ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДБН В.2.8-6-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентер та інструмент. Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДБН В.2.8-6-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентер та інструмент. Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових

ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

Держкоммiстобудування України

Київ 1997

Цi норми встановлюють основи органiзацiї технiчних обслугову-

вань (ТО) i ремонтiв стрiлових самохiдних кранiв *, обсяг i перелiк

робiт, перiодичнiсть їх проведення, трудозатрати, коригування  кi-

лькiсних показникiв за видами - технiчних обслуговувань та  ремон-

тiв в залежностi вiд типорозмiру i  конструкцiї,  умов  i  перiоду

експлуатацiї кранiв.

     Нормативний документ розроблений на основi дослiджень фактич-

но досягнутих показникiв надiйностi цього типу кранiв  в  реальних

умовах експлуатацiї. Їм слiд користуватись з урахуванням  положень

таких документiв:

     а) ДБН В.2.8-3-1995 "Технiчна експлуатацiя будiвельних машин";

     б) експлуатацiйно-ремонтна документацiя  заводiв-виготовлюва-

чiв кранiв;

     в) вимог до технiчного стану кранiв i безпечної експлуатацiї,

що встановленi "Правилами будови i безпечної експлуатацiї вантажо-

пiдiймальних кранiв" Держнаглядохоронпрацi України.

     Вимоги цих норм обов'язковi для всiх власникiв кранiв незале-

жно вiд форм власностi та вiдомчої належностi, якщо вони не  супе-

речать експлуатацiйнiй чи ремонтнiй  документацiї  заводу-виробни-

ка.

  1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1 В процесi експлуатацiї  цього  типу  кранiв  на  старiння

(зношення) деталей, збiрних одиниць i крана в цiлому дiють  багато

факторiв як при роботi кранової установки, так i при транспортува-

ннi крана.

     1.2 Враховуючи, що в окремих випадках  наслiдками  пошкоджень

i вiдказiв кранiв є загроза безпечнiй експлуатацiї, система технi-

чного обслуговування та ремонту кранiв здiйснюється шляхом розроб-

лення планiв, пiдготовлення та проведення вiдповiдних видiв технi-

чного обслуговування та ремонту для конкретних  умов  експлуатацiї

кранiв.

     1.3 Структура системи мiстить два види основних впливiв: тех-

нiчне обслуговування (ТО) i поточнi ремонти (ПР) кранiв.

     1.4 Технiчнi обслуговування призначенi для забезпечення  без-

печностi, пiдтримання i збереження працездатностi кранiв в  проце-

сi експлуатацiї.

     1.4.1 Операцiї ТО проводяться з попереднiм контролем.  Основ-

ним методом виконання контрольних робiт є дiагностика, яка призна-

чена для визначення технiчного стану крана, його складальних  оди-

ниць i деталей без розбирання.

---------------------------------------------

* Далi в текстi "крани"

     1.4.2 Дiагностика є одним iз основних технологiчних елементiв

ТО при визначеннi справжньої потреби в проведеннi ТО i при необхi-

дностi коригування вiдповiдних обсягiв робiт ТО. Крiм того,  дiаг-

ностика визначає потребу виконання ремонту i його обсяг.

     1.5 Поточнi ремонти кранiв проводяться  з  метою  вiдновлення

їх працездатностi шляхом проведення вiдповiдного обсягу робiт. Пе-

релiк робiт наведений в табл. Д.2.6.

     1.6 Пiсля вiдпрацювання ресурсу  крана  (строку  амортизацiї)

спецiалiзованою органiзацiєю проводиться перевiрка технiчного ста-

ну крана iз встановленням можливостi його подальшої експлуатацiї.

     Якщо технiчний стан дозволяє експлуатацiю крана, то спецiалi-

зована органiзацiя, при необхiдностi, повинна видати  рекомендацiї

для коригування структури, номенклатури, обсягiв робiт ТО i ремон-

тiв.

     1.7 Перевiрку технiчного стану кранiв, що експлуатуються  по-

за строком амортизацiї, спецiалiзована органiзацiя повинна викону-

вати при наявностi дозволу-лiцензiї Територiального управлiння де-

ржнаглядохоронпрацi.

     1.8 Вiдповiдальнiсть за  безпечну  експлуатацiю  кранiв  поза

строком амортизацiї без виконання робiт згiдно  з  п.  1.6  несуть

власники кранiв.

     1.9 Заводи-виготовлювачi i Головна органiзацiя по конструюва-

нню кранiв розсиланням iнформацiйних листiв  своєчасно  iнформують

власникiв кранiв про необхiднiсть та методи усунення ними  виявле-

них дефектiв конструювання та виготовлення, а також типових  пору-

шень умов експлуатацiї, наслiдками яких є поломки, аварiї тощо.

     2 СИСТЕМА ТО ТА РЕМОНТIВ

     2.1 Для пiдтримання  кранiв  в  технiчно  справному  станi  в

експлуатацiї  використовується  система  планово-попереджувального

технiчного обслуговування та ремонту (система ППР), яка являє  со-

бою комплекс органiзацiйно-технiчних заходiв, що мають  попереджу-

вальний характер i направленi на вiдновлення  номiнальних  значень

параметрiв технiчного стану, зменшення зношення, витрат на експлу-

атацiю та забезпечення безпечної експлуатацiї.

     2.2 Для планування рацiональної системи ППР кранiв i потужно-

стi служб технiчної експлуатацiї власникiв кранiв облiк напрацюва-

ння ведеться в мотогодинах. При вiдсутностi лiчильникiв  мотогодин

на кранах напрацювання визначається за даними облiку нарядного ча-

су, скоригованного коефiцiєнтом Км. Значення коефiцiєнтiв наведенi

в табл. Д. 1.4.

     2.3 Рацiональна система ППР - це структура перiодичностi  ви-

дiв ТО i ремонтiв, перелiк робiт, трудомiсткiсть, якi  максимально

наближенi до фактично досягнутих  показникiв  надiйностi  деталей,

складальних одиниць та крана в цiлому.

     3 КРАНИ-ПРЕДСТАВНИКИ

     3.1   Крани-представники   визначенi   в    залежностi    вiд

конструкцiї крана (автомобiльнi, на спецшасi, пневмоколiснi, гусе-

ничнi), роду приводу  (механiчнi,  дизельелектричнi,  гiдравлiчнi)

для восьми типорозмiрiв за вантажепiд'ємнiстю, т (4; 6.3: 10,  16:

25: 40; 63; 100) з врахуванням їх найбiльшого поширення в даний час

і перспективи  подальшого  випуску.  Крани-представники  наведенi  в

табл. Д.1.1.

     4 КЛАСИФIКАЦIЯ ПЕРIОДIВ ЕКСПЛУАТАЦIЇ

     Експлуатацiя кранiв пiдроздiляється на 3 перiоди в  залежнос-

тi вiд величини напрацювання:

     I - перiод припрацювання, II - строк амортизації,  III  -  за

строком амортизацiї.

     Перiоди експлуатацiї за типорозмiрами кранiв наведенi в табл.

Д. 1.2.

     5 СТРУКТУРА ВИДIВ ТО I РЕМОНТIВ

     5.1 Схема системи ППР для кранiв всiх типорозмiрiв подана  на

рисунку 5.1. Структура видiв ТО ремонтiв, їх перiодичнiсть наведе-

нi в табл. Д. 1.3, Д. 1.5.

                               ---------------

                               | Система ППР |

                               -------|-------

                                      |

                     _________________|________________

                     |                                |

         ---------------------------              ----------

         | Технiчне обслуговування |              | Ремонт |

         ------------|--------------              ----|-----

                     |                                |

        _____________|_____________                ___|____

        |     |      |      |     |                |      |

     ---------------------------------          ------ ------

     | ЩО ||ТО-1 ||ТО-2 ||ТО-З || СО |          | ПР | | НР |

     ---------------------------------          ------ ------

                            Рисунок 5.1

     5.2 В залежностi вiд перiодичностi, трудомiсткостi та  обсягу

робiт для даних кранiв встановленi такi види технiчного обслугову-

вання:

     а) щозмiнне технiчне обслуговування (ЩО);

     б) перiодичнi технiчнi обслуговування (ТО-1, ТО-2, ТО-З);

     в) сезонне технiчне  обслуговування (СО).

     5.3 Щозмiнне обслуговування виконується  перед  початком,  на

протязi або пiсля робочої змiни машинiстом крана i повинно  забез-

печити працездатнiсть крана на протязi всiєї робочої змiни.  Пере-

лiк робiт наведено в табл. Д.2.1.

     5.4 Технiчне обслуговування ТО-1 виконується, як  правило,  в

кiнцi робочого тижня (при необхiдностi - на початку тижня) машинi-

стом крана i повинно забезпечити працездатнiсть крана  на  протязi

тижня. ТО-1 включає роботи, якi повиннi виконуватись не рiдше  од-

ного разу на тиждень. Перелiк робiт наведено в табл. Д.2.2.

     5.5 Технiчне обслуговування ТО-2 i ТО-З виконується згiдно  з

планом спецiалiзованою бригадою при участi або без участi машинiс-

та   крана   пiсля   вiдповiдного   напрацювання.   Обслуговування

виконується з метою зменшення швидкостi зношення деталей i склада-

льних одиниць, усунення виявлених  пошкоджень,  вiдказiв.  Перелiк

робiт наведено в табл. Д.2.3, Д.2.4.

     5.6 Сезонне технiчне обслуговування виконується два  рази  на

рiк при пiдготовцi крана до використання в перiод наступного сезо-

ну (весняно-лiтнього або осiнньо-зимового).

     До складу робiт обслуговування входять роботи у вiдповiдностi

з наступаючим перiодом експлуатацiї. Сезонне технiчне обслуговува-

ння поєднується з проведенням  чергового  перiодичного  технiчного

обслуговування. Перелiк робiт наведено в табл. Д.2.5.

     5.7 Плановi ремонти номернi: ПР-I; ПР-2; ПР-З; ПР-4;  ПР-5  i

плануються через однаковi величини напрацювань. Обсяг  виконуваних

робiт формується технiчним станом, визначеним  попереднiм  ТО,  а

також результатами дiагностування в процесi ремонту.

     5.8 Перiодичнiсть ТО i поточних ремонтiв коригується  з  вра-

хуванням видiв робiт, перiоду i умов експлуатацiї. Коефiцiєнти ко-

ригування наведено в табл. Д. 1.7.

     5.9 Пiд час експлуатацiї кранiв в перiод мiж плановими  ТО  i

ремонтами можливi вiдкази i передчаснi пошкодження, якi усуваються

ремонтними службами власника крана за рахунок непередбачених  вит-

рат. Кiлькiсть таких вiдказiв може бути  спрогнозована,  користую-

чись залежнiстю:

     В таблицi Д. 1.6 наведенi  опосередкованi  данi  напрацювання

на вiдказ.

     5.10 Ремонти i ТО кранiв, якi знаходяться  в  експлуатацiї  в

органiзацiях (пiдприємствах), де не створенi вiдповiднi умови, по-

виннi виконуватись спецiалiзованою органiзацiєю.

     6 ПЕРЕЛIК РОБIТ ТО ТА РЕМОНТIВ

     6.1 Вiдповiдно  до  спецiалiзацiї  роботи  розподiляються  за

конструктивними частинами крана на:  металоконструкцiях,  механiз-

мах, гiдрообладнанню, електрообладнанню, приладах безпеки i шасi.

     6.2 Перелiк робiт ТО i ремонтiв наведено  в  додатку  2.  Цей

перелiк може бути скоригований власником крана  в  залежностi  вiд

результатiв дiагностування.

     7 НОРМИ ТРУДОЗАТРАТ ВИДIВ ОБСЛУГОВУВАННЯ I РЕМОНТIВ

     Згiдно розробленої структури ТО i ремонтiв  кранiв  визначенi

перелiки вiдповiдних робiт. Нормативнi значення трудомiсткостi цих

робiт залежать вiд типорозмiрiв i наведенi в таблицi Д. 1.8.

 


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: