ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДБН В.2.8-2-95. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Обладнання і механізований інструмент. Види випробувань. Порядок здійснення.

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДБН В.2.8-2-95. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Обладнання і механізований інструмент. Види випробувань. Порядок здійснення.

Держкоммістобудування  України

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Київ  1996

     Ці норми встановлюють основні положення щодо видів  і  порядку

здійснення   випробувань   будівельних   машин,    обладнання    та

механізованого інструменту на етапах їх розробки і виробництва.

     Положення цих норм обов'язкові для підприємств  і  організацій

будівельної  галузі,  які  розробляють  і  виготовляють   зазначену

техніку, незалежно від форм власності.

     Норми розроблені в розвиток ГОСТ 16504-81.

     1  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

     1.1  Основною метою випробувань є підтвердження відповідності

показників технічного рівня та якості виробів вимогам нормативно-

технічної документації.

     1.2 Технічною основою системи випробувань виробів є засоби ви-

пробувань, випробувальне обладнання, засоби вимірювань та оснастка,

які дозволяють проводити всі види випробувань.

     1.3 Нормативно-методичною основою системи випробувань  виробів

є:

     а) нормативно-технічні  документи  (НТД),  які  регламентують

організаційно-методичні та нормативно-технічні основи випробувань;

     б) нормативно-технічні документи системи розробки та постанов-

ки продукції на виробництво;

     в) нормативно-технічні документи системи забезпечення  єдності

вимірювань;

     г) нормативно-технічні документи, які регламентують вимоги  до

конкретних виробів та методів їх випробувань;

     д) нормативно-технічні документи, які регламентують вимоги  до

засобів випробувань та порядку їх використання.

   1.4 Випробування здійснюють для вирішення таких завдань:

     а) забезпечення   оптимальних   конструкторсько-технологічних

рішень при розробці нових виробів та їх  доведенні  до  необхідного

технічного рівня;

     б) об'єктивної оцінки технічного рівня та якості  виробів  при

їх постановці на виробництво і в процесі виробництва;

  в) гарантування якості виробів виробником.

     1.5 Послідовність підготовки та здійснення випробувань повинна

бути подана такими основними етапами:

     а) складання плану проведення випробувань;

     б) розробка програми та методики випробувань;

     в) підготовка наявних, а в разі необхідності, проектування  та

виготовлення нестандартизованих засобів випробувань;

     г)  атестація  випробувального  обладнання  та  вивір  засобів

вимірювань;

     д) відбір зразків для випробувань;

     е) проведення випробувань відповідно до програми  та  методики

випробувань з реєстрацією значень характеристик властивостей та ви-

значенням їх погрішностей;

     ж) визначення характеристик властивостей випробовуваних зразків;

     і) дослідження, в разі  необхідності,  випробовуваних  зразків

після закінчення випробувань;

     к) обробка даних випробувань, включаючи оцінку їх точності  та

достовірності;

     л) прийняття рішень щодо застосування зразків за  результатами

випробувань, оформлення результатів випробувань у вигляді актів  та

протоколів.

   2 ВИДИ ВИПРОБУВАНЬ. ПОРЯДОК ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ.

     ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ВИПРОБУВАНЬ

     2.1 На стадії розробки продукції здійснюються такі види  випро-

бувань:

   а) попередні;

   б) приймальні.

     2.2 Попередні випробування - контрольні випробування дослідних

зразків і  (або)  дослідах  партій  продукції  з  метою  визначення

можливості їх подання на Приймальні випробування.

     2.2.1  Попередні  випробування  здійснюються  для   визначення

відповідності виробів технічному завданню,  вимогам  стандартів  та

технічній документації.

     2.2.2 Необхідність проведення попередніх випробувань  визначає

розробник.

     2.2.3 Випробуванням підлягає дослідний (дослідні) або головний

(для   одиничного   виробництва)   зразки   виробу.    Допускається

здійснювати випробування експериментального зразка виробу.

     2.2.4 Випробування здійснює розробник разом  з  виготовлювачем

із залученням інших  організацій  (в  разі  необхідності).  Він  же

складає програму та методику випробувань.

     Допускається  об'єднувати  у  цьому  документі  попередні   та

приймальні випробування.

     Програма випробувань повинна бути максимально наближена до умов

експлуатації виробу та включати  випробування  (перевірки)  окремих

його показників та характеристик.

     Програма та методика випробувань узгоджуються з замовником  та

затверджуються керівником підприємства-розробника.

     2.2.5 За результатами випробувань оформлюють протокол з додат-

ком (в разі необхідності) протоколів окремих вимірювань.

   Протоколи підписують учасники випробувань.

   Затверджує протокол керівних підприємства-виготовлювача.

   Форма протоколу наведена в додатку А.

     2.3  Приймальні   випробування   -   контрольні   випробування

дослідних зразків, дослідних партій продукції або виробів одинично-

го виробництва, які здійснюються відповідно до мети вирішення пита-

ння про доцільність постановки  цієї  продукції  на  виробництво  і

(або) використання за призначенням.

     2.3.1 Під час приймальних випробувань визначають відповідність

виробу  технічному  завданню,  вимогам  стандартів   та   технічній

документації, оцінюють технічний рівень та визначають доцільність і

можливість постановки продукції на виробництво.

     2.3.2 Приймальні випробування виробів  одиничного  виробництва

здійснюються для вирішення  питання  про  доцільність  передачі  цих

виробів до експлуатації.

     2.3.3 Приймальним випробуванням, як правило, підлягає дослідний

зразок (дослідні зразки).

     При  згоді  замовника  на  приймальні   випробування   замість

дослідного (дослідних) може бути  подано  експериментальний  зразок

(зразки), придатний для виконання усіх функцій, передбачених  приз-

наченням розроблюваного виробу.

     2.3.4 При модернізації продукції і  створенні її  модифікацій

дослідні  зразки  можуть  не  виготовлятися,  якщо  в   розробленій

продукції використовуються раніше перевірені  технічні  рішення.  В

цьому випадку приймальним випробуванням  підлягає  головний  зразок

першої  промислової  партії,  і  їх  рекомендується  поєднувати   з

кваліфікаційними.

     2.3.5 Дпя одиничної продукції виготовлення дослідних зразків -

виняток.  Відпрацювання  конструктивних  рішень   такої   продукції

здійснюють на моделях, макетах, складових частинах.

     Приймальним випробуванням підлягає вироблена продукція.

     Якщо однична продукція представлена партією виробів, то прийма-

льним випробуванням підлягає головний зразок. Решта зразків партії,

виготовлених по відкоригованій  документації,  проходять  приймаль-

но-здавальні випробування.

     2.3.6 Приймальне випробування здійснює  розробник  спільно  із

замовником.

     На вимогу замовника або за рішенням розробника приймальні вип-

робування  можуть  бути  доручені  спеціалізованій   випробувальній

організації по цьому виду виробів або виготовлювачу.

     2.3.7  Випробування  здійснюють  за  програмою  та  методикою,

підготовленою розробником та узгодженою із замовником або схваленою

приймальною   комісією.   Програма    та    методика    випробувань

затверджується керівником підприємства-розробника.

     2.3.8  Під  час  приймальних   випробувань   контролюють   усі

встановлені у технічному завданні значення показників та вимоги.

     Приймальні випробування, як правило,  не  повинні  повторювати

попередніх (за винятком повторенння випробувань за окремими пункта-

ми попередніх випробувань на вимогу приймальної комісії).

     2.3.9 Оцінку виконаної розробки та прийняття рішення щодо  ви-

робництва або застосування продукції (для одиничної) здійснює прий-

мальна  комісія,  яку  формує  та  затверджує  розробник. Згідно з

домовленістю з розробником її може формувати та затверджувати замо-

вник.

     До складу її входять представники замовника, розробника та ви-

готовлювача.

     Необхідність  залучення  до  роботи  у   приймальній   комісії

представників органів, які здійснюють нагляд за безпекою,  охороною

здоров'я та природи (МОЗ України,  Держнаглядохоронпраці  та  ін.)

визначається специфікою продукції та положеннями щодо цих органів.

     2.3.10  Головою  комісії  призначають  замовника.   При   його

відсутності  або  якщо   замовник   -   підприємство-виготовлювач,

рекомендується запросити головою представника основного споживача.

   2.3.11 На приймальну комісію розробник подає:

     а) технічне завдання або документ, який його  замінює  (прото-

кол, контракт, ескіз та ін.), визнаний договірними сторонами;

     6) проект технічних умов або документа, який його замінює;

     в) експлуатаційні документи;

     г) програму та методику випробувань  продукції  або  документ,

який його замінює;

     д) конструкторські та технологічні  документи,  які  вимагають

спільного розгляду;

     е) результати (протоколи, акти)  попередніх  випробувань,  які

підтверджують і посвідчують ті або інші показники та характеристики

виробу;

     ж) акт приймання виробу ВТК виготовлювача.

     2.3.12 Рішення щодо закінчення робіт комісія приймає при згоді

голови та членів комісії.

     Остаточні результати про приймання виробу  приймальна  комісія

оформлює актом (додаток Б) та протоколом (додаток В), які, як прави-

ло, повинні бути підписані обліковим складом комісії.

     2.3.13 Акт вважається дійсним, якщо його підписали  без заува-

жень  не   менше   2/3   фактичного   складу   комісії,   включаючи

представників замовника (основного споживача), органів  нагляду  за

безпекою, охороною здоров'я і навколишнього  середовища,  та  інших

членів комісії з пріоритетним (за діючим законодавством або  норма-

тивними актами)  правом  вирішування  питань,  які  входять  до  їх

компетенції.

     При розходженнях члени комісії, які не згодні з рішенням,  за-

писаним у акті та протоколі, підписують їх з  поміткою  "3  окремою

точкою зору" і оформлюють письмово свою окрему точку зору.

     Окремі точки зору мають бути прикладені до акту, і являють со-

бою його невід'ємну частину.

   2.3.14 Затверджує акт приймальної комісії її голова.

     Затвердження акту є дозволом до виробництва  (використання  -

для одиничної) продукції у цілому; а також її складових частин - при

самостійній постановці.

     2.4 На стадії виробництва продукції здійснюються такі види ви-

пробувань:

     а) кваліфікаційні;

     б) приймально-здавальні;

     в) періодичні;

     г) типові;

     д) сертифікаційні.

     2.5 Кваліфікаційні  випробування  -  контрольні  випробування

установочної серії або першої промислової партії, які  здійснюються

з метою оцінки готовності підприємства до випуску продукції  даного

типу у заданому обсязі.

   2.5.1 Кваліфікаційні випробування здійснюються у таких випадках:

     а) для оцінки  готовності  підприємства  до  випуску  серійної

продукщї, якщо виготовлювачі дослідних зразків та серійної продукції

різні;

     б) при постановці продукції на виробництво по ліцензіях;

     в)  при  постановці  на  виробництво  продукції,  освоєної  на

іншому підприємстві.

     В інших випадках необхідність проведення кваліфікаційних випро-

бувань установлює приймальна комісія.

     2.5.2 Цьому виду випробувань підлягають зразки з  установочної

серії (першої промислової партії), обсяг якої визначається приймаль-

ною комісією, а також  перші  зразки  продукції,  яка  випущена  по

ліцензіях або освоєна на іншому підприємстві.

     2.5.3 До складу комісії по здійсненню кваліфікаційних випробу-

вань   повинні   бути   включені   представники   розробника,   ВТК

підприємства-виготовлювача, служби головного технолога та головного

конструктора виготовлювача. Необхідність залучення до комісії замо-

вника (споживача) залежить від специфіки продукції.

     2.5.4 Програму та методику кваліфікаційних випробувань розроб-

ляє підприємство-виготовлювач та узгоджує її з підприємством-розроб-

ником конструкторської документації на виріб.

     До цього документа повинні бути включені випробування за  тими

показниками  та  характеристиками  виробу,  котрі  гарантують  його

працездатність та технологічне призначення, і  котрі  залежать  від

стабільності технологічного процесу його виготовлення.

   Випробування організує та здійснює виготовлювач.

     2.5.5 За результатами  випробувань  оформлюють  акт,  в  якому

відображають:

     а) відповідність виробу вимогам технічної документації на нього;

     б) результати контролю технологічного процесу виготовлення ви-

робу;

     в) рекомендації щодо встановлення (за необхідністю)  контроль-

них зразків або зразків-еталонів виробів;

     г) загальну оцінку  готовності  підприємства  до  виготовлення

виробів.

   Акт підписують учасники випробувань.

   Затверджує акт керівник підприємства-виготовлювача.

     2.5.6 Позитивні результати кваліфікаційних випробувань є осно-

вою  для  запуску  серійного  виробництва  продукції,  затвердження

конструкторської та технологічної  документації  сталого  серійного

виробництва з присвоєнням  літери  у  встановленому  порядку  (ГОСТ

2.103-68).

     2.6 Приймально-здавальні випробування -- контрольні випробува-

ння продукції при приймальному контролі.

     2.6.1 Приймально-здавальні випробування здійснюють для прийня-

ття рішення щодо придатності продукції до поставки чи  використання

для одиничної).

     2.6.2  Випробуванням  підлягає   кожна   виготовлена   одиниця

продукції або вибірка з партії, обсяг якої зазначається у технічних

умовах або стандарті на продукцію.

     2.6.3 Випробування здійснює служба технічного контролю вигото-

влювача за участю, у встановленому порядку,  представника  замовни-

ка.

     Частина обсягу приймально-здавальних випробувань може бути ви-

конана службою ВТК виготовлювачаа при операційному контролі  протя-

гом технологічного процесу виготовлення продукції.

     2.6.4 Під час  приймально-здавальних  випробувань  контролюють

значення   основних   параметрів   і   характеристик,    а    також

працездатність виробу за його технологічним призначенням.

     2.6.5 Порядок та методика випробувань указуються  в  стандарті

технічних умов або у технічних умовах, а  для  продукції  одиночного

виробництва вони можуть бути встановлені в технічному завданні.

     2.6.6 Приймання виробу після приймально-здавальних випробувань

фіксується підписом та печаткою  (штампом  ВТК)  у  "Свідоцтві  про

приймання" паспорта виробу (партії виробів).

     2.7.  Періодичні  випробування  -   контрольні   випробування

продукції, яка виробляється, що здійснюються у обсягах і в  строки,

встановлені нормативно-технічною документацією,  з  метою  контролю

стабільності якості продукції і можливості продовження її випуску.

  2.7.1 Періодичні випробування здійснюють з метою:

     а) періодичного контролю якості продукції;

     б) контролю стабільності технологічного  процесу  виготовлення

виробу;

     в) підтвердження можливості продовження  виготовлення  виробів

та діючою документацією та їх приймання;

     г)  підтвердження  ефективності   застосованих   методів   при

виготовленні виробів.

     2.7.2 Періодичні випробування призначені для продукції сталого

серійного (масового) виробництва. При їх здійсненні контролюють по-

казники, які залежать від стабільності технологічного процесу і  не

контролюються при приймально-здавальних вкпробуваннях.

     2.7.3  Випробування  здійснюються  в  обсягах   і   в   строки,

встановлені  стандартами  технічних  умов  або  технічними  умовами

виробів.

     В  цих  же  документах  встановлюють  кількість  виробів,  які

підлягають цьому виду випробувань.

     2.7.4 На випробування подаються зразки продукції, які  пройшли

приймально-здавальні випробування.

     2.7.5 Випробування здійснює підприємство-виготовлювач із залу-

ченням, в разі необхідності,  розробника  та  замовника  (основного

споживача).

     2.7.6 Результати періодичних випробувань оформлюються протоко-

лом (додаток Г).

     Протокол підписують учасники випробувань.

     Затверджує протокол керівник підприємства-виготовлювача.

     2.8 Типові випробування - контрольні випробування  продукції,

яка виробляється, що здійснюються з метою  оцінки  ефективності  та

доцільності змін, що вносяться до  конструкції  або  технологічного

процесу.

     2.8.1  Типові   випробування   здійснюють   з   метою   оцінки

ефективності запропонованих змін, які можуть вплинути  на  технічні

характеристики виробу та його експлуатацію.

     2.8.2  Необхідність    здійснення    типових     випробувань

встановлюється спільним рішенням виготовлювача та розробника  виро-

бу.

     2.8.3. На випробування подаються зразки (або складові частини)

продукції, яка виробляється, до конструкції або технологічного про-

цесу  виготовлення  яких  внесені  зміни   на   основі   тимчасових

документів (ГОСТ 2.503-90).

     2.8.4 Типові випробування  здійснює  підприємство-виготовлювач

за участю розробника та замовника (в разі необхідності).

     Якщо зміни торкаються вимог, які  відносяться  до  компетенції

органів Держнагляду, то участь цих органів у випробуваннях обов'яз-

кова.

     Типові випробування можуть бути здійснені  як  порівняльні  (у

ідентичних умовах)  виробів,  які  виробляються  без  змін  або  зі

змінами.

     2.8.5 Основним документом, яким керуються при здійсненні  вип-

робувань, є програма та методика випробувань. За цим видом випробу-

вань вона повинна містити в собі:

     а) необхідний обсяг випробувань зі складу приймально-здавальних;

     б) вимоги щодо кількості  одиниць  продукції,  достатньої  для

правильної оцінки ефективності внесених змін;

     в) необхідні відомості зі складу періодичних випробувань;

     г) вказівки щодо використання випробовуваних одиниць продукції

після здійснення типових випробувань.

     Програму   та   методику   типових   випробувань   підготовлює

підприємство-ініціатор змін.

     Узгоджує її розробник (коли він не є ініціатором змін).

     2.8.6 Результати типових випробувань оформлюють протоколом,  у

якому наводяться значення показників виробів, що  контролюються  до

та після внесення змін (додаток Д).

     Протокол підписують учасники випробувань.

     Затверджує протокол керівник підприємства-виготовлювача.

     2.9 Сертифікаційні  випробування  -  контрольні  випробування

продукції, що здійснюються з метою  встановлення  відповідності  її

властивостей національним і (або) міжнародним  нормативно-технічним

документам.

     2.9.1 Сертифікаційні випробування  здійснюють  для  визначення

відповідності продукції вимогам безпеки  та  охорони  навколишнього

середовища, а  в  деяких  випадках  і  важливим  показникам  якості

продукції, вимогам нормативно-технічних документів з метою одержан-

ня достовірної інформації про взаємовідносини між виготовлювачем та

споживачем продукції.

     2.9.2 В  нормативних  документах  на  сертифіковану  продукцію

повинні бути подані або виділені особливо технічні вимоги (показни-

ки), які підтверджуються даними сертифікаційних випробувань.

     2.9.3 Випробування здійснюються відповідно до порядку, встано-

вленому системою УкрСЕПРО.

     2.9.4 Сертифікаційні випробування здійснюються  випробувальною

лабораторією (центром), акредитованою у системі УкрСЕПРО  на  право

здійснення видів випробувань, які передбачені  нормативно-технічною

документацією на продукцію.

     2.10 Допускається поєднувати такі категорії випробувань:

     а) попередні з приймальними;

     б) приймальні з приймально-здавальними - для продукції одини-

чного виробництва;

     в) приймальні з кваліфікаційними - при випробуваннях головних

або дослідних зразків з підготовленим  технологічним  процесом  для

серійного виробництва на цьому етапі;

     г) періодичні з типовими -  при  згоді  замовника  (основного

споживача);

     д) сертифікаційні з приймальними або періодичними.

     2.10.1 Мета суміщення випробувань - економія засобів та часу.

     Суміщені випробування  повинні  забезпечити  сукупність усіх

перевірок, передбачених для окремих категорій випробувань.

     За результатами суміщених випробувань, як правило,  оформлюють

загальний документ, віднесений до першої з вказаних категорій  вип-

робувань. У необхідних  випадках  оформлюють  окремі  документи  по

кожній категорії випробувань.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: