ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДБН В.2.8-5-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічні параметри засобів механізації, що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДБН В.2.8-5-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічні параметри засобів механізації, що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Державний комiтет України у справах мiстобудування i архiтектури

Київ 1997

1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

     Цi норми встановлюють технiчнi параметри,  якi  контролюються

при проведеннi сертифiкацiї будiвельної  технiки  для  земляних  i

шляхово-будiвельних робiт.

2. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     2.1. Пiд час проведення випробувань технiки  для  земляних  i

шляхово-будiвельних робiт виконуються загальнi вимоги для всiх ти-

пiв випробувань:

     - прийняття на випробування;

     - обкатка;

     - технiчна експертиза нормативної документацiї.

     2.2. Пiд час прийняття технiки на випробування перевiряють:

     - наявнiсть необхiдної технiчної  документацiї;

     - вiдповiднiсть зразкiв конструкторськiй документацiї;

     - комплектнiсть технiки i обладнання (включаючи агрегати, iн-

струмент, прилади);

     - наявнiсть i правильнiсть встановлення пломб у  мiсцях,  якi

пiдлягають пломбуванню;

     - вiдсутнiсть видимих пошкоджень окремих вузлiв i  агрегатiв,

пiдтiкання мастила i робочих рiдин у  мiсцях  з'єднань  та  сполу-

чень;

     - заповнення заправних ємкостей пальним;

     - правильнiсть виконання регулювальних робiт;

     - роботу технiки для земляних  i  шляхово-будiвельних  робiт,

її вузлiв i агрегатiв на мiсцi i в русi,  вiдсутнiсть  даних,  якi

можуть вказувати на їх несправнiсть.

     2.3. Обкатку технiки проводять:

     - без навантаження на всiх передачах на протязi ЗО хвилин;

     - з навантаженням, на протязi 60 хвилин при постiйному збiль-

шеннi, але не пiдвищуючи 75% номiнальної потужностi.

     2.4. Технiчнiй  експертизi  нормативної  та  конструкторської

документацiї пiдлягають:

     - технiчнi умови на продукцiю;

     - iнструкцiя (керiвництво) з експлуатацiї;

     - паспорт;

     - програма i методика перiодичних випробувань;

     - протокол перiодичних випробувань;

     - креслення загального виду та складальних одиниць.

3. КОНТРОЛЬОВАНI ПАРАМЕТРИ

     3.1. Для цiлей сертифiкацiї передбаченi сертифiкацiйнi випро-

бування.

     3.2. В процесi сертифiкацiйних випробувань оцiнюються параме-

три будiвельної технiки для земляних i шляхово-будiвельних  робiт,

якi впливають на безпеку експлуатацiї i  обслуговування,  здоров'я

людей i охорони навколишнього природного середовища.

     3.2.1. Параметри, що визначаються  безпосереднiм  оглядом  та

(або) випробуванням:

     - наявнiсть обладнання захисту оператора у випадку перекидан-

ня та (або) падiння предметiв;

     - безпека приєднання i вiд'єднання змiнних робочих органiв;

     - наявнiсть в роботi захисного обладнання,  що  виключає  за-

пуск двигуна при включених передачi i робочих органах;

     - наявнiсть засобiв безпеки вузлiв машин,  якi  працюють  пiд

тиском та (або) при високiй температурi;

     - наявнiсть i робота сигнальних пристроїв;

     - наявнiсть засобiв, що забезпечують умови  працi  оператора,

в тому числi кондицiонерiв, вентиляторiв, пиловiддiлювачiв, склоо-

чисникiв, ременiв безпеки;

     - безпека проведення техобслуговування;

     - безпека усунення технiчних i технологiчних вiдказiв;

     - наявнiсть пристроїв, що фiксують положення робочих органiв;

     - наявнiсть, надiйнiсть та вiдповiдне пофарбування огорож не-

безпечних зон i мiсць:

     - пожежна безпека;

     - електрична безпека;

     - наявнiсть обладнання i мiсць  зачалювання,  а  також  мiсць

встановлення домкратiв;

     - наявнiсть i вiдповiднiсть вимогам засклення кабiни.

     3.2.2. Параметри безпеки, що залежать вiд оснащеностi робочо-

го мiсця оператора:

     - наявнiсть вiльного доступу до робочого мiсця  оператора;

     - наявнiсть зручностi робочого мiсця оператора  (сидiння);

     - зручнiсть розташування, якiсть виконання i правильнiсть по-

значення органiв керування;

     - сила опору перемiщенням органiв керування;

     - рiвень звуку на робочому мiсцi оператора;

     - рiвень вiбрацiї на робочому мiсцi (низькочастотне - на  си-

дiннi, високочастотне - на органах керування);

     - мiкроклiмат на робочому  мiсцi  (у  засклених  кабiнах);

     - вмiст шкiдливих речовин у  кабiнi  оператора  i  в  повiтрi

робочої зони;

     - надмiрний тиск у кабiнi оператора;

     - рацiональнiсть розмiщення  контрольно-вимiрювальних  прила-

дiв, їх позначення;

     - засоби вiдображення iнформацiї.

     3.2.3. Параметри, що характеризують безпеку руху i перемiщен-

ня робочих органiв будiвельної технiки для земляних i  шляхово-бу-

дiвельних робiт;

     - маса, координати центра ваги, розподiл навантаження по  вi-

сях (бортах);

     - габаритнi розмiри;

     - наявнiсть i ефективнiсть дiї гальмiвних систем;

     - визначення граничного кута поперечної статичної  стiйкостi;

     - визначення кута граничного пiдйому та спускання;

     - максимальна швидкiсть руху;

     - оглядовiсть з робочого мiсця оператора (органiв  керування,

кути огляду);

     - наявнiсть i ефективнiсть обладнання освiтлення i  свiтлової

сигналiзацiї;

     - наявнiсть i вiдповiднiсть вимогам дзеркал заднього виду;

     - наявнiсть i ефективнiсть звукових  сигнальних  приладiв;

     - освiтленiсть.

     3.2.4. Параметри, якi характеризують вплив на навколишнє  се-

редовище:

     - напруженiсть поля радiоперешкод;

     - токсичнiсть i димнiсть вiдпрацьованих  газiв;

     - наявнiсть шкiдливих викидiв у навколишнє середовище;

     - рiвень зовнiшнього звуку;

     - рiвень допустимого тиску па опорну  поверхню;

     - герметичнiсть вузлiв, агрегатiв i систем.

     3.3.   Обсяг   сертифiкацiйних   випробувань    для    потреб

добровiльної сертифiкацiї визначається нацiональними i мiжнародни-

ми стандартами, що дiють на територiї конкретної країни-iмпортера.

При добровiльнiй сертифiкацiї до контрольованих параметрiв, що по-

значенi в п.3.2 цього стандарту, додатково додаються параметри, що

названi у додатку.

     3.4. Пiд час проведення технiчної експеризи будiвельної  тех-

нiки для земляних i шляхово-будiвельних робiт пiсля закiнчення ви-

пробувань необхiдно перевiрити:

     - вiдсутнiсть видимих пошкоджень окремих  деталей,  вузлiв  i

агрегатiв, пiдтiкання мастила i робочих рiдин в мiсцях з'єднань та

ущiльнень:

     - збереження правильностi регулювання;

     - працездатнiсть машин в цiлому та їх вузлiв i  агрегатiв  на

мiсцi i в русi, вiдсутнiсть ознак їх несправностi

                                                ДОДАТОК

                                           (рекомендований)

                   ДОДАТКОВI ПОКАЗНИКИ БУДIВЕЛЬНОЇ ТЕХНIКИ

                   ДЛЯ ЗЕМЛЯНИХ I ШЛЯХОВО-БУДIВЕЛЬНИХ РОБIТ,

                     ЩО КОНТРОЛЮЮТЬСЯ ПРИ ДОБРОВIЛЬНIЙ

                                СЕРТИФIКАЦIЇ

                                 БУЛЬДОЗЕРИ

   - Швидкiсть заглиблення вiдвалу;

   - Величина опускання вiдвалу нижче опорної поверхнi;

   - Середня швидкiсть робочого ходу;

   - Середня швидкiсть вiдкочування (зворотнього ходу);

   - Продуктивнiсть;

   - Кут повороту вiдвалу в планi;

   - Кут переносу вiдвалу;

   - Головний контрольований параметр - тягове (штовхаюче) зусилля

     на вiдвалi.

                                 ЕКСКАВАТОРИ

   - Продуктивнiсть;

   - Потужнiсть насосної станцiї;

   - Мiсткiсть ковша;

   - Найбiльша кiнематична глибина копання;

   - Найбiльший радiус копання;

   - Найбiльша висота вивантаження;

   - Зусилля копання;

   - Кут повороту робочого обладнання;

   - Тривалiсть робочого циклу;

   - Головний контрольований параметр - продуктивнiсть.

                                 РОЗПУШУВАЧI

   - Глибина розпушування;

   - Робоча швидкiсть;

   - Тягове зусилля;

   - Швидкiсть виглиблення i заглиблення стояка розпушувача;

   - Головний контрольований параметр - продуктивнiсть або  гли-

     бина розпушування i тягове зусилля.

                     МАШИНИ ЗЕМЛЕРИЙНI БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДIЇ

   - Продуктивнiсть;

   - Профiлi виїмок (траншей i котлованiв), що вiдриваються маши-

     ною (глибина, ширина);

   - Робоча швидкiсть пересування машини;

   - Тягове зусилля (що реалiзується);

   - Дальнiсть укладки розробленого грунту;

   - Головний контрольований параметр - продуктивнiсть.

                       НАВАНТАЖУВАЧI ФРОНТАЛЬНI

   - Вантажопiдйомнiсть;

   - Мiсткiсть основного ковша;

   - Пiдйомне зусилля:

   - Зусилля заглиблення;

   - Напiрне зусилля;

   - Швидкiсть робочого ходу;

   - Швидкiсть вiдкочування (зворотнього ходу);

   - Швидкiсть повороту ковша;

   - Швидкiсть пiдйому та опускання стрiли;

   - Висота пiдйому ковша i його вилiт;

   - Головний контрольований параметр - продуктивнiсть.

                       ТРУБОУКЛАДАЛЬНИКИ

   - Момент стiйкостi;

   - Вантажопiдйомнiсть;

   - Максимальне навантаження на гаку;

   - Вилiт гака;

   - Швидкiсть пересування;

   - Середнiй тиск лiвих опор при максимальному навантаженнi

     на гаку;

   - Потужнiсть двигуна;

   - Габаритнi розмiри;

   - Маса;

   - Головний контрольований параметр - вантажопiдйомнiсть.

                      КОТКИ БУДIВЕЛЬНI

   - Робоча маса;

   - Осьовi навантаження;

   - Лiнiйне навантаження;

   - Частота вiбратора;

   - Дiюча глибина;

   - Транспортна швидкiсть;

   - Робоча швидкiсть;

   - Продуктивнiсть;

   - Здатнiсть подолання пiдйомiв;

   - Радiус повороту;

   - Головний контрольований параметр - осьове навантаження.

                        Термiни та визначення

-------------------------------------------------------------------

|       Термiн         |            Визначення                    |

|-----------------------------------------------------------------|

|          1           |                 2                        |

|-----------------------------------------------------------------|

|Система сертифiкацiї  |Українська державна система сертифiкацiї  |

|УкрСЕПРО              |продукцiї                                 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Сертифiкацiя          |Дiя третьої сторони, яка доводить, що     |

|відповідності         |забезпечується необхiдна упевненiсть у    |

|                      |тому, що належним чином iдентифiкована    |

|                      |продукцiя, процес або послуги вiдповi-    |

|                      |дають конкретному стандарту або iншому    |

|                      |нормативному документу                    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Третя строня          |Особа або орган, якi визнаються           |

|                      |незалежними вiд сторiн, якi беруть        |

|                      |участь у розгляданнi питання              |

-------------------------------------------------------------------                                 

-------------------------------------------------------------------

|       Термiн         |            Визначення                    |

|-----------------------------------------------------------------|

|          1           |                 2                        |

|-----------------------------------------------------------------|

|Система сертифiкацiї  |Система, яка має власнi правила проце-    |

|                      |дури i керування для проведення сертифi-  |

|                      |кацiї вiдповiдностi                       |

|-----------------------------------------------------------------|

|Система сертифiкацiї  |Система сертифiкацiї, яка вiдноситься     |

|однорідної продукції  |до певної продукцiї, процесiв або         |

|                      |послуг, для яких застосовуються тi ж самi |

|                      |конкретнi стандарти i та сама             |

|                      |продукція                                 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Обов'язкова           |Сертифiкацiя на вiдповiднiсть вимогам,    |

|сертифікація          |якi вiднесенi нормативним документом до   |

|                      |обов'язкових вимог i обов'язковi для      |

|                      |виконання, а також вимогам, якi передба-  |

|                      |ченi дiючими законодавчими актами України |

|-----------------------------------------------------------------|

|Добровiльна           |Сертифiкацiя на вiдповiднiсть вимогам,    |

|сертифікація          |якi не вiднесенi нормативними             |

|                      |документами до обов'язкових вимог         |

|-----------------------------------------------------------------|

|Обов'язковi вимоги    |Вимоги, якi передбаченi дiючими законо-   |

|                      |давчими актами України або нормативними   |

|                      |документами i обов'язковi для виконання   |

|-----------------------------------------------------------------|

|                      |Експериментальне визначення кiлькiсних i  |

|Випробування          |якiсних характеристик властивостей        |

|                      |об'єкта випробувань як результат дiї на   |

|                      |нього при його функцiонуваннi             |

|-----------------------------------------------------------------|

|Сертифiкацiйнi        |Пiдтвердження вiдповiдностi представ-     |

|випробування          |лених зразкiв технiки вимогам нацiональ-  |

|                      |них стандартiв, стандартiв зарубiжних     |

|                      |країн та мiжнародним нормам з метою       |

|                      |реалiзацiї продукцiї на внутрiшньому i    |

|                      |зарубiжному ринках                        |


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: