ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДСТУ Б В.2.1-11:2009. Методи лабораторного визначення властивостей набухання та усадки

Оцените
(0 голосов)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

 

 

Основи та підвалини будинків і споруд

 

 

ҐРУНТИ

 

Методи лабораторного визначення властивостей набухання та усадки

 

ДСТУ Б В.2.1-11:2009

Введено:  «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

Мінрегіонбуд України

2010


 


ЗМІСТ

с.

1Сфера застосування1

2Нормативні посилання1

3 Терміни та визначення понять2

4Загальні положення4

5 Засоби випробування та матеріали5

6 Підготовка до випробування7

7 Проведення випробування9

8 Обробка результатів випробування11

9 Оцінювання похибки вимірювань12

10 Вимоги безпеки14

Додаток А

Пристосування для вимірювання діаметра та висоти зразків при усадці15

Додаток Б

Журнал випробування набухання ґрунту без навантаження (вільне набухання) в ПНҐ16

Додаток В

Журнал випробування набухання ґрунту під навантаженням у компресійному приладі18

Додаток Г

Журнал випробування ґрунту при усадці20

Додаток Д

Графік залежності відносної деформації набухання εsw, грунту від тиску р при випробуваннях зразка ґрунту в компресійному приладі22

Додаток Е

Графік залежності зміни об'єму Vзразка ґрунту при зміні вологості wв процесі усадки23

 

 


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Основи та підвалини будинків і споруд

ҐРУНТИ

Методи лабораторного визначення властивостей набухання та усадки

Основания и фундаменты зданий и сооружений

ГРУНТЫ

Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки

Bases and foundations of buildings and structures

SOILS

Laboratory methods for determination of swelling and shrinking characteristics

Чинний від 2010-10-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на глинисті ґрунти природного і порушеного складу та встановлює методи лабораторного визначення їх набухання та усадки.

Стандарт не поширюється на глинисті ґрунти, які містять великоуламкові включення з розміром зерен більше ніж 5 мм, і на глинисті ґрунти в мерзлому стані.

 

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН В.2.1-10-2009 Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти будинків і споруд. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДСТУ Б А.1.1-25-94 Система стандартизації та нормування в будівництві. Ґрунти. Терміни та визначення

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти.Кла­сифікація

ДСТУ Б В.2.1-8-2001 (ГОСТ 12071-2000) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Відби­рання, упакування, транспортування і зберігання зразків

ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей

ДСТУ Б В.2.1-19:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складу

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1    вологість набухання wsw, ч. од.

Вологість, яку одержують після завершення набухання зразка ґрунту, що обтискується в умо­вах, які унеможливлюють бокове розширення заданим тиском (ДСТУ Б А.1.1-25)

3.2    вологість на границі усадки wsh, ч. од.

Вологість ґрунту в момент різкого зменшення усадки, яка визначається за точкою перегину кривої графіка залежності зміни об'єму зразка ґрунту Vвід зміни вологості wпри висиханні (ДСТУ Б А.1.1-25)

3.3    ґрунт набухаючий

Ґрунт, який при замочуванні водою чи іншою рідиною збільшується в об'ємі та має відносну де­формацію набухання (в умовах вільного набухання) εsw≥ 0,04 (ДСТУ Б В.2.1-2)

3.4    набухання ґрунту

1.Властивість глинистого ґрунту збільшувати свій об'єм при взаємодії з водою або іншоюрідиною

2.Процес зміни об'єму ґрунту в часі при його взаємодії з водою або іншою рідиною (ДСТУ БА.1.1-25)

3.5    набухання ґрунту абсолютне Δh, см

"абсолютна деформація набухання"

Збільшення висоти зразка ґрунту в процесі випробування при взаємодії ґрунту з водою або іншою рідиною (ДСТУ Б А.1.1-25)

3.6    набухання ґрунту відносне esw= Δh/h

"відносна деформація набухання"

Відношення абсолютного набухання до початкової висоти зразка ґрунту (ДСТУБ А.1.1-25, ДСТУ Б В.2.1-2 (ГОСТ 25100))

3.7    набухання ґрунту вільне εsw0, ч. од.

"відносна деформація набухання без навантаження"

Відносне набухання, одержане в приладах типу ПНҐ, коли тиском від маси штампа й вимірю­вального обладнання, якщо він не перевищує 0,006 МПа (0,06 кг/см2), нехтують (ДСТУ Б А.1.1-25)

3.8    набухання ґрунту під навантаженням εswh, ч. од.

"відносна деформація набухання під навантаженням"

Відносне набухання ґрунту при даному тиску на зразок (ДСТУ Б А.1.1-25)

3.9    ступінь тиску

Величина збільшення тиску при передаванні навантаження через штамп на зразок ґрунту під час випробувань (ДСТУ Б А.1.1-25)

3.10  тиск набухання psw, МПа (кг/см2)

Тиск на зразок ґрунту, який виникає при замочуванні рідиною і стисненні в умовах, що унемож­ливлюють бокове розширення, коли деформації набухання або стиснення ґрунту дорівнюють нулю (ДСТУ Б А.1.1-25)

3.11  тиск на зразок ґрунту р, МПа (кг/см2)

Відношення величини навантаження, прикладеної через штамп приладу, до площі штампа

3.12  усадка ґрунту

1.                Властивість глинистого ґрунту зменшувати свій об'єм при випаровуванні з нього вологи

2.                Процес зміни лінійних розмірів і об'єму зразка ґрунту в часі при випаровуванні з нього вологи (ДСТУ Б А.1.1-25)

3.13  усадка ґрунту абсолютна за висотою Δh, см; діаметром Δd, см; об'ємом ΔV, см

Зменшення висоти h, діаметра d, об'єму Vзразкаґрунту під час випробувань (ДСТУ Б А.1.1-25)

3.14  усадка ґрунту відносна за висотою εh, діаметром ed, об'ємом εd

Відношення абсолютної усадки зразка ґрунту за висотою, діаметром, об'ємом до їх початкових розмірів відповідно (ДСТУ Б А.1.1-25)

 

4ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1           Характеристики набухання та усадки ґрунту визначають за відносною деформацією: набухання - в умовах, що унеможливлюють бокове розширення при насиченні ґрунту водою абохімічним розчином; усадку - в умовах вільної тривісної деформації при висиханні ґрунту. Випробування для визначення характеристик набухання виконують до припинення поглинання зразкомґрунту води (або розчину), а усадки - до повної втрати їм вологості.

4.2           Показниками, що характеризують набухання ґрунту, є відносна деформація набухання без навантаження εsw0, відносна деформація набухання під навантаженням εswh, тиск набухання psw, вологість ґрунту після набухання wsw. Показниками, що характеризують усадку ґрунту, є величини усадки ґрунту за висотою εh, діаметром εd, об'ємом εVта вологістю на межі усадки wsh.

4.3           Зразки ґрунту природного складу для випробувань на вільне набухання, набухання під навантаженням, тиск набухання та усадки вирізають з одного моноліту ґрунту; зразки ґрунту порушеного складу готують із заданими величинами щільності та вологості.

Вільне набухання визначають випробуванням одиночного зразка ґрунту.

Набухання під навантаженням і тиск набухання визначають випробуванням серії зразків-близнюків, які вирізують з одного моноліту ґрунту, шляхом їх обтискання з наступним насиченням водою.

Величини ступенів тиску та їх кількість визначають у завданні та програмі досліджень.

За відсутності таких даних випробування проводять у діапазоні півторакратних величин умов­них розрахункових тисків на глинисті ґрунти згідно з таблицями Е.3 та Е.4 ДБН В.2.1-10.

4.4    Зразки ґрунту при випробуванні на набухання заливають ґрунтовою водою, взятою з місцявідбору ґрунту, водною витяжкою або водою питної якості. У випадках, обумовлених програмоюдосліджень, допускається застосування дистильованої води та штучно приготовлених розчинів заданого хімічного складу.

При усадці випарювання води (або розчину) із зразка ґрунту не повинно викликати утворення на ньому усадочних тріщин.

4.5    Моноліти ґрунтів для визначення показників набухання та усадки відбирають із відкритихгірничих виробок: шурфів, котлованів, розчищень тощо, а їх відбір, транспортування та зберіганнявиконують відповідно до ДСТУ Б В.2.1-8 (ГОСТ 12071).

Відбір проб із свердловин допускається робити за допомогою ґрунтоносів, що забезпечують збереження природного складу й вологості ґрунту.

 

5ЗАСОБИ ВИПРОБУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ

5.1 Прилади для визначення вільного набухання ґрунтів (ПНҐ) включають наступні основні вуз­ли та деталі:

-  робоче кільце з внутрішнім діаметром не менше ніж 50 мм, заввишки не менше ніж 20 мм;

-  вкладиш, що забезпечує висоту зразка в кільці не менше ніж 10 мм;

-  перфорований верхній штамп;

-   перфорований піддон;

-  ванночки для рідини;

-  основи приладу та тримача індикатора;

-індикатор годинникового типу із ціною поділки шкали 0,01 мм для вимірювання вертикальнихдеформацій зразка ґрунту.

5.1.2 Конструкція ПНҐ має бути виконана з матеріалів, стійких до корозії, і забезпечувати:

-  нерухомість робочого кільця при випробуванні;

-  подачу води до зразка знизу та її відведення;

-  величину вертикального тиску від штампа, вимірювального устаткування, розташованого наньому, та інших неврівноважених деталей не більше ніж 0,0006 МПа (0,006 кг/см2).

5.2    Показники набухання ґрунту під навантаженням і тиску набухання визначають у компресійних приладах, які складаються з наступних основних вузлів та деталей:

-  робочого кільця з внутрішнім діаметром більше ніж 71 мм і заввишки більше ніж 20 мм із співвідношенням висоти до діаметра 1:3,5;

-  циліндричної обойми;

-  перфорованого штампа;

-  піддона з ємністю для води та перфорованого вкладиша під кільце;

-двох індикаторів із ціною поділки шкали 0,01 мм для вимірювання вертикальних деформацій зразка ґрунту; допускається застосування одного індикатора за умови установки його в центрі штампа;

-механізму вертикального навантаження на зразок ґрунту.

5.2.1 Конструкція компресійного приладу має бути виконана з матеріалів, стійких до корозії, і за­безпечувати:

-  подачу води до зразка знизу та її відведення;

-  центровану передачу навантаження на штамп (зразок ґрунту);

-  передачу на зразок ґрунту тиску ступенями від 0,0125 МПа (0,125 кг/см2);

-  сталість тиску на кожному ступені;

-  нерухомість робочого кільця при випробуваннях;

-  вимірювання вертикальних деформацій ґрунту з похибкою 0,01 мм;

-тиск на зразок, створюваний штампом і закріпленим на ньому вимірювальним устаткуванням й іншими неврівноваженими деталями, не більше ніж 0,0025 МПа (0,025 кг/см2).

5.3    Для визначення усадки ґрунтів необхідно мати:

-  робоче кільце компресійного приладу з внутрішнім діаметром більше ніж 71 мм і заввишки більше ніж 20 мм із співвідношенням висоти до діаметра 1:3,5;

-  предметне скло, покрите тонким і рівним шаром парафіну;

-  ємність із кришкою (скляний ковпак або ексикатор) об'ємом не більше ніж 1 л для сушіння зразків;

-  шпатель;

-  штангенциркуль із похибкою вимірювання 0,05 мм і пристосування для вимірювання (додаток А);

-  мікрометр.

 

6 ПІДГОТОВКА ДО ВИПРОБУВАННЯ

6.1    Прилади для проведення випробувань встановлюються на жорсткій основі, що виключаєвібрацію. Горизонтальність установки приладів перевіряють за рівнем. У приміщенні під час випробувань повинна підтримуватись плюсова температура.

Не допускається попадання прямих сонячних променів на зразки ґрунту під час випробувань усадки.

6.2    Тарування ПНҐ і компресійних приладів виконують не рідше ніж один раз на рік для врахування деформацій фільтрів і власних деформацій приладів rпри визначенні деформацій ґрунту.

Для тарування ПНҐ у робоче кільце закладають два паперових фільтри, встановлюють індика­тор і замочують фільтри. За індикатором реєструють деформацію rДля даної партії фільтрів тару­вальну поправку приймають як середнє арифметичне значення деформацій трьох пар фільтрів.

6.2.1 При таруванні компресійного приладу в робоче кільце закладають спеціальний металевий вкладиш, покритий із двох сторін паперовими фільтрами, змоченими водою, та навантажують його ступенями тиску по 0,05 МПа (0,5 кг/см2) і витримують їх по 2 хв до максимального тиску на вкладиш 1 МПа (10 кг/см2), заміри беруть за індикаторами деформацій приладу.

Тарування виконують при трикратному навантаженні приладу, щораз із заміною фільтрів на нові.

За результатами тарування компресійного приладу складають таблицю величин деформацій rпри різних тисках.

6.3    Для кожного приладу визначають: висоту та діаметр робочого кільця, товщину предметногоскла, покритого тонким шаром парафіну, їх масу та питомий тиск від штампа і розташованого наньому вимірювального устаткування і неврівноважених деталей.

6.4    Зразок ґрунту при випробуванні на набухання або усадку вирізають ріжучим кільцемвідповідно до ДСТУ Б В.2.1-17, при цьому зазори між ґрунтом і стінкою робочого кільця не допускаються.

Для випробовуваних ґрунтів визначають щільність, щільність часток ґрунту, вологість, границі те­кучості та розкочування згідно з ДСТУ Б В.2.1-17 і гранулометричний склад згідно з ДСТУ Б В.2.1-19. Результати записують у журнал випробувань, оформлений згідно з додатками Б, В, Г.

6.5    Ґрунт у кільці покривають із двох сторін фільтрами та розміщують:

-  при визначенні вільного набухання - до ПНҐ;

-  при визначенні набухання під навантаженням і тиску набухання - до компресійних приладів.

У журналі випробувань записують початкові показання індикаторів n0.

6.6           При випробуванні ґрунту на усадку зразок ґрунту виймають із кільця та поміщають на предметне скло, покрите тонким рівним шаром парафіну. Потім вимірюють висоту по центру зразка, айого діаметр - по трьох, заздалегідь розмічених напрямках. Результати вимірювання записують ужурналі випробувань, оформленому згідно з додатком Г.

6.7           Характеристики набухання глинистого ґрунту порушеного складу визначають на зразках іззаданою величиною коефіцієнта пористості е, який обчислюють за формулою:

6.8    При визначенні характеристик усадки ґрунту порушеного складу застосовують зразок ґрунту з вологістю від 5 % до 10 % більше ніж вологість ґрунту на границі текучості. Ґрунт витримують упорожньому ексикаторі протягом доби. Потім за допомогою шпателя заповнюють ґрунтом робочекільце, внутрішня поверхня якого попередньо змазується тонким шаром технічного вазеліну. Утворення порожнин при підготовці зразка не допускається.

Підготовлений на предметному склі зразок вкладають під скляний ковпак або в ємність із криш­кою. Початковими розмірами зразка є розміри кільця за висотою та внутрішнім діаметром.

 

7ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ

7.1           До ПНҐ наливають рідину та спостерігають за розвитком деформацій у часі, записують показання індикаторів у журнал випробувань, оформлений згідно з додатком Б.

7.2           Ступені тиску при визначенні набухання ґрунту під навантаженням і тиску набухання мають бути: на першому компресійному приладі - близько 0,0025 МПа (0,025 кг/см2), що відповідає тиску від маси штампа та змонтованого на ньому вимірювального устаткування; на другому - 0,025 Мпа (0,25 кг/см2); на третьому - 0,05 МПа (0,5 кг/см2); на четвертому - 0,1 МПа (1 кг/см2) і далі з інтервалом від 0,1 МПа до 0,2 МПа (від 1 кг/см2 до 2 кг/см2) на кожний прилад до необхідних величин, передбачених програмою випробувань.

Після навантаження зразків ґрунту в компресійних приладах їх витримують до умовної ста­білізації деформації, після чого зразки замочують.

7.3    Як при вільному набуханні, так і в компресійних приладах після замочування зразків реєструють деформації через 5; 10; 30; 60 хв, потім через 2 год протягом робочого дня, далі на початку та наприкінці робочого дня до досягнення умовної стабілізації деформації.

За відсутності набухання замочування роблять протягом трьох діб.

Початком набухання вважають відносну деформацію ssw, яка перевищує 0,001.

7.4           За критерій умовної стабілізації деформації вільного набухання глинистих ґрунтів або деформації набухання під навантаженням при даному ступені тиску в компресійних приладах приймають деформацію не більше ніж 0,01 мм за 16 год.

7.5           Після завершення набухання зразка ґрунту зливають воду (або розчин) з приладу; кільце з вологим ґрунтом (без фільтрів) зважують та виконують контрольне вимірювання висоти зразка ґрунту в кільці; ґрунт із кільця висушують у термостаті за температури (105±2) °С. Результати вимірювань записують у відповідний журнал випробувань згідно з додатками Б, В.

7.6           Випробування усадки ґрунту проводять за три етапи.

На першому та другому етапі випробування вимірювання висоти, діаметра й маси зразка ґрун­ту, розміщеного в ексикаторі, виконують не рідше ніж два рази на добу і результати заносять у жур­нал випробувань згідно з додатком Г. Критерієм умовного завершення випробування на першому етапі є відсутність змін у лінійних розмірах зразків при двох послідовних вимірюваннях.

На другому етапі сушіння зразка ґрунту проводиться на повітрі. Критерієм умовного завершен­ня випробування на другому етапі після 5 або 6 вимірювань є відсутність змін у масі зразка ґрунту.

На третьому етапі сушіння зразка ґрунту виконують у термостаті за температури (105±2) °С у відповідності з ДСТУ Б В.2.1-17 до постійної маси, а наприкінці випробування виконують контроль­не вимірювання лінійних розмірів зразка ґрунту.

 

8ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАННЯ

8.1 На підставі записів у журналах випробувань ґрунту в ПНҐ або в компресійних приладах (до­датки Б, В) визначають:

 

 

9 ОЦІНЮВАННЯ ПОХИБКИ ВИМІРЮВАНЬ

9.1           Висоту та діаметр робочого кільця та зразка фунту, а також товщину предметного скла з парафіном вимірюють із похибкою ±0,05 мм.

9.2           Допустима похибка вимірювання вертикальних деформацій ґрунту в компресійному приладімає складати 0,01 мм.

9.3           Зважування робочого кільця та зразка ґрунту виконують з похибкою ±0,01 г.

9.4           Визначення питомого тиску від штампа та розташованого на ньому вимірювального устаткування й неврівноважених деталей виконують із похибкою ±0,0001 МПа (±0,001 кг/см2).


10 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

10.1      До самостійної роботи з приладами ПНҐ і компресійними приладами допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичну комісію, навчання та мають атестацію за правиламитехніки безпеки, пожежної безпеки, електробезпеки та охорони праці.

10.2      Виконання лабораторних робіт дозволяється за наявності засобів індивідуального захисту (бавовняний халат, гумові рукавички, захисні окуляри) та витяжної вентиляції.

10.3      На всіх ділянках робіт повинні бути попереджувальні написи та інструкції з експлуатації приладів.

10.4      При роботі з компресійними приладами необхідно виконувати наступні вимоги:

-  компресійні прилади, що мають великі навантаження, мають бути огороджені на відстані не менше ніж полуторна довжина підвіски;

-  до зняття навантаження чи тиску забороняється залишати прилад без нагляду;

-  підходити до приладу дозволяється тільки для зняття відліку за індикатором; в інший часособи, що обслуговують прилад, повинні перебувати на відстані не менше ніж полуторна довжинапідвіски.


ДОДАТОК А

(довідковий)

ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ДІАМЕТРА ТА ВИСОТИ ЗРАЗКІВ ПРИ УСАДЦІ

 

 

1 - основа; 2 - стояк; 3 - стопор горизонтального переміщення утримувача; 4 - стопор вертикального пе­реміщення утримувача; 5 -утримувач штангенциркуля; б - кріпильний гвинт; 7 - штангенциркуль із похибкою вимірювання 0,05 мм; 8 - ноніус; 9 - стопор ноніуса; 10 - мікрометричний гвинт; 11- стопор мікр9метричного механізму; 12 - підкладка; 13 - зразок ґрунту; 14 - предметний столик


ДОДАТОК Б

(довідковий)

ЖУРНАЛ ВИПРОБУВАННЯ НАБУХАННЯ ҐРУНТУ БЕЗ НАВАНТАЖЕННЯ (ВІЛЬНЕ НАБУХАННЯ) В ПНҐ

 

Організація_______________ Об'єкт___________ Споруда_________

(лабораторія)                                             (пункт)

Лабораторний № зразка____ Прилад (тип, номер тощо)____________

Шурф №______________глибина від_____до__ м Структура______

(свердловина)

Візуальний опис ґрунту в лабораторії__________________________

Умови проведення випробувань_______________________________

(умови замочування, вид рідини, хімічний склад, концентрація тощо)

Найменування параметрів, що визначаються

Величина параметрів, що визначаються

Примітка

до випробування

після випробування

Маса зразка ґрунту з кільцем, г

 

 

 

Маса кільця, г

 

 

 

Маса зразка ґрунту, г

 

 

 

Висота кільця, см

 

 

 

Висота зразка ґрунту, см

 

 

 

Діаметр кільця, см

 

 

 

Площа кільця, см2

 

 

 

Об'єм кільця, см3

 

 

 

Щільність ґрунту, г/см3

 

 

 

Вологість, ч. од.

 

 

 

Щільність сухого ґрунту, г/см3

 

 

 

Щільність часток ґрунту, г/см3

 

 

 

Коефіцієнт пористості

 

 

 

Маса сухого ґрунту, г

 

 

 

Вологість на границі текучості, ч. од.

 

 

 

Вологість на границі розкочування, ч. од.

 

 

 

Число пластичності, ч. од.

 

 

 

Показник текучості

 

[

 

Лабораторний номер зразка________________________________
Результати випробувань в ПНҐ

Дата випробувань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Час (хв, год)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показання індикатора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деформація зразка фунту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набухання зразка ґрунту

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець_______________________________________

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив________________________________________

посада, підпис, ініціали, прізвище


ДОДАТОК В

(довідковий)

ЖУРНАЛ ВИПРОБУВАННЯ НАБУХАННЯ ҐРУНТУ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ У КОМПРЕСІЙНОМУ ПРИЛАДІ

Організація_______________ Об'єкт___________ Споруда_________

(лабораторія)                                 (пункт)

Лабораторний № зразка_____ Компресійний прилад ______________

(тип, №)

Шурф № _____________глибина від___________ до______________ м Структура_________________

(свердловина)

Візуальний опис ґрунту в лабораторії__________________________

______________________________________________________________

Умови проведення випробувань_______________________________

______________________________________________________________

(умови замочування, вид рідини, хімічний склад, концентрація тощо)

Найменування параметрів, що визначаються

Величина параметрів, що визначаються

Примітка

до випробування

після випробування

Маса зразка ґрунту з кільцем, г

 

 

 

Маса кільця, г

 

 

 

Маса зразка ґрунту, г

 

 

 

Висота кільця, см

 

 

 

Висота зразка ґрунту, см

 

 

 

Діаметр кільця, см

 

 

 

Площа кільця, см2

 

 

 

Об'єм кільця, см3

 

 

 

Щільність ґрунту, г/см3

 

 

 

Вологість, ч. од.

 

 

 

Щільність сухого ґрунту, г/см3

 

 

 

Щільність часток ґрунту, г/см3

 

 

 

Коефіцієнт пористості

 

 

 

Маса сухого ґрунту, г

 

 

 

Вологість на границі текучості, ч. од.

 

 

 

Вологість на границі розкочування, ч. од.

 

 

 

Число пластичності, ч. од.

 

 

 

Показник текучості

 

 

 

 

Лабораторний номер зразка________________________________

 

 

Результати випробувань

 

 

 

 

 

 

 

Дата випробувань

Час

Маса вантажу на утримувачі важеля приладу, кг

Тиск на зразок, р, Мпа (кг/см2)

Показання індикаторів

Деформація зразка Δh, мм

Поправка на деформацію приладу r, мм

Відносна деформація набухання зразка ґрунту, εsw

Примітки

хв

год

n1

n2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обробка результатів випробувань

Тискр, МПа (кг/см2)

Деформація Δh, мм

Набухання, визначене за кривою, εsw

Відносна деформація

набухання εsw= 

Коефіцієнт пористості е

Тиск набухання

рsw,

МПа (кг/см2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Виконавець_______________________________________

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив________________________________________

посада, підпис, ініціали, прізвище


ДОДАТОК Г

(довідковий)

ЖУРНАЛ ВИПРОБУВАННЯ ҐРУНТУ ПРИ УСАДЦІ

 

Організація_______________ Об'єкт___________ Споруда_________

(лабораторія)                                 (пункт)

Лабораторний № зразка__________________Номер скла   ________

Шурф № _____________глибина від______до_____м Структура___

(свердловина)

Візуальний опис ґрунту в лабораторії__________________________

______________________________________________________________

Умови проведення випробувань_______________________________

(умови випаровування тощо)

______________________________________________________________

Найменування параметрів, що визначаються

Величина параметрів, що визначаються

Примітка

до випробування

після випробування

Маса зразка ґрунту зі склом, г

 

 

 

Маса скла, г

 

 

 

Маса зразка ґрунту, г

 

 

 

Висота зразка ґрунту, см

 

 

 

Діаметр зразка ґрунту, см

 

 

 

Площа перетину зразка ґрунту, см2

 

 

 

Об'єм зразка ґрунту, см3

 

 

 

Щільність ґрунту, г/см3

 

 

 

Вологість, ч. од.

 

 

 

Щільність сухого ґрунту, г/см3

 

 

 

Щільність часток ґрунту, г/см3

 

 

 

Коефіцієнт пористості

 

 

 

Маса сухого ґрунту, г

 

 

 

Вологість на границі текучості, ч. од.

 

 

 

Вологість на границі розкочування, ч. од.

 

 

 

Число пластичності, ч. од.

 

 

 

Показник текучості

 

 

 

 

Лабораторний номер зразка __________________

Результати випробувань та їх обробка

Дата випробувань

Час

Маса зразка грунту, г

Вологість зразка грунту, ч. од.

Визначення об'єму зразка

Усадка зразка

Примітки

Висота зразка грунту, см

діаметр зразка, см

Об΄єм зразка грунту V, см3

за висотою εh

за діаметром εd

за об΄ємом εV

хв

год

d1

d2

d3

середній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець____________________________________

посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив_____________________________________

посада, підпис, ініціали, прізвище


ДОДАТОК Д

(обов'язковий)

ГРАФІК ЗАЛЕЖНОСТІ ВІДНОСНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ НАБУХАННЯ εsw, ГРУНТУ ВІД ТИСКУ р ПРИ ВИПРОБУВАННЯХ ЗРАЗКА ҐРУНТУ В КОМПРЕСІЙНОМУ ПРИЛАДІ

 

Масштаб графіків приймають:

 

для тиску р (по горизонталі):

0,025 МПа або 0,05 МПа

(0,25 кг/см2 або 0,5 кг/см2) - 10 мм;

для набухання εsw(по вертикалі):

0,01 або 0,02 - 10 мм.

 

 

 

Графік Д.1 - Визначення встановленої величини тиску набухання psw

 

Графік Д.2 - Визначення передбачуваної величини тиску набухання psw


ДОДАТОК Е

(обов'язковий)

ГРАФІК ЗАЛЕЖНОСТІ ЗМІНИ ОБ'ЄМУ VЗРАЗКА ҐРУНТУ ПРИ ЗМІНІ ВОЛОГОСТІ wВ ПРОЦЕСІ УСАДКИ

 

Масштаб графіків варто приймати:

 

для вологості (по горизонталі):

0,05 - 10 мм;

для об'єму (по вертикалі):

2 см3 - 10 mm.

 

 

І - перший етап сушіння; II- другий етап сушіння; wsh- вологість глинистого ґрунту на межі усадки

 

Графік Е.1 - Визначення вологості на межі усадки wshза точкою перетину графіка V= f(w)


 

 

І - перший етап сушіння; II- другий етап сушіння; wsh- вологість глинистого ґрунту на межі усадки

 

Графік Е.2 - Визначення вологості на межі усадки wsh за точкою перетину дотичних до двох гілоккривої, які відповідають І та II етапам сушіння зразка


 

Код УКНД 13.080.20;93.020

 

Ключові слова: випробування, вологість, ґрунт, лабораторне обладнання, набухання, об'єм, усадка, щільність.


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: