ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДСТУ Б В.2.1-14:2009. Метод польового вимірювання температури

Оцените
(0 голосов)

-

НАЦІОНАЛЬНИЙСТАНДАРТУКРАЇНИ

Основи та підвалини будинків і споруд

ҐРУНТИ

Метод польового вимірювання температури

ДСТУ Б В.2.1-14:2009

Введено:  «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)  3

 

Київ

МінрегіонбудУкраїни 2010


ДСТУ Б В.2.1-14:2009

II


ДСТУБВ.2.1-14:2009ЗМІСТ

с.

1       Сферазастосування......................................................................................................   1

2       Нормативніпосилання..................................................................................................... 1

3       Термінитавизначенняпонять.......................................................................................   1

4       Загальніположення........................................................................................................   1

5       Засобивимірюваннятаматеріали.................................................................................. 2

6       Підготовкадовимірювання............................................................................................   3

7       Проведеннявимірювання...............................................................................................   5

8       Обробкарезультатіввимірювання...............................................................................   6

9       Оцінюванняпохибкивимірювань..................................................................................   7

10       Вимогибезпеки...............................................................................................................   7

ДодатокА

Вимогидопрограмипольовихробітізвимірюваннятемпературиґрунтів.............. 8

ДодатокБ

Принциповасхемапідключеннягірляндитермодатчиківдовимірювального

приладу   .........................................................................................................................  9

ДодатокВ

Перелікдодатковихпохибоквимірюваннятемпературиґрунтівізаходищодо

їхзниження..................................................................................................................... 10

ДодатокГ

Журналпольовоговимірюваннятемпературиґрунтів............................................. 11

ДодатокД

Зразкиграфічногооформленнярезультатіввимірюваннятемператури

ґрунту............................................................................................................................... 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III


ДСТУБВ.2.1-14:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙСТАНДАРТУКРАЇНИ

Основитапідвалинибудинківіспоруд

ҐРУНТИ

Методпольовоговимірюваннятемператури

Основанияифундаментызданийисооружений

ГРУНТЫ

Методполевогоизмерениятемпературы

Bases and foundations of buildings and structures

SOILS
Field method of measuring temperature                                 

Чиннийвід201О-10-01

1    СФЕРАЗАСТОСУВАННЯ

Цейстандартпоширюєтьсянамерзлі, промерзаючійвідталіґрунтитавстановлюєметодпо­льовоговизначенняїхтемпературипідчасінженерно-геокріологічних(мерзлотних) досліджень, які виконуютьнаділянкахпроектованих, споруджуваних, експлуатованихбудинківіспоруд, атакожна досліднихділянках, призначенихдлястаціонарнихспостережень.

Стандартнепоширюєтьсянаметодивимірюваннятемпературиповерхніґрунтів.

2    НОРМАТИВНІПОСИЛАННЯ

Уцьомустандартієпосиланнянатакінормативніактитанормативнідокументи:

ДСТУБВ.2.1-2-96 (ГОСТ25100-95) Основитапідвалинибудинківіспоруд. Ґрунти. Кла­сифікація

ДСТУ2858-94 (ГОСТ6151-94) Термоперетворювачіопору. Загальнітехнічнівимогиіметоди випробувань

ГОСТ112-78 Термометрыметеорологическиестеклянные. Техническиеусловия(Термометри метеорологічніскляні. Технічніумови)

ГОСТ28498-90 Термометрыжидкостныестеклянные. Общиетехническиетребования. Мето­дыиспытаний(Термометрирідинніокпяні. Загальнітехнічнівимоги. Методивипробувань)

СанПиН4607-88 Санитарныеправилаприработесортутью, еесоединениямииприборамис ртутнымзаполнением(Санітарніправилаприроботізіртуттю, їїсполукамитаприладамизіртут­нимзаповнювачем)

3    ТЕРМІНИТАВИЗНАЧЕННЯПОНЯТЬ

Нижчеподанотерміни, вжитівцьомустандарті, тавизначенняпозначенихнимипонять

3.1 ґрунтмерзлий                 

Ґрунт, щомаємінусовучинульовутемпературутаміститьусвоємускладівидимільодянівклю­ченняі(або) лід-цемент, тахарактеризуєтьсякріогеннимиструктурнимизв'язками(ДСТУБВ.2.1-2 (ГОСТ25100))

4    ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ

4.1 Польовевимірюваннятемпературиґрунтівпроводятьзапрограмою, якавідповідаєвимо­гам, наведенимудодаткуАтапогодженоюіззамовником, зметою:

 

1


ДСТУБВ.2.1-14:2009

-   одержанняданихпротемпературумерзлих, промерзаючихівідталихґрунтів, необхіднихдля
використанняїхутеплотехнічнихрозрахункахприпроектуванні;

-   оцінкитапрогнозустійкостіосвоюваноїтериторії;

-   призначенняглибинизакладення, виборутипутавизначеннянесучоїздатностіфундаментів
будинківіспоруд;

-   контролютаоцінкизмін, яківідбуваютьсявтепловомурежиміґрунтівурезультатізведеннята
експлуатаціїбудинківіспорудабоздійсненнярізнихінженернихзаходів.

4.2Вимірюваннятемпературиґрунтіввиконуютьузаздалегідьпідготовленихівистоянихсвер-­
дловинахпереноснимиабостаціонарнимитермовимірювальнимикомплектами, щовиготовленіяк
гірляндиелектричнихдатчиківтемпературизвідповідноювимірювальноюапаратуроюабогірлян­-
ди"залінивлених" ртутнихтермометрів.

Надосліднихділянкахівосновахбудинківіспоруддопускаєтьсяустановленнядатчиківтемпе-­
ратурибезпосередньовґрунтізобов'язковимвжиттямзаходів, якізабезпечуютьнадійністьроботи
апаратурипротягомпланованогоперіодуспостережень.                                                                 

4.3Багатоканальнітермовимірювальнісистемиізцентральнимпультомвимірювання, якіпри­-
значаютьсядляпроведеннятривалих(режимних) спостереженьзатемпературоюґрунтівнагрупо-
вихдосліднихділянкахабовосновахбудинківіспоруд, повиннівиконуватисязапроектами,
розробленимизурахуваннямінженерно-геологічнихікліматичнихумоврайонуробіт.

4.4Температурумерзлих, промерзаючихівідталихґрунтівфіксуютьуградусахЦельсіязокруг­-
леннямдо0,1 °С.

5    ЗАСОБИВИМІРЮВАННЯТАМАТЕРІАЛИ

5.1  Апаратуратаприладидлявимірюваннятемпературипередпочаткоміпіслязакінченняпо­-
льовогосезону, атакожпіслявиявленняйусуненнянесправностейповинніпроходитиповіркушля-­
хомзіставленняїхзізразковимимірамитаматиатестатиповірки, щомістятьвеличинипоправок.

Багатоканальнітермовимірювальнісистемиповинніміститипристроїдлякалібруваннята періодичнопроходитиповіркуповсіхканалах(відповіднодоінструкціїзексплуатації, якувидає підприємство- виробникустаткування).

5.2Комплектдляпольовоговимірюваннятемпературиґрунтівусвердловинахєгірляндою
(комплект) електричнихдатчиківтемпературиабортутних"залінивлених" термометрів, закріпле-'
нихнаопорномушнурівідповіднодоглибиниточоквимірювання(згідноз6.8).

Кількістьртутних"залінивлених" термометрівводнійгірляндінеповиннаперевищувати5 шт. Забільшоїкількостіточоквимірюваннятермометривартогрупуватипо5 шт. усамостійнігірлянди, яківстановлюютьдосвердловиниспільно.

5.3Уякостіелектричнихдатчиківтемпературиґрунтівзастосовуютьчутливіелементипромис-
ловихміднихтермометрівопорузноміналом100 Ом(наприклад, ЕСМ-03 згіднозДСТУ2858
(ГОСТ6151)).

Допускаєтьсявикористовуватидлявимірюваннятемпературиґрунтівелектричнідатчикиінших видів(термометриопоруіншихноміналів, термісторимарокММТ-1 іММТ-4, термопаритощо) за умовизабезпеченнявимог, зазначениху9.3.

5.4Монтажгірляндиелектричнихдатчиківтемпературиповиненвиконуватисязасхемою, на­-
веденоювдодаткуБ, однотипним(зоднієїбухти) багатожильнимміднимдротомперерізомвід
0,35 мм2до0,5 мм2ізнадійноюізоляцією; місцяспайокдротуповиннібутиелектро- тагідроізольо-
вані.

Різницявопорахз'єднувальнихдротів, щовимірянанаклемахрознімача, неповиннапереви­щувати0,01 Ом; опірізоляціїдротів, якийшунтуєдатчик, повиненбутинеменшеніж2 МОм.

5.5Уякостівимірювальнихприладівдоелектричнихдатчиківзастосовуютьспеціальнітермо­-
метричнібагатограничнінерівноважнімостиабопотенціометрипостійногоструму, щоградуйовані

 

2


ДСТУБВ.2.1-14:2009

вградусахЦельсія, прицініподілкишкалинебільшеніж0,1 °С, аболабораторнімостиопорівкласу точностівід0,05 % до0,1 % (МО-62, МО-64, Р-39 тощо), якіпідключаютьдогірляндичерезвузолко­мутації.

5.6  Привимірюваннітемпературиґрунтівусвердловинахртутнимитермометрамизастосову­-
ютьртутніметеорологічнітермометриізціноюподілкишкалинебільшеніж0,2 °С(згідноз
ГОСТ 112 таГОСТ28498), попередньовмонтованіуспеціальні"залінивлюючі" оправидляпідви-­
щеннятепловоїінерції.

Тепловаінерція"залінивленого" термометрахарактеризуєтьсядвомапараметрами, якіпо­винніпроходитиповіркущорічно:

-   часзатримки- час, заякийпоказниквихідноїтемпературизмінитьсяна0,1 °Сприпереносі
термометравсередовище, температураякоговідрізняєтьсявідвихідноїна±20 °С. Часзатримки
"залінивленого" термометраповиненстановити60 с±10 с, щоорієнтовнолімітуєсумарнийчас
зняттявідліківзусіхтермометрівгірлянди;                                                                 

-   показниктепловоїінерції - час, заякийтемпературазмінитьсяна63 % відзаданогопри
повірціперепадутемператури. Запоказникомтепловоїінерціїпривимірюванняхтемператури
ґрунтіввизначаєтьсячасвитримкигірляндитермометрівусвердловинізгідноз7.3.

5.7  Градуюваннятаповіркаелектричнихдатчиківіртутнихтермометрівповиннівиконуватисяз
похибкоюнебільшеніж0,03 °Сзурахуваннямтемператури(0,00 ±0,02) °С, заякоївизначається
поправкана"місценуля".

Повіркавиконуєтьсявультратермостатіабокріостатішляхомзіставленняпоказаньробочого датчика, якийповіряють, аботермометразпоказаннямивстановленоговтихжеумовахзразкового приладу(рівноділеноготермометраТР-1 абоТР-2, нормальноготермометраТЛ-4 абоплатинового термометраопору, якімаютьазтоедсчтиайторгануповірки). Відкожноїпартіїдатчиківвідбирають2 або Зшт. длятривалогозберіганняйоцінкиїхстарінняучасі.

Ртутнітермометритаміднітермометриопорудозволяєтьсяповірятитількина"місценуля". Поправкунашкалуртутнихтермометріввираховуютьзаданимиїхвихіднихатестатівзурахуван­нямновихзначеньпоправокна"місценуля".

5.8  Таруванняйповіркаелектричнихдатчиківтемпературитавимірювальнихприладівдоних,
атакожртутнихтермометрівповиннівиконуватисявлабораторнихумовахнавимірювальнихпри­-
ладахбільшвисокогокласуточностініжробочіприлади.

6    ПІДГОТОВКАДОВИМІРЮВАННЯ

6.1  Длявимірюваннятемпературиґрунтіввартовикористовуватиінженерно-геологічнісвер­-
дловинидіаметромнебільшеніж160 мміцільовітермометричнісвердловинидіаметромнебільше
ніж90 мм, пробуреніколонковимспособомбезпромиваннянамалихобертахбуровогоінструмента
аборучнимбуровимкомплектом.

Використовуватидлявимірюваннятемпературиґрунтівсвердловини, заповненіводою, розсо­ломабоіншоюрідиною, недопускається.

6.2  Свердловинавмежахшарувідталихґрунтівповиннабутизахищенаобсадноютрубою-
кондуктором, зануренимувічномерзлийґрунтнеменшеніжна0,5 м.

Занаявностіміжмерзлотнихабопідмерзлотнихводйосипанністіноксвердловининавсюгли­бинусвердловининеобхідновстановлюватизахиснупластмасовуабосталевутрубу, герметизова­нузнизутауз'єднаннях, діаметртрубимаєзабезпечувативільнеопусканнятапідйомгірлянди.

Безобсадкидозволяєтьсявикористовуватитількисухісвердловинизістійкимистінками.

6.3  Кондукторабозахиснатрубаповиннівиступатинадповерхнеюґрунтувід0,3 мдо0,5 м.

Набудівельнихмайданчикахівзонахпроїздутранспортнихзасобівверхнячастинаобсаднихі захиснихтрубмаєбутизануренанаглибинувід0,1 мдо0,3 мізакритаметалевимковпаком, який захищаєсвердловинувідушкодженнятранспортнимизасобамитабудівельнимимеханізмами.

 

3


ДСТУ Б В.2.1-14:2009

6.4Частинакондуктора, якавиступаєнадповерхнеюґрунтуабозахисноїтруби, повиннабути
теплоізольованакоробомізкришкою, заповнениммохом, торфомабоіншимтеплоізоляційнимма-­
теріалом. Вхіднийотвірсвердловини(труби) післябуріннятаупроміжкахміжспостереженнямине-­
обхіднощільнозакриватипробкою, якапопереджатимеможливістьпотрапляннявсвердловину
атмосфернихопадівіутвореннявнійконденсатуабосніговоїшуби.

Прирежимних(тривалих) спостереженняхусвердловинахдіаметромбільшеніж100 ммза-трубнийпростірзахиснихтрубвартозасипатисухимпіскомабодрібнимгравієм, абомісцевимсу­химздрібненимґрунтом.

6.5Припідготовцідовимірюваннятемпературиґрунтівущойнопробуренихсвердловинахне­-
обхідновраховуватидосліднуоцінкучасу"витримки" свердловинипіслябуріннятавеличинидо­
датковоїпохибкивимірювання(додатокВ), щовикликанапорушеннямприродноготемпературного
режимуґрунтівприбуріннітаобсадцісвердловини. Дляцього:

-  наділянцізтиповимидляданоїплощадкимерзлотно-ґрунтовимиумовамибуритьсяйоблад-­
нуєтьсядосліднасвердловинаназаплановануглибинувимірюваннятемператури, аленеменше
ніж10 м, спосіб, режимбуріннятаконструкціясвердловиниповиннібутианалогічнимизастосовува-­
нимуданихумовах;

-  післязакінченнябуріннятаоблаштуваннясвердловинипроводятьвимірюваннятемператури
ґрунтівнаглибині5 мібільшевнаступністроки: протягомпершихтрьохдіб- черезкожні12 год;
далі- черездобу(домоменту, колизатридобовийперіодзмінатемпературинатихсамихглибинах
складе±0,1 °С).

Час"витримки" визначаєтьсямаксимальнимперіодомстабілізаціїтемпературізвимірянихна різнихгоризонтах.

Оцінкадодатковоїпохибкивимірювання, щовиникаєвідскороченнячасу"витримки" свердло­винипіслябуріння, здійснюєтьсязакривимистабілізаціїтемпературивдосліднійсвердловині.

Занаявностіврайоніробітстарихзаконсервованихсвердловин, придатнихдлятермометрії, в нихпроводятьсяпаралельнівимірюваннятемператури, увідповідностізрезультатамицихвимірю­ванькорелюютьсярезультативимірюваннятемпературивдосліднійсвердловині.

6.6Привимірюваннітемпературиґрунтівнаглибині1 міглибшетапридіаметрісвердловинне
більшеніж100 ммдопускаєтьсяневраховуватипохибкувідконвекціїповітрявсвердловині.

Усвердловинахдіаметромбільшеніж100 ммдоглибини5 мзастосовуютьлегкірозділовідис-ки-діафрагми, якізакріплюютьнагірляндічерез1 м.

6.7Кожнагірляндаелектричнихдатчиківтемператури(абортутнихтермометрів) повиннамати
мітку, якаприустановленнігірляндисуміщається згоризонтомустясвердловини. Відстаньвідцієї
міткидосерединидатчикаабоцентрартутногорезервуаратермометравизначаєглибинувимірю­-
ваннятемператури.

6.8Дляінженерно-геокріологічнихдослідженьглибинивимірюваннятемпературивсвердлови­-
нахвартоприймати: умежахперших3 м- кратними0,5 м; потімдоглибини5м-кратними1 м;
далі- наглибинах7 мі10 м. Убільшглибокихсвердловинахнаступніглибиниустановлюються
кратними5 м, атакожнавибоїсвердловини.

Увипадкуаномальногорозподілутемпературиґрунтівзаглибиною(занаявностіталиків, за­глибленихджерелтеплатощо) тадляспеціальнихдосліджень(дляоблаштуванняпальовихоснов, береговихспорудтощо) допускаєтьсязмінюватиглибинивимірюваннятемпературивідповіднодо конкретнихмісцевихумовіметитермовимірювальнихробіт.

6.9Длярежимнихспостереженьзатемпературоюверхніхгоризонтівґрунту, щовиконуються
надосліднихділянкахабопоблизуфундаментів, дистанційнідатчикитемпературитребавстанов-­
люватибезпосередньовґрунт, длячого:

-  укутішурфунаобранихгоризонтахвибурюютьшпури(від0,20 мдо0,25 м) івнихзакладають
датчики;

 

4


ДСТУБВ.2.1-14:2009

-   відводятьдротивисхідноюзмійкоюабовгумовихтрубкахдлязменшеннявнихмеханічних
зусильприздиманнітаосіданніфунту;

-   виконуютьзворотнезасипанняшурфуранішевийнятимґрунтомзпошаровимйогоущільнен­-
ням;

-   наповерхнівідновлюютьпорушенийрослиннийтасніжнийпокрив.

Час"витримки" шурфупіслязасипаннявід10 до20 днів(уточнюєтьсядосліднимшляхом).

7    ПРОВЕДЕННЯВИМІРЮВАННЯ

7.1  Вимірюваннятемпературиґрунтіввиконуютьунаступномупорядку:

-   передспускомтермовимірювальноїгірляндивсвердловинуперевіряютьробочуглибину
свердловини, відсутністьунійводиабосніговоїшубизадопомогоювантажноголота, діаметрякого
маєзабезпечуватипрохідгірлянди;

-   усвердловинуабозахиснутрубуопускаютьгірляндуназадануглибину, закріплюютьу
вхідномуотворісвердловинипробкоютазалишаютьнаперіод"витримки", якийвизначаєтьсяу
відповідностіз7.3;

-   післяустановленнягірляндидосвердловинивпольовомужурналі, формаякогонаведенав
додаткуГ, записують: номерсвердловини, датуїїпроходкитаоблаштування, номергірлянди, дату
тачасїїустановлення, температурузовнішньогоповітря, вимірянузадопомогоютермометра- пра-­
ща;

-   оцінюютьперіод"витримки" гірляндивсвердловині;

-   післязакінченняперіоду"витримки" гірляндивсвердловинівимірюютьтареєструютьтемпе­-
ратуруґрунту. Припроведеннівимірюваннязвикористаннямгірляндидистанційнихдатчиківїї
підключаютьдовимірювальногоприладу, післяналаштуванняякоготавиборудіапазонувимірю-­
ванняпослідовноповсіхканалахгірляндизнімаютьтазаписуютьужурналпоказаннятемператури
абоелектричнихопорів. Припроведеннівимірюваннязвикористаннямртутних"залінивлених" тер-­
мометрівїхвитягають(поодному) ізсвердловини, недопускаючипопаданнянатермометрпрямих
сонячнихпроменів, ізаписуютьвідлікизашкалоютемператур;

-   безпосередньопіслязаписувідліківоцінюютьзначеннятемпературишляхомзіставленняїх
міжсобоюабозданимипопередніхвимірювань. Занаявностіаномальнихвідхиліввимірювання
слідповторити;

      - післязакінченнявимірюванняпереноснугірляндувитягаютьізсвердловини, свердловинуза­криваютьпробкою, акоробкришкою. Якщогірляндастаціонарна, тозовнішнюїїчастинутреба укластипідкришкукороба, накритиплівкою, щонепромокає, такришкукоробазакритинаключ.

7.2Несправності, зумовленікорозієюконтактів, обривомабозамиканнямдротів, замочуван­-
нямелектричнихдатчиківгірляндиатмосфернимиопадами, повинніреєструватисявжурналі.

5

 

Дополагодженняушкодженьвикористовуватигірляндудлявимірюваннятемпературиґрунтів недопускається.


ДСТУ Б В.2.1-14:2009

Час"витримки" гірляндиртутнихтермометрівабоелектричнихдатчиківтемпературивизнача­ютьдлярізницьтемператур, якідорівнюють10; 20; 30; 40 °С, адлярізниці(tst-tex) використовують найближченайбільшезначеннячасу"витримки".

7.4  Прирежимнихспостереженняхнадосліднихділянкахнеможнапорушуватирослиннийта
сніговийпокривбілясвердловинитанаділянцівцілому.

7.5  Післязакінченнявимірюваннятемпературиґрунтівсвердловини, щопробуренівпроцесі
термовимірювальнихробітінепереданізамовниковідляпродовженнястаціонарнихспостере-­
жень, необхіднотампонуватифунтомізакріпитизвідповідниммаркуванням(номерточкивимірю­-
вання, організація), атакожпочиститиплощадкувідсміттятавідновитирослиннийшарумісцях, де
вінбувпорушенийпривиконанніробітізвимірюваннятемператури.

8    ОБРОБКАРЕЗУЛЬТАТІВВИМІРЮВАННЯ

8.1Довідліківтемпературиґрунтів, зафіксованихупольовомужурналі, вартоввестиінструмен­тальніпоправки, щовиявленізарезультатамиповіркитермодатчиківівимірювальнихприладівабо термометрів, включаючипоправкуна"місценуля", щоотриманазарезультатамиостанньої повірки, тапоправкунашкалу, якавизначаєтьсязапаспортом(атестатом) даноговимірювального приладуаботермометра, зурахуваннямположення"місцянуля".

ДодатковіпохибкивимірюваннявідповіднодододаткаВповинніоцінюватисярозрахункомабо досліднимшляхомівраховуватисявміруїхпроявуприконкретнихумовахвимірюваннятемперату­риґрунтів.

8.3Результатиспостереженьзатемпературоюґрунтівоформляютьунаступномувигляді:

-   зведеноївідомостізначеньтемпературиґрунтів, скоригованихзурахуваннямінструменталь­
нихідодатковихпохибок;

-   графікарозподілутемпературизаглибиноюдляодноразовихвимірюваньтемпературиабо
графікатермоізоплет- длятривалих(режимних) спостережень. Зразкиоформленняграфіківнаве­
денівдодаткуД.

Графікиізотермтреба, якправило, суміщатизгеологічнимрозрізом, наякомутакожвказуються межірозділувідталихімерзлихґрунтів, якіотриманізасобамиінженерно-геологічноїтагеофізичної розвідки, звказівкоюдатипроведенняцихробіт.

8.4Зарезультатамивимірюваннятемпературиґрунтівскладаютьтехнічнийзвіт, якиймає
включати:

- технічнезавданнятапрограмупроведеннятермовимірювальнихробіт;

-   застосовануметодикувимірювання;

-   оцінкуінструментальнихідодатковихпохибок;

-   актиповіроквимірювальноїапаратури;

-   ситуаційнийпланділянкизвказівкоюприв'язкисвердловинупланітазависотою;

-   зведенувідомістьтемпературиґрунтів;

-   графічніматеріали(зазначенів8.3);

-   висновкизарезультатамитермовимірювальнихробіт.

6


ДСТУ Б В.2.1-14:2009

9    ОЦІНЮВАННЯПОХИБКИВИМІРЮВАНЬ

9.1    Припідготовцітапроведеннітермовимірювальнихробітнеобхідновживатизаходівщодо
зниженнясумарноїпохибкивимірювань, якаскладаєтьсязінструментальнихідодатковихпохибок
(додатокВ).

9.2  Похибкаустановленнятермодатчиківаботермометрівусвердловинізаглибиноюнеповин-­
наперевищувати±5 см.

9.3  Інструментальнапохибкаприладівдляпольовоговимірюваннятемпературиґрунтівнепо-
виннаперевищувати:

± 0,1 °Судіапазонітемператур±3°С;

+ 0,2 °Судіапазонітемпературбільшеніж±3°Сдо±10°Свключно;

± 0,3 °Судіапазонітемпературбільшеніж±10 °С.

10   ВИМОГИБЕЗПЕКИ                                                                                         ,

10.1    Досамостійноїроботизпольовоговимірюваннятемпературиґрунтівдопускаютьсяособи
немолодше18 років, щопройшлимедичнукомісію, навчаннятаатестованізаправиламитехнічної
безпеки, пожежноїбезпеки, електробезпекитаохоронипраці.

10.2  Виконувативимірюваннядозволяєтьсязанаявностівідповідногодопогоднихумовспецо-­
дягу.

10.3  ПрироботізіртутнимитермометраминеобхіднододержуватисьвимогСанПиН4607-88.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7


ДСТУБВ.2.1-14:2009

ДОДАТОК А (обов'язковий)

ВИМОГИДОПРОГРАМИПОЛЬОВИХРОБІТІЗВИМІРЮВАННЯТЕМПЕРАТУРИҐРУНТІВ

А.1 Програматермовимірювальнихробітскладаєтьсязурахуванням:

-   наявнихрезультатівдослідженьінженерно-геокріологічних(мерзлотних) умоврайону, щови­-
конувалисяраніше;

-   конкретнихумовділянки(інженерно-геологічних, геоморфологічних, гідрогеологічних);

-   кліматичниххарактеристикрайонупроведеннявимірювань;

-   характерубудинківіспоруд, щопроектуються, типутаглибинизакладенняфундаментів;

-   інженерноїпідготовкитаоблаштованостітериторії;

-   можливостіпроявунесприятливихмерзлотнихпроцесівіявищурезультатіосвоєннятери­
торії;

-   забезпеченостітермовимірювальноюапаратуроютаприладами;      

-   резервунавиконаннядодатковихробітнааномальнихділянках, якіможутьбутивиявленіпід
часінженерно-геологічноїтагеофізичноїрозвідки.

А.2 Упрограміробітповиннібутипередбачені:

-   метатазавданнявимірювань;

-   місцярозташування, глибинитаконструкціїтермоізоляційнихсвердловин, способийрежими
їхпроходки;

-   строкитаперіодичністьвиконаннявимірювань, кількістьтатипидосліднихділянок;

-   складвиконавцівістрокипроведенняробіт, щовраховуютьмонтажіповіркуапаратурита
приладів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8


ДСТУ Б В.2.1-14:2009

9

 

ДОДАТОКБ (довідковий)


ДСТУ Б В.2.1-14:2009

ДОДАТОКВ (обов'язковий)

ПЕРЕЛІКДОДАТКОВИХПОХИБОКВИМІРЮВАННЯТЕМПЕРАТУРИҐРУНТІВ

ІЗАХОДИЩОДОIX ЗНИЖЕННЯ

 

№ з/п

Причинипохибкивимірювань

Заходищодозниженняпохибок

В.1

Недостатня"витримка" свер­дловинипіслябуріннятаоб­лаштування

Збільшеннячасу"витримки", буріннясвердловинбезпро­мивкинамалихобертахбуровогоінструмента(6.1); вико-  ристаннясвердловинменшогодіаметра; урахування похибокзавимірюваннямудосліднійсвердловині(6.5)

В.2

 

Конвекціяповітрявсвердло­вині

 

Використаннясвердловинмалогодіаметра; установлення термоізоляційнихкоробівнадустямисвердловин(6.4) і розділовихдисків-діафрагмдоглибини5 м(6.6); засипан­нязатруїбногопросторузахиснихтрубусвердловинісу­химпіском, дрібнимгравіємабомісцевимсухим здрібненимфунтом(6.4)

B.3

Конденсаціявологинастінках свердловин

Ретельназаглушкасвердловинпробками(6.4)

B.4

 

Недостатня"витримка" пере­носнихгірляндусвердловині

Збільшеннячасу"витримки"; зниженнятеплоємності гірляндизарахунокраціональноїконструкції; зменшення показникатепловоїінерції"залінивлених" ртутнихтермо­метрів

B.5

 

Недостатнійчасзатримки "залінивлених" термометрів

Зменшеннячислатермометрівугірлянді; збільшеннячасу затримки; підвищенняшвидкостівитягуваннятермометрів ізсвердловинитавідлікупоказаньтемператури

B.6

Неточністьустановкитермо­метрівзаглибиноюсвердло­вини

Підвищенняточностіустановленнятермометрівіконтроль глибинустановлення

B.7

 

Неточністьвизначеннямомен­туфіксаціїтемпературиґрунту

Використаннядляверхніхгоризонтівґрунтудистанційних датчиківвимірюваннятемпературиустановленнямїх безпосередньовґрунт

B.8

 

Недостатняізоляціядротів лінійзв'язкудистанційнихдат­чиківтемператури

Застосуваннядротівізбільшнадійноюізоляцією; вимірю­ваннявеличинопору"витоків" іоблікїхрозрахунковим шляхом-

B.9

Розігрівдатчиківвимірюваль­нимструмом

Зменшеннясилиструму; скороченнячасувключенняпри­ладупризняттівідліку

B.10

Нерівністьтемпературмон­тажнихдротівгірлянди

Дротизвитіуздовж; застосуваннядротівбільшогопере­різу; збільшенняноміналуелектричноготермометраопору абочутливостідатчика

10


ДСТУ Б В.2.1-14:2009

 

Примітка1. Графи4 і5 заповнюютьсяприкамеральнійобробцірезультатіввимірювань.

Примітка2. Привикористаннігірляндиелектричнихтермометрівізмостомопорівупершомурядкугра­фи3 записуютьвідлікприположенніперемикачаКо, унаступнихрядках- відлікиопоруприположенніпере­микачавідповідно К1, К2, … Кn.

Примітка3. Привикористанні"залінивлених" ртутнихтермометрівуграфу3 вписуютьвідлікизашкалою термометразпохибкою0,1 °С.

Примітка4. Поправкудографи4 вносятьзапаспортом(атестатом) даногоелектричноготермометра опорутавимірювальногоприладуабортутноготермометра, атакожзарезультатамиостанньоїповірки.

Примітка5. Дографи6 вносятьвідомості: протемпературуповітря, вимірянутермометром-пращею; по­тужністьшарувідталогоґрунту, визначенузондуванням(щупом); стансвердловини; несправностіапаратури тощо.

11


ДСТУБВ.2.1-14:2009

12

 


ДСТУБВ.2.1-14:2009

КодУКНД13.080.20; 93.020

Ключовіслова: вимірювання, гірляндаелектричнихдатчиків, ґрунт, мерзлийґрунт, промер­зання, відтавання, температура.

Редактор- А.О. Луковська Комп'ютернаверстка- І.С. Дмитрук

Формат60х841/в. Папірофсетний. Гарнітура"АгіаІ". Друкофсетний.

Державнепідприємство"Укрархбудінформ".

вул. М. Кривоноса, 2А, корп. З, м. Київ- 37, 03037, Україна.

Тел.249 - 36 - 62

Свідоцтвопровнесеннясуб'єктавидавничоїсправидодержавногореєструвидавців

ДК№690 від27.11.2001 р.

13


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: