ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б В.2.6-3-95. ГОСТ 22233-93.Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови . Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Общие технические

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профілі пресовані

з алюмінієвих сплавів для

огороджувальних будівельних

конструкцій.

Загальні технічні умови

 

 

 

 

 

ДСТУ Б В.2.6-3-95

(ГОСТ 22233-93 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний комітет України

у справах містобудування і архітектури

Київ 1996


 


МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 22233-93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межгосударственная научно-техническая

комиссия по стандартизации и

техническому нормированию в

строительстве


Передмова

 

1 РОЗРОБЛЕНИЙ інститутом «ЦНИИ-проектлегконструкция» Російської Федерації

 

ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії

 

2 ПРИЙНЯТИЙ Міждержавною науково-технічною комісією по стандартизації та технічному нормуванню в будівництві (МНТКС) 10 листопада 1993 р.

 

За прийняття стандарту проголосували:

Назва держави

Назва органу

державного управління

будівництвом

Республіка

Вірменія

Держупрархітектури

Республіка

Беларусь

Держбуд

Киргизька

Республіка

Держархбудінспекція

Республіка

Молдова

Мінархбуд

Російська

Федерація

Держбуд

Республіка

Таджикістан

Держбуд

Республіка

Узбекистан

Держкомархітектбуд

Україна

Держкоммістобудування

 

3 ВВЕДЕНИЙ ЗАМІСТЬ ГОСТ 22233-83 наказом Держкоммістобудування Укра їни № 65 від 6.04 1995 року

 


Предисловие

 

1 РАЗРАБОТАН институтом «ЦНИИдроектлегконструкция» Российской Федерации

 

ВНЕСЕН Госстроем России

 

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 10 ноября 1993 г.

 

За принятие стандарта проголосовали:

Наименование государства

Наименование органа

государственного управления строительством

Республика

Армения

Госупрархитектуры

Республика

Беларусь

Госстрой

Кыргызская

Республика

Госархстройинспекция

Республика

Молдова

Минархстрой

Российская

Федерация

Госстрой

Республика

Таджикистан

Госстрой

Республика

Узбекистан

Госкомархитектстрой

Украина

Госкомградостроительства

 

3 ВЗАМЕН ГОСТ 22233-83

 


Зміст

 

1 Галузь застосування .............................1

2 Нормативні посилання ........................1

3 Визначення ...........................................2

4 Класифікація та основні розміри ........3

4.1 Класифікація ......................................3

4.2 Основні розміри  ................................    3

5 Технічні вимоги ....................................     12

6 Приймання ............................................15

7 Методи контролю .................................     16

8 Транспортування та зберігання ...........    17

 


Содержание

 

1 Область применения............................1

2 Нормативные ссылки...........................    1

3 Определения..........................................    2

4 Классификация и основные размеры..     3

4.1 Классификация..................................3

4.2 Основные размеры............................3

5 Технические требования......................12

6 Приемка.................................................     15

7 Методы контроля..................................    16

8 Транспортирование и хранение..........    17

 


Державний стандарт України

Межгосударственный стандарт

Конструкції будинків і споруд

 

Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови

 

Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Общиетехническиеусловия

 

Extruded sations from aluminium alloys for enclosure f ilding structures. General specifications

ДСТУ Б В. 2. 6-3-95

(ГОСТ 22233-93)

 


Чинний від 1995-01-01

 

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Даний стандарт поширюється на пресовані профілі постійного перерізу з алюмінієвих сплавів марок АД31 та 1915, які виготовлені методом гарячого пресування та призначені для застосування в огороджувальних будівельних конструкціях і виробах.

Стандарт може бути розповсюджений на пресовані профілі, які застосовуються у виробах інших галузей промисловості.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті є посилання на такі документи:


Дата введения 1995-01-01

 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на прессованные профили постоянного сечения из алюминиевых сплавов марок АД31 и 1915, изготовленные методом горячего прессования и предназначенные для применения в ограждающих строительных конструкциях и изделиях.

Стандарт может быть распространен на прессованные профили, применяемые в изделиях других отраслей промышленности.

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:


 

ГОСТ 166-89

Штангенциркули.Технические условия

ГОСТ 427-75

Линейки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 1497-84

Металлы. Методы испытаний на растяжение.

ГОСТ 3749-77

Угольники поверочные 90°. Технические условия.

ГОСТ 4784-74

Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки.

ГОСТ 5378-88

Углометры с нониусом. Технические условия.

ГОСТ 6507-90

Микрометры. Технические условия.

ГОСТ 7502-89

Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 8026-92

Линейки поверочные. Технические условия.

ГОСТ 13616-78

Профили прессованные прямоугольные полосообразного сечения из алюминия и алюминиевых сплавов. Сортамент.

ГОСТ 13617-82

Профили прессованные бульбообразные уголкового сечения из алюминия и алюминиевых сплавов. Сортамент.

ГОСТ 13618-81

Профили прессованные косоугольные фитингового уголкового сечения из алюминия и алюминиевых сплавов. Сортамент.


 

ГОСТ 13619-81

Профили прессованные прямоугольные фасонного зетового сечения из алюминия и алюминиевых сплавов. Сортамент.

ГОСТ 13620-90

Профили прессованные прямоугольные равнополочного зетового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент.

ГОСТ 13621-90

Профили прессованные прямоугольные равнополочного двутаврового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент.

ГОСТ 13622-91

Профили прессованные прямоугольные равнополочного таврового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент

ГОСТ 13623-90

Профили прессованные прямоугольные равнополочного швеллерного сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент.

ГОСТ 13624-90

Профили прессованные прямоугольные отбортованного швеллерного сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент.

ГОСТ 13737-90

Профили прессованные прямоугольные равнополочного уголкового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент.

ГОСТ 13738-91

Профили прессованные прямоугольные неравнополочного уголкового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент.

ГОСТ 14192-77

Маркировка грузов.

ГОСТ 17575-90

Профили прессованные прямоугольные таврошвеллерного сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент.

ГОСТ 17576-81

Профили прессованные косоугольные трапециевидного отбортованного сечения из алюминия и алюминиевых сплавов. Сортамент.

ГОСТ 19300-86

Профилографы- профилометры контактные. Типы и основные параметры.

ГОСТ 9.011-79

Полуфабрикаты из алюминия и алюминиевых сплавов. Общие требования к временной противокоррозионной защите, упаковке и транспортированию.


 

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У даному стандарті застосовані такі терміни.

 

Суцільні пресовані профілі - профілі, у поперечному перерізу яких немає порожнистого замкненого простору.

Порожнисті пресовані профілі - профілі, форма поперечного перерізу яких має замкнені, а також незамкнені порожнини (рисунок 1), характеристики яких відповідають таблиці 1.


 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применены сле дующие термины.

Сплошные прессованные профили - профили, в поперечном сечении которых нет полого замкнутого пространства.

Полые прессованные профили -профили, форма поперечного сечения которых имеет замкнутые, а также незамкнутые полости (рисунок 1), характеристики которых соответствую таблице 1.


 

Таблиця 1                                                                  Таблица 1

Відстань між полицями

Расстояние между полками

а, мм

Відношення площі порожнини А до квадрату відстані між

полицями а, не більше

Отношение площади полости А к квадрату расстояния между

полками а, не более

До 10 вкл.

3,5

Понад

10 до 20 вкл.

Свыше

4,5

         «     20    «    30    «

4,0

         «     30    «    50     «

3,5

         «     50    «    80     «

3,0

         «     80

2,0

 

 

Рисунок 1

 


4 КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСНОВНІ

РОЗМІРИ

 

4.1 КЛАСИФІКАЦІЯ

Пресовані профілі класифікуються за:

• станом матеріалу, формою перерізу іточністю геометричних розмірів.

4.1.1 За станом матеріалу профілі поділяють:

 

• без термічної обробки (позначають маркою алюмінієвого сплаву без до даткових знаків);

 

•загартовані та природньо зістарілі - Т;

•загартовані та штучно зістарілі - Т1;

• неповністю загартовані та природньо зістарілі - Т4;

• неповністю загартовані та штуно зістарілі - Т5.

4.1.2 За формою перерізу профілі поділяють на:

• суцільні (С);

• порожнисті (Д).

4.1.3 За точністю геометричних розмірів профілі поділяють на нормальну (Н), підвищену (П) та особливу (вищу - В) точність.

 

 

4.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ

4.2.1 Форма і розміри профілів повиннівідповідати


4 КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ

РАЗМЕРЫ

 

4.1 КЛАССИФИКАЦИЯ

Прессованные профили классифицируются по:

• состоянию материала, форме сечения и точ-ности геометрических размеров.

4.1.1 По состоянию материала профилиподразделяют:

• без термической обработки (обозначают маркой алюминиевого сплава без дополнительных знаков);

• закаленные и естественно состаренные - Т;

• закаленные и искусственно состаренные - Т1;

• неполностью закаленные и естественно состаренные - Т4;

• неполностью закаленные и искусственно состаренные - Т5.

4.1.2 По форме сечения профили подразделяют на:

• сплошные (С);

• полые (Д).

4.1.3 По точности геометрических разме ров профили подразделяют на нормальную (Н), повышенную (П) и особую (высшую - В)точность.

 

4.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

4.2.1 Форма и размеры профилей должнысоответствовать


ГОСТ 13616, ГОСТ 13617, ГОСТ 13618, ГОСТ 13619, ГОСТ 13620, ГОСТ 13621, ГОСТ 13622, ГОСТ 13623, ГОСТ 13624, ГОСТ 13737, ГОСТ 13738, ГОСТ 17575, ГОСТ 17576,


а також кресленням підприємства-виготовлю-вача профілів.

4.2.2 Профілі виготовляють немірної, мірної або кратної (300 мм) мірної довжини. Довжина профіля не повинна бути менше 2,0 мі більше 6,0 м. Поставка профілів іншої довжини допускається за згодою між виготовлювачем та споживачем.

 


а также чертежам предприятия-изготовителя профилей.

4.2.2 Профили изготовляют немерной, мерной или кратной (300 мм) мерной длины. Длина профиля не должна быть менее 2,0 м и более 6,0 м. Поставка профилей иной длиныдопускается по соглашению между изготовителем и потребителем.


Граничні відхилення довжини профілів не повинні бути більше +10 мм. Профілі повинні бути обрізані під прямим кутом. Косина різу не повинна бути більшою ніж 3°.

4.2.3 Номінальна товщина полиць та стінок для суцільних та порожнистих профілів повинна бути не меншою зазначених у таблиці 2.

Таблиця 2

У міліметрах
Предельные отклонения длины профилей не должны быть более + 10 мм. Профили должны быть обрезаны под прямым углом. Косина реза не должна быть более 3°.

4.2.3 Номинальная толщина полок и стенок для сплошных и полых профилей должна быть не менее указанных в таблице 2.

Таблица 2

В миллиметрах


 

Діаметр описаного кола

Диаметр описанной окружности

Номінальна товщина стінок та полиць профілів

Номинальная толщина стенок и полок профилей

суцільні

сплошные

порожнисті

полые

 

До 30   вкл.

1,0

1,5

Понад

Свыше

30   до   50 вкл.

1,5

1,8

«

50    «     80     «

1,7

2,0

«

80    «     120    «

2,0

2,3

«

120  «    180     «

2,2

2,5

«

180 «     220     «

3,2

-


Допускається за згодою між виготовлюва чем та споживачем виготовляти профілі зі сплаву марки АД31 з номінальною товщиною стінок і полиць менше ніж вказані у таблиці 2. У цьому випадку профілі слід вважати профілями підвищеної точності.

4.2.4 Граничні відхилення номінальних розмірів товщин полиць і стінок t, nта розмірів поперечного перерізу bі h, які охоплюють монолітний метал профілів (рисунки 2 - 5), не повинні бути більшими значень, що вказані у таблиці 3.


Допускается по соглашению между изготовителем и потребителем изготовлять профили из сплава марки АД31 с номинальной толщиной стенок и полок менее указанных в таблице 2. В этом случае профили следует считать профилями повышенной точности.

4.2.4 Предельные отклонения номиналь ных размеров толщин полок и стенок t, nи размеров поперечного сечения bи h, охватывающих монолитный металл профилей (рисунки 2 - 5), не должны быть более значений, указанных в таблице 3.

 


Рисунок 2                                                                Рисунок 3

Рисунок 4                                                                     Рисунок 5

Таблиця 3                                                                     Таблица 3

У міліметрах                                                                        В миллиметрах

Номінальний розмірпоперечного перерізу профілю

t-t3; b1-b4; h1-h2;

n1-n4

Номинальный размер поперечного сечения профиля

t-t3; b1-b4;h1-h2;

n1-n4

Граничні відхилення

Предельные отклонения

товщіна стінок і полиць t-t3суцільних профілів при діаметрі описаного кола

толщины стенок и полок t-t3 сплошныхпрофилей при диаметре описанной окружности

товщини стінок n1-n4

порожнистих профілів

толщины стенок n1-n4

полых профилей

розмірів, які охоплюють монолітний метал профілів b-b4;h-h2

размеров, охватывающих монолитный металл профилей

b-b4;h-h2

до 50

понад

свыше

50 до 150

понад

свыше

150-220

Нормальна точність

Нормальная точность

До 1,5 вкл.

±0,15

-

-

±0,25

±0,15

Понад

1,5 до 3,0 вкл.

Свыше

±0,20

±0,25

±0,30

±15% від товщини стінки, але не більше ±1,5мм

±15 % от толщины стенки, но не более ±1,5 мм

±0,20

«          3,0  « 6,0     «

±0,25

±0,30

±0,35

«

±0,25

«         6,0   « 12,0   «

±0,30

±0,40

±0,45

«

±0,35

«        12,0  «  25,0  «

±0,35

±0,50

±0,55

«

±0,45

«         25,0 « 50,0   «

±0,40

±0,55

±0,65

«

±0,60

«         50,0 « 75,0   «

-

-

-

«

±0,85

«         75,0 « 100,0 «

-

-

-

«

±0,95

«         100 «  150    «

-

-

-

«

±1,05

«         150 «  200    «

-

-

-

«

±1,40

«          200 « 220    «

-

-

-

«

±1,70

Підвищена точність

Повышенная точность

До 1,5 вкл.

±0,10

-

-

±0,20

±0,10

Понад

1,5 до 3,0 вкл.

Свыше

±0,15

±0,20

±0,25

10% від товщини стінки, але не більше ±1,20 мм10% от толщины стенки, но не более ±1,20 мм

±0,15

«      3,0   «6,0     «

±0,20

±0,25

±0,30

«

±0,20

«     6,0    «12,0   «

±0,25

±0,30

±0,35

«

±0,25

«     12,0  « 25,0   «

±0,30

±0,35

±0,40

«

±0,30

Продовження таблиці 3                                       Продолжение таблицы 3

Номінальний розмірпоперечного перерізу профілю

t-t3; b1-b4; h1-h2;

n1-n4

Номинальный размер поперечного сечения профиля

t-t3; b1-b4;h1-h2;

n1-n4

Граничні відхилення

Предельные отклонения

товщіна стінок і полиць t-t3суцільних профілів при діаметрі описаного кола

толщины стенок и полок t-t3 сплошныхпрофилей при диаметре описанной окружности

товщини стінок n1-n4 порожнистих профілів

толщины стенок n1-n4 полых профилей

розмірів, які охоплюють монолітний метал профілів b-b4;h-h2

размеров, охватывающих монолитный металл профилей

b-b4;h-h2

до 50

понад

свыше

50 до 150

понад

свыше

150-220

«     25,0  « 50,0   «

±0,35

±0,40

±0,45

«

±0,40

«     50,0  « 75,0   «

-

-

-

«

±0,50

«     75,0  « 100,0 «

-

-

-

«

±0,65

«    100,0 «150,0 «

-

-

-

«

±0,85

«    150,0 « 200,0 «

-

-

-

«

±1,10

«    200,0 « 220,0 «

-

-

-

«

±1,30

Особлива точність

Особая точность

До 1,5 вкл.

-

-

-

-

-

Понад

1,5 до 3,0 вкл.

Свыше

-

-

-

-

-

«         3,0 «6,0   «

-

-

-

-

±0,15

«         6,0 «12,0 «

-

-

-

-

±0,20

«        12,0 « 25,0 «

-

-

-

-

±0,25

«        25,0 «50,0 «

-

-

-

-

±0,30

«        50,0 «75,0 «

-

-

-

-

±0,45

«        75,0 « 100,0 «

-

-

-

-

±0,50

«       100,0 «150,0 «

-

-

-

-

±0,60

«       150,0 « 200,0 «

-

-

-

-

±0,90

«       200,0 « 220,0 «

-

-

-

-

±1,104.2.5 Граничні відхилення розміру «а» у швелерах та інших профілях П- і С-подібного типу (рисунки 6-11) від номінальних не повинні бути більшими значень, що вказані в таблиці 4.


4.2.5 Предельные отклонения размера «а» в швеллерах и других профилях П- и С-образного типа (рисунки 6-11) от номинальных не должны быть больше значений, указанных в таблице 4.


                                       

Рисунок 6                                                                  Рисунок 7

 

 

 

              

 

Рисунок 8                                                             Рисунок 9

 

 

                  

Рисунок 10                                                                    Рисунок 11


Таблиця 4                                                                 Таблица 4

У міліметрах                                                          В миллиметрах

 

 

 

 

 

 

 

 

Номінальний розмір «а»

Номинальный размер «а»

Граничні відхилення розміру «а» на відстані h

Предельные отклонения размера «а» на расстоянии h

 

до 6 вкл.

Понад Свыше

6 до 12 вкл.

Понад Свыше

12 до 25 вкл.

Понад Свыше

25 до 50 вкл.

Понад Свыше

50 до 75 вкл.

Понад Свыше

75 до 100 вкл.

Понад

Свыше

100 до 150 вкл.

Понад Свыше 150

 
 

Нормальна точність

Нормальная точность

 

До 6 вкл.

±0,25

±0,35

±0,45

±0,50

-

-

-

-

 

Понад 6 до 12 вкл. Свыше

±0,30

±0,45

±0,55

±0,65

±0,75

±0,90

-

-

 

« 12 « 25 «

±0,60

±0,65

±0,75

±0,90

±1,00

±1,20

±1,60

-

 

« 25 « 50 «

±0,70

±0,80

±0,90

±1,10

±1,20

±1,60

±1,85

±1,95

 

« 50 « 75 «

±0,80

±0,95

±1,10

±1,30

±1,60

±1,90

±2,10

±2,30

 

« 75 « 100 «

±1,00

±1,10

±1,20

±1,50

±1,80

±2,20

±2,60

±2,80

 

« 100 « 150 «

±1,20

±1,35

±1,60

±1,90

±2,20

±2,50

±3,00

-

 

« 150

±1,50

±1,70

±1,95

±2,10

±2,60

±3,00

-

-

 

Підвищена точність

Повышенная точность

 

До 6 вкл.

±0,20

±0,25

±0,35

±0,40

-

-

-

-

 

Понад 6 до 12 вкл. Свыше

±0,25

±0,35

±0,40

±0,50

±0,65

±0,70

-

-

 

« 12 « 25 «

±0,45

±0,50

±0,65

±0,70

±0,85

±1,00

±1,40

-

 

« 25 « 50 «

±0,55

±0,60

±0,70

±0,85

±0,90

±1,20

±1,55

±1,65

 

« 50 « 75 «

±0,60

±0,75

±0,80

±1,00

±1,20

±1,40

±1,70

±1,80

 

« 75 « 100 «

±0,75

±0,80

±0,90

±1,15

±1,40

±1,70

±2,20

±2,80

 

« 100 « 150 «

±0,80

±1,00

±1,20

±1,50

±1,70

±1,90

±2,50

-

 

« 150

±1,20

±1,30

±1,50

±1,65

±2,00

±2,25

-

-

 

Особлива точність

Особая точность

 

До 6 вкл.

±0,15

±0,15

±0,20

±0,20

-

-

-

-

 

Понад 6 до 12 вкл. Свыше

±0,20

±0,20

±0,25

±0,30

±0,35

±0,40

-

-

 

« 12 « 25 «

±0,25

±0,25

±0,30

±0,35

±0,40

±0,45

-

-

 

« 25 « 50 «

±0,30

±0,35

±0,40

±0,45

±0,50

±0,55

±0,60

±0,70

 

« 50 « 75 «

±0,45

±0,50

±0,50

±0,55

±0,60

±0,65

±0,75

±0,90

 

« 75 « 100 «

±0,50

±0,55

±0,60

±0,65

±0,70

±0,75

±0,85

±1,20

 

« 100 « 150

±0,60

±0,65

±0,70

±0,75

±0,85

±0,95

±1,20

-

 

« 150

±0,90

±0,95

±1,20

±1,25

±1,30

±1,35

-

-

 


4.2.6 Граничні відхилення кутових розмірів β; β1; β2 поперечного перерізу профілів (рисунок 12), якщо значення кутів вказані на кресленнях, не повинні бути більше ніж:

• для профілів нормальної точності…±2,0°

• для профілів підвищеної точності…±1,5°

• для профілів особливої точност.......±1,0°

4.2.7 Поперечна кривина К (рисунки 13-16) профілів у відсотках від ширини bне повинна бути більшою значень, які вказані у таблиці 5.


4.2.6 Предельные отклонения угловых размеров β; β1; β2 поперечного сечения профилей (рисунок 12), если значения углов указаны на чертежах, не должны быть более:

• для профилей нормальной точности …±2,0°

• для профилей повышенной точности...±1,5°

• для профилей особой точности...……..±1,0°

4.2.7 Поперечная кривизна К (рисунки 13-16) профилей в процентах от ширины bне должна быть более значений, указанных в таблице 5.


Рисунок 12

 

Таблиця 5                                                             Таблица 5

Ширина b, мм

Поперечна кривина К для профілів, відсотки від b

Поперечная кривизна К для профилей, проценты от b

Нормальної точності

Нормальной точности

Підвищеної точності Повышенной точности

Особливої точності Особой точности

До 200

1,5

1,0

0,5

 

                      

Рисунок 13                                                                  Рисунок 14

                                

Рисунок 15                                                                     Рисунок 16

 


4.2.8 Кут скручування α профілів навколо поздовжньої осі (рисунок 17) не повиненбути більшим значень, які вказані у таблиці 6.


4.2.8 Угол скручивания α профилей вокруг продольной оси (рисунок 17) не должен быть больше значений, указанных в таблице 6.


Рисунок 17

 

Таблиця 6                                                                       Таблица 6

Діаметр описаного кола, мм

Диаметр описанной окружности, мм

Кут скручування α для профілів

Угол скручивания α для профилей

Нормальної точності

Нормальной точности

Підвищеної тотапеті

Повышенной точности

Особливої точності

Особой точности

на 1 м довжини длины

на всю

довжину

длину, L

на 1 м довжини длины

на всю

довжину

длину, L

на 1 м

довжини

длины

на всю

довжину

длину, L

До 30 вкл.

2,0°

2,0°х L, але

не більше 8,0°

но не более 8,0°

1,5°

1,5°х L, але

не більше 5,0°

но не более 5,0°

1,0°

1,0°х L, але

не більше 4,0°

но не более 4,0°

Понад Свыше

30 до 50 вкл.

2,0°

2,0°х L, але

не більше 7,0°

но не более 7,0°

1,5°

1,5°х L, але

не більше 4,0° но не более 4,0°

1,0°

1,0°х L, але

не більше 3,0°

но не более 3,0°

« 50 « 100 «

2,0°

2,0°х L, але

не більше 6,0°

но не более 6,0°

1,0°

1,0°х L, але

не більше 3,0°

но не более 3,0°

1,0°

1,0°х L, але

не більше 2,5°

но не более 2,5°

« 100 « 150 «

1,0°

l,0°xL, але

не більше 4,0°

но не более 4,0°

1,0°

1,0°xL, але

не більше 2,0° но не более 2,0°

0,5°

0,5°xL, але

не більше 1,5°

но не более 1,5°

« 150

1,0°

1,0°х L, але

не більше 3,0°

но не более 3,0°

0,5°

0,5°х L, але

не більше 2,0°

но не более 2,0°

0,5°

0,5°х L, але

не більше 1,0°

но не более 1,0°

 

4.2.9 Поздовжнє плавне відхилення від прямолінійності відносно будь-якої площини (рисунок 18) не повинно бути більшим значень, які вказані у таблиці 7.

4.2.9 Продольное плавное отклонение от прямолинейности относительно любой плоскости (рисунок 18) не должно быть более значений, указанных в таблице 7.

 

 

Рисунок 18

 


Таблиця 7                                                                               Таблица 7

                                  Уміліметрах                                                               В миллиметрах

Максимальна товщина стінки, полиці

Максимальная толщина стенки, полки

Поздовжнє відхилення від прямолінійності

Продольное отклонение от прямолинейности

нормальна точність

нормальная точность

підвищена точність

повышенная точность

особлива точність

особая точность

на 1 м

довжини

длины

на всю

довжину

длину, L

на 1 м

довжини

длины

на всю

довжину

длину, L

на 1 м

довжини

длины

на всю

довжину

длину, L

До 2,0 вкл.

Будь-яке, що можна усунути тисненням вантажу масою 5 кг

Любое, устраняемое давлением груза массой 5 кг

Понад

2,0

Свыше

2,0

2,0 xL

1,0

1,0 xL

0,5

0,5 xL

 

4.2.10 Хвилястість полиць та стінок не повинна бути більшою ніж 1 ммдля профілів нормальної точності, 0,5 ммдля профілів підвищеної точності та 0,25 ммдля профілів особливої точності. Крок хвилі повинен бути не меншим ніж 1 м. При значенні хвилястості до 0,2 ммвключно крок не лімітується.

4.2.11 Умовне позначення марки профіля слід приймати відповідно до схеми.

4.2.10 Волнистость полок и стенок не должна быть более 1 мм для профилей нормальной точности, 0,5 мм для профилей повышенной точности и 0,25 мм для профилей особой точности. Шаг волны должен быть не менее 1 м. При значении волнистости до 0,2 мм включительно шаг не лимитируется.

4.2.11 Условное обозначение марки профиля следует принимать в соответствии со схемой.

 

 

 

Марка алюмінієвого сплаву

Марка алюминиевого сплава

 

Стан матеріалу (п.4.1.1)

Состояние материала

 

Номер профілю згідно із стандартом на сортамент або робочим кресленням

Номер профиля по стандарту на сортамент или рабочему чертежу

 

Форма перерізу (п.4.1.2) і точність виготовлення (п.4.1.3)

Форма сечения (п.4.1.2) и точность изготовления (п.4.1.3)

 

Довжина профілю, мм

Длина профиля, мм

 

Позначення даного стандарту

Обозначение настоящего стандарта

 

 

Позначення стандарту на сортамент (якщо профіль взятий зі стандарту на сортамент) або номер робочого креслення

Обозначение стандарта на сортамент (если профиль взят из стандарта на сортамент) или номер рабочего чертежа

 


Приклад умовного позначення марки профілю з алюмінієвого сплаву марки АД31 у загартованому та природньо зістарілому стані (Т), суцільного перерізу (С), підвищеної точності (П), за номером 441166 згідно з ГОСТ 13624, завдовжки 5000 мм:


Пример условного обозначения марки профиля из алюминиевого сплава марки АД31 в закаленном и естественно состаренном состоянии (Т), сплошного сечения (С), повышенной точности (П), под номером 441166 по ГОСТ 13624, длиной 5000 мм:


 


Те саме, у неповністю загартованому та штучно зістарілому стані (Т5), порожнистого перерізу (Д), нормальної точності (Н), за номером 50 згідно з робочим кресленням № 605, завдовжки 4500 мм:


То же, в неполностью закаленном и искусственно состаренном состоянии (Т5), полого сечения (Д), нормальной точности (Н), под номером 50 по рабочему чертежу № 605, длиной 4500 мм:


 


5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 Профілі повинні виготовляти відповідно до вимог даного страндарту за робочими кресленнями підприємства-воготовлювача з дотриманням встановленого технологічного

регламенту.

5.2 Профілі виготовляють з алюмінієвих сплавів марок АД31 та 1915 з хімічним складом згідно з ГОСТ 4784.

5.3 На поверхні профілів не повинно бути тріщин, розшарувань, неметалевих включень, корозійних плям та раковин.

5.4 На лицьовій поверхні профілю нормальної та підвищеної точності, яка зазначається на його кресленні, не допускаються механічні пошкодження, плени, пузирі завглибшки понад 0,07 мм, поздовжні сліди від матриці завглибшки понад 0,03 мм, а також поперечні сліди від матриці, що утворюютьсяпри зупинці преса.

На решті поверхні профілю не допускаються механічні пошкодження, плени, пузирі завглибшки, що перевищує половину мінусо-вого допуску на товщину полиць і стінок; поздовжні сліди від матриці завглибшки понад 0,15 мм.

5.5 На лицьовій поверхні профілю особливої точності, яка вказана на його кресленні, недопускаються механічні пошкодження, плени, пузирі завглибшки понад 0,01 мм, поздовжні сліди від матриці завглибшки понад 0,005 мм,а також поперечні сліди від матриці, що утворюються при зупинці преса.

Вимоги до якості на решті поверхні - за 5.4.


5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 Профили должны изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам предприятия-изготови-теля с соблюдением установленноготехнологического регламента.

5.2 Профили изготавливают из алюминиевых сплавов марок АД31 и 1915 с химическим составом по ГОСТ 4784.

5.3 На поверхности профилей не должно быть трещин, расслоений, неметаллических включений, коррозионных пятен и раковин.

5.4 На лицевой поверхности профиля нормальной и повышенной точности, указываемой на его чертеже, не допускаются механические повреждения, плены, пузыри глубиной более 0,07 мм, продольные следы от матрицы глубиной более 0,03 мм, а также поперечные следы от матрицы, образующиеся при остановке пресса.

На остальной поверхности профиля не допускаются механические повреждения, плены, пузыри глубиной, превышающей половинуминусового допуска на толщину полок и стенок; продольные следы от матрицы глубиной более 0,15 мм.

5.5 На лицевой поверхности профиля особой точности, указываемой на его чертеже, недопускаются механические повреждения, плены, пузыри глубиной более 0,01 мм, продольные следы от матрицы глубиной более 0,005мм, а также поперечные следы от матрицы, образующиеся при остановке пресса.

Требования к качеству остальной поверхности по 5.4.


5.6 Механічні властивості пресованих профілів при випробуваннях на розтяг повинні бути не меншими величин, що вказані у таблиці 8, та гарантуються заводом-виготовлювачем для сплаву марки АД31дотриманням технологічних режимів пресування і контрольними випробуваннями за заводською технічною документацією.


5.6 Механические свойства прессованных профилей при испытании на растяжение должны быть не меньше величин, указанных в таблице 8, и гарантируются заводом-изготовите-лем для сплава марки АД31 соблюдением технологических режимов прессования и контрольными испытаниями по заводской технической документации.


Таблиця 8                                                                      Таблица 8

Позначення

марки і стану матеріалу профілю

Обозначение марки и состояния материалапрофиля

Стан матеріалу профілю

Состояние материала профиля

Товщина стінки або полиці профілю

Толщина стенки или полки профиля,

мм

Тимчасовий опір

Временное сопротивление

σв МПа (кгс/мм2)

Границя текучості

Предел текучести

σ0,2, МПа (кгс/мм2)

Відносив подовження

Относительное удлинение,

δ, %

АД31

Без термічної

обробки

Без термическойобработки

Всі розміри

 

Все размеры

78(8)

-

16

АД31Т

Загартовані таприродньо зістарілі

Закаленные иестественносостаренные

Те саме

 

То же

127(13)

69(7)

13

АД31Т1

Загартовані таштучно зістарілі

Закаленные иискусственносостаренные

«

196(20)

147(15)

8

АД31Т4

Неповністюзагартовані таприродньо зістарілі

Неполностьюзакаленные иестественносостаренные

До 10 вкл.

108(11)

59(6)

15

АД31Т5

Неповністюзагартовані таштучно зістарілі

Неполностьюзакаленные иискусственносостаренные

До 10

вкл.

157(16)

118(12)

8

1915

Без термічноїобробки зприроднімстарінням протягом

30-35 діб

Без термическойобработки сестественнымстарением в течение30-35 суток

До 12

вкл.

314(32)

196(20)

10

 


Для профілів, що мають товщину стінкиабо полиці більшу ніж вказано в таблиці 8,механічні властивості встановлюються за згодою між виготовлювачем та споживачем.

5.7 Точність геометричних розмірів профі-лів (4. 1.3) повинна бути вказана споживачем у

кресленнях та в замовленні на профілі.

5.8 Комплектність

5.8.1 У комплект поставки повинні входи-ти профілі однієї марки та документ про якість

на профілі, що відвантажуються. Допускається у комплект поставки включати профілі де-кількох марок відповідно до специфікації спо-живача.

5.8.2 Документ про якість повинен місти-ти:

 

• найменування або товарний знакпідприємства-виготовлювача;

• найменування споживача;

• умовне позначення профілю;

• номер замовлення (номер партії);

• число та номери пакувальних місцьіз зазначенням маси;

• результати випробувань (для механічних властивостей зазначити мак-симальні та мінімальні значення);

• штамп технічного контролера підприємства-виготовлювача.

5.9 Маркірування

Транспортне маркірування і маркірування профілів наносяться на ярлики, які прикріплені до пакувального місця. Зміст транспорт-ного маркірування та вимоги до його вико-нання і до ярликів - за ГОСТ 14192. Маркіру-вання профілів повинно містити: умовне по-значення профілю та номер замовлення (партії).

5.10 Пакування

5.10.1 Тимчасовий протикорозійний за-хист, пакування за ГОСТ 9.011.

5.10.2 Спаковані профілі укладають у та-ру, яка виготовлена за робочими кресленнямипідприємства-виготовлювача.

Пакування повинно забезпечити зберігання профілей та їх поверхні від механічних пошкоджень.

5.10.3 Маса нетто пакувального місця не повинна перевищувати 1000 кг.


Для профилей, имеющих толщину стенкиили полки большую, чем указано в таблице 8,механические свойства устанавливаются посоглашению между изготовителем и потребителем.

5.7 Точность геометрических размеровпрофилей (4.1.3) должна быть указана потребителем в чертежах и в заказе на профили.

5.8 Комплектность

5.8.1 В комплект поставки должны входить профили одной марки и документ о качестве на отгружаемые профили. Допускается вкомплект поставки включать профили нескольких марок в соответствии со спецификацией потребителя.

 

5.8.2 Документ о качестве должен содержать:

•наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

• наименовние потребителя;

• условное обозначение профиля;

• номер заказа (номер партии);

• число и номера упаковочных мест с указанием массы;

• результаты испытаний (для механическихсвойств указать максимальные и минимальные значения);

• штамп технического контролера предприятия-изготовителя.

5.9 Маркировка

Транспортная маркировка и маркировка

профилей наносятся на ярлыки, приклеплен-ные к упаковочному месту. Содержание транспортной маркировки и требования к ее выполнению и к ярлыкам -по ГОСТ 14192. Маркировка профилей должна содержать: условноеобозначение профиля и номер заказа (партии).

5.10 Упаковка

5.10.1 Временная противокоррозионная

защита, упаковка по ГОСТ 9.011.

5.10.2 Упакованные профили укладываютв тару, изготовленную по рабочим чертежампредприятия-изготовителя.

Упаковка должна обеспечивать сохранность профилей и их поверхности от механических повреждений.

5.10.3 Масса нетто упаковочного места не должна превышать 1000 кг.


6 ПРИЙНЯТТЯ

6.1 Профілі приймає технічний контроль підприємства-виготовлювача партіями. Партія повинна складатися з профілів однієї маркиалюмінієвого сплаву, одного стану матеріалу, однієї плавки і садки термічної обробки, одного розміру.

Допускається складати партії з термооб-роблених профілів, виготовлених із алюмінієвого сплаву декількох плавок або садок за умови, що якість профілів відповідає вимогам даного стандарту.

Ромір партії не повинен перевищувати маси профілів, що виготовлені протягом однієїзміни.

6.2 Перевірці якості поверхні підлягає кожний профіль.

6.3 Для контролю геометричних профілей (4.2 - 4.10) відбирають 2% профілів від кожної партії, але не менше двох профілів.

6.4 При отриманні незадовільних резуль-татів перевірки геометричних розмірів по них проводять контроль кожного профілю цієї партії.

6.5 Для контролю механічних властивостей профілів із сплаву марки 1915 відбирають зразки продукції завдовжки 200 ммвід 5% профілів кожної партії, але не менше трьох.

Приймальними випробуваннями сплаву марки 1915 є випробування, що проведені після 4 діб природнього старіння. При цьому механічні властивості повинні бути:

• тимчасовий опір розриву не менше 265МПа (27 кгс/мм2);

• границя текучості не менше 167 МПа

(17 кгс/мм2);

• відносне подовження не менше 10%.

При отриманні незадовільних результатіввипробувань хоча б одного з показників механічних властивостей проводять повторні випробування механічних властивостей на подвоєному числі зразків, що взяті від тих же партій. При отриманні незадовільних результатіввипробувань хоча б по одному показниковіпартію піддають суцільному контролю абобракують.

6.6 Партію вважають прийнятою, якщопоказники якості профілів відповідають вимогам даного стандарту.


6 ПРИЕМКА

6.1 Профили принимает технический контроль предприятия-изготовителя партиями. Партия должна состоять из профилей одноймарки алюминиевого сплава, одного состояния материала, одной плавки и садки термической обработки, одного размера.

Допускается составлять партии из термо-обработанных профилей, изготовленных из алюминиевого сплава нескольких плавок или садок при условии, что качество профилей соответствует требованиям настоящего стан-дарта.

Размер партии не должен превышать массы профилей, изготовленных в течение однойсмены.

6.2 Проверке качества поверхности подлежит каждый профиль.

6.3 Для контроля геометрических размеров профилей (4.2 - 4.10) отбирают 2% профилей от каждой партии, но не менее двух профилей.

6.4 При получении неудовлетворительныхрезультатов проверки геометрических размеров по ним проводят контроль каждого профиля этой партии.

6.5 Для контроля механических свойств профилей из сплава марки 1915 отбирают образцы продукции длиной 200 мм от 5% профилей каждой партии, но не менее трех.

Приемочными испытаниями сплава марки 1915 являются испытания, проведенные после 4 суток естественного старения. При этом механические свойства должны быть:

• временное сопротивление разрыву не менее 265 МПа (27 кгс/мм2);

• предел текучести не менее 167 МПа

(17 кгс/мм2);

• относительное удлинение не менее 10%.

При получении неудовлетворительныхрезультатов испытаний хотя бы одного из показателей механических свойств проводят повторные испытаний механических свойств наудвоенном числе образцов, взятых от тех жепартий. При получении неудовлетворитель-ных результатов испытаний хотя бы по одному показателю партию подвергают сплошному контролю или бракуют.

6.6 Партию считают принятой, если показатели качества профилей соответствуют требованиям настоящего стандарта.


6.7 Споживач має право проводити кон-трольну перевірку відповідності профілів ви-могам даного стандарту, додержуючи прицьому наведений порядок відбору профілів тазастосовуючи вказані методи контролю.

7 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

7.1 Хімічний склад алімінієвих сплавів по-винен бути засвідчений документом про якість(сертифікатом) підприємства-виготовлювачазливків або даними заводської лабораторіїпідприємства-виготовлювача профілів.

7.2 Якість поверхні профілів визначаютьвізуально. Глибину дефектів, при необхідності, визначають контрольним зачищенням абоза допомогою профілометра згідно з ГОСТ19300.

7.3 Геометричні розміри поперечного перерізу профілів контролюють мікрометром згідно з ГОСТ 6507, штангенциркулем згідно зГОСТ 166 або іншим інструментом, що забезпечує необхідну точність.

Геометричні розміри (за винятком довжини) та параметри профілів, для яких в робочихкресленнях не вказана точність виготовлення(нормальна, підвищена чи особлива), контролю не підлягають, а їхня точність забезпечується технологією виготовлення профілів.

7.4 Хвилястість та абсолютне значення поперечної кривини профілей визначають шляхом накладення вивіркової лінійки згідно зГОСТ 8025 на поверхню ,що підлягає контролю, та вимірюванням максимальної висотивідхилення профілю від лінійки.

7.5 Для перевірки кута скручування (4.8)профіль укладають на контрольну пласку плиту та притискають у трьох точках: у двох зодного кінця профілю і в одній - з другогокінця. Відношення висоти підйому четвертоїточки від контрольної плити до ширини профілю дорівнює синусу кута скручування.

Кут скручування на 1 мдовжини дорівнюєвідношенню одержаного кута α до довжинипрофілю Lу метрах.

7.6 Для перевірки відхилення від прямолінійності (4.9) профіль укладають на контрольну пласку плиту та вимірюють найбільшу відстань до увігнутої сторони профілю.

Допускається вимірювати відхилення відпрямолінійності шляхом накладення металевої лінійки завдовжки 1 м згідно з ГОСТ 427 наплощину, що контролюється.


6.7 Потребитель имеет право производитьконтрольную проверку соответствия профилей требованиям настоящего стандарта, соблюдая при этом приведенный порядок отбора профилей и применяя указанные методыконтроля.

7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

7.1 Химический состав алюминиевыхсплавов должен быть удостоверен документом о качестве (сертификатом) предприятия-изготови-теля слитков или данными заводскойлаборатории предприятия-изготовителя профилей.

7.2 Качество поверхности профилей определяют визуально. Глубину дефектов, при необходимости, определяют контрольной зачисткой или с помощью профилометра поГОСТ 19300.

7.3 Геометрические размеры поперечногосечения профилей контролируют микрометром по ГОСТ 6507, штангенциркулем поГОСТ 166 или другим инструментом, обеспечивающим необходимую точность.

Геометрические размеры (за исключениемдлины) и параметры профилей, для которых врабочих чертежах не указана точность изготовления (нормальная, повышенная или особая), контролю не полежат, а их точность обеспечивается технологией изготовления профилей.

7.4 Волнистость и абсолютное значениепоперечной кривизны профилей определяютналожением поверочной линейки по ГОСТ8025 на контролируемую поверхность и измерением максимальной высоты отклоненияпрофиля от линейки.

7.5 Для проверки угла скручивания (4.8)профиль укладывают на контрольную плоскую плиту и прижимают в трех точках: в двухс одного конца профиля и в одной - с другогоконца. Отношение высоты подъема четвертойточки от контрольной плиты к ширине профиля равно синусу угла скручивания.

Угол скручивания на 1 м длины равен отношению полученного угла α к длине профиляLв метрах.

7.6 Для проверки отклонения от прямолинейности (4.9) профиль укладывают на контрольную плоскую плиту и измеряют наи-большее расстояние до вогнутой стороны профиля.

Допускается измерять отклонение от пря-молинейности путем наложения металлической линейки длиной 1 м по ГОСТ 427 наконтролируемую плоскость.


7.7 Вимірювання висоти підйому четвер-тої точки (7.5) та найбільшої відстані від кон-трольної площини або лінійки до профілю(7.4 та 7.5.5) проводять набором щупів за нормативно-технічною документацією або штангенциркулем з глибиноміром згідно з ГОСТ166.

7.8 Довжину профілів перевіряють рулеткою згідно з ГОСТ 7502 або металевою лінійкою згідно з ГОСТ 427.

Допускається проводити вимірювання ін-шими способами, що забезпечують необхіднуточність.

7.9 Косину різа профілів перевіряють ко-синцем згідно з ГОСТ 3749 та лінійкою згідноз ГОСТ 427.

7.10 Механічні властивості профілів нарозтяг перевіряють на коротких зразках згідноз ГОСТ 1497 або методом неруйнівного кон-тролю за нормативно-технічною документацією.

8. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування та зберігання за ГОСТ9.011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК                                                    Група В 52

 

Ключові слова:профілі пресовані з алюмінієвих сплавів, класифікація, технічні вимоги, приймання, методи контролю


7.7 Измерение высоты подьема четвертойточки (7.5) и наибольшего расстояния от контрольной плоскости или линейки до профиля(7.4 и 7.5.5) проводят набором щупов по нормативно-технической документации илиштангенциркулем с глубиномером по ГОСТ166.

7.8 Длину профилей проверяют рулеткойпо ГОСТ 7502 или металлической линейкой поГОСТ 427.

Допускается производить измерение дру-гими способами, обеспечивающими необходимую точность.

7.9 Косину реза профилей проверяютугольником по ГОСТ 3749 и линейкой поГОСТ 427.

 

7.10 Механические свойства профилей нарастяжение проверяют на коротких образцахпо ГОСТ 1497 или методом неразрушающегоконтроля по нормативно-технической документации.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение по ГОСТ9.011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК                                                  Группа В 52

 

Ключевые слова:профили прессованные из алюминиевых сплавов, классификация, технические требования, приемка, методы контроля

 


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: