ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДБН В.2.8-4-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

Скачать ДБН В.2.8-4-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Держкоммістобудування України

Київ 1996

Ці норми встановлюють  єдиний  перелік  та  порядок  виконання

заходів по підтриманню будівельних машин  у  роботоздатному  стані,

забезпеченню  їх  надійності  в  експлуатації.

     Вимоги цих норм обов'язкові  для  всіх  власників  будівельної

техніки незалежно від форм власності та відомчої належності.

     Норми розроблені у розвиток ГОСТ 28.001-83. Система  техничес-

кого обслуживания и ремонта техники. Основные положения.

     НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

     У цьому ДБН наведені посилання на такі стандарти:

     ГОСТ 28.001-83      Система технического обслуживания и

                         ремонта техники. Основные положения.

   -----------------------------------------------------------

     ГОСТ 24408-80       Система технического обслуживания и

                         ремонта строительных машин. Правила

                         сдачи в капитальный ремонт и выдачи

                         из капитального ремонта машин и их

                         составных частей. Общие требования.

   -----------------------------------------------------------

     ГОСТ 25044-81       Техническая диагностика. Диагности-

                         рование автомобилей, тракторов,

                         сельскохозяйственных, строительных и

                         дорожных машин. Основные положения.

   -----------------------------------------------------------

     ГОСТ 24406-80       Система технического обслуживания и

                         ремонта строительных машин.

                         Одноковшовые зкскаваторы и их соста-

                         вные части, сдаваемые в капитальный

                         ремонт и выдаваемые из капитального

                         ремонта. Технические требования.

   -----------------------------------------------------------

     ГОСТ 24407-80       Система технического обслуживания и

                         ремонта строительных машин.

                         Стреловые краны и их составные части,

                         сдаваемые в капитальный ремонт и

                         выдаваемые из капитального ремонта.

                         Технические требования.

   -----------------------------------------------------------

     ГОСТ 18524-85       Тракторы сельскохозяйственные. Сдача

                         тракторов в капитальный ремонт и

                         выпуск из капитального ремонта.

                         Технические условия.

   -----------------------------------------------------------

     ГОСТ 18523-79       Дизели тракторные и комбайновые.

                         Сдача в капитальный ремонт и выпуск

                         из капитального ремонта.

                         Технические условия.

     1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

     1.1 Для забезпечення  роботоздатності  будівельної  техніки,

запобігання  передчасному  зносу  деталей  і  складальних   одиниць

застосовується система планово-попереджувального технічного  обслу-

говування і ремонту будівельних машин (система ППР).

     1.2 Система планово-попереджувального технічного обслуговуван-

ня та ремонту вміщує комплекс організаційно-технічних заходів,  які

виконуються у плановому порядку на  протязі  всього  строку  служби

будівельних  машин  при  додержанні   заданих   умов   та   режимів

експлуатації.

     1.3 Роботоздатність та справність будівельних машин на протязі

встановленого для них строку експлуатації  повинні  забезпечити  їх

власники шляхом виконання усіх видів технічного  обслуговування  та

ремонту, що передбачені системою ППР.

     1.4 Система ППР складається  з  таких  підсистем:  планування,

організація, технологія, матеріально-технічне забезпечення та  кад-

ри виконавців.

     1.4.1  Функції  підсистеми  планування:  розробка   річних   і

місячних планів технічного  обслуговування  і  ремонту;  визначення

планової наробки будівельних машин, видів технічного обслуговування

та ремонту, їх трудомісткості та тривалості.

     1.4.2 Функції підсистеми організації: встановлення часу і  ме-

тоду  проведення   технічного   обслуговування   та   ремонту,   їх

виконавців, здійснення контролю та обліку виконання робіт.

     1.4.3 Функції підсистеми технології: визначення  змісту  робіт

по технічному обслуговуванню та ремонту, послідовності виконання та

технологічного оснащення окремих операцій, правил постановки в  ре-

монт і отримання з  ремонту  будівельних  машин,  показників  стану

складальних одиниць і деталей.

     1.4.4 Функції  підсистеми  матеріально-технічного  постачання:

забезпечення  пально-мастильними,  експлуатаційними  і   ремонтними

матеріалами, запасними частинами, інструментом і обладнанням.

     1.4.5 Функції підсистеми  кадрів: забезпечення інженерно-тех-

нічним персоналом, машиністами, операторами та  ремонтними робіт-

никами.

     1.5 Система ППР передбачає чергування технічних  обслуговувань

і  ремонтів.  Види,  періодичність  і  склад   робіт   визначаються

експлуатаційною та ремонтною документацією.

     1.5.1 Встановлюються такі види технічних обслуговувань:

     - щозмінне технічне обслуговування - виконується перед почат-

       ком, на протязі і після робочої зміни;

     - періодичне технічне обслуговування - виконується через певні

       величини наробки або часу;

     - сезонне технічне обслуговування - виконується при переводі

       машин на весняно-літній і осінньо-зимовий періоди експлуата-

       ції.

     1.5.2 Встановлюються такі види ремонтів: поточний, капітальний.

     1.6 В залежності  від  складу  робіт  і  черговості  виконання

періодичне технічне обслуговування підрозділяється на перше (Т0-1),

друге (ТО-2) і третє (ТО-З).

     1.7 Для оцінки технічного стану будівельних машин, а також для

інформаційного забезпечення технічного  обслуговування  та  ремонту

виконується технічне діагностування Д-1, Д-2 тощо (ГОСТ 25044-81).

     1.8 Власники будівельних машин несуть відповідальність  за  їх

технічний стан. Технічне обслуговування та ремонт будівельних машин

здійснюється  з  урахуванням  вимог  експлуатаційної  і   ремонтної

документації  заводів-виробників  і  контролюючих  органів  (правил

Держнаглядохоронпраці,  Держенергонагляду,   Державтоінспекції   та

ін.).

     2 ПЛАНУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬНИХ

       МАШИН

     2.1   Власники   будівельних   машин   здійснюють   планування

технічного обслуговування і  ремонту.  Розробці  підлягають  річний

план і місячний план-графік  технічного  обслуговування  і  ремонту

(ДБН В.2.8-3-95, додатки 8, 9).

     2.2 Річний план визначає кількість і види технічних обслугову-

вань і ремонтів, які необхідно виконати на протязі  планового  ро-

ку. Для складання річного плану використовується така інформація:

     - фактична наробка на початок планового року;

     - планова наробка на рік;

     - періодичність технічних обслуговувань і ремонтів.

     2.3 Місячний план-графік визначає конкретний час зупинки машин

для проведення технічних обслуговувань і ремонтів  і  розробляється

ня основі слідуючих даних:

     - фактична наробка на початок планового місяця;

     - планова наробка на місяць;

     - періодичність і тривалість технічних обслуговувань і

       ремонтів.

     2.4 Фактична наробка машини на початок планового року (місяця)

визначається  з  часу  проведення  останнього   відповідного   виду

технічного обслуговування, ремонту або з початку експлуатації, якщо

такий вид технічного обслуговування і ремонту раніше  не  проводив-

ся.

     Планова наробка машини повинна відповідати часу роботи машини,

який  планується  на  наступний   рік   (місяць),   з   урахуванням

коефіцієнта внутрішньозмінного використання.

     Показники періодичності та тривалості технічних  обслуговувань

і  ремонтів  будівельних   машин   визначаються   інструкціями   по

експлуатації заводів-виробників, вимогами ДБН  В.2.8-3-95  і  іншою

відповідною нормативною та технічною документацією.

     3 ВИДИ РОБІТ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ І РЕМОНТІ

       БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

     3.1  Щозмінне  технічне  обслуговування   включає   контрольні

операції по визначенню стану агрегатів і систем,  що  безпосередньо

впливають на безпечну експлуатацію будівельних машин, а також робо-

ти по підтримуванню їх належного зовнішнього  вигляду,  заправленню

паливом, маслами та іншими експлуатаційними матеріалами.

     3.2 Періодичне технічне обслуговування  включає  діагностичні,

кріпильно-регулювальні, мастильно-заправні операції, які спрямовані

на зниження інтенсивності  зносу  деталей  і  складальних  одиниць,

економію пально-мастильних матеріалів, зниження  шкідливого  впливу

на навколишнє середовище.

     3.3 Сезонне технічне обслуговування включає операції по заміні

сезонних сортів масел, мастил та інших експлуатаційних матеріалів з

промивкою відповідних  систем,  встановленню  (зняттю)  утеплень  і

приладів передпускового підігріву двигунів тощо.

     Сезонне   технічне   обслуговування   суміщують   з   черговим

періодичним технічним обслуговуванням.

     3.4 Операції поточного ремонту спрямовані на забезпечення  ро-

ботоздатного стану машин шляхом заміни і відновлення окремих  дета-

лей та складальних одиниць за винятком базових.

     3.5 Операції капітального ремонту  спрямовані  на  відновлення

повного або близького до нього ресурсу машини (не менше 80 %)  для

забезпечення її справного стану шляхом заміни та відновлення  дета-

лей і складальних одиниць, включаючи базові.

     3.6 Для скорочення часу простоювання будівельних машин ремонти

доцільно проводити методом заміни складальних  одиниць,  при  якому

несправні складальні одиниці замінюються на  справні  з  оборотного

фонду.

     3.7 Оборотний фонд формується з складальних одиниць, які  пос-

тавляються  машинобудівними  підприємствами,  а  також  за  рахунок

відновлених на ремонтно-механічних підприємствах.

     3.8 Операції технічного  діагностування  виконуються  до  і  в

процесі проведення технічного обслуговування і ремонту з метою виз-

начення технічного стану  деталей,  складальних  одиниць  і  систем

будівельних машин, уточнення обсягів робіт, а також після проведен-

ня технічного обслуговування і ремонту з метою визначення якості їх

виконання.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: