ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийЗміна № 1 ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93)

Оцените
(0 голосов)

Зміна № 1 ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93)

Конструкції будинків і споруд

Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій

Загальні технічні умови

 

1 РОЗРОБЛЕНО:Відкрите акціонерне товариство Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського

   Розробники:А. Гром, канд.техн.наук, В. Обрєзанова, інж.,

О. Шимановський, д-р.техн.наук.

 

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від

26.12.2008 р.  № 672, від 08.07.09 №  277. Чинна від 2010-01-01

 

Структурний елемент «Зміст»доповнити назвами розділів 9, 10 та додатка А:

"9 Вимоги безпеки та охорони довкілля",

"10 Оцінювання відповідності",

"Додаток А Бібліографія".

Розділ 1після назви доповнити абзацом такого змісту:

"Стандарт є складовою частиною системного комплексу нормативних документів, що регламентують вимоги до будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд".

Існуючі абзаци вважати відповідно другим і третім.

Розділ 2доповнити посиланнями на:

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд // Затверджений  постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1764

Технічний регламент модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з підтвердження відповідності // Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 року № 1585

ДБН В.1.1 -7-2002

Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДСанПиН 2.2.7.029-99

Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСН 3.3.6.037-99

Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99

Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених пунктів від забруднення хімічними і біологічними речовинами

ДСТУ 4179-2000

Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ Б А.1.2-1:2007

Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення

ДСТУ ІSО 9001-2001
(IS0 9001:2000, IDТ)

Системи управління якістю. Вимоги

НАПБ А.01.001-2004

Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.002-2007

Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

Наказ МОЗ від 25.05.07
№ 246

Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

 

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76

ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.012-90

ССБТ. Вибрационная безопасность Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.014-84

ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (ССБП. Повітря робочої зони. Метод вимірювання концентрацій шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.1.018-93

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричест­ва. Общие требования. (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.005-75

ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи фарбувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89

ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.013-85Е

ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.028-76

ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия (ССБП. Респіратори ШБ-1 "Лепесток". Технічні умови)

ГОСТ 12.4.034-2001
(EN133-90)

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка (ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація і маркування)

ГОСТ 17.2.3.02-78

Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

СанПиН 42-128-4690-88

Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила утримання територій населених місць)

СанПиН  4630-88

Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СНиП 2.04.01-85

Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будівель)

СНиП 2.09.02-85*

Производственные здания /изд. 1991 г./ (Виробничі будівлі /вид. 1991 р./)

СП 1009-73
(ДНАОП 0.03-1.06-73)

Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов (Санітарні правила при зварюванні, наплавленні та різанні металів)

СП 1042-73

(ДНАОП 0.03-1.07-73)

Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого устаткування)

МУ 4436-87

Методические указания на определение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки на визначення концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони)

 

 

 

У розділі 2

Замінити позначення стандартів:

"ГОСТ 13616-78 на ГОСТ 13616-97",

"ГОСТ 13617-82 на ГОСТ 13617-97",

"ГОСТ 13618-81 на ГОСТ 13618-97",

"ГОСТ 14192-77 на ГОСТ 14192-96",

"ГОСТ 17576-81 на ГОСТ 17576-96",

"ГОСТ 166-89 на ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76)",

"ГОСТ 427-75 на ДСТУ ГОСТ 427:2009".

Вилучити посилання на такі стандарти:

"ГОСТ 7502-89",

"ГОСТ 9.011-79".

У підрозділі 7.3посилання на "ГОСТ 6507" замінити посиланням на "ДСТУ ГОСТ 6507".

У підрозділах 7.6, 7.8 та 7.9посилання на "ГОСТ 427" замінити на "ДСТУ ГОСТ 427".

Пункт 7.8.Посилання на "ГОСТ 7502" замінити посиланням на "ДСТУ 4179".

Стандартдоповнити розділами 9, 10 такого змісту:

 

"9 Вимоги безпеки та охорони довкілля

9.1      При виготовленні профілів необхідно виконувати загальні вимоги безпеки щодо виробничих процесів згідно з ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.005, СП 1009, СП 1042, ДСП 201, вимоги щодо виробничого устаткування згідно з ГОСТ 12.2.003 та ГОСТ 12.1.018, а також вимоги щодо пожежної безпеки згідно з ГОСТ 12.1.004 та НАПБ А.01.001

9.2      Параметри мікроклімату на робочих місцях повинні відповідати вимогам
ДСН 3.3.6.042, повітря робочої зони – вимогам ГОСТ 12.1.005, а викиди в атмосферу шкідливих речовин не повинні перевищувати норм, встановлених ГОСТ 17.2.3.02 та ДСП 201.

9.3      Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони необхідно контролювати згідно з ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.014 і методиками Міністерства охорони здоров'я України.

Гранично-допустима концентрація хімічних речовин у повітрі робочої зони повинна визначатися згідно з ГОСТ 12.1.007 та МУ  4436.

9.4 Рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати норми, встановленої в ДСН 3.3.6.037.

9.5      Рівень вібрації на робочих місцях повинен відповідати ДСН 3.3.6.039 та контроль – згідно з ГОСТ 12.1.012.

9.6 Контроль за станом навколишнього природного середовища, який включає охорону атмосферного повітря та ґрунту, контроль за скидом стічних вод повинен здійснюватися у відповідності з вимогами:

-    виділення шкідливих речовин із матеріалів у повітряне середовище приміщень – згідно з ДСП-201. Контроль - згідно з ГОСТ 17.2.3.02 та ДСП-201;

-    стічні води повинні відповідати вимогам СанПиН  4630, СНиП 2.04.01;

-    захист ґрунту від забруднення побутовими та промисловими відходами повинен здійснюватися відповідно до СанПиН 42-128-4690, ДСанПиН 2.2.7.029.

9.7 Для виробничих та складських приміщень повинна бути визначена категорія щодо
вибухопожежної та пожежної небезпеки згідно з НАПБ Б.02.003.

Виробничі будівлі для виготовлення профілів повинні відповідати вимогам ДБН В.1.1-7, СНиП 2.09.02.

Будівлі та приміщення для виготовлення та зберігання профілів повинні обладнуватися установками автоматичного гасіння відповідно до вимог чинних нормативно-правових документів.

9.8      Під час проведення фарбувальних робіт слід дотримуватися вимог НАПБ А.01.001.

9.9      Вантажно-розвантажувальні роботи повинні здійснюватись згідно з ГОСТ 12.3.009 та ГОСТ 12.3.002.

9.10    До роботи з виготовлення профілів допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки, а також медичний огляд.

Робітники повинні проходити періодичні медогляди згідно з наказом МОЗ України від 25.05.07 р. № 246.

Робітники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту у відповідності з вимогами ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.028, EN133-90, ГОСТ 12.4.013.

 

10 Оцінювання відповідності

10.1    Підтвердження відповідності профілів з алюмінію та алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд здійснюється шляхом декларування відповідності зі складанням виробником декларації встановленої форми.

10.2    Декларування виробником відповідності профілів здійснюється згідно з положеннями, запровадженими Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, цим стандартом та ДСТУ Б А.1.2-1. Процедури оцінки відповідності, що застосовуються, погоджує орган оцінки на підставі пунктів 14, 18 – 20 Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд з урахуванням вимог Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з підтвердження відповідності.

10.3    Можуть застосовуватися такі процедури оцінки відповідності:

а)        здійснення контролю за виробництвом на підприємстві;

б)    випробування зразків, відібраних на підприємстві виробником відповідно до програми випробувань;

в)    випробування виробу певного типу;

г)    проведення перевірки та оцінки системи контролю за виробництвом на підприємстві;

д)    проведення постійного нагляду, аналізу та оцінки системи контролю за виробництвом на підприємстві.

Процедури оцінки відповідності за підпунктами 10.3,а) – 10.3,в) реалізуються виробником, а 10.3,г) та 10.3,д) – органом оцінки з підтвердження відповідності.

10.4    Декларування виробником відповідності продукції може здійснюватись також із використанням модуля D(забезпечення якості виробництва).

10.5    Для кожного окремого виробництва профілів орган оцінки на підставі аналізу чинників, наведених у пункті 20 Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, конкретизує та погоджує перелік процедур оцінки відповідності, зазначених у 10.3. Усі застосовані процедури оцінки відповідності документуються виробником.

10.6    Відсутність на підприємстві системи контролю за виробництвом унеможливлює отримання позитивного висновку щодо підтвердження відповідності.

10.7    Наявність системи якості виробництва профілів не є обов'язковою вимогою підтвердження відповідності продукції за наведеними у 10.3 та 10.4 процедурами. Відповідність системи якості виробництва вимогам ДСТУ ІSО 9001 є достатньою підставою для позитивної оцінки цієї системи".

Стандартдоповнити додатком А такого змісту:

"Додаток А

(довідковий)

Бібліографія

[1] ГОСТ 22233-2001 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопро-зрачных ограждающих конструкций. Технические условия. (Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для світлопрозорих огороджувальних конструкцій. Технічні умови)

 

Бібліографічні данівикласти в новій редакції: "УКНД 91.080.10

Ключові слова: профілі з алюмінієвих сплавів, класифікація, технічні вимоги, приймання, методи контролю, вимоги безпеки, оцінка відповідності".

 

 

Надруковано:

“Інформаційний бюлетень Мінрегіонбуду”, №1, січень2010р., К.: “Укрархбудінформ”

 


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: