність необхідних машин, механізмів, устаткування, інструментів тощо) на робочих місцях тим, що запроектовані нормами часу.

11.Роботодавець повинен за погодженням із профспілковим комітетом або іншим уповноваженим на представництво трудового колективу органом переглядати місцеві норми у разі запровадження у виробництво технічних, господарських та організаційних заходів, що забезпечують підвищення продуктивності праці.

12.Галузевими нормами, за винятком обумовлених випадків, враховується час, затрачений робітниками на виконання підготовчо-заключних робіт, у тому числі на підготовку робочого місця для виконання роботи та утримання його в належному стані згідно з вимогами нормативних актів з охорони праці та технологією виробництва, на отримання й переміщення від приоб'єктних складів до місця роботи матеріалів, інструменту та устаткування, що мають невеликі габарити і масу, перенесення їх до складів після закінчення робіт, на переходи в межах будівельного майданчика, пов'язані зі зміною робочого місця, на підготовку інструменту в процесі роботи, на утримання в належному технічному стані машин, механізмів, устаткування, інструменту тощо, а також на отримання виробничих завдань та здавання виконаних робіт.

13.Галузевими нормами передбачається, що виконання робіт здійснюється за умови дотримання виконавцями та організаторами робіт правил та норм з охорони праці.

14.Галузевими нормами враховується:

а)час, потрібний для періодичного відпочинку робітників протягом робочої зміни;

б)час, затрачений на переміщення матеріалів на відстань, зазначену у відповідних вступній або технічній частині збірників норм та глав, розділів або текстах параграфів норм. Переміщення матеріалів на відстань, понад ту, що враховується в збірниках Галузевих та відомчих норм, здійснюється окремо згідно із збірником ГН 1 "Внутрішньобудівельні транспортні роботи". Відстань переміщення матеріалів, не кратна 10 м, округляється в більшу сторону до повних 10 м, наприклад, переміщення матеріалів на 14 м нормується як переміщення на 20 м.

15.Під час виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних та спеціальних будівельних робіт у зимових умовах на відкритому повітрі та в неопалюваних приміщеннях до Галузевих та відомчих норм застосовуються усереднені коефіцієнти в залежності від температурної зони, місяця виконання робіт та групи робіт, до яких вони відносяться.

Порядок застосовування усереднених коефіцієнтів до Галузевих та відомчих норм часу на будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні та спеціальні будівельні роботи, що виконуються в зимових умовах, поділ території України за температурними зонами із зазначенням зимових періодів, розподіл будівельних робіт за групами для нарахування коефіцієнтів до норм часу наведено, відповідно, у додатках 3, 4 та 5 до Загальної частини.

16.Під час виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних та спеціальних будівельних робіт у літній період на відкритому повітрі просто неба за наявності температури зовнішнього повітря більшої ніж + 27 ° С до Галузевих та відомчих норм можуть застосовуватися усереднені коефіцієнти, які враховують шкідливі фактори, що призводять до зменшення продуктивності праці робітників та будівельних машин, механізмів, устаткування, інструменту. Порядок застосування зазначенихкоефіцієнтів до норм часу наведено у додатку 6 до Загальної частини.

17. Під час виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних та спеціальних будівельних робіт у більш складних виробничих умовах порівняно з передбаченими Галузевими нормами (під час реконструкції, технічного переозброєння, розширення та капітального ремонту промислових підприємств, будівель і споруд, ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха тощо), в результаті чого зменшується продуктивність праці робітників, допускається встановлення до норм часу на виконання відповідних робіт коефіцієнтів в таких розмірах:

а)на діючих промислових підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках тощо) у разі наявності в зоні виконання робіт працюючого технологічного устаткування (верстатів, установок, печей, кранів, конвеєрів, розливних ковшів тощо), розгалуженої мережі інженерних комунікацій, забрудненості повітря, руху технологічного транспорту по внутрішньоцехових та внутрішньозаводських коліях – коефіцієнти від 1,1 до 1,2, а на підприємствах металургійної, хімічної та нафтохімічної промисловості – коефіцієнти від 1,1 до 1,25;

б)           на промислових підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках тощо), зупинених для виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних та спеціальних будівельних робіт, а також у будівлях і спорудах будь-якого призначення у разі наявності в зоні виконання робіт предметів, що заважають пересуванню у приміщенні (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного та лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів, матеріалів тощо) – коефіцієнти від 1,1 до 1,15;

в)           під час виконання робіт у тепляках – коефіцієнт 1,1;

г)під час виконання робіт в охоронній зоні повітряних ліній електричної мережі, у місцях розташування комунікацій електричного постачання, в діючих електричних установках, поблизу від конструкцій та предметів, що перебувають під електричною напругою (якщо повне відключення напруги згідно з виробничими умовами є неможливим), якщо це пов'язане з обмеженням дій робітників згідно з вимогами правил та норм з охорони праці – коефіцієнти від 1,1 до 1,2;

д)у разі, коли температура повітря у приміщеннях на робочому місці становить понад +40°С – коефіцієнти від 1,15 до 1,25;

е)під час виконання робіт у закритих приміщеннях та спорудах (колекторах, резервуарах, бункерах, камерах тощо) – коефіцієнт 1,1;

ж)          під час виконання робіт у діючих цехах підприємств зі шкідливими умовами праці (де для робітників промислового підприємства встановлено скорочену тривалість робочого дня) – коефіцієнт 1,15, а у разі наявності виробничих умов, зазначених у підпункті „а", крім того, застосовується один з коефіцієнтів, передбачених у цьому підпункті.

У разі виконання робіт із поєднанням виробничих умов, зазначених у підпунктах „а" – „е", можна встановити тільки один із передбачених у цих підпунктах коефіцієнтів.

Наявність умов виконання робіт, що зменшують продуктивність праці робітників, конкретна величина коефіцієнта, а також обсяги робіт, що нормуються за нормами з урахуванням цього коефіцієнта, встановлюються в кожному конкретному випадку згідно з актом, затвердженим роботодавцем за погодженням із профспілковим комітетом або іншим уповноваженим на представництво трудового колективу органом.

18. У параграфах Галузевих та відомчих норм, як правило, наводяться:

а)стислі характеристики машин, механізмів, устаткування тощо (для механізованих видів робіт та робочих процесів);

б)вказівки щодо застосування норм під час виконання окремих складних робочих процесів або нових видів робіт (у разі потреби);

в)склад робіт нормованого робочого процесу (перелік основних трудових операцій, передбачених нормами часу);

г)  розрахункові склади ланок (найменування професій та розряди робітників);

д)норми часу на виконання певних видів робіт.

Норми часу обчислюються в людино-годинах на прийняту у конкретному параграфі одиницю виміру.

Норми виробітку в параграфах Галузевих норм не наводяться. У разі потреби, на підставі норм часу можуть розраховуватися відповідні норми виробітку.

Норма виробітку – це обсяг робіт (продукції), який робітник або група робітників відповідної кваліфікації виконує за одиницю робочого часу (годину, зміну тощо) у відповідних організаційно-технічних умовах.

Норма виробітку в натуральних вимірах на одного робітника за зміну розраховується діленням середньої тривалості робочої зміни на норму часу в людино-годинах на одиницю виміру продукції; норма виробітку в натуральних вимірах на бригаду (ланку) за зміну – відповідно множенням норми виробітку робітника за зміну на чисельність складу бригади (ланки).

19.  У параграфах Галузевих норм на виконання механізованих робочих процесів, крім норм часу на виконання конкретного виду робіт робітниками, у дужках без зазначення найменування наводяться в окремому рядку (графі) норми часу машин у машино-годинах. Під час роботи декількох машин у складі єдиного механізованого агрегату в дужках наводяться норми часу агрегату в цілому.

Норми часу машин, що епізодично беруть участь у виконанні робочих процесів, у збірниках Галузевих норм, як правило, не наводяться.

20.У ряді збірників Галузевих норм разом з нормами часу на окремі робочі процеси – наводяться підсумовані норми часу на комплексний робочий процес в цілому (без округлення підсумкових значень). У параграфах, що містять підсумовані норми, а також норми, з яких вони складаються, склад ланок робітників для підсумованих норм не наводиться.

21.Якість робіт, виконаних робітниками, має відповідати технічним умовам на виконання та приймання відповідних видів робіт. Роботи, виконані із порушенням технічних умов та будівельних правил, вважаються браком. Оплата праці за виготовлену продукцію, яка вважається бракованою, здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України.

22.Галузеві норми на виготовлення будівельних конструкцій та деталей можуть застосовуватися у допоміжних та другорядних виробництвах будівельної організації (підприємства), якщо оплата праці у цих виробництвах згідно з діючими положеннями, здійснюється в порядку, встановленому для робітників, зайнятих на виконанні будівельних, монтажних та ремонтно-будівельних робіт.

23.У разі потреби, здійснюється одночасне застосування до норм часу кількох коефіцієнтів, передбачених у Загальній частині та у відповідних збірниках Галузевих норм. Остаточна норма часу для кожного конкретного випадку визначається шляхом перемноження норми часу на добуток усіх коефіцієнтів, що застосовуються.

Приклад.

У примітці 1 до таблиці 5 § ГН 3-1 Збірника ГН 3 „Кам'яні роботи" Галузевих норм передбачено, що під час улаштовування фундаментів із бутового каменю, цегляного бою або щебеню під заливання у траншеях на глибині понад 1,2 м до норми часу застосовується коефіцієнт 1,15.

У примітці 2 до цієї ж таблиці передбачено, що у разі наявності в траншеях розпорів до норми часу застосовується коефіцієнт 1,1. У випадку, коли улаштовування фундаментів виконується в траншеї з розпорами на глибині понад 1,2 м, до норми часу застосовуються обидва коефіцієнти, а саме: 1,15 х 1,1 = 1,265.

24.Кожний параграф тих збірників Галузевих норм, що не мають поділу на частини, позначається двома цифрами (шифром), з яких перша показує номер збірника, а друга – певний параграф у цьому збірнику. Наприклад, шиф𠄧 ГН 3-12" означає § 12 збірника ГН 3 „Кам'яні роботи" Галузевих норм.

У тих випадках, коли збірник складено з окремих частин, шифр параграфа позначається трьома цифрами, з яких перша показує номер збірника, друга – номер частини цього збірника, третя – параграф у складі цієї частини. Наприклад, „§ ГН 2-1-7"-означає § 7 частини 1 „Механізовані та ручні земляні роботи" збірника ГН 2 „Земляні роботи" Галузевих норм.

25.Наведені у збірниках Галузевих норм межі числових показників (довжини, перерізів, діаметрів, маси, вантажопідйомності, місткості тощо), де зазначено „до", потрібно розуміти як „включно".

....

Скачать полный текст Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Загальна частина


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: