ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б В.2.8- 8-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Машини та обладнання для механізації штукатурних робіт в будівництві

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДСТУ Б В.2.8- 8-96.  Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Машини та обладнання для механізації штукатурних робіт в будівництві

Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент Машины и оборудование для механизации штукатурных
работ в строительстве Общие технические требования Construction technique, rigging, stock and tools Machines and equipment for mechanisation plasterer
 works in construction State technical requirements

1 Галузь застосування Цей стандарт поширюється на машини та обладнання, що використовуються в будівництві при виконанні штукатурних робіт із застосуванням будівельних розчинів та сухих сумішей.
 
Даний стандарт встановлює загальні технічні вимоги до конст¬рукції машин та обладнання під час їх проектування, виготовлення, експлуатації, транспортування та зберігання.
Вимоги даного стандарту є обов'язковими для підприємств та організацій, що діють на території України, а також для громадян — суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності, які розробляють, виготовляють та експлуатують вказані машини та обладнання (в подальшому за текстом — машини).
Вимоги даного стандарту поширюються на вироби, що розроб¬ляються після введення його в дію. 2 Нормативні посилання В цьому стандарті використані посилання на такі документи:
 
ГОСТ 2.601-68    ЕСКД. Эксплуатационные документы.
Технические требования
ГОСТ 9.014-78    ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий.
Общие требования.
ГОСТ 9.032-74    ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные.
Группы, технические требования и обозначения
ГОСТ 9.104-79    ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные.
Группы условий эксплуатации.
ГОСТ 9.301-86    ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические.
Общие требования
ГОСТ 9.303-84    ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические
неорганические.
Общие требования к выбору
ГОСТ 9.305-84    ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические
неорганические.
Операции технологических процессов получения покрытий.
ГОСТ 9.402-80    ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные.
Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием.
ГОСТ 12.1.003-83     ССБТ. Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.005-88      ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к          
 воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.012-90     ССБТ. Вибрационная безопасность.
 Общие требования
ГОСТ 12.1.019-79
     ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 
 номенклатура видов защиты
ГОСТ 12.1.030-81
     ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, 
 зануление
ГОСТ 12.2.003-91
     ССБТ. Оборудование производственное.
 Общие требования безопасности  
ГОСТ 12.2.007.0-75
     ССБТ. Изделия электротехнические.
 Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.040-79
     ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные.  
 Общие требования безопасности к конструкции
ГОСТ 12.2.049-80
     ССБТ. Оборудование производственное.
 Общие эргонометрические требования
ГОСТ 12.2.064-81
     ССБТ. Органы управления производственным  
 оборудованием. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.009-83
     ССБТ. Пожарная техника для объектов. Основные виды.  
 Размещение и обслуживание
ГОСТ 12.4.026-76     ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности
ГОСТ 27.002-89
     Надежность в технике. Основные понятия.
 Термины и определения
ГОСТ 27.410-87
     Надежность в технике. Методы контроля показателей 
 надежности и планы контрольных испытаний на надежность. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры,
тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия.
ГОСТ 2991-85    Ящики дощатые, неразборные для грузов массой до 500 кг.
Общие технические условия
ГОСТ 5802-86    Растворы строительные. Методы испытаний.
ГОСТ 14192-77    Маркировка грузов.
ГОСТ 15150-69    Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации,  хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
ГОСТ 18698-79    Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом.
Технические условия
ГОСТ 28013-89    Растворы строительные.
Общие технические условия.
ДСТУ 2860-94    Надійність в техніці.
Терміни та визначення
ДБН В.2.8-3-95    Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент.
Технічна експлуатація будівельної техніки.
СНиП ІІ-4-79    Естественное и искусственное освещение.
ДНАОП 0.00-4.12-94    Типове положення по навчанню, інструктажу та перевірці
знань працівників з питань охорони праці
   
ДСТУ Б В.2.8-8-96 с.4 3 Визначення 3.1 В цьому стандарті застосовують такі терміни та визначення. 3.1.1 Питома маса виробу — показник матеріаломісткості, який характеризує масу уречевлених у виробі матеріалів на одержання одиниці певного корисного ефекту від його використання за призна¬ченням (відношення маси виробу до основного показника виробу). 3.1.2 Питома витрата палива, енергії або повітря — показник, який характеризує реальну витрату палива, енергії та повітря на одержання корисного ефекту від їх використання за призначенням (відношення витрати палива, енергії та повітря до основного показника виробу). 3.1.3 Рухомість розчину — здатність (властивість) розчинної суміші приймати форму заповнюваного простору за певний проміжок часу.
4 Позначення та скорочення 4.1 У цьому стандарті використані такі позначення та скоро¬чення:
 
       - АШ - агрегат штукатурний для проціджування, подавання та нанесення штукатурних розчинів на поверхню;        - АШЗ - агрегат штукатурно-змішувальний для приготуван¬ня, проціджування, подавання та нанесення штукатурних розчинів на поверхню;        - СШ - станція штукатурна для приймання, проціджу¬вання, подавання та нанесення штукатурних розчинів на поверхню;        -  РН - розчинонасос для перекачування будівельних розчинів. 4.2 Умовні позначення та скорочення, що не наведені в цьому розділі, встановлюються на розсуд розробника.
5 Технічні вимоги 5.1 Основні параметри та характеристики 5.1.1 Для штукатурних станцій, штукатурних та штукатурно-змішувальних агрегатів, розчинонасосів (діафрагмових, поршневих, гвинтових) та для машин, які призначені для приготування та пода¬вання жорстких розчинів, повинні визначатися у нормативній та технічній документації такі параметри:
- продуктивність (подавання), м3год, м2год.;
- робочий тиск, МПа (кгс/см2);
- дальність подавання по горизонталі та вертикалі, м;
- об'єм по завантаженню, дм3  (крім розчинонасосів);
       - маса, кг.
 
ДСТУ Б В.2.8-8-96 с.5 5.1.1.1 Продуктивність (подавання — для розчинонасоса) необхідно визначати при перекачуванні вапняно-піщаного розчину складу 1:3 з крупністю фракцій піску в розчині не більше 5 мм та рухомістю 10 см за ГОСТ 5802.
У випадку застосування сухих сумішей продуктивність необхідно визначати при перекачуванні розчинів з цих сумішей з об'ємною масою не нижче 1000 кг/м3; з крупністю фракцій запов¬нювача не більше 2,5 мм та рухомістю 10 см за ГОСТ 5802
Продуктивність визначається на виході з розчинонасоса. 5.1.1.2 Робочий тиск слід визначати тарованим манометром за ГОСТ 2405. 5.1.1.3 Дальність подавання необхідно визначати на розчинах, указаних в 5.1.1.1. 5.1.1.4 Об'єм по завантаженню необхідно визначати на роз¬чинах, указаних в 5.1.1.1, шляхом виміру завантажуваного в бункер обсягу розчину рухомістю 4-6 см за ГОСТ 5802. 5.1.1.5 Штукатурні станції повинні виготовлюватись, як правило, з подвійною продуктивністю (ступеневою). 5.1.2 Для розчинозмішувачів повинні встановлюватись в нор¬мативній та технічній документації такі параметри:
- продуктивність, м3 /год (тільки для розчинозмішувачів безперервної дії);
- об'єм по завантаженню, дм3 (тільки для циклічних роз¬чинозмішувачів);
- час перемішування, с (тільки для циклічних розчинозмі¬шувачів);
       - маса, кг. 5.1.2.1 Продуктивність необхідно визначати при приготуванні розчинів з сухих сумішей, указаних в 5.1.1.1. 5.1.2.2 Об'єм по завантаженню слід визначати шляхом вимі¬рювання завантажуваного в бункер об'єму вапняно-піщаного роз¬чину складу 1:3 з крупністю фракцій піску в розчині не більше 5 мм та рухомістю 4-6 см за ГОСТ 5802. 5.1.2.3 Час перемішування слід визначати при виготовленні вапняно-піщаного розчину, вказаного в 5.1.2.2, рухомістю 10 см за ГОСТ 5802. 5.1.3 Для пристроїв завантажувальних повинні встановлюватись у нормативній та технічній документації такі параметри:
-  продуктивність, м3 /год, дм3/ год, кг/год;
-  об'єм по завантаженню, м3, дм3 ;
-  рухомість розчину, що видається, см;
       -  маса, кг. 5.1.3.1 Продуктивність слід визначати при видаванні вапняно-піщаного розчину складу 1:3 з крупністю фракцій піску в розчині не більше 5 мм та рухомістю 10 см за ГОСТ 5802.
 
ДСТУ Б В.2.8-8-96 с.6
5.1.3.2 Об'єм по завантаженню слід визначати шляхом вимірювання завантажуваного в бункер об'єму розчину з харак¬теристиками, вказаними в 5.1.3.1, але рухомістю 4-6 см за ГОСТ 5802. 5.1.4 Для штукатурно-затиральних ручних машин (пнев¬матичних та електричних) повинні встановлюватись у нормативній та технічній документації такі параметри:
- продуктивність експлуатаційна (по затиранню), м2/ год;
- діаметр робочого диску, мм;
- частота обертання диску, с-1;
       - маса, кг. 5.1.4.1 Експлуатаційна продуктивність включає в себе конст¬руктивну продуктивність та втрати продуктивності від технологічних та організаційних перерв в роботі. 5.1.4.2 Частота обертання може вказуватись при холостому ході та під навантаженням, а також окремо для кожного затирального диску. 5.2 Вимоги до надійності 5.2.1 Для машин та обладнання, що застосовуються для механізації штукатурних робіт в будівництві, повинні встановлю¬ватись в нормативних документах такі показники надійності: - повний встановлений строк служби, рік;
- середній ресурс до першого капітального ремонту, год;
- середнє напрацювання на відмову, год;
-    питома сумарна оперативна трудомісткість технічного обслуговування та ремонту,    
          люд-год/год. 5.2.2 Визначення понять указаних показників надійності — за ДСТУ 2860.        Контроль за показниками надійності — за ГОСТ 27.410. 5.2.3 Критерії відмов та граничних станів машин повинні вста¬новлюватись в стандартах та технічних умовах на конкретні види машин.        5.3 Вимоги до економного використання матеріалів та енергії 5.3.1 В машинах, що використовуються для здійснення штука¬турних робіт, необхідно вказувати такі показники:             -  питому масу виробу;
-     питому витрату енергії, палива або повітря. 5.3.2 Визначення понять показників економного використання матеріалів та енергії наведені в розділі 3. 5.3.3 Питома маса виробу, Мn, визначається за формулою:
 
ДСТУ Б В.2.8-8-96 с.7  
де      М = Mс + Мзп ,
Mс  - маса сухого виробу;
Мзп - маса запасних та змінних частин, що постачаються з виробом;
   Р    - основний показник виробу за його функціональним при¬значенням (продуктивність,   
            витрати, тиск і ін.).
5.3.4 Питому витрату палива, енергії або повітря, Qп, визначають за формулою:
                                                           Qп =  
де А - витрати палива, енергії або повітря за одиницю часу.
5.4 Вимоги до технічного обслуговування та ремонту 5.4.1 Технічне обслуговування та ремонт машин і обладнання для виконання штукатурних робіт повинні відповідати вимогам ДБН В.2.8-3 та даного стандарту. 5.4.2 Машини та обладнання повинні проходити:
- щозмінне технічне обслуговування;
           - періодичне технічне обслуговування через 150 маш.год роботи;
       - щомісячне технічне обслуговування. 5.4.3 Щозмінне технічне обслуговування в загальному випадку включає:
- зовнішній огляд машин та обладнання з метою виявлення дефектів;
- очищення машин та обладнання від залишків розчину;
       - промивання бункерів, сіток, змішувальних місткостей, розчинонасосів,  
          розчинопроводів, напірних та перепуск¬них рукавів;
       - перевірку основних комплектуючих виробів згідно експлуа¬таційної документації на           
          них. 5.4.4 Періодичне технічне обслуговування крім робіт по щозмін¬ному технічному обслуговуванню в загальному випадку включає:
- перевірку стану підшипникових вузлів, сальникових прокла¬док та ін.;
- перевірку стану основних вузлів та електродвигунів;
- змащування та заміну мастила кінематичних пар. 5.4.5 Щомісячне технічне обслуговування включає в себе роботи по щозмінному та періодичному обслуговуванню, а також:
- промивання та протирання всього обладнання;
- перевірку стану та, при необхідності, підтягування всіх різь¬бових з'єднань;
- перевірку наявності та заміну мастила кінематичних пар;
- перевірку стану електропроводки та заземлюючих пристроїв.
 
ДСТУ Б В.2.8-8-96 с.8
5.4.6 Сезонне технічне обслуговування включає в себе роботи по щомісячному, періодичному та щозмінному обслуговуванню, а також:
-    перевірку надійності роботи на холостому ходу та під наван¬таженням основних механічних вузлів та електричної частини;
-    контроль за ступенем зношення підшипникових вузлів;
-    видалення старого мастила, промивання вузлів та деталей і поновлення мастила з підбиранням його відповідно до се¬зону (літнім, зимовим);
-    відновлення покрить на пофарбованих поверхнях машин та обладнання. 5.4.7 Поточний та капітальний ремонт повинні здійснюватись в строки, обумовлені нормативними документами на конкретний вид машин та обладнання. 5.5 Вимоги стійкості до зовнішніх впливів 5.5.1 Зовнішні металеві поверхні машин повинні мати лакофарбувальні покриття не нижче класу V у відповідності з вимогами ГОСТ 9.032. 5.5.2 Група умов експлуатації лакофарбувальних покрить YI або Y2за ГОСТ 9.104. 5.5.3 Підготовка поверхонь під фарбування за ГОСТ 9.402 5.5.4 Колір лакофарбувальних покрить — у відповідності з нормативною та технічною документацією на конкретні види виробів. 5.5.5 Покриття металеві та неметалеві повинні задовольняти вимоги ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.305.        Група умов експлуатації — 5 за ГОСТ 9.303 5.5.6 Захист машин з електричними апаратами і електромонта¬жем від впливу механічних факторів повинен бути указаний в стан¬дартах або технічних умовах на конкретні види машин. 5.6 Перелік машин та обладнання, на які поширюються вимоги даного стандарту, наведений в додатку А. 5.7 Основні параметри машин, які використовуються при вико¬нанні штукатурних робіт, повинні відповідати значенням, наведеним в додатках Б, В, Г, Д та Ж. 5.8 В залежності від специфіки, призначення та конст¬руктивного виконання конкретного виду машин крім параметрів, указаних в 5.1, 5.2, 5.3 та 5.4 і додатках Б,В,Г,Д та Ж можуть бути наведені додаткові параметри та характеристики. 5.9 Машини повинні виготовлюватись у кліматичному вико¬нанні Y категорії розміщення 2 за ГОСТ 15150 для роботи при температурі навколишнього середовища від 0 до 40°С без підігрівання розчину та категорії розміщення 1 — для роботи штукатурних станцій — при температурі навколишнього середовища від мінус 20°С з підігріванням розчину до температури його не нижче 5°С згідно ГОСТ 28013.
 
5.10 Розчини, що застосовуються в машинах для ведення шту¬катурних робіт, повинні задовольняти вимоги ГОСТ 28013. 5.11 В штукатурних станціях, що мають приміщення для обслу¬говуючого персоналу, температура повітря повинна бути не нижче 5°С в холодну пору року.
Рухомість повітря в приміщенні станції повинна бути не більше 0,5 м/с при температурі повітря в ній вище 22°С. 5.12 Штукатурні агрегати та станції повинні мати пристрій для збуджування розчину. 5.13 Машини повинні бути укомплектовані експлуатаційною документацією за ГОСТ 2.601 в обсязі, погодженому з замовником (споживачем). 5.14 Комплектність поставки та маркування машин повинна бути наведена в експлуатаційній та нормативній документації на конкретні види машин. 5.15 Секції матеріалопроводу повинні бути швидкорознімними. З'єднання їх повинні бути міцними при тиску, що перевищує в 1,25 раза робочий.
 


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: