ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДБН В.2.8-7-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДБН В.2.8-7-96. ДБН В.2.8-7-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва

 

Держкоммiстобудування України

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Київ 1997

Цi  норми  встановлюють  правила  виконання   робiт   з

     атестацiї ремонтного виробництва та органiзацiї контролю  за

     якiстю вiдремонтованої продукцiї.

          Вимоги  даних   норм   обов'язковi   для   застосування

     органiзацiями, якi виконують ремонти  будiвельних  машин,  а

     також рекомендованi для  органiв,  що  здiйснюють  технiчний

     нагляд  за  атестованим  виробництвом  незалежно  вiд   форм

     власностi та вiдомчої належностi.

          1 ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ

          1.1 Атестацiя  ремонтного  виробництва  здiйснюється  з

     метою  перевiрки  технiчних  можливостей  пiдприємства,  яке

     ремонтує будiвельнi машини (далi -  пiдприємства),  забезпе-

     чення стабiльностi випуску продукцiї, що вiдповiдає  вимогам

     нормативних документiв, якi на неї поширюються, а також  для

     пiдготовки пiдприємства до  вступу  в  Систему  сертифiкацiї

     УкрСЕПРО (далi - Систему).

          1.2 Атестацiя  ремонтного  виробництва  проводиться  за

     iнiцiативою  самого  пiдприємства  територiальними  науково-

     виробничими  центрами  стандартизацiї  та  сертифiкацiї   iз

     залученням спецiалiстiв пiдприємства,  яке  атестується,  та

     базової або головної органiзацiї з  стандартизацiї  в  межах

     своєї компетенцiї.

          1.3  При  вступi  пiдприємства  до  Системи,  атестацiя

     ремонтного виробництва проводиться  органом  з  сертифiкацiї

     даної продукцiї в будiвництвi або за його дорученням органом

     з сертифiкацiї систем якостi.

          1.4 Своїм рiшенням орган з сертифiкацiї продукцiї  може

     визнати результати атестацiї ремонтного виробництва  терито-

     рiальними центрами стандартизацiї, метрологiї та  сертифiка-

     цiї, при цьому  вся  вiдповiдальнiсть  за  випуск  продукцiї

     атестованим   пiдприємством   залишається   за   органом   з

     сертифiкацiї.

          1.5 Позитивне рiшення з атестацiї ремонтного виробницт-

     ва пiдтверджує, що пiдприємство має необхiдну  органiзацiйну

     структуру та нормативну документацiю i технiчнi  засоби,  що

     забезпечують ремонт i випуск своєї продукцiї у вiдповiдностi

     з вимогами Системи.

          1.6  Не  допускається  виконання  капiтальних  ремонтiв

     будiвельних машин пiдвiдомчих Державним органам з нагляду, а

     також iншої складної будiвельної технiки, на  пiдприємствах,

     що не пройшли атестацiю ремонтного  виробництва  та  якi  не

     отримали лiцензiю на право проведення цих робiт.

          2 ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА, ЯКА АТЕСТУЄТЬСЯ

          2.1 Для атестацiї ремонтного  виробництва  пiдприємство

     повинно мати повний комплект  нормативної,  конструкторської

     та технологiчної документацiї на вироби, якi ремонтуються, а

     також документи з органiзацiї виробничого процесу.

          2.2 До комплекту документiв на вирiб, що  ремонтується,

     входять:

          - робоча  конструкторська  документацiя   пiдприємства-

            виготовлювача продукцiї;

          - загальнi технiчнi умови на ремонт (якщо вони  розроб-

            ленi на групу однотипових виробiв);

          - технiчнi умови на ремонт конкретного виробу;

          - карти дефектацiї складальних одиниць та деталей:

          - таблицi зазорiв i натягiв у спряженнях деталей;

          - ремонтнi креслення;

          - технологiчнi процеси ремонту вiдповiдальних деталей.

          2.3 В  документах  з  органiзацiї  виробничого  процесу

     повиннi бути приведенi такi вiдомостi:

          - органiзацiя контролю якостi за випуском вiдремонтова-

            ної технiки;

          - органiзацiя контролю якостi матерiалiв, i комплектую-

            чих виробiв, що використовуються;

          - структура вiдповiдальностi виробничого  персоналу  за

            якiсть робiт, що виконуються;

          - перелiк засобiв вимiрювання та випробувального устат-

            кування, якi використовуються при  ремонтi,  а  також

            спосiб їх перiодичної перевiрки та контролю;

          - порядок реєстрацiї i збереження результатiв  контролю

            та випробувань вiдремонтованої технiки.

          2.4 При вступi до Системи  пiдприємством  повинна  бути

     розроблена iнструкцiя з  атестацiї  технiчних  южливостей  у

     вiдповiдностi з вимогами додатка А КНД 50-006-93

          2.5 По узгодженню з органом  з  сертифiкацiї  продукцiї

     допускається замiна вище указаної iнструкцiї  iа  розроблену

     пiдприємством Програму випробувань для  атестацiї  технiчних

     можливостей.                                           

          2.6 Програма випробувань для атестацiї технiчних можли-

     востей повинна включати:

          - перелiк  показникiв  (характеристик)  вiдремонтованої

            продукцiї, що пiдлягають контролю у  вiдповiдностi  з

            технiчними умовами на ремонт;

          - перелiк окремих складальних одиниць та складових час-

            тин виробу, що ремонтується, якi пiдлягають промiжно-

            му контролю та випробуванням;

          - номiнальнi значення i дозволенi вiдхилення вiд показ-

            никiв (характеристик), що контролюються, приведених у

            технiчних умовах на ремонт;

          - методику контролю та  випробувань  кожного  показника

            (характеристики) вiдремонтованого виробу;

          - перелiк випробувального  устаткування,  пристосувань,

            оснастки, засобiв вимiрювання та матерiалiв, що вико-

            ристовуються, а також засоби  контролю  достовiрностi

            їх показань.

          Програму випробувань для атестацiї технiчних  можливос-

     тей рекомендується оформляти у виглядi таблицi, що має  вiд-

     повiднi графи.

          2.7 При випробуваннях з метою  пiдтвердження  технiчних

     можливостей допускається  застосування  засобiв  вимiрювання

     бiльш  високого  класу  нiж  тi,  що  передбаченi  ремонтною

     документацiєю.

          2.8  У  випадку  збiльшення  номенклатури  виробiв,  що

     ремонтуються, пiдприємство повинно розробити проект повiдом-

     лення про змiну (розширення)  атестованої  технiчної  можли-

     востi виробництва та подати його на затвердження до  органу,

     який здiйснює технiчний нагляд або до органу з  сертифiкацiї

     продукцiї.

          3 ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИПУСКОМ ПРОДУКЦІЇ

          3.1  Головною  особою  у   структурi   вiдповiдальностi

     виробничого персоналу за якiсть  робiт,  що  виконуються,  є

     Головний контролер  та  його  заступник,  якi  призначаються

     наказом по пiдприємству. Без призначення  Головного  контро-

     лера та заступника, що виконує функцiї Головного  контролера

     в разi його вiдсутностi, атестацiя ремонтного виробництва не

     виконується.

          3.2 Головний контролер та його заступник  повиннi  мати

     достатню  квалiфiкацiю  в  технiчному  та  адмiнiстративному

     вiдношеннi для здiйснення належного  контролю  за  ремонтним

     виробництвом i бути незалежними вiд керiвництва  пiдприємст-

     ва.

          3.3 У функцiональнi обов'язки Головного контролера вхо-

     дить наступне:

          - органiзацiя контролю  якостi  в  ходi  технологiчного                                          

            процесу ремонту виробiв, включаючи контроль  матерiа-

            лiв та комплектувальних виробiв, що застосовуються;

          - органiзацiя контролю та перевiрки вимiрювального  об-

            ладнання та випробувального устаткування;

          - перевiрка вiдповiдностi вiдремонтованих виробiв вимо-

            гам нормативної та ремонтної документацiї;

          - перевiрка правильностi визначення обсягiв випробувань

            виробiв, що ремонтуються;

          - контроль, затвердження та  реєстрацiя  документiв  на

            вироби, що пройшли випробування пiсля ремонту;

          - вiдповiдальнiсть за проведення повторних  випробувань

            вiдремонтованих виробiв та усунення виявлених  вiдхи-

            лень.

          3.4 При вступi пiдприємства до Системи  Головний  конт-

     ролер  вiдповiдає  перед  нею  за  вiдповiднiсть   продукцiї

     вимогам сертифiкацiї  та  пiдтверджує,  що  на  пiдприємствi

     здiйснюється  достатнiй  технiчний  нагляд   за   виконанням

     заходiв по контролю якостi виробiв, що ремонтуються.

          В цьому випадку Головний  контролер  отримує  додатковi

     права:  право  пред'явлення  вiдремонтованої  продукцiї   на

     сертифiкацiю  i  право  скасування  заявки  на  сертифiкацiю

     продукцiї, що не вiдповiдає вимогам органу з сертифiкацiї, а

     також несе вiдповiдальнiсть за обгрунтованнiсть використання

     знака або сертифiката вiдповiдностi.

          3.5 Для пiдтвердження технiчних можливостей  ремонтного

     виробництва через  встановленi  iнтервали  часу  проводяться

     перiодичнi  випробування,  якi   повиннi   виконуватись   на

     визначенiй Головним контролером партiї виробiв по узгодженню

     з органом, що здiйснює технiчний нагляд за пiдприємством.

          3.6 Партiя, що контролюється, може складатися  з  такої

     кiлькостi виробiв,  програма  випуску  яких  з  ремонту,  як

     правило, не повинна перевищувати одного тижня.

          Мiнiмальна кiлькiсть виробiв у партiї, що  контролюєть-

     ся, не повинна бути менше трьох одиниць.

          3.7 При проведеннi перiодичних випробувань  партiї,  що

     контролюєтся, необхiдно враховувати наступне:

          - технологiчний процес ремонту виробу повинен  забезпе-

            чувати виконання вимог технiчних умов;

          - контроль якостi в ходi технологiчного процесу ремонту

            повинен здiйснюватися у визначеному обсязi  згiдно  з

            iнструкцiями  вiдповiдних  пiдроздiлiв  пiдприємства,

            узгоджених з Головним контролером;

          - вироби повиннi ремонтуватись в одних i тих же  умовах

            (матерiали, процеси, устаткування i т.iн.).

          3.8 При проведеннi перiодичних випробувань  у  випадку,

     коли  вироби  партiї,  що  контролюються,  не  задовольняють

     вимогам хоча б одного  з  показникiв,  Головним  контролером

     ставиться  питання  про  зупиння  ремонтного  виробництва  i

     органiзацiю перевiрки з метою з'ясування причин  невiдповiд-

     ностi.

          3.9 Якщо в  результатi  розслiдування  встановлено,  що

     невiдповiднiсть або вiдмова  обумовлена  тiльки  помилкою  у

     порядку проведення випробувань  чи  помилкою  технологiчного

     процесу, яка чiтко розпiзнається, та яка може  бути  негайно

     усунена, то ремонтне виробництво повинно бути вiдновлено.

          3.10 Якщо причина вiдмови не може бути чiтко  визначена

     або усунена на протязi прийнятного перiоду часу, то  рiшення

     про затвердження вiдповiдностi вiдремонтованих  виробiв  або

     про   атестацiю   технiчних   можливостей    повинно    бути

     переглянуто.

          3.11 Про всi випадки вiдмов при проведеннi  перiодичних

     випробувань  партiї  виробiв,  що  контролюються,   Головним

     контролером повинно бути повiдомлено органу  з  сертифiкацiї

     продукцiї (при вступi пiдприємства до Системи) i органу,  що

     здiйснює технiчний нагляд за пiдприємством.

          3.12 Пiсля усунення причин вiдмов, указаних у п.  3.10,

     рiшення  про  атестацiю  технiчних   можливостей   або   про

     затвердження вiдповiдностi виробу може  бути  вiдновлено  за

     спрощеною процедурою.

          3.13 За результатами  перiодичних  випробувань  повиннi

     складатися протоколи, в яких вiдзначаються вiдмови, розкритi

     на протязi усiх  випробувань  на  вiдповiднiсть  якостi.  Цi

     протоколи повиннi зберiгатися на пiдприємствi не менше  двох

     рокiв.

          3.14 Результати  випробувань  вiдремонтованих  виробiв,

     яким привласнюється сертифiкат вiдповiдностi, повиннi  реєс-

     труватися у сертифiкацiйному протоколi  та  нагромаджуватись

     пiдприємством на протязi строку, який встановлено органом  з

     сертифiкацiї.

          3.15 В сертифiкацiйному протоколi повиннi бути  вказанi

     результати випробувань на  надiйнiсть  за  строк  служби  за

     показниками, встановленими технiчними умовами на  ремонт,  а

     також наведенi такi вiдомостi:

          - найменування пiдприємств;

          - найменування та позначення технiчних умов  на  ремонт

            виробiв;

          - найменування та позначення виробiв, що ремонтуються;

          - перiод, що охоплений протоколом випробувань;

          - перелiк випробувань;

          - заява про  достовiрнiсть  вiдомостей,  що  внесенi  у

            протокол, засвiдчена Головним контролером.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: