ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б А.2.4-22:2008. СПДБ. Технологія виробництва. Основні вимоги до робочих креслень

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДСТУ Б А.2.4-22:2008. СПДБ. Технологія виробництва. Основні вимоги до робочих креслень

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21.401-88)

Система проектной документации для строительства

Технология производства.

Основные требования к рабочим чертежам

System of progects documents for building

Production technology.

Main requirements for work drawings

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює склад і правила оформлення робочих креслень технології виробництва всіх галузей промисловості.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних ус­тановок

ДСТУ Б А.2.4-1:2009 СПДБ. Умовні позначення трубопроводів

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-10:2009 СПДБ. Правила виконання специфікаций обладнання, виробів та мате­ріалів

ДСТУ Б А.2.4-36:2008 СПДБ. Підіймально-транспортне устаткування. Умовні зображення

ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции (ЄСКД. Аксонометричні проекції)

ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению (ЄСКД. Схеми. Види і типи. Загальні вимоги до виконання)

ГОСТ 2.784-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Графические элементы трубопро­водов (ЄСКД. Зображення умовні графічні. Графічні елементи трубопровідів)

ГОСТ 2.785-70 ЕСКД. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная (ЄСКД. Зображення умовні графічні. Арматура трубопровідна)

ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения (Система розробки і постановки продукції на виробництво. Продукція виробничо-технічного призначення)

НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (Визначення категорій приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою)

З ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Робочі креслення технології виробництва виконують відповідно до вимог цього стандарту і стандартів системи проектної документації для будівництва (СПДБ). Допускається робочі креслення технології виробництва виконувати відповідно до вимог галузевих стандартів і відомчих нормативних документів.

3.2 Графічні і текстові матеріали виконують за допомогою сучасного програмного забезпечення та комп'ютерної техніки.

3.3 До складу робочих креслень технології виробництва входять:

-робочі креслення, призначені для монтажу обладнання та технологічних трубопроводів (основний комплект робочих креслень марки ТХ).

Допускається робочі креслення технології виробництва виконувати в двох комплектах: ТХ -технологія виробництва (технологічні схеми) і ТХМ - монтажні креслення - (обладнання та трубопроводи);

-   завдання на розроблення деталювальних креслень технологічних блоків, які складаються організаціями, що здійснюють монтаж (далі - завдання на розроблення технологічних блоків), виконують за необхідності;

-   креслення спеціальних технологічних трубопроводів виконують за необхідності;

-   вихідні вимоги до розроблення конструкторської документації щодо обладнання індивідуального виготовлення відповідно до ГОСТ 15.001, якщо ці вимоги не розроблені в робочому проекті (проекті).

3.4 До складу основного комплекту робочих креслень марки ТХ (ТХМ) входять:

-   загальні дані по робочих кресленнях;

-   план розміщення компоновки обладнання без трубопроводів (плани та розрізи);

-   монтажно-технологічна схема;

-   креслення розташування обладнання і трубопроводів (плани та розрізи).

До основного комплекту робочих креслень марки ТХ (ТХМ) складають:

-   специфікацію обладнання, виробів і матеріалів згідно з ДСТУ Б А 2.4-10;

-   відомість трубопроводів;

-   опитувальні листи на обладнання і габаритні креслення на відповідні види обладнання.

3.5  Основні комплекти робочих креслень виконують за необхідності на кожен технологічний вузол відповідно до проекту організації будівництва з присвоєнням їм позначень, що включають марку креслення ТХ (ТХМ) і порядковий номер, наприклад, ТХ1 (ТХМ1), ТХ2 (ТХМ2) тощо.

3.6  На кресленнях зображають:

-   обладнання, трубопроводи та їх елементи - у вигляді спрощених контурних обрисів у масштабі креслення або умовними графічними зображеннями суцільною товстою основною лінією, якщо їх діаметр у масштабі креслення менше 3 мм, та двома лініями, якщо їх діаметр у масштабі креслення більше 3 мм;

-   блоки на планах у вигляді прямокутника, на розрізах - по зовнішньому контуру суцільною основною лінією;

-   траси спеціальних трубопроводів - суцільною товстою основною лінією;

-   будівельні конструкції у вигляді спрощених контурних обрисів - суцільною тонкою лінією.

Умовні графічні зображення трубопроводів, їх елементів і арматури приймають згідно з ДСТУ Б А.2.4-1; ГОСТ 2.784; ГОСТ 2.785.

Умовні графічні зображення основного підйомно-транспортного обладнання приймають згід­но з ДСТУ Б А.2.4-36 і виконують у масштабі креслення.

Зображення повинні бути однаковими в усіх текстових і графічних документах основного комплекту.

3.7Терміни, які використовуються в стандарті, та їх пояснення, наведені в додатку А.

 

4 ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПО РОБОЧИХ КРЕСЛЕННЯХ

4.1 До складу загальних даних по робочих кресленнях марки ТХ (ТХМ) на додаток до даних, передбачених ДСТУ Б А.2.4-4, включають схему розташування технологічних вузлів.

За наявності ТХ1, (ТХМ1), ТХ2 (ТХМ2) тощо схему розташовують на аркушах загальних даних всіх марок.

На схемі вказують:

-   межі і номери кожного технологічного вузла;

-   вводи та виводи основних трубопроводів із зображенням трубопроводів і з прив'язкою їхдо координатних осей будівель (споруд). Допускається для групових вводів и виводів прив'язку виконувати тільки до осей крайніх трубопроводів або осей підвідних естакад.

До схеми наводять відомість технологічних вузлів у таблиці згідно з формою 1, графи якої заповнюють відповідно до їх найменування.

Форма 1

Відомість технологічних вузлів

 

Приклад оформлення схеми розташування та відомості технологічних вузлів наведений у додатку Б.

4.2 У загальних вказівках на додаток до відомостей, передбачених ДСТУ Б А.2.4-4, наводять за необхідності:

-   характеристику трубопроводів у таблиці - згідно з формою 2;

-   вказівки про зберігання обладнання й елементів спеціальних технологічних трубопроводів, що потребують укриття;

-технічні вказівки, дотримання яких обов'язково при монтажі обладнання.

 

Форма 2

Характеристика трубопроводів

 

4.3У формі 2 вказують:

-   у графі "Позначення" - цифрове або літерно-цифрове позначення трубопроводу - Dy, матеріал трубопроводу, що виконується за схемою з'єднань (монтажною), відповідно до розділу 5;

-   у графі "Найменування продукту, що транспортується" - найменування або номер продукту, що транспортується;

-   у графі "Категорія трубопроводів" - категорію і групу трубопроводу відповідно до чинних нормативних документів;

- у графі "Випробування" - вид (міцність, герметичність) і спосіб (гідравлічний, пневматичний) випробування;

-у графі "Додаткові вказівки" - додаткові вказівки щодо випробування (при випробуванні на герметичність - час випробування і величину падіння тиску), вимоги до внутрішньої поверхні трубопроводу після випробування (продування, очищення і додаткова обробка).

Решту граф заповнюють відповідно до їх найменування.

4.4  Характеристики трубопроводів, наведених у формі 2, можуть бути наведені у відомості трубопроводів або в інших документах, які входять до складу основного комплекту робочих креслень марки ТХ (ТХМ).

4.5 У відомість документів, на які посилаються, і документів, що додаються (у розділ "Документи, що додаються"), на додаток до даних, передбачених ДСТУ Б А.2.4-4, записують завдання на розроблення технологічних блоків, креслення спеціальних технологічних трубопроводів, опитувальні листи і габаритні креслення відповідного обладнання, вихідні вимоги до розроблення конструкторської документації на обладнання індивідуального виготовлення, що складаються відповідно до ГОСТ 15.001.

 

5 МОНТАЖНО-ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА

5.1  Монтажно-технологічну схему виконують відповідно до вимог цього стандарту, а також ГОСТ 2.701.

5.2  На схемі вказують:

-обладнання. При трьох або більше однакових машинах або апаратах з аналогічним обв'язуванням трубопроводами на схемі вказують тільки одну машину або апарат із лініями і позначенням їх кількості і послідовності з'єднання;

-блоки без позначення складових частин і зв'язків між ними;

-   трубопроводи та їх елементи;

-   позиційне або літерно-цифрове позначення обладнання і трубопроводів відповідно до специфікації до креслень розташування обладнання і трубопроводів;

-   величину умовного проходу Dyі матеріал труб (за необхідності);

-   напрям потоку продукту;

-   найменування продукту, що транспортується, та його параметра на вводах і виводах трубопроводів;

-   величину тиску, на яку повинні бути відрегульовані запобіжні клапани;

-закладні конструкції для контрольно-вимірювальних приладів (КВП), встановлених на трубопроводах.

Всі літерно-цифрові позначення обладнання, трубопроводів і їх елементів наносять на полицях лінії-виноски. Допускається:

-позначення обладнання наносити в контурі спрощеного графічного зображення;

-   позначення трубопроводів наносити над лініями або у розривах ліній трубопроводів.

Приклад оформлення схеми з'єднань наведений у додатку В.

5.3 Схеми допускається виконувати:

-   на аркушах креслення розташування обладнання і трубопроводів;

-   суміщеними зі схемами автоматизації технологічних процесів виробництва;

-   при складних трубопровідних системах - окремо для груп трубопроводів за їх призначенням;

-   без переліку елементів до схеми;

-   при складних насичених трубопровідних системах арматурі, закладним конструкціям для КВП  присвоювати номери (в колах або на подвійних полицях) і вносити їх в окремі таблиці, де вказувати позначення арматури або закладних конструкцій для КВП, умовний прохід Dy, матеріал.

 

6 КРЕСЛЕННЯ РОЗТАШУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ І ТРУБОПРОВОДІВ

6.1 Креслення розташування обладнання і трубопроводів (далі - креслення розташування) виконують відповідно до монтажно-технологічної схеми.

6.2 До складу креслень розташування включають плани, розрізи, перетини, фрагменти планів і розрізів, вузли, достатні для підготовки і виконання монтажних робіт.

6.3 Плани і розрізи креслень розташування виконують у масштабі 1:25, 1:50, 1:100 або 1:200, фрагменти планів і розрізів-у масштабі 1:50, вузли-у масштабі 1:10, 1:25, 1:50.

6.4  На кресленнях розташування вказують і позначають:

-   обладнання;

-   блоки;

-   трубопроводи та їх елементи, опори трубопроводів і опорні конструкції під них;

-   траси спеціальних технологічних трубопроводів;

-   канали і лотки для прокладання трубопроводів;

-   місця обслуговування обладнання (за необхідності);

-   координаційні осі будівлі (споруди) і відстань між ними;

-   відмітки чистих підлог поверхів і основних майданчиків;

-   позиційне або літерно-цифрове позначення обладнання, ділянок трубопроводів;

-   місця підключення трубопроводів до блоків, машин і апаратів, з'єднання трубопроводів між собою, величину і напрям ухилів трубопроводів;

-   величину попереднього розтягування (стиснення) компенсаторів;

-   прив'язку обладнання, трубопроводів та їх елементів до координаційних осей або до елементів конструкцій будівель (споруд). Допускається взаємна прив'язка обладнання і трубопроводів;

-   величину умовного проходу Dyі матеріал труб (за необхідності) або заносити ці дані в таблицю згідно з формою 2 "Характеристика трубопроводів", яку виконувати в скороченому вигляді, заповнюючи такі графи: позначення, номер продукту, Dy, матеріал або заносити ці дані у відомість трубопроводів;

-   напрям потоку продукту на вводах, виводах і розгалуженнях;

-   допустимі монтажні навантаження на шляхи кранів і монорельси, а також на перекриття і будівельні конструкції, які можуть бути використані для монтажу обладнання.

6.5 До креслень розташування виконують специфікації обладнання за формою 7 (додаток Ж) ДСТУ Б А.2.4-4. У специфікацію включають обладнання і ділянки трубопроводів. Склад ділянок трубопроводів указують у відомості трубопроводів. Графу "Маса одиниці, кг" не заповнюють.

Дозволяється при цифровому позначенні трубопроводів із виконанням таблиці згідно з фор­мою 2 "Характеристика трубопроводів" виконувати специфікацію тільки обладнання за формою 7 (додаток Ж) ДСТУ Б А.2.4-4.

Приклад оформлення креслення плану розташування обладнання і специфікації обладнання наведений у додатку Г.

 

7 ВІДОМІСТЬ ТРУБОПРОВОДІВ

7.1 Відомість трубопроводів виконують за таблицею згідно з формою 3.

На кожну ділянку трубопроводу, позначену на кресленні розташування номером позиції, у відомість записують всі елементи трубопроводів, що знаходяться у межах ділянки. Допускається відомість трубопроводів виконувати у відповідностіз галузевими стандартами і відомчими нор­мативними документами.

 


Форма 3

Відомість трубопроводів

7.2У відомості вказують:

-   у графі "Найменування" - найменування елементів трубопроводів і їх зображення відповідно до нормативної документації або зазначення номера креслення елемента трубопроводу;

-   у графі "Всього" - загальна кількість елементів трубопроводів по всіх позиціях, вказаних у відомості трубопроводів.

Решту граф заповнюють відповідно до їх найменування.

Приклад оформлення відомості трубопроводів наведений у додатку Д.

7.3 Допускається:

-   суміщати відомість трубопроводів і характеристики трубопроводів;

-   при великій кількості трубопроводів на проектованому об'єкті виконувати відомість трубопроводів у складі робочої документації у вигляді окремого документа у таблиці за формою 3 з присвоєнням йому самостійного позначення, що складається з позначення основного комплекту і (через крапку) шифру ВТ.

У цьому випадку відомість трубопроводів записують у розділ "Документи, які додаються" відо­мості документів, на які посилаються, і документів які додаються, загальних даних відповідного основного комплекту робочих креслень.

 

8 ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО БЛОКА

8.1  Завдання на розробку технологічного блока повинне містити креслення блока і відомість трубопроводів (розділ 7) у складі блока.

8.2  На кресленні блока наводять і вказують:

-   схему з'єднання (монтажну) блока, виконану відповідно до вимог, наведених у 5.2. Найменування продукту, що транспортується, та його параметри на вводах і виводах у блок указують в характеристиці трубопроводів. Схему розташовують на першому аркуші креслення блока;

-   машини, апарати, трубопроводи та їх елементи, опорні конструкції;

-   складові частини блоків, об'єднані у вузли, що поставляються та монтуються на опорних конструкціях;

-   плани, розрізи, перетини, необхідні для розроблення деталювальних креслень трубопроводів і опорних конструкцій, а також складання блока;

-   характеристику трубопроводів у таблиці за формою 2;

-   позиційне позначення складових частин блока;

-   рішення щодо кріплення блока до несучих будівельних конструкцій;

-   розміри, що визначають положення складових частин блока;

-   особливі вимоги, які не наведені у загальних даних основного комплекту робочих креслень, у частині транспортування і зберігання, виготовлення, випробування і монтажу блока, інші необхідні вимоги;

-   літерні позначення входу і виходу трубопроводів.

Приклад оформлення схеми з'єднань, плану розташування і характеристик трубопроводів наведений у додатку Е.

8.3 На кожен блок складають специфікацію за формою 7 (додаток Ж) ДСТУ Б А.2.4-4 з урахуванням наступних додаткових вимог:

-   Графу "Маса одиниці, кг" заповнюють для обладнання;

-   складові частини блока записують у специфікації в наступному порядку:

а) документація. У графі "Найменування" указують найменування документа, а в графі "Позначення" - його номер;

б) обладнання. У графі "Найменування" указують найменування машин або апарату, а в графі "Позначення" - нормативний документ або номер креслення;

в) опорні конструкції блока. У графі "Найменування" указують найменування конструкції, а в графі "Позначення" - номер креслення або типового проекту;

г) запозичені (раніше розроблені) вузли, що входять до складу блока. У графі "Найменування" указують найменування вузла, а в графі "Позначення" - номер креслення або типового проекту;

д) трубопроводи. У графі "Найменування" указують трубопровід із вказівкою початкової і кінцевої точок у межах блока.

Приклад оформлення специфікації обладнання технологічного блока і трубопроводів наве­дений у додатку Ж.

Приклад оформлення відомості трубопроводів блока наведений у додатку И.

 

9 КРЕСЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРУБОПРОВОДІВ

Спеціальний технологічний трубопровід зображають у фронтальній діметричній проекції згід­но з ГОСТ 2.317.

На кресленні вказують:

-   позиції елементів трубопроводів;

-   розміри, необхідні для складання трубопроводу.

Специфікацію до креслення спеціального технологічного трубопроводу виконують за формою 7 (додаток Ж) ДСТУ Б А.2.4-4.

Графу "Маса одиниці, кг" не заповнюють.

Приклад оформлення креслення схеми спеціального технологічного трубопроводу і специ­фікації обладнання трубопроводу наведений у додатку К.


ДОДАТОК А

(довідковий)

 

Терміни та визначення понять

Таблиця А.1

Термін

Пояснення

1 Технологічний вузол

Конструктивно і технологічно відособлена частина об'єкта будівництва, технічна готовність якої дозволяє автономно, незалежно від готовності об'єкта в цілому, проводити пуско-налагоджувальні роботи, індивідуальні випробування і комплексне випробування цієї частини об'єкта. Технологічні вузли, як правило, виділяють стадії технологічного процесу об'єкта - підготовку сировини, етапи її переробки, виділення кінцевого продукту, зберігання тощо

2 Обладнання

Технологічні блоки, машини, апарати, вантажопідйомні засоби

3 Технологічний блок

 

Комплекс або складальна одиниця* технологічного обладнання заданого рівня заводської готовності і виробничої технологічності, що призначені для здійснення основних або допоміжних технологічних процесів. До складу бло­ка включають машини, апарати, первинні засоби контролю та управління, трубопроводи, опорні і обслуговуючі конструкції, теплову ізоляцію і хімічний захист. Блоки, як правило, формують для здійснення теплообмінних, масообмінних, гідродинамічних, хімічних і біологічних процесів. Номенклатура блоків встановлюється відомчими нормативними документами, узгодженими з міністерствами, що здійснюють монтажні роботи

 4 Технологічні трубопроводи

Трубопроводи, призначені для транспортування різних речовин, необхідних для ведення технологічного процесу або експлуатації обладнання

5 Спеціальні

трубопроводи

Технологічні трубопроводи сталеві з внутрішніми покриттями, сталеві, такі, ! що працюють під тиском 10 МПа і більше, трубопроводи з неметалевих матеріалів

6 Ділянка

трубопроводу

Частина технологічного трубопроводу з одного матеріалу, по якому тран­спортують речовину з одним тиском і температурою. При визначенні ділянки трубопроводу в його межах для одного умовного проходу повинна бути забезпечена ідентичність марок арматури, фланців, відведень, трійників і переходів

7 Елементи

трубопроводу

Патрубки (труби), відведення, переходи, трійники, фланці, компенсатори, регулююча, запобіжна та така, що відключається, арматура, опори, про­кладки і кріпильні вироби, пристрої, що встановлюються на трубопроводах для контролю і управління, конденсаційні та інші деталі і пристрої

* Визначення комплексу і складальної одиниці згідно з ГОСТ 2.101-68*.


ДОДАТОК Б

(довідковий)

 

Приклад оформлення схеми розташування і відомості технологічних вузлів

 

 

 

Рисунок Б.1 - Схема технологічних вузлів

 


ДОДАТОК В

(довідковий)

 

Приклад оформлення схеми з'єднань

 

 

 

Рисунок В.1 - Схема з'єднань (монтажно-технологічна)


ДОДАТОК Г

(довідковий)

 

Приклад оформлення креслення плану розташування обладнання і специфікації обладнання

 

 

 

Рисунок Г.1- План на відм. 0.000

 ДОДАТОК Д

(довідковий)

 

Приклад оформлення відомості трубопроводів

 


ДОДАТОК Е

(довідковий)

 

Приклад оформлення схеми з'єднань, плану розташування і характеристик трубопроводів

 

 

 

 

Рисунок Е.1 - Схема з'єднань (монтажна)

 

 

 


 

Рисунок Е.2 - План на відм. 0.000

 

 

 

 

 

Рисунок Е.З - Вид А


ДОДАТОК Ж

(довідковий)

 

Приклад оформлення специфікації обладнання технологічного блока і трубопроводів

 


ДОДАТОК И

(довідковий)

Приклад оформлення відомості трубопроводів блока

 


ДОДАТОК К

(довідковий)

 

Приклад оформлення креслення схеми спеціального технологічного трубопроводу і специфікації обладнання трубопроводу

 

 

 

Рисунок К.1 - Креслення схеми спеціального технологічного трубопроводу

 

 

Код УКНД 01.100.30

 

Ключові слова: технологія виробництва, обладнання, робочі креслення, схеми, трубопро­води

 


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: