ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДСТУ Б А.1.1-10-94. Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури матеріалів. Терміни та визначення

Оцените
(0 голосов)

Метод микроскопического количественного анализа структуры материалов

Термины и определения

Method of microscopic quantitative analysis of the materials structure

Terms and definitions

Скачать ДСТУ Б А.1.1-10-94. Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури матеріалів. Терміни та визначення

1. Галузь використання

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять, мік-
роскопічного кількісного аналізу структури матеріалів.
1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові
для використання в усіх видах нормативної документації, у довідко-
вій та навчально-методичній літературі, а також для робіт з питань
стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включа-
ючи програмні засоби для комп'ютерних систем.
1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підпри-
ємств, установ, організацій, що діють на території України,
технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженер-
них товариств, міністерств (відомств).

2. Нормативні посилання

ДСТУ 1.2-93

Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів.

ДСТУ 1.5-93

Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів.

КНД 50-011-93
Основні положення та порядок розроблення стандартів на терміни та визначення.

3. Основні положення

3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований
термін.
3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати
шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значення
термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати
обсяги і зміст понять, визначених у стандарті.
3.3 У стандарті, як довідкові, подані німецьки (de), англі-
йські (en), французькі (fr) і російські (ru) відповідники стандар-
тизованих термінів, а також визначення російською мовою.
3.4 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів україн-
ською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стан-
дартизованих термінів кожною мовою окремо.

4. Загальні поняття

4.1 Основні характеристики
     4.1.1 кількісний фізико-        de Quantitativephysikalisch-
           хімічний аналіз               chemishe Analyse
                                     en quantitative physical and
                                        chemical analysis
                                     fr analyse quantative
                                        physico-chimique
                                     ru количественный физико-
                                        химический анализ
           Спосіб, який побудований     Способ, основанный на из-
           на вимірюванні фізичних      мерении физических свойств
           властивостей речовин,        веществ, соединений, мате-
           сполук, матеріалів з ви-     риалов с использованием со-
           користанням відповідних      ответствующих измерительных
           вимірювальних приладів       приборов
     4.1.2 кількісна оцінка          de Quantitative
           структури                    Strukturabsch[a1]tzung    *
                                     en quantitative evaluation
                                        of a structure
                                     fr evalution quantative
                                        d'une structure
                                     ru количественнаяоценка
                                        структуры
           Визначення числових зна-     Определение числовых зна-
           чень параметрів структури    чений параметров структуры
     4.1.3 оптичнамікроскопія       de Optische Mikroskopie
                                     en optical microscopy
                                     fr microscopie optique
                                     ru оптическаямикроскопия
           Сукупність методів спо-      Совокупность методов на-
           стереження мікрооб'єк-       блюдения микоробЬектов с
           тів за допомогою різних      помощью различных оптиче-
           оптичних мікроскопів,        ских микроскопов, дающих
           які дають можливість         возможность рассматривать
           розглядати їх структуру      их структуру
     4.1.4 мікроскопічний кіль-      de Quantitative mikroskopische
           кісний аналіз                Strukturuntersuchung
           структури                 en microscopic guantitative
                                        analysis of structure
                                     fr analyse quantative micro-
                                        scopique d'une structure
                                     ru микроскопическийколичест-
                                        венный анализ структуры
           Метод, який побудований      Метод, основанный на из-
           на вимірюванні під мік-      мерении под микроскопом
           роскопом лінійних роз-       линейных размеров сечений
           мірів перерізів складо-      составных элементов струк-
           вих елементів структури      туры (частиц и пор) в пло-
           (частинок і пор) у пло-      скости среза материала
           щині зрізу матеріалу         (шлифа, аншлифа) и вычис-
           (шліфа, аншліфа) і обчи-     лении на основании получе-
           слення на підставі одер-     нных результатов измерения
           жаних результатів вимі-      параметров структуры
           рювання параметрів стру-
           ктури
    4.1.5 мікрознімання структури   de Strukturmikroaufnahme
                                    en structure photomicrography
                                    fr photomicrographie d'une
                                       structure
                                    ru микросъемка структуры
          Фото- або кінознімання       Фото- или киносъемка
          структури матеріалу,         структуры материала,
          що виконуються із збі-       выполненная с увеличением
          льшенням у 20-3500 ра-       в 20-3500 раз при помощи
          зів за допомогою опти-       оптических микроскопов
          чних мікроскопів
    4.1.6 шліф                      de Schliff
                                    en (micro) section metallo-
                                       graphic specimen
                                    fr section polie
                                    ru шлиф
          Препарат у вигляді тонкої    Препарат, представляющий
          прозорої пластинки дос-      собой тонкую прозрачную
          ліджуваного матеріалу        пластинку изучаемого мате-
          завтовшки 0,02-0,03 мм,      риала толщиной 0,02-0,03 мм,
          що вклеєна бальзамом між     вклеенную бальзамом между
          предметним і накривним       предметным и покровным сте-
          склом і призначений для      клом и предназначенный для
          вивчення під мікроскопом     изучения под микроскопом
          у прохідному світлі          в проходящем свете
    4.1.7 аншліф                    de Anschliff
          (непрозорийшліф)         en opaque (micro) section
                                       metallographic specimen
                                    fr lame mince opaque
                                    ru аншлиф (непрозрачный шлиф)
          Препарат у вигляді зра-      Препарат, представляющий
          зка матеріалу, одна          собой образец материала,
          сторона якого відшліфо-      одна сторона которого про-
          вана та відполірована        шліфована и отполирована до
          до дзеркального блиску,      зеркального блеска; пред-
          призначений для вивчення     назначен для изучения под
          під мікроскопом у відби-     микроскопом в отраженном
          тому світлі                  свете
    4.1.8 предметне скло            de Deckglas
                                    en (microskopic) slide
                                    fr porte-object (du microscope)
                                    ru предметное стекло
          Скляна пластинка, на         Стеклянная пластинка, на
          яку наклеюється зріз         которую наклеивается срез
          зразка матеріалу при         матриала при изготовлении
          виготовлені шліфа або        шлифа или помещается поро-
          розміщується порошок         шок материала для изучения
          матеріалу для вивчення       его в иммерсионных жидкос-
          його у імерсійних ріди-      тях
          нах
    4.1.9 накривнескло             de Objecktglas
                                    en cover glass
                                    fr couvre-objet
                                    ru покровноестекло
          Скляна пластинка, для        Стеклянная пластинка, пред-
          захисту препарату, що        назначенная для предохране-
          вивчається, від пилу         нения изучаемого препарата
          і пошкоджень                 пыли и повреждений
   4.1.10 бальзам                   de Balsam
                                    en balsam
                                    fr baume
                                    ru бальзам
          Складна суміш ефірних        Сложная смесь эфирных масел,
          мастил, смол, яка не-        смол, нерастворимая в воде
          розчинна у воді і            и твердеющая на воздухе, ис-
          твердне на повітрі,          пользуемая в качестве кле-
          що застосовується для        ющего компонента при изго-
          склеювання при виготов-      товлении шлифов
          ленні шліфів
4.2. Структура матеріалу, її елементи,складові
    4.2.1 структура матеріалу       de Stoffstruktur
                                    en material structure
                                    fr structure d'un
                                       mat[e2]riall               *
                                    ru структура материала
          Будова матеріалу, яка        Строение материала, опре-
          визначається абсолютним      деляемое абсолютным и от-
          та відносним розмірами,      носительным размерами,
          формою і характером          формой и характером повер-
          поверхні елементів стру-     хности элементов структуры
          ктури та їх просторовим      и их пространственным вза-
          взаємовідношенням            имоотношением
    4.2.2 макроструктура матеріалу  de Makrostoffstruktur
                                    en material macrostructure
                                    fr macrostructure d'un
                                       mat[e2]riall               *
                                    ru макроструктура материала
          Структура матеріалу,         Структура материала, эле-
          елементи якого роз-          менты которого различимы
          пізнаються неозброє-         невооруженным глазом
          ним оком
    4.2.3 мікроструктураматеріалу  de Mikrostoffstruktur
                                    en material microstructure
                                    fr microstructure d'un
                                       mat[e2]riall               *
                                    ru микроструктура материала
          Структура матеріалу,         Структура материала, эле-
          елементи якого роз-          менты которого различимы
          пізнаються тільки            только под микроскопом
          під мікроскопом
    4.2.4 структурна складова       de Gef[u1]gebestandteil       *
                                    en structure component
                                    fr constituant de structure
                                    ru структурная составляющая
          Частина структури мате-      Часть структуры материала,
          ріалу, яка має характе-      с характерными только для
          рні тільки для неї осо-      нее особенностями
          бливості
    4.2.5 зерниста структура        de K[o1]rnungstruktur         *
                                    en structure graininess
                                    fr granulosit[e2] de          *
                                       structure
                                    ru зернистая структура
          Структура матеріалу,         Структура материала, сос-
          яка складається вик-         тоящего исключительно из
          лючно з кристалічних         кристаллических зерен
          зерен
    4.2.6 базальнаструктура        de Balsamstruktur
                                    en balsam strukture
                                    fr structure de basall
                                    ru базальтоваяструктура
          Структура матеріалу,         Структура материала, в
          в якому зв'язуюча            котором связующее веще-
          речовина повністю            ство полностью разобщает
          відокремлює зерна,           зерна, нигде непосредст-
          які ніде безпосере-          венно не соприкасающиеся
          дньо не стискаються          друг с другом
          одне з одним
    4.2.7 порова структура          de Porenstruktur
                                    en porous strukture
                                    fr structure poreuse
                                    ru поровая структура
          Структура матеріалу,         Структура материала, в
          в якому зв'язуюча            котором связующее веще-
          речовина заповнює            ство полностью заполняет
          простір, який залиша-        пролстранство, остающееся
          ється між зернами, які       между более или менее
          більш або менш щільно        плотно соприкасающимися
          стикаються                   зернами
    4.2.8 контактна структура       de K[o1]ntaktstruktur         *
                                    fr structure de contact
                                    ru контактна  структура
          Структура матеріалу,         Структура материала, в
          в якому зв'язуюча            котором связующее веще-
          речовина присутня            ство присутствует только
          тільки в місцях сти-         в местах соприкосновения
          кання зерен                  зерен
    4.2.9 плівкова структура        de Filmstruktur
                                    en pelliste strukture
                                    fr structure pelliculaire
                                    ru пленочная структура
          Структура матеріалу,         Структура материала, в
          в якому зв'язуюча            котором связующее веще-
          речовина обволікає           ство обволакивает зерна
          зерна у вигляді тон-         в виде тонкой пленки
          коїплівки
   4.2.10 пори                      de Poren
                                    en pores
                                    fr pores
                                    ru поры
          Простір в об'ємі ма-         Пространство в обЬеме
          теріалу, не зайнятий         материала, не занятое
          речовиною матеріалу          веществом материала
   4.2.11 пористість загальна       de Gesamtporosit[a1]t         *
                                    en total porosity
                                    fr porosit[e2] ouverte totale *
                                    ru пористость общая
          Сумарний відносний           Суммарный относительный
          об'єм пор і порожнин,        обЬем пор и пустот, со-
          що містяться у мате-         держащихся в материале
          ріалі
   4.2.12 пористість відкрита       de Offene Porosit[a1]t        *
                                    en open  porosity
                                    fr porosit[e2] ouverte        *
                                    ru пористость открытая
          Сукупність з'єднаних         Совокупность соединенных
          між собою пор і порож-       между собой пор и пустот,
          нин, які сполучені з         сообщающихся с внешней
          зовнішнім середовищем        средой
   4.2.13 пористість закрита        de Geschlossene Porosit[a1]t  *
                                    en closed porosity
                                    fr porosit[e2] ferm[e2]e      *
                                    ru пористость закрытая
          Сукупність пор, які не       Совокупность пор, не сооб-
          мають сполучення між         щающихся между собой и вне-
          собою і зовнішнім сере-      шней средой
          довищем
   4.2.14 тріщини                   de Risse
                                    en cracks
                                    fr fissures
                                    ru трещины
          Розриви у матеріалі,         Разрывы в материале,
          видимі неозброєним           видимые невооруженным
          оком                         глазом
   4.2.15 мікротріщини              de Mikrorisse
                                    en microcracks
                                    fr microfissures
                                    ru микротрещины
          Розриви у матеріалі,         Разрывы в материале,
          видимі тільки під            видимые только с по-
          мікроскопом                  мощью микроскопа
   4.2.16 мінерал                   de Mineral
                                    en mineral
                                    fr min[e2]ral                 *
                                    ru минерал
          Кристалічне тіло,            Кристаллическое тело,
          приблизно однорідне          приблизительно одноро-
          за хімічним складом          дное по химическому со-
          і фізичними властивос-       ставу и физическим сво-
          тями, яке утворилось в       йствам, образовавшееся в
          результаті фізико-хі-        результате физико-хими-
          мічних процесів, що ві-      ческих процессов, проис-
          дбуваються у природі чи      ходящих в природе или
          штучних умовах               искусственных условиях
   4.2.17 кристал                   de Kristall
                                    en crystal
                                    fr cristal
                                    ru кристалл
          Тверде тіло, в якому         Твердое тело, в котором
          елементарні частинки         элементарные частицы
          (атоми, іони, молеку-        (атомы, ионы, молекулы)
          ли), розташовані за-         расположены закономерно
          кономірно за геометри-       по геометрическим зако-
          чними законами просто-       нам пространственных групп
          рових груп і відповід-       и соответствующих решеток
          них граток
   4.2.18 анізотропниймінерал      de Anisotroper Kristall
                                    en anisotrop mineral
                                    fr min[e2]ral anisotrope      *
                                    ru анизотропный минерал
          Мінерал, який має рі-        Минерал, который имеет
          зні фізичні властиво-        различные физические
          сті у різних напрямках,      свойства в различных на-
          і, зокрема, характери-       правлениях и, в частности,
          зується подвійним про-       характеризуется двойным
          менезаломленням при          лучепреломлением при про-
          проходженні світла           хождении света
   4.2.19 ізотропний мінерал        de Isotroper Kristall
                                    en isotrop mineral
                                    fr min[e2]ral isotrope      *
                                    ru изотропный минерал
          Мінерал, який має од-        Минерал, который имеет
          накові фізичні властиво-     одинаковые физические
          сті у різних напрямках       свойства в различных на-
          і при проходженні світла     правлениях и при прохож-
          не має подвійного проме-     дении света не имеет
          заломлення                   двойного лучепреломления
4.3 Методи вимірювання і визначенняпараметрів структури
    4.3.1 метод                     de Verfahren
                                    en method
                                    fr m[e2]thode                 *
                                    ru метод
          Сукупність заходів або       Совокупность приемов или
          операцій для розв'язан-      операций по решению кон-
          ня конкретного завдання      кретной задачи при рабо-
          при роботі на певному        те на конкретном обору-
          обладнанні                   довании
    4.3.2 параметри структури       de Strukturparameter
                                    en structure parameter
                                    fr param[e2]tres de structure *
                                    ru параметры структуры
          Величина, яка характе-       Величина, характеризующая
          ризує властивості            свойства структуры матери-
          структури матеріалу          ала
    4.3.3 вимірюваний об'єкт        de Messobjekt
                                    en measured object
                                    fr object [a4] mesurer        *
                                    ru измеряемый обЬект
          Об'єкт, одна або де-         ОбЬект, одна или несколь-
          кілько характеристик         ко характеристик (измеря-
          (вимірювання величин)        емых величин) которого оп-
          якого визначаються           ределяются посредством из-
          шляхом вимірювання           мерений
    4.3.4 фотометричні оптичні      de Photometrisch-optische
          вимірювання                  Messunge
                                    en optical photometric
                                       measurenments
                                    fr mesures optiques
                                       photom[e2]triques          *
                                    ru фотометрические оптичес-
                                       кие измерения
          Вимірювання, які про-        Измерения, проводимые с
          водяться з використан-       использованием фотоэлек-
          ням фотоелектронних          тронных приборов
          приладів
    4.3.5 візуальний підрахунок     de Visuelle Berechnung der
          параметрівструктури         Strukturparameter
                                    en visual calculation  of
                                       structural parameters
                                   fr calcul visuel des
                                       param[e2]tres structuraux  *
                                    ru визуальныйподсчетпара-
                                       метров структуры
          Метод, побудований на        Метод, основанный на срав-
          порівнянні кількості         нении количества составных
          складових частин струк-      частей структуры в поле
          тури в полі зору мікро-      зрения микроскопа с норма-
          скопа з нормативними         тивными таблицами
          таблицями
    4.3.6 планіметричний підра-     de Planimetrische Berechnung
          хунок параметрів стру-       der Strukturparameter
          ктури                     en planimetric calculation
                                       of structural parameters
                                    fr calcul planim[e2]trigue    *
                                       des param[e2]tres
                                       structuraux                *
                                    ru планиметрический подсчет
                                       параметров структуры
          Метод, побудований на        Метод, основанный на под-
          підрахунку суми площ         счете суммы площадей сос-
          складових частин струк-      тавных частей структуры
          тури (у шліфі або ан-        (в шлифе или аншлифе) с
          шліфі) за допомогою пла-     помощью планиметрической
          німетричної сітки у ква-     сетки в квадратно-сетчатом
          дратному сітчастому          окуляр-микрометре
          окуляр-мікрометрі
    4.3.7 лінійнийпідрахунок       de Lineare Berechnung der
          параметрівструктури         Strukturparameter
                                    en linear  calculation
                                       of structural parameters
                                    fr calcul lin[e2]aire des     *
                                       param[e2]tres structuraux  *
                                    ru линейныйподсчет
                                       параметров структуры
          Метод, побудований на        Метод, основанный на подс-
          підрахунку суми площ         счете суммы площадей сос-
          складових частин струк-      тавных частей структуры
          тури (у шліфі або ан-        (в шлифе или аншлифе) с
          шліфі) за допомогою          помощью линейного окуляр-
          лінійного окуляр-мікро-      микрометра или счетных
          метра або лічильних          приборов
          приладів
    4.3.8 фотоелектронний підра-    de Photoelektronische
          хунок параметрів стру-       Berechnung der
          ктури                        Strukturparameter
                                    en photoelectron calculation
                                       of structural parameters
                                    fr calcul photo[e2]lectro-    *
                                       nique des param[e2]tres
                                       structuraux                *
                                    ru фотоэлектронный подсчет
                                       параметров структуры
          Метод, побудований на        Метод, основанный на изме-
          вимірюваннях інтенсив-       рениях интенсивности сум-
          ності сумарного потоку       марного потока отраженного
          відбитого випромінюва-       излучения на фотоэлектрон-
          ння на фотоелектронних       ных установках
          установах
    4.3.9 коефіцієнт нерівномір-    de Ungleichf[o1]rmigkeitsgrad *
          ності                     en irregularity factor
                                    fr facteur d'irr[e2]gula-     *
                                       rit[e2]                    *
                                    ru коффициент неравномерности
          Відношення максималь-        Отношение максимального и
          ного і мінімального          минимального линейных раз-
          лінійних розмірів ча-        меров частиц во взаимно
          стинок у взаємноперпен-      перпендикулярных направле-
          дикулярних напрямках         ниях
   4.3.10 коефіцієнт функції        de Partikelverteilungsfun-
          розподілучастинок           ktionskoeffizient
                                    en function factor of
                                       particle distribution
                                    fr facteur de fonction de
                                       distribution den parti-
                                       cules
                                    ru коффициентфункциираспре-
                                       ления частиц
          Відношення квадратич-        Отношение квадратичного
          ного відхилення раді-        отклонения радиусов частиц
          усів частинок до різ-        к разнице максимального и
          ниці максимального і         минимального радиусов
          мінімального радіусів        частиц
          частинок
   4.3.11 ціна умовної одиниці      de Wert der konventionellen
          вимірювання                  Masseinkeit
                                    en value of an of measu-
                                       rement
                                    fr valeuer d'une unit[e2]     *
                                       de mesure
                                    ru цена условной единицы
                                       измерения
          Показник перерахунку         Показатель пересчета
          одиниць вимірювання          единиц измерения при-
          приладу у натуральні         бора в натуральные
          одиниці довжини              единицы длины
   4.3.12 об'ємний вміст компо-     de Volumenkomponentenge-
          нентавматеріалі            halt des Stoffes
                                    en volume proportion of a
                                       component in the
                                       material
                                    fr teneur volumigue on
                                       composant dans le
                                       mat[e2]rial                *
                                    ru обЬемное содержание компо-
                                       нента в материале
          Відношення об'єму ча-        Отношение обЬема частиц
          стинок даного компо-         данного компонента к об-
          нента до загального          щему обЬему материала
          об'єму матеріалу
   4.3.13 середня площа перері-     de Partikelschnittmittel-
          зів частинок (кругів)        fl[a1]che                  *
                                    en average area of particle
                                       section (circleas)
                                    fr surfase moyenne des section
                                       de particules (cercles)
                                    ru средняя площадь сечений
                                       частиц (кругов)
          Величина, яка характе-       Величина, характеризуемая
          ризується сумарною           суммарной площадью частиц
          площею частинок даного       данного компонента на
          компонента на зрізі,         срезе, отнесенной к коли-
          віднесеною до кількості      честву тих частиц
          цих частинок
   4.3.14 середньоарифметичний      de Mittelarithmetischer
          радіус частинок              Partikelradius             *
                                    en arithmetic mean radius
                                       of particles
                                    fr rayon de moyenne arith-
                                       m[e2]tigue des particules  *
                                    ru среднеарифметический ра-
                                       диус частиц
          Відношення сумарної          Отношение суммарной длины
          довжини радіусів ча-         радиусов частиц к количе-
          стинок до кількості          ству этих частиц
          цих частинок
   4.3.15 середньоарифметичний      de Mittelarithmetischer
          радіус частинок у            Schliffpartikelradius
          шліфі                     en arithmetic mean radius
                                       of particles in the
                                       metallographig spesimen
                                    fr rayon de moyenne arith-
                                       m[e2]tigue des particules *
                                       dans la section polie
                                    ru среднеарифметическийра-
                                       диус частиц в шлифе
          Відношення сумарної          Отношение суммарной длины
          довжини радіусів всіх        радиусов всех частиц дан-
          частинок даного компа-       ного компонента на срезе
          нента на зрізі до кіль-      к количеству этих частиц
          кості цих частинок
   4.3.16 середній об'єм            de Rartikelmittelvilumes
          частинок                  en average volume of
                                       particles
                                    fr volume moyen de particules
                                    ru среднийобЬемчастиц
          Відношення сумарної          Отношение суммарной длины
          довжини радіусів всіх        радиусов всех частиц дан-
          частинок даного компа-       ного компонента на срезе
          нента на зрізі до кіль-      к количеству этих частиц
          кості цих частинок
   4.3.17 середньоарифметична       de Mittelarithmetische
          хорда                        Sehne
                                    en arithmetic mean chord
                                    fr corde de moyenne arith-
                                       metigue
                                    ru среднеарифметическая
                                       хорда
          Відношення суми від-         Отношение суммы отрезков
          різків в контурі час-        в контуре частиц, обра-
          тинок, які утворюються       зуемых от пересечения пе-
          перетином періметрів         риметров сечения частиц
          перерізів частинок сі-       секущей, проведленной в
          чною, що проводиться в       плоскости шлифа к общему
          площині шліфа до зага-       количеству этих отрезков
          льної кількості цих
          відрізків
     4.4 Апаратура та її конструктивніелементи
    4.4.1 мікроскоп                 de Mikroskop
                                    en microscope
                                    fr microscope
                                    ru микроскоп
          Прилад, який дозволяє        Прибор, позволяющий полу-
          одержувати збільшене         чать увеличенное изобра-
          зображення малих об'є-       жение малых обЬектов и
          ктів та їх деталей,          их деталей, невидимых
          невидимих неозброєним        невооруженным глазом
          оком
    4.4.2 світловий мікроскоп       de Lichtmikroskop
                                    en light microscope
                                    fr microscope de lumi[e2]re   *
                                    ru световой микроскоп
          Мікроскоп, який формує       Микроскоп, формирующий
          зображення об'єкта з         изображение обЬекта с ис-
          використанням світло-        пользованием светового из-
          вого випромінювання,         лучения, имеющий не менее,
          має не менш ніж двусту-      чем двухступенчатое увели-
          пеневе збільшення і          чение и позволяющий делать
          дозволяє робити видими-      видимыми детали обЬекта,
          ми деталі об'єкта, що        не различимые невооружен-
          не розпізнаються неоз-       ным взглядом
          броєним оком
    4.4.3 поляризаційний            de Polarisationsmikroskop
          мікроскоп                 en polarizing microscope
                                    fr microscope polarisant
                                    ru поляризационныймикроскоп
          Мікроскоп, призначений       Микроскоп, предназначе-
          для (якісного і кіль-        ный для (качественного
          кісного вивчення) вста-      и количественного изуче-
          новлення оптичних ха-        ния) определения оптиче-
          рактеристик анізотроп-       ских характеристик ани-
          них мікрооб'єктів з ви-      зотропных микробЬектов
          користанням поляризації      с использованием поляри-
          світла                       зации света
    4.4.4 електронний               de Elektronenmikroskop
          мікроскоп                 en electron microscope
                                    fr microscope [e2]lectronique *
                                    ru электронный микроскоп
          Мікроскоп, який формує       Микроскоп, формирующий
          зображення об'єкта           изображение обЬекта
          електронним пучком і         электронним пучком и сред-
          засобами електронної         ствами электронной оптики
          оптики
    4.4.5 стереоскопічний           de Stereopolarisationsmikro-
          поляризаційний               skop
          мікроскоп                 en microscope ster[e2]osco-   *
                                       pique polarizant
                                    fr microscope polarisant
                                    ru стереоскопическийполяри-
                                       зационный микроскоп
          Мікроскоп, призначений       Микроскоп, предназначе-
          для дослідження об'єк-       ный для исследования обЬ-
          тів у прохідному, від-       ектов в проходящем, отра-
          битому, звичайному і         женном, обыкновенном и по-
          поляризованому світлі і      ляризованном свете и обес-
          забезпечує одержання         печивающий получение обЬе-
          об'ємного зображення         много изображения обЬекта
          об'єкта
    4.4.6 металографічний           de Metallmikroskop
          мікроскоп                 en m[e2]tallographic          *
                                       microscope
                                    fr microscope m[e2]tallo-     *
                                       graphique
                                    ru металлографический
                                       микроскоп
          Мікроскоп загального         Микроскоп общего назна-
          призначення для дос-         чения для исследований
          лідження непрозорих          непрозрачных обЬектов в
          об'єктів у відбитому         отраженном свете
          світлі
    4.4.7 вимірювальний             de Messmikroskop
          мікроскоп                 en measuring microscope
                                    fr microscope de mesurage
                                    ru измерительный микроскоп
          Прилад для вимірюван-        Прибор для измерения
          ня лінійних і кутових        линейных и угловых
          величин, візирним при-       величин, визирным уст-
          строєм якого є оптичний      ройством которого явля-
          мікроскоп                    ется оптический микроскоп
    4.4.8 мікротом                  de Mikrotom
                                    en microtome
                                    fr microtome
                                    ru микротом
          Інструмент для одер-         Инструмент для получения
          жання тонких зрізів          тонких срезов с образца
          із зразка матеріалу          материала для изучения
          для вивчення під мі-         под микроскопом
          кроскопом
    4.4.9 мікрометр                 de Mikrometer
                                    en micrometer
                                    fr microm[e2]tre              *
                                    ru микрометр
          Прилад для вимірюва-         Прибор для измерения
          ння лінійних розмірів        линейных размеров с
          з використанням мікро-       использованием микро-
          метричної гвинтової          метрической винтовой
          пари, мікрогвинти якої       пары, микровинты которой
          з'єднані з відліковим        соеденены с отсчетным
          пристроєм                    устройством
   4.4.10 мікроскопічний            de Intergriermikroskopanlage
          інтеграційний             en integral microscopic device
          пристрій                  fr dispositif microscopique
                                       int[e2]gral
                                    ru микроскопическое интеграци-
                                       онное устройство
          Прилад для кількісного       Прибор для количественного
          аналізу структури ма-        анализа структуры матери-
          теріалу оптико-геомет-       ала оптико-геометрическим
          ричним методом у про-        методом в проходящем и от-
          хідному і відбитому          раженном свете при визуа-
          світлі при візуальному       льном наблюдении
          спостереженні
   4.4.11 границя розділення        de Mikroskopgrenzaufl[o1]sung *
          мікроскопа                en resolution limit of a
                                       light microscope
                                    fr limite de r[e2]solition    *
                                       du microscope
                                    ru предел разрешения
                                       микроскопа
          Мінімальна відстань          Минимальное расстояние
          між двома елементами         между двумя элементами
          об'єкта, які ще роз-         обЬекта, еще различимыми
          різняються оком при          глазом при наблюдении в
          спостереженні у мікро-       микроскоп
          скоп
   4.4.12 розділення                de Mikroskopaufl[o1]gaver-    *
          мікроскопа                   m[o1]gen                   *
                                    en resolving power of a
                                       microscope
                                    fr pouvoir s[e2]parateur      *
                                       du microscope
                                    ru разрешающая способность
                                       микроскопа
          Величина, обернена           Величина, обратная пре-
          до границі розділення        делу разрешения микрос-
          мікроскопа                   копа
   4.4.13 глибина різкості          de Mikroskopsch[a1]fen-       *
          мікроскопа                   tiefe
                                    en depth of focus of the
                                       microscope
                                    fr profondeuer de foyer
                                       du microscope
                                    ru глубина резкости микро-
                                       скопа
          Відстань вздовж опти-        Расстояние вдоль опти-
          чної осі мікроскопа,         ческой оси микроскопа,
          у межах якої забезпе-        в пределах которого обе-
          чується можливість           спечивается возможность
          спостереження різкого        наблюдения резкого изоб-
          зображення об'ємного         ражения обЬемного обЬекта
          об'єкта
Абетковий покажчик українських термінів
аналіз структури мікроскопічний кількісний ............. 4.1.4
аналіз  фізико-хімічний кількісний ..................... 4.1.1
аншліф (непрозорий шліф) ............................... 4.1.7
бальзам ................................................ 4.1.10
вимірювання фотометричні оптичні ....................... 4.3.4
вміст компоннета в матеріалі об'ємний .................. 4.3.12
глибина різкості мікроскопа ............................ 4.4.13
границя розділення мікроскопа .......................... 4.4.11
здатність мікроскопа роздільна ......................... 4.4.12
коефіцієнт нерівномірності ............................. 4.3.9
коефіцієнт функції розподілу частинок .................. 4.3.10
кристал ................................................ 4.2.17
макроструктура матеріалу ............................... 4.2.2
метод .................................................. 4.3.1
мікрознімання структури ................................ 4.1.5
мікрометр .............................................. 4.4.9
мікроскоп .............................................. 4.4.1
мікроскоп вимірювальний ................................ 4.4.7
мікроскоп електронний .................................. 4.4.4
мікроскопія оптична .................................... 4.1.3
мікроскоп металографічний .............................. 4.4.6
мікроскоп поляризаційний ............................... 4.4.3
мікроскоп поляризаційний стереоскопічний                 4.4.5
мікроскоп світловий .................................... 4.4.2
мікроструктура матеріалу ............................... 4.2.3
мікротом ............................................... 4.4.8
мікротріщини ........................................... 4.2.15
мінерал ................................................ 4.2.16
мінерал анізотропний ................................... 4.2.18
мінерал ізотропний ..................................... 4.2.19
об'єкт вимірювання ..................................... 4.3.3
об'єм частинок середній ................................ 4.3.16
оцінка структури кількісна ............................. 4.1.2
параметри структури .................................... 4.3.2
підрахунок параметрів структури візуальний ............. 4.3.5
підрахунок параметрів структури лінійний ............... 4.3.7
підрахунок параметрів структури фотоелектронний ........ 4.3.8
підрахунок параметрів структури планіметричний ......... 4.3.6
площа перерізів частинок (кругів) середня .............. 4.3.13
пори ................................................... 4.2.10
пористість відкрита .................................... 4.2.12
пористість загальна .................................... 4.2.11
пористість закрита ..................................... 4.2.13
пристрій інтеграційний мікроскопічний .................. 4.4.10
радіус частинок середньоарифметичний ................... 4.3.14
радіус частинок у шліфі середньоарифметичний ........... 4.3.15
складова структурна .................................... 4.2.4
скло накривне .......................................... 4.1.9
скло предметне ......................................... 4.1.8
структура базальна ..................................... 4.2.6
структура зерниста ..................................... 4.2.5
структура контактна .................................... 4.2.8
структура матеріалу .................................... 4.2.1
структура плівкова ..................................... 4.2.9
структура порова ....................................... 4.2.7
тріщини ................................................ 4.2.14
хорда середньоарифметична .............................. 4.3.17
ціна умовної одиниці вимірювання .......................4.3.11
шліф ................................................... 4.1.6
Абетковий покажчик німецьких термінів
Anisotroper Kristall ................................... 4.2.18
Anschliff .............................................. 4.1.7
Balsam ................................................. 4.1.10
Balsamstruktur ......................................... 4.2.6
Deckglas ............................................... 4.1.8
Elektronenmikroskop .................................... 4.4.4
Filmstruktur ........................................... 4.2.9
Gef[u1]gebestandteil ................................... 4.2.4   *
Gesamtporosit[a1]t ..................................... 4.2.11  *
Geschlossene Porosit[a1]t .............................. 4.2.13  *
Intergriermikroskopanlage .............................. 4.4.10
Isotroper Kristall ..................................... 4.2.19
K[o1]ntaktstruktur ..................................... 4.2.8   *
K[o1]rnungstruktur ..................................... 4.2.5   *
Kristall ............................................... 4.2.17
Lichtmikroskop ......................................... 4.4.2
Lineare Berechnung der Strukturparameter ............... 4.3.7
Makrostoffstruktur ..................................... 4.2.2
Messmikroskop .......................................... 4.4.7
Messobjekt ............................................. 4.3.3
Metallmikroskop ........................................ 4.4.6
Mikrometer ............................................. 4.4.9
Mikrorisse ............................................. 4.2.15
Mikroskop .............................................. 4.4.1
Mikroskopgrenzaufl[o1]sung ............................. 4.4.11  *
Mikroskopaufl[o1]gaverm[o1]gen ......................... 4.4.12  *
Mikroskopsch[a1]fentiefe ............................... 4.4.13  *
Mikrostoffstruktur ..................................... 4.2.3
Mikrotom ............................................... 4.4.8
Mineral ................................................ 4.2.16
Mittelarithmetische Sehne .............................. 4.3.17
Mittelarithmetischer Partikelradius .................... 4.3.14
Mittelarithmetischer Schliffpartikelradius ............. 4.3.15
Objecktglas ............................................ 4.1.9
Offene Porosit[a1]t .................................... 4.2.12  *
Optische Mikroskopie ................................... 4.1.3
Rartikelmittelvilumes .................................. 4.3.16
Partikelschnittmittelfl[a1]che ......................... 4.3.13  *
Partikelverteilungsfunktionskoeffizient ................ 4.3.10
Photoelektronische Berechnung der Strukturparameter .... 4.3.8
Photometrisch-optische Messunge ........................ 4.3.4
Planimetrische Berechnung der Strukturparameter ........ 4.3.6
Polarisationsmikroskop ................................. 4.4.3
Poren .................................................. 4.2.10
Porenstruktur .......................................... 4.2.7
Quantitative mikroskopische Strukturuntersuchung ....... 4.1.4
Quantitative physikalisch-chemische Analyse ............ 4.1.1
Quantitative Strukturabsch[a1]tzung .................... 4.1.2   *
Risse .................................................. 4.2.14
Schliff ................................................ 4.1.6
Stereopolarisationsmikroskop ........................... 4.4.5
Stoffstruktur .......................................... 4.2.1
Strukturmikroaufnahme .................................. 4.1.5
Strukturparameter ...................................... 4.3.2
Ungleichf[o1]rmigkeitsgrad ............................. 4.3.9   *
Verfahren .............................................. 4.3.1
Visuelle Berechnung der Strukturparameter .............. 4.3.5
Volumenkomponentengehalt des Stoffes ................... 4.3.12
Wert der konventionellen Masseinkeit ................... 4.3.11
Абетковий покажчик англійських термінів
anisotrop mineral ...................................... 4.2.18
arithmetic mean chord .................................. 4.3.17
arithmetic mean radius of particles .................... 4.3.14
arithmetic mean radius of particles in the
       metallographic spesimen ......................... 4.3.15
average area of particle section (circleas) ............ 4.3.13
average volume of particles ............................ 4.3.16
balsam ................................................. 4.1.10
balsam strukture ....................................... 4.2.6
closed porosity ........................................ 4.2.13
contact strukture ...................................... 4.2.8
cover glass ............................................ 4.1.9
cracks ................................................. 4.2.14
crystal ................................................ 4.2.17
depth of focus of the microscope ....................... 4.4.13
electron microscope .................................... 4.4.4
function factor of particle distribution ............... 4.3.10
integral microscopic device ............................ 4.4.10
irregularity factor .................................... 4.3.9
isotrop mineral ........................................ 4.2.19
light microscope   ..................................... 4.4.2
linear  calculation of structural parameters ........... 4.3.7
material macrostructure ................................ 4.2.2
material microstructure ................................ 4.2.3
material structure ..................................... 4.2.1
measured object ........................................ 4.3.3
measuring microscope ................................... 4.4.7
m[e2]tallographic microscope ........................... 4.4.6
method ................................................. 4.3.1
microcracks ............................................ 4.2.15
micrometer ............................................. 4.4.9
microscope ............................................. 4.4.1
microscopic guantitative analysis of structure ......... 4.1.4
(microskopic) slide .................................... 4.1.8
(micro) section metallographic specimen ................ 4.1.6
microtome .............................................. 4.4.8
mineral ................................................ 4.2.16
opaque (micro) section metallographic specimen ......... 4.1.7
open  porosity ......................................... 4.2.12
optical microscopy ..................................... 4.1.3
optical photometric measurenments ...................... 4.3.4
pelliste strukture ..................................... 4.2.9
photoelectron calculation of structural parameters ..... 4.3.8
planimetric calculation of structural parameters ....... 4.3.6
polarizing microscope .................................. 4.4.3
pores .................................................. 4.2.10
porous strukture ....................................... 4.2.7
quantitative physical and chemical analysis ............ 4.1.1
quantitative evaluation of a structure ................. 4.1.2
resolution limit of a light microscope ................. 4.4.11
resolving power of a microscope ........................ 4.4.12
ster[e2]oscopique polarisant microscope ................ 4.4.5
structure component .................................... 4.2.4
structure graininess ................................... 4.2.5
structure parameter .................................... 4.3.2
strukture photomicrography ............................. 4.1.5
total porosity ......................................... 4.2.11
value of an of measurement ............................. 4.3.11
visual calculation  of structural parameters ........... 4.3.5
volume proportion of a component in the material ....... 4.3.12
Абетковий покажчик французьких термінів
analyse quantative microscopique d'une structure ....... 4.1.4
analyse quantative  physico-chimique ................... 4.1.1
baume .................................................. 4.1.10
calcul lin[e2]aire des param[e2]tres structuraux ....... 4.3.7   *
calcul photo[e2]lectronique des param[e2]tres
       structuraux ..................................... 4.3.8   *
calcul visuel des param[e2]tres structuraux ............ 4.3.5   *
calcul planim[e2]trigue des param[e2]tres
       structuraux ..................................... 4.3.6   *
corde de moyenne arithmetigue .......................... 4.3.17
constituant de structure ............................... 4.2.4
couvre-objet ........................................... 4.1.9
cristal ................................................ 4.2.17
dispositif microscopique int[e2]gral ................... 4.4.10  *
evalution quantative d'une structure ................... 4.1.2
facteur de fonction de distribution den particules ..... 4.3.10
facteur d'irr[e2]gularit[e2] ........................... 4.3.9   *
fissures ............................................... 4.2.14
granulosit[e2] de structure ............................ 4.2.5   *
lame mince opaque ...................................... 4.1.7
limite de r[e2]solition du microscope .................. 4.4.11  *
macrostructure d'un mat[e2]riall ....................... 4.2.2   *
m[e2]thode ............................................. 4.3.1   *
mesures optiques photom[e2]triques ..................... 4.3.4   *
microfissures .......................................... 4.2.15
microm[e2]tre .......................................... 4.4.9   *
microscope ............................................. 4.4.1
microscope de lumi[e2]re ............................... 4.4.2   *
microscope de mesurage ................................. 4.4.7
microscope [e2]lectronique ............................. 4.4.4   *
microscope m[e2]tallographique ......................... 4.4.6   *
microscope polarisant .................................. 4.4.3
microscope st[e2]r[e2]oscopique polarisant ............. 4.4.5   *
microscopie optique .................................... 4.1.3
microstructure d'un mat[e2]riall ....................... 4.2.3   *
microtome .............................................. 4.4.8
min[e2]ral ............................................. 4.2.16  *
min[e2]ral anisotrope .................................. 4.2.18  *
min[e2]ral isotrope .................................... 4.2.19  *
object [a4] mesurer .................................... 4.3.3   *
param[e2]tres de structure ............................. 4.3.2   *
photomicrographie d'une structure ...................... 4.1.5
pores .................................................. 4.2.10
porosit[e2] ferm[e2]e .................................. 4.2.13  *
porosit[e2] ouverte .................................... 4.2.12  *
porosit[e2] ouverte totale ............................. 4.2.11  *
porte-object (du microscope) ........................... 4.1.8
pouvoir s[e2]parateur du microscope .................... 4.4.12
profondeuer de foyer du microscope ..................... 4.4.13
rayon de moyenne arithm[e2]tigue des particules
      dans la section polie ............................ 4.3.15
rayon de moyenne arithm[e2]tigue des particules ........ 4.3.14  *
section polie .......................................... 4.1.6
structure de basall .................................... 4.2.6
structure de contact ................................... 4.2.8
structure d'un mat[e2]riall ............................ 4.2.1  *
structure pelliculaire ................................. 4.2.9
structure poreuse ...................................... 4.2.7
surfase moyenne des section de particules (cercles) .... 4.3.13
teneur volumigue on composant dans le mat[e2]rial ...... 4.3.12  *
valeuer d'une unit[e2] de mesure ....................... 4.3.11
volume moyen de particules ............................. 4.3.16
Абетковий покажчик російських термінів
анализ структуры микроскопический количественный ....... 4.1.4
анализ  физико-химический количественный ............... 4.1.1
аншлиф (непрозрачный шлиф) ............................. 4.1.7
бальзам ................................................ 4.1.10
глубина резкости микроскопа ............................ 4.4.13
измерения фотометрические оптические ................... 4.3.4
коффициент неравномерности ............................. 4.3.9
коффициент функции распреления частиц .................. 4.3.10
кристалл ............................................... 4.2.17
макроструктура материала ............................... 4.2.2
метод .................................................. 4.3.1
микрометр .............................................. 4.4.9
микроскоп .............................................. 4.4.1
микроскоп измерительный ................................ 4.4.7
микроскоп металлографический ........................... 4.4.6
микроскоп световой ..................................... 4.4.2
микроскоп поляризационный .............................. 4.4.3
микроскоп стереоскопический поляризационный ............ 4.4.5
микроскоп электронный .................................. 4.4.4
микроскопия оптическая ................................. 4.1.3
микроструктура материала ............................... 4.2.3
микросъемка структуры .................................. 4.1.5
микротом ............................................... 4.4.8
микротрещины ........................................... 4.2.15
минерал ................................................ 4.2.16
минерал анизотропный ................................... 4.2.18
минерал изотропный ..................................... 4.2.19
обЬект измеряемый ...................................... 4.3.3
обЬем частиц средний ................................... 4.3.16
оценка структуры количественная ........................ 4.1.2
параметры структуры .................................... 4.3.2
площадь сечений частиц (кругов) средняя ................ 4.3.13
подсчет параметров структуры визуальный ................ 4.3.5
подсчет параметров структуры линейный .................. 4.3.7
подсчет параметров структуры планиметрический .......... 4.3.6
подсчет параметров структуры фотоэлектронный ........... 4.3.8
пористость закрытая .................................... 4.2.13
пористость общая ....................................... 4.2.11
пористость открытая .................................... 4.2.12
поры ................................................... 4.2.10
предел разрешения микроскопа ........................... 4.4.11
радиус частиц в шлифе среднеарифметический ............. 4.3.15
радиус частиц среднеарифметический ..................... 4.3.14
содержание компонента в материале обЬемное ............. 4.3.12
составляющая структурная ............................... 4.2.4
способность микроскопа разрешающая ..................... 4.4.12
стекло покровное ....................................... 4.1.9
стекло предметное ...................................... 4.1.8
структура базальтовая .................................. 4.2.6
структура зернистая  ................................... 4.2.5
структура контактная ................................... 4.2.8
структура материала .................................... 4.2.1
структура пленочная .................................... 4.2.9
структура поровая ...................................... 4.2.7
трещины ................................................ 4.2.14
устройство микроскопическое интеграционное ............. 4.4.10
хорда среднеарифметическая ............................. 4.3.17
цена условной единицы измерения ........................ 4.3.11
шлиф ................................................... 4.1.6
         УДК 006.354:543.4
         Ключові слова:
                       абетковий покажчик, аналіз структури,
                       аншліф, визначення, кристал, мінерал,
                       оптична мікроскопія, пористість, термін,
                       фокусування, шліф.
          Примітка.
                 */ цифри за літерами в квадратних дужках
                    відповідають значенням в таблиці
                    відповідності символів
 

 


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: